IsiXhosa 1996 (XHO96)
4

USirayeli makaguquke

41“Ukuba ngaba uyaguquka, Sirayeli, guqukela kum, kutsho mna *Ndikhoyo. Ukuba uyazisusa emehlweni am izithixo zakho ezilizothe, ungabi sakreqa; 2ukuba ufunga usithi: ‘Ekho nje uNdikhoyo,’ ube ke ufunga ngenene nangenyaniso nangokuthembekileyo; ukuba wenjenjalo iintlanga ziya kuthi mandizisikelele, zindidumise.”

3Kaloku uthi uNdikhoyo kubantu bakwaJuda nakubemi baseJerusalem: “Wugelesheni lo mhlaba wenu ube yintsimi,Hos 10:12 ningatyali phakathi kweenkunzane. 4Ulwaluko lwenuNgokwesiko lamaSirayeli amakhwenkwe ayesaluswa ngomhla wesibhozo ezelwe, engqinelana nento yokuba anqophisene noThixo ngelokuba aya kuba ngabantu bakhe – ziQalo 17:10-14 malenzelwe uNdikhoyo, lungabi yinto yasenyameni nje, bantu bakwaJuda nani bemi baseJerusalem. Kungenjalo ingqumbo yam ngenxa yobubi bezenzo zenu iya kugqabhuka ixele umlilo olenya ungabi nakucinywa bani.”

Uhlaselo oluvela ngasentla

5“Bhengezani kwelakwaJuda,

nihlokomise eJerusalem, nithi:

‘Vuthelani isigodlo elizweni lonke.’

Dandulukani ngamandla nisithi:

‘Hlanganani,

nisabele kwizixeko ezinqatyisiweyo!’

6Yenzani umqondiso okhomba eZiyon,

nicele kwabasicatyana, ningabambezeli,

kuba mna ndiza nentlekele ngasentla –

ndinizisela intshabalalo enkulu.”

7Yintw' ekunyalasa inge yingonyama ishiy' isikhundla

lo mtshabalalisi weentlanga uzayo.

Selephumile kowabo ukuza kubharhisa umhlaba wakho ube yinkangala,

azitsho izixeko zakho zibe ngamabhodlo,

kungasali nempunde le.

8Ngoko ke zila, wambathe amarhonya,

ugixe, ulile,

kuba ingqumbo *kaNdikhoyo ayishenxanga kuthi.

9Nguwo lo umlomo kaNdikhoyo:

“Ngaloo mini ukumkani neziphathamandla baya kungenwa yingevane.

Ababingeleli bothi khumnqa,

abashumayeli bona bathi makatha.”

10Ndithe ke mna: “Awu, Nkosi Ndikhoyo, ubakhohlise mpela abantu neJerusalem ngokuthi: ‘Niya kuba noxolo,’ ukanti ikrele selibekwe emqaleni!”

11Ngelo xesha abantu neJerusalem baya kuxelelwa kuthiwe: “Kuza kuvuthuza umoya onolophu, uvela ezincotsheni ezibharhileyo entlango, usinge ebantwini bam. Umoya ovela kum awuyi kuba yiyo impepho nje yokwela okanye yokucoca ingqolowa, 12koko uya kuba ngumoya onamandla kunoko. Kuba ndim kaloku oza kubagweba abantu bam.”

UJuda ungqingwe lutshaba

13Nalo lusiza utshaba, luziingqimba okwamafu,

iinqwelo kuqhum' uthuli ngathi yinkanyamba.

Asingomendu, amahashe adlul' ukhozi!

Kunyembelekile; izwe lifile!

14Jerusalem, zihlambulule ububi obusentliziyweni,

khon' ukuze usinde!

Uya kuhlala ugaya ububi kude kube nini?

15Kunkenteza ilizwi kwaDan nakwiintaba zakwaEfrayim,

lixela intlekele.

16Nguwo lo umlomo *kaNdikhoyo:

“Zixeleleni iintlanga,

nibike naseJerusalem, nithi:

‘Utshaba lugalelekile;

lutsho ngentlaba-mkhosi yalo kwizixeko zakwaJuda.

17Lungqinge iJerusalem okwabalindi belinde amasimi.’

Ewe, kuthetheni oku, kuba kaloku

iJerusalem indivukele.

18Yimisebenzi yakho neendlela zakho ezi zikuzisele le ntlekele.

Sisohlwayo sakho eso.

Sikrakra kambe,

siye kuthi xhokro emxhelweni.”

UJeremiya uvelana namawabo

19Hayi bo! Ndithe qhiphu umbilini;

intliziyo yam iyabetha;

ndingenwe luvalo!

Andikwazi kuthi cwaka;

ndiva isandi sokuvuthelwa kwesigodlo

nokuhlokoma kwentlaba-mkhosi!

20Kuvakala le ntlekele, kuvakale le;

ilizwe lonke lifile.

Ngequbuliso iintente zakowethu zibhuqiwe,

ngephanyazo imikhusane yethu ayisekho.

21Koda kube nini ndibukelana namadabi?

Koda kube nini ndisiva isandi sesigodlo?

22Ke yena *uNdikhoyo uthi:

“Baziziyatha kambe abantu bam; abade bandazi.

Bazizityhakala zabantwana abangenangqiqo.

Ngamachebesha okwenza okubi,

kodwa ngamaqhitala kokulungileyo.”

Umbono wentshabalalo ezayo

23Ndathi ndakuwukhangela umhlaba,

ndafika ubharhile, kusempengezini;

ndakukhangela amazulu akwabikho kukhanya.

24Ndakhangela iintaba, ndafika zigungqa, neenduli zinyikima.

25Ndakhangela andabona mntu konke;

kwakubhace nkqu neentaka ezi.

26Ndakhangela umhlaba otyebileyo, ndafika uyintlango,

izixeko zonke zingamabhodlo.

Oku kwenzeka emehlweni kaNdikhoyo

ngenxa yomsindo wakhe ovuthayo.

27Kaloku utsho *uNdikhoyo ukuthi:

“Kuya kuba senkangala kumhlaba wonke,

kodwa ke ndingawubhangisi kuphele.

28Ngenxa yoko umhlaba uya kwenza isijwili,

isibhakabhaka sisibekele kube mnyama,

kuba kutsho mna.

Ndigqibile, yaye andiyi kukuyekelela endikuthethileyo;

andiyi kujika.”

29Kuya kuthi ukuvakala kwesandi sabakhwele amahashe nesandi sabatoli

kusabe zonke izixeko.

Abanye bobalekela ematyholweni,

abanye banyukele emaweni.

Zosala zilambatha iidolophu,

kungabi sahlala bani kuzo.

30Wenza ntoni, Jerusalem, uselushwatyulelwe nje?

Kutheni watsho ngezivatho ezibomvu?

Yini, watsho ngamajikolo, waqaba amehlo?

Ufane wahombela ilize!

Zikulahlile izithandwa zakho;

sezifuna ukukubulala.

31Kaloku ndive isikhalo ngathi sesomfazi esikwa yinimba,

ngathi sisingqala sozibulayo.

Sisikhalo seJerusalem iminxekile,

iphelelwa ngumoya,

ithe na izandla,

ikhala isithi: “Ndafa! Bayandigwinta!”