IsiXhosa 1996 (XHO96)
3

Ukungathembeki kukaSirayeli

31“Xa indoda imalile umkayo,

aze yena emke aye kwendela kwenye indoda,

ngaba ingaphinda ibuyele kuye?

Ngaba ilizwe lobe lingaxajelwanga ngokupheleleyo?

Hayi bo! Ubhatyaze nezithandwa zakho ezininzi, Sirayeli,

ukanti noko usafuna ukubuyela kum?”

Lowo ngumlomo *kaNdikhoyo.

2“Phakamisela amehlo akho ezincotsheni zeenduli;

kuphi apho ungazanga wambathwe khona?

Ubufudula uhlala ecaleni lendlela,

ulindele izithandwa zakho,

oku komArabhu ohleli entlango.

Hayi bo, eli lizwe ulixabhele ngobubi bokuhenyuza kwakho.

3Yiyo loo nto neemvula zanqanyulwayo nje;

yiyo loo nto neyasentlakohlaza ingasaniyo nje.

Akusenasazela oku kwehenyukazi;

sewaphelelwa naziintloni.

4“Ukanti kwawena usathi kum:

‘Kaloku, tata, uyintandane yam kwasebutsheni bam.

5Akunako ukuhlala unomsindo;

akuyi kundiqumbela kude kuye esiphelweni.’

Yintetho yakho ke leyo,

kodwa wenza amanyundululu kangangoko!”

USirayeli noJuda mabazohlwaye

6Kwathi ngexesha uJosiya ukumkani wayesesihlalweni,2 Kum 22:1 – 23:30; 2 Gan 34:1 – 35:27 ndafikelwa lilizwi *likaNdikhoyo lisithi: “Uyibonile into andenze yona umkreqikazi uSirayeli?Izinto ezênziwa ngamaSirayeli kuThixo ngokungathembeki kwawo kuye zifana nomfazi ongathembekanga endodeni yakhe. Apha ukukrexeza kuthetha ukukreqa komntu kuThixo. Uhambe ehenyuza ezindulini eziphakamileyo nangaphantsi kwemithi eyokozelayo. 7Ndandiba uya kuthi emva kwayo yonke loo nto abuyele kum. Kodwa akabuyelanga kum, yaye nodade wabo ongathembekanga uJuda wayibona loo nto. 8UJuda wabona ukuba umkreqikazi uSirayeli ndamnika incwadi yoqhawulo-mtshato ngenxa yokukrexeza, kodwa yena akazange othuke, suka naye ngokwakhe wangena kolo krexezo. 9Ngenxa yokuba yaba yinto elula kumkreqikazi uSirayeli ukuhenyuza, walixabhela ilizwe, kuba wayekrexeza ngokunqula izinto ezingamatye nemithi. 10Kuyo yonke loo nto uJuda udade wabo ongathembekanga akazange abuyele kum ngentliziyo yonke, wasuka wandixokisa.” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

11UNdikhoyo uqhube wathi kum: “Noko ityala lomkreqikazi uSirayeli linganeno kwelikaJuda ongathembekanga. 12Bhekisa emantla, ubhengeze olu daba, uthi:

“ ‘Guquka, mkreqikazindini Sirayeli!’

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

‘Andizi kuba sakukhangela ngobuso obusangeneyo,

kuba ndinenceba.’

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

Úthi: ‘Andiyi kuhlala ndiniqumbele.

13Buvume nje kuphela wena ubugwenxa bakho,

ngokuba umvukele uNdikhoyo uThixo wakho,

wasuka wazandlalela abasemziniOko kukuthi “wanqula thixo bambi” ngaphantsi kwemithi eyokozelayo,

awalithobela ilizwi lam.’

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

14“Buyela kum, lusaphondini olukreqayo!” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. “Ndim inkosi yenu. Ndiza kukhetha umntu abe mnye edolophini, babe babini kwisizwe ngasinye, ndinibuyisele kwaseZiyon, 15ndinithumele abelusi abasenyongweni kum, banaluse ngolwazi nengqiqo. 16Niya kuthi ke nakuba nandile naba baninzi ngaloo mihla,” lowo ngumlomo kaNdikhoyo, “ningabi sathi: ‘Nantsi ityesi yomnqophiso.’ Ewe, ayiyi kuba sathi chapha nasezingcingeni zenu, ingakhunjulwa nokukhunjulwa oku, ingadingeki nokudingeka, ingaze ibuye yenziwe nokwenziwa.

17“Ngaloo mihla kuya kuthiwa iJerusalem isisihlalo sokulawula sikaNdikhoyo, zonke iintlanga zibuthelane khona, zize kunqula igama likaNdikhoyo, zingabuye zihambe ngokokuqaqadeka kweentliziyo zazo ezikhohlakeleyo. 18Ewe, ngaloo mihla indlu kaJuda iya kumanyana nendlu kaSirayeli, zisuke kunye ngasentla, ziye kutsho kumhlaba endawunika ooyihlo-mkhulu ukuze ube lilifa labo.”

Ukreqo lwabantu bakaThixo

19“Ndandiba ndiza kukwenza unyana wam, Sirayeli,

ndikwabele umhlaba onqwenelekayo,

ilifa eliyokozelayo ukudlula eleentlanga zonke.

Ewe, ndandiba ùza kuthi kum: ‘Tata;’

ungaze ukutyeshele ukulandela ekhondweni lam.

20Wena, Sirayeli, akukhange uthembeke kum

oku komfazi ongathembekanga kumyeni wakhe.”

Lowo ngumlomo *kaNdikhoyo.

21Ewe, kuvakala ilizwi lihlokoma ezincotsheni zeenduli;

sisililo nezitarhuziso zoonyana bakaSirayeli,

kuba bâzenza gwenxa iindlela zabo,

bamlibala uNdikhoyo uThixo wabo.

22“Buyelani kum, bantwanandini abakreqayo,

ndininyange luphele ukreqo lwenu.”

“Sesilapha; size kuwe.

Kaloku nguwe, Ndikhoyo, uThixo wethu.

23Ngenene iingxokozelo ezindulini nasezintabeni bubuqhetseba;

ngenene kuphela nguNdikhoyo uThixo wethu omhlangulayo uSirayeli.

24Ukususela ebutsheni bethu isithixo esilisikizi sizigqibile iziqhamo zokubulaleka koobawo,

nditsho iinkomo zabo neegusha zabo,

oonyana neentombi ngokunjalo.

25Masizikhahlele phantsi ngenxa yeentloni,

lisigubungele ihlazo lethu,

kuba sinesono phambi koNdikhoyo uThixo wethu,

thina noobawo bethu.

Ukususela kwasebuntwaneni bethu, kude kube ngoku,

asizange siliphulaphule ilizwi likaNdikhoyo uThixo wethu.”

4

USirayeli makaguquke

41“Ukuba ngaba uyaguquka, Sirayeli, guqukela kum, kutsho mna *Ndikhoyo. Ukuba uyazisusa emehlweni am izithixo zakho ezilizothe, ungabi sakreqa; 2ukuba ufunga usithi: ‘Ekho nje uNdikhoyo,’ ube ke ufunga ngenene nangenyaniso nangokuthembekileyo; ukuba wenjenjalo iintlanga ziya kuthi mandizisikelele, zindidumise.”

3Kaloku uthi uNdikhoyo kubantu bakwaJuda nakubemi baseJerusalem: “Wugelesheni lo mhlaba wenu ube yintsimi,Hos 10:12 ningatyali phakathi kweenkunzane. 4Ulwaluko lwenuNgokwesiko lamaSirayeli amakhwenkwe ayesaluswa ngomhla wesibhozo ezelwe, engqinelana nento yokuba anqophisene noThixo ngelokuba aya kuba ngabantu bakhe – ziQalo 17:10-14 malenzelwe uNdikhoyo, lungabi yinto yasenyameni nje, bantu bakwaJuda nani bemi baseJerusalem. Kungenjalo ingqumbo yam ngenxa yobubi bezenzo zenu iya kugqabhuka ixele umlilo olenya ungabi nakucinywa bani.”

Uhlaselo oluvela ngasentla

5“Bhengezani kwelakwaJuda,

nihlokomise eJerusalem, nithi:

‘Vuthelani isigodlo elizweni lonke.’

Dandulukani ngamandla nisithi:

‘Hlanganani,

nisabele kwizixeko ezinqatyisiweyo!’

6Yenzani umqondiso okhomba eZiyon,

nicele kwabasicatyana, ningabambezeli,

kuba mna ndiza nentlekele ngasentla –

ndinizisela intshabalalo enkulu.”

7Yintw' ekunyalasa inge yingonyama ishiy' isikhundla

lo mtshabalalisi weentlanga uzayo.

Selephumile kowabo ukuza kubharhisa umhlaba wakho ube yinkangala,

azitsho izixeko zakho zibe ngamabhodlo,

kungasali nempunde le.

8Ngoko ke zila, wambathe amarhonya,

ugixe, ulile,

kuba ingqumbo *kaNdikhoyo ayishenxanga kuthi.

9Nguwo lo umlomo kaNdikhoyo:

“Ngaloo mini ukumkani neziphathamandla baya kungenwa yingevane.

Ababingeleli bothi khumnqa,

abashumayeli bona bathi makatha.”

10Ndithe ke mna: “Awu, Nkosi Ndikhoyo, ubakhohlise mpela abantu neJerusalem ngokuthi: ‘Niya kuba noxolo,’ ukanti ikrele selibekwe emqaleni!”

11Ngelo xesha abantu neJerusalem baya kuxelelwa kuthiwe: “Kuza kuvuthuza umoya onolophu, uvela ezincotsheni ezibharhileyo entlango, usinge ebantwini bam. Umoya ovela kum awuyi kuba yiyo impepho nje yokwela okanye yokucoca ingqolowa, 12koko uya kuba ngumoya onamandla kunoko. Kuba ndim kaloku oza kubagweba abantu bam.”

UJuda ungqingwe lutshaba

13Nalo lusiza utshaba, luziingqimba okwamafu,

iinqwelo kuqhum' uthuli ngathi yinkanyamba.

Asingomendu, amahashe adlul' ukhozi!

Kunyembelekile; izwe lifile!

14Jerusalem, zihlambulule ububi obusentliziyweni,

khon' ukuze usinde!

Uya kuhlala ugaya ububi kude kube nini?

15Kunkenteza ilizwi kwaDan nakwiintaba zakwaEfrayim,

lixela intlekele.

16Nguwo lo umlomo *kaNdikhoyo:

“Zixeleleni iintlanga,

nibike naseJerusalem, nithi:

‘Utshaba lugalelekile;

lutsho ngentlaba-mkhosi yalo kwizixeko zakwaJuda.

17Lungqinge iJerusalem okwabalindi belinde amasimi.’

Ewe, kuthetheni oku, kuba kaloku

iJerusalem indivukele.

18Yimisebenzi yakho neendlela zakho ezi zikuzisele le ntlekele.

Sisohlwayo sakho eso.

Sikrakra kambe,

siye kuthi xhokro emxhelweni.”

UJeremiya uvelana namawabo

19Hayi bo! Ndithe qhiphu umbilini;

intliziyo yam iyabetha;

ndingenwe luvalo!

Andikwazi kuthi cwaka;

ndiva isandi sokuvuthelwa kwesigodlo

nokuhlokoma kwentlaba-mkhosi!

20Kuvakala le ntlekele, kuvakale le;

ilizwe lonke lifile.

Ngequbuliso iintente zakowethu zibhuqiwe,

ngephanyazo imikhusane yethu ayisekho.

21Koda kube nini ndibukelana namadabi?

Koda kube nini ndisiva isandi sesigodlo?

22Ke yena *uNdikhoyo uthi:

“Baziziyatha kambe abantu bam; abade bandazi.

Bazizityhakala zabantwana abangenangqiqo.

Ngamachebesha okwenza okubi,

kodwa ngamaqhitala kokulungileyo.”

Umbono wentshabalalo ezayo

23Ndathi ndakuwukhangela umhlaba,

ndafika ubharhile, kusempengezini;

ndakukhangela amazulu akwabikho kukhanya.

24Ndakhangela iintaba, ndafika zigungqa, neenduli zinyikima.

25Ndakhangela andabona mntu konke;

kwakubhace nkqu neentaka ezi.

26Ndakhangela umhlaba otyebileyo, ndafika uyintlango,

izixeko zonke zingamabhodlo.

Oku kwenzeka emehlweni kaNdikhoyo

ngenxa yomsindo wakhe ovuthayo.

27Kaloku utsho *uNdikhoyo ukuthi:

“Kuya kuba senkangala kumhlaba wonke,

kodwa ke ndingawubhangisi kuphele.

28Ngenxa yoko umhlaba uya kwenza isijwili,

isibhakabhaka sisibekele kube mnyama,

kuba kutsho mna.

Ndigqibile, yaye andiyi kukuyekelela endikuthethileyo;

andiyi kujika.”

29Kuya kuthi ukuvakala kwesandi sabakhwele amahashe nesandi sabatoli

kusabe zonke izixeko.

Abanye bobalekela ematyholweni,

abanye banyukele emaweni.

Zosala zilambatha iidolophu,

kungabi sahlala bani kuzo.

30Wenza ntoni, Jerusalem, uselushwatyulelwe nje?

Kutheni watsho ngezivatho ezibomvu?

Yini, watsho ngamajikolo, waqaba amehlo?

Ufane wahombela ilize!

Zikulahlile izithandwa zakho;

sezifuna ukukubulala.

31Kaloku ndive isikhalo ngathi sesomfazi esikwa yinimba,

ngathi sisingqala sozibulayo.

Sisikhalo seJerusalem iminxekile,

iphelelwa ngumoya,

ithe na izandla,

ikhala isithi: “Ndafa! Bayandigwinta!”

5

Akukho namnye ulilungisa

51Uthi *uNdikhoyo:

“Zityhutyheni izitalato zeJerusalem,

nikhangele nigqale,

nizigocagoce iindawo zembutho,

nibone ukuba ngaba kukho mntu na olilungisa nonyanisekileyo.

Ukuba ngaba ukho nokuba mnye ndoyixolela.

2Nokuba bangade bafunge bathi: ‘Ndifung' uNdikhoyo,’

bafunga ubuxoki.”

3Ngaba, Ndikhoyo, emntwini akukhangeli ntembeko na?

Wabohlwaya, abeva noko.

Wababetha kabuhlungu bayimangala ingqeqesho.

Bayinyengane ngeenkani; abavumi kuguquka.

4Suka ndathi:

“Ngamahlwempu adengekileyo la.

Abayazi indlela kaNdikhoyo;

abakuqondi okufunwa nguThixo wabo.

5Ndiza kuthetha nabakhulu.

Ngabo abayaziyo indlela kaNdikhoyo;

ngabo abakwaziyo okufunwa nguThixo wabo.”

Kodwa nabo xa bebonke bayaphule idyokhwe,

baziqhawula izitrophu.

6Ngoko ke bohlaselwa yingonyama,

ingcuka ibatsho babe ngamaswili,

kuzula-zule ihlosi libalalele ngasezidolophini zabo.

Ukuba nje bakhe baphumela ngaphandle

lobathi qwenge-qwenge.

Kaloku benze uvukelo,

baphikela ukumfulathela uThixo.

7“Ndingakuxolela njani kodwa,

abantwana bakho bendibukule nje?

Andithi bafunga bekhahlela oothixo abangento?

Ndabondla, suka bona bakrexeza,Apha ukukrexeza kuthetha ukukreqa komntu kuThixo baquqela emzini wehenyukazi.

8Bafana neenkunzi zamahashe ezondlekileyo –

banqwenela abafazi boogxa babo.

9Mandingabohlwayi ke ngenxa yento enje;

ndingaziphindezeli kwisizwe esinjengesi?”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

10“Ngena usivuthulule isidiliya sakhe,

kodwa ungasibhuqi sonke.

Wasuse amasebe aso,

kuba aba bantu abangabo abakaNdikhoyo.

11Kaloku indlu kaSirayeli nekaJuda azikhange zithembeke kum mpela.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

12Kaloku aba bantu bayamxoka uNdikhoyo, bathi: “A, suka! Akazukwenza nto lowo, kungekho nanto iza kusihlela. Asiyi kuhlaselwa bani, kungazi kubakho ndlala apha. 13Bona abashumayeli ngumoya nje; ilizwi alikho kubo. Maseliba ngabo abahlelwa yile ntlekele.”

14Ngako oko utsho uNdikhoyo uThixo onamandla onke ukuthi: “Ngenxa yentetho yabo enje, amazwi am ndiza kuwenza abe ngumlilo emlonyeni wakho, bona aba bantu batshiswe nguloo mlilo okweenkuni.

15“MaSirayeli, ndinizisela uhlanga oluvela kude.” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. “Luhlanga lwamandulo olomeleleyo, oluntetho ningayivayo, kuba ningayazi. 16Isingxobo seentolo zabo sinjengengcwaba elivulekileyo; zizigantsontso zamagorha amajoni abo!

17“Hayi sona isivuno nokutya kwenu: baza kukugqiba!

Koonyana neentombi zenu: ginyi qobo!

Iinkomo neegusha zenu: ginyi qobo!

Imidiliya namakhiwane: bimbilili!

Izixeko zenu ezinqatyisiweyo, bozitshayela ngekrele;

nditsho ezi kanye zilithemba lenu!

18“Kanti ngaloo mihla andiyi kunitshabalalisa kuphele.” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. 19“Xa besithi: ‘Kungani ukuba uNdikhoyo uThixo wethu asiphathe kanje?’ uze uthi kubo: ‘Njengoko nani benikreqile kuNdikhoyo, nanqula oothixo basemzini ezweni lakowenu, ngokukwanjalo ke niza kukhonza iintlanga kweleentlanga.’ ”

UThixo ulumkisa abantu bakhe

20Yithetheni le nto kwindlu kaYakobi, niyixele nakwaJuda, nithi: 21“Phulaphulani, bantundini baziziyatha bangaqiqiyo! Ninamehlo kodwa aniboni, nineendlebe kodwa aniva!Isaya 6:9-10; Hez 12:12; Marko 8:18 22Ngani ningandoyiki nje?” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. “Ngani ningankwantyi nje bubukho bam? Indim nje owabeka intlabathi yangumda wolwandle, umqobo olungasoze luwudlule naphakade.Yobi 38:8-11 Nditsho nokuba seledloba egquma amaza, akasoze awugqithe. 23Kodwa aba bantu banenkani, abalawuleki. Bakreqile bemka kum. 24Àbatsho ezintliziyweni zabo ukuthi: ‘Masimoyike uNdikhoyo uThixo wethu osinika imvula ngexesha ekwindla nasentwasa-hlobo, osipha amathuba okuvuna minyaka le.’ 25Ubugwenxa benu buzigxothile ezi zinto; izono zenu zikuthintele kuni okulungileyo.

26“Kukho izikhohlakali phakathi kwabantu bam. Zizinto ezilalelayo okwabathiyeli-zintaka; zigcayisela abantu. 27Izindlu zabo bazizalisa ngobuqhophololo ngathi ziingobozi zizele ziintaka; yiyo loo nto bezizityebi neendwalutho. 28Ngamaqukunya agudileyo kukutyeba; inkohlakalo yabo ayinamda. Inkedama abayithetheleli ukuze ibe nempumelelo; amalungelo endwayi abawakhuseli.

29“Mandingabohlwayi ke ngenxa yezi zenzo zabo, ndingaziphindezeli kubantu abanjengaba?” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. 30“Kuhle isikizi elothusayo kulo mhlaba. 31Abashumayeli bashumayela ubuxoki; ababingeleli bona bakhokela ngokwentando yabo, kanti nabantu bam bayakholwa yiloo nto. Kodwa nothini ngomhla wokugqibela?”