IsiXhosa 1996 (XHO96)
30

Ukubuyiswa kwamaSirayeli

301Lavakala kuJeremiya ilizwi *likaNdikhoyo, lisithi: 2“Utsho uNdikhoyo, uThixo kaSirayeli, ukuthi: ‘Wabhale encwadini onke amazwi endiwathethileyo kuwe. 3Kuba kaloku lifikile ixesha lokupheliswa kokuthinjwa kwabantu bam amaSirayeli namaJuda. Ndiza kubabuyisela kumhlaba endawunika ooyise-mkhulu, babuye bawume kwakhona,’ utsho uNdikhoyo.”

4Wenjenje ukuthetha uNdikhoyo, ebhekisa kumaSirayeli nakumaJuda:

5“Utshilo uNdikhoyo ukuthi:

‘Kuvakala isikhalo esibangwa lixhala.

6Khawuthi xha, ukhe ucinge:

yakha yazala kanene indoda?

Kutheni ke le nto ndibona amadoda ebambe izinqe ngathi ngumfazi osikwa yinimba?

Kutheni ematshekile nje?

7Mawoo! Hayi ukuba nkulu kwaloo mini!

Ayikho eyakha yafana nayo.

Lixesha lembandezelo kwindlu kaYakobi,

kodwa noko yosinda kuyo.’

8“Nguwo lo umlomo kaNdikhoyo uSomandla-onke:

‘Ngaloo mini ndoyaphula idyokhwe abaphantsi kwayo,

ndiziqhawule izitrophu ababotshwe ngazo,

bangabi saba ngamakhoboka abantu basemzini.

9Ndaweni yaloo nto baza kuba zizicaka zikaNdikhoyo uThixo wabo,

nezicaka zokumkani wabo uDavide endiya kubavelisela yena.’

10“ ‘Musa ukoyika ke, sicaka sam Yakobi;

nawe Sirayeli, mus' ukunkwantya.’

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

‘Ndiza kukuhlangula kwelo lizwe likude,

ndiyikhulule inzala yakho kumazwe engabathinjwa kuwo.

Ewe, uYakobi woxhamla inzolo nolonwabo,

kungabe kubekho bani umothusayo.

11Ndinawe ukuze ndikusindise.’

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

‘Zona iintlanga endikuchitha-chithe phakathi kwazo

ndozitshabalalisa mpela,

kodwa wena andiyi kukucima tu igama.

Nawe phofu uza kohlwaywa;

ndiza kukuqeqesha,

phofu ndingabi ngqongqo kuwe.’Jer 46:27-28

12“Utsho uNdikhoyo ukuthi:

‘Inxeba lakho alinako nokubotshwa oku;

wenzakele kangangokuba ungabi nakunyangwa.

13Awunamthetheleli;

awunayeza lokuzinyanga izilonda,

ungenalo nethemba lokuphiliswa.

14Izithandwa zakho zikulibele zonke;

azisacingi nokucinga oku ngawe.

Ndikubethe oku kotshaba,

ndakuqeqesha ngqongqo ngenxa yezikreqo zakho ezikhulu,

nezono zakho ezininzi.

15Yini ukuba ukhale ngenxa yenxeba lakho,

nangenxa yeentlungu zakho ezingenakunyangeka?

Ndikwenzele konke oku ngenxa yobukhulu bezikreqo zakho

nobuninzi bezono zakho.

16“ ‘Kodwa ke bonke abaqwenga wena boqwengwa nabo;

bonke abakuchasayo baya kusiwa ekuthinjweni.

Bonke abakuphangayo nabo bophangwa;

nabo bakwenza amaxhoba bokwenziwa amaxhoba nabo.

17Ke wena ndiza kukubuyisela empilweni,

ndikupholise amanxeba,

nakuba kusithiwa ungumlahlwa, iZiyon engafunwa bani.’

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

18“Utsho uNdikhoyo ukuthi:

‘Izindlu zakwaYakobi ndiza kuzibuyisela kundalashe,

zidle ngendebe endala,

ndibe nemfesane kumzi ngamnye.

Amanxuwa aseJerusalem aza kuvuswa,

nebhotwe lime kwasendaweni yalo.

19Kovakala intsholo yemibongo apho,

nentswahla yemigcobo.

Ndobatsho bande, banganciphi;

babaluleke, bangadeleki.

20Inzala yabo yoba njengeyamandulo,

ibandla labo ndilizinzise,

ndibohlwaye bonke ababacinezelayo.

21Inkokheli yabo yovela kwakubo,

umlawuli aphume phakathi kwabo.

Uya kuvela ngokubizwa ndim,

asondele kufuphi nam,

kungekho bani nje ungade asondele kum ndingambizanga.’

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

22‘Ewe, niya kuba ngabantu bam,

mna ndibe nguThixo

wenu.’ ”

23Niyabona, kuphuma kuNdikhoyo ulophu,

nditsho isaqhwithi esoyikekayo

esivuthuza phezu kweentloko zabangendawo.

24Lo msindo kaNdikhoyo awuyi kujika ade abe ukufezekisile oko akucebileyo entliziyweni yakhe.

Kwimihla ezayo niya kuyiqonda kakuhle le ndawo.

31

AmaSirayeli aza kugoduka

311Nguwo lo umlomo *kaNdikhoyo:

“Ngelo xesha ndoba nguThixo wazo zonke izizwe zakwaSirayeli,

zona zibe ngabantu bam.”

2Ewe, utsho uNdikhoyo ukuthi:

“Abantu abasinde kulo ikrele ndobenzela inceba entlango,

ndiwanike ukuphumla amaSirayeli.”

3UNdikhoyo wabonakala kwamandulo, wathi:

“Sirayeli, ndikuthanda ngothando olungapheliyo;

ndahlala ndikwenzela izibele.

4Ndiza kubuya ndikuvuse, utsho wakheke, ntombindini Sirayeli!

Uza kubuya ugaxele amagubu,

ungenelele kumxhentso wabavuyayo.

5Wobuya ulime iidiliya kweziya ntili zaseSamariya,

olimayo axhamle iziqhamo zazo.

6Kuza imini abaya kuthi abalindi bamemeze

bekwiinduli zakwaEfrayim,

bathi: ‘Yizani sinyukele kwintaba iZiyon,

siye kuNdikhoyo uThixo wethu.’ ”

7Utsho uNdikhoyo ukuthi:

“Dandulukani nivuye ngenxa kaYakobi;

memelelani ngenxa yenjinga yezizwe,

nitsholoze nithi:

‘Basindise abantu bakho, Ndikhoyo,

nditsho amasalela akwaSirayeli.’

8Nâbo ndibakhupha emantla,

ndibaqokelela eziphelweni zehlabathi!

Zilapho iimfama neziqhwala,

abakhulelweyo nasebesindeka.

Yoba nguMbo nomXesibe ukujong' ekhaya.

9Bobuya belila begixa,

ndibakhokele betarhuzisa,

bahambe ngakwimilambo empompozayo,

kwiindlela ezithe tye,

bangabi sakhubeka.

Suka ndanguyise kuSirayeli;

uEfrayim wayinkulu yam!

10“Liveni ilizwi likaNdikhoyo, nina zintlanga;

libhengezeni nakwiziqithi ezikude, nithi:

‘Lowo wawachitha-chithayo amaSirayeli wobuya awaqokelele,

awaluse oku komalusi elind' umhlambi.’

11Kaloku uNdikhoyo womkhulula uYakobi;

amhlangule kwiintlanga ezinamandla kunaye.

12Bobuya batsho ngentsholo ezindulini zeZiyon,

bevuyiswa bububele bukaNdikhoyo;

ewe, nditsho ingqolowa,

newayini entsha,

namafutha omnquma,

neenkomo neegusha abaphe zona.

Bochuma oku komhlaba onkcenkceshelwayo,

bangabi saphinda baxhwaleke.

13Iintombi zongqungqa, zigcobe,

benjenjalo abafana kwanamadoda.

Usizi lwabo ndoluguqula lube luvuyo;

ndobathuthuzela bagcobe, bangabuyi babe buhlungu.

14Ababingeleli bodikwa sisabelo sabo,

abantu bam bahluthe yindyebo yezinto zam.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

Ukungathuthuzeleki kukaRakeli

15Utsho *uNdikhoyo ukuthi:

“Kuvakala isikhalo esikrakra eRama.

URakeli ulilela abantwana bakhe,

engavumi ukuthuthuzeleka, kuba bengasekho.”ZiQalo 35:16-19; Mat 2:18

16Utsho ke uNdikhoyo ukuthi:

“Ngxe, yeka ukulila!

Musa ukuba nyembezana.

Inkxamleko yakho iza kuvuzwa.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

“Abantwana bakho bobuya kwilizwe lotshaba.

17Likho ithemba ngekamva lakho,”

lowo ngumlomo kaNdikhoyo,

“kuba abantwana bakho baza kubuyela kwelokuzalwa.

18Ewe, ndimvile encwina uEfrayim, esithi:

‘Undiqeqeshile ndatsho ndanjengethole eliqhelisiweyo.

Ndibuyise, khon' ukuze ndibuyele kuwe,

kuba nguwe, Ndikhoyo, uThixo wam.

19Ndakuba ndikreqile, ndibuye ndazohlwaya;

ndakuba ndiziqondile, ndizive ndidanile.

Ndineentloni, ndihlazekile

ngenxa yokusindwa ngamahlazo obutsha bam.’

20Ngaba uEfrayim asingonyana wam oyintandane,

umntwana endinebhongo ngaye?

Okukhona ndimkhalimelayo kokukhona ndimkhumbulelayo.

Ndisikwa yimfesane ngenxa yakhe;

inene, ndomthi jize ngenceba.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

21“Misa izalatha-ndlela, ugxumeke izalathiso.

Qwalasela indlela owohamba ngayo.

Goduka, ntombindini Sirayeli;

buyela kwiidolophu zakowenu.

22Koda kube nini uthingaza, ntombindini ingathembekanga?

UNdikhoyo udale into entsha emhlabeni:

umfazi ekhusela indoda.”

Ukuvuselelwa kukaJuda

23Utsho uSomandla-onke, *uNdikhoyo, uThixo kaSirayeli, ukuthi: “Xa sele ndibahlangule ekuthinjweni, ndababuyisela kundalashe, baya kubuya bathethe la mazwi emhlabeni wakwaJuda nakwiidolophu zawo, bathi: ‘Mzindini wobulungisa, ntabandini engcwele, uNdikhoyo makakusikelele.’ 24Baya kuma ndawonye abantu bakwaJuda needolophu zakhona, belapho abalimi nabafuyi ababesoloko bejikeleza nempahla. 25Ndobahlaziya abatyhafileyo, ndibondle abafa yindlala, 26batsho bathi: ‘Khangela, besilele, savuka sihlaziyekile.’Intsingiselo yesiHebhere sale vesi iyathandabuzeka

27UNdikhoyo uthi: “Iyeza imihla yokuba isizwe sikaSirayeli nesikaJuda ndisitsho sinyakazele yinzala yabantu neyemfuyo. 28Kanye njengoko ndingaphazamanga ukubancothula nokubadiliza nokubabhuqa nokubatshabalalisa nokubahlisela ishwangusha, ewe, ndiya kwenjenjalo ukwakha nokutyala.” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. 29“Ngaloo mihla abakubuya bathi abantu: ‘Ooyise bâtya iidiliya ezikrwada, suka kwabuthelezi amazinyo abantwana.’Hez 18:2 30Umntu ngamnye uya kufa ngenxa yobugwenxa bakhe. Kuya kuthi lowo utya iidiliya ezimuncu, kube buthelezi awakhe amazinyo.”

31Nguwo lo umlomo kaNdikhoyo: “Ewe, iyeza imihla yokuba ndenze umnqophiso omtshaMat 26:28; Marko 14:24; Luka 22:20; 1 Kor 11:25; 2 Kor 3:6 nesizwe sakwaSirayeli nesakwaJuda. 32Lo wona umnqophiso awuyi kufana nalowa ndawenzayo nookhokho babo mhla ndabathi chu ngesandla ndibakhupha eJiputa, mnqophiso lowo bangawugcinanga naxa ndandiyinkosi yabo.Okanye “naxa ndandingumyeni wabo”” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

33“Nguwo lo umnqophiso endiza kuwenza nesizwe sikaSirayeli kwimihla ezayo,” lowo ngumlomo kaNdikhoyo: “Imiyalelo yam ndiya kuyimilisela ngaphakathi kwabo, ndiyishicilele ezintliziyweni zabo,Hebh 10:16 mna ndibe nguThixo wabo, babe ngabantu bam bona. 34Abayi kuba safundisana ngam elowo umntakwabo, elowo ummelwane wakhe, besithi: ‘Mazini uNdikhoyo;’ kuba bonke baya kundazi ukususela koyena mncinane kuse koyena mkhulu. Ndobuxolela ubugwenxa babo, ndingabuye ndikukhumbule ukona kwabo.” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.Hebh 8:8-12; 10:17

35NguNdikhoyo omisele ilanga ukuba likhanyise emini,

ngokunjalo inyanga neenkwenkwezi ukuba zikhanyise ebusuku;

ulozamazamisa ulwandle, agqume amaza;

kuthiwa nguNdikhoyo uSomandla-onke igama lakhe.

36Nguwo lo umlomo kaNdikhoyo:

“Xa ingatshitshayo le mimiselo ndingabi sayibona,

nesizukulwana sikaSirayeli singanqamka singabi saba ngabantu bam.”

37Ewe, utsho uNdikhoyo ukuthi:

“Mhla isibhakabhaka phezulu saba nokulinyaziswa,

neziseko zomhlaba ngaphantsi zaba nokugocagocwa,

kungelo thuba kuphela endingathi ndisibukule isizukulwana sikaSirayeli xa sisonke.”

38Lo ngumlomo kaNdikhoyo: “Iyeza imihla yokuba esi sixeko sakhelwe uNdikhoyo ukusuka kwinqaba kaHananeli kuse kwiSango leKona. 39Umda waso uya kusuka apho uye kuthi ga ngenduli iGarebhe, ujikele wenjenjeya ukuya eGowa. 40Yonke loo ntili kulahlwa kuyo izinto ezifileyo namabibi, nawo onke amasimi angasentla kwentlambo iKedron, kuye kutsho kwikona yeSango lamaHashe ngasempuma, iya kuba yekhethelwe uNdikhoyo. Esi sixeko asiyi kubuye sidilizwe, sibhukuqwe.”

32

UJeremiya uthenga umhlaba

321Kunyaka weshumi ukumkani uZedekiya elawula kwaJuda,2 Kum 25:1-7 owawungunyaka weshumi elinesibhozo kulawula ukumkani uNebhukadenezare eBhabheli, lavakala kuJeremiya ilizwi *likaNdikhoyo. 2Ngelo xesha umkhosi wokumkani waseBhabheli wawuyingqingile iJerusalem, yena uJeremiya evalelwe eyadini yabalindi ebhotwe lakwaJuda. 3Wayevalelwe entolongweni apho ngukumkani wakwaJuda uZedekiya, esithi: “Kutheni le nto ushumayela ngolu hlobo? Kaloku uthi: ‘Utsho uNdikhoyo ukuthi: Esi sixeko ndiza kusinikezela esandleni sokumkani waseBhabheli, ndimvumele asithimbe. 4Ke yena uZedekiya ukumkani wakwaJuda naye akayi kusinda esandleni samaKaledi,Oko kukuthi “amaBhabheli” apha nakwiivesi 5,24,25,28,29,43 koko wonikezelwa esandleni sokumkani waseBhabheli, babonane ngamehlo, bathethe ubuso ngobuso. 5Ukumkani waseBhabheli womthatha uZedekiya, amse eBhabheli, apho aya kuhlala khona kude kufike ithuba lokuba ndimvele, lowo ngumlomo kaNdikhoyo. Nokuba ningade nilwe nomkhosi wamaKaledi anisayi kuphumelela.’ ”

6UJeremiya wathi: “Livakele ilizwi likaNdikhoyo lisithi kum: 7UHanameli, unyana kayihlokazi uShalum, uza kuza kuwe, athi: ‘Wuthenge umhlaba wam oseAnatoti. Kaloku nguwe isizalwana segazi esinelungelo lokukhulula loo mhlaba.’

8“Eneneni ke, weza kum apho kuloo yadi yasebhotwe uHanameli unyana kabawokazi, wathi: ‘Khawuwuthenge umhlaba wam oseAnatoti kummandla wakwaBhenjamin. Kaloku nguwe isizalwana segazi esinelungelo lokuwukhulula loo mhlaba uwuthenge.’

“Ndaqonda ke ukuba ngenene nguNdikhoyo lo ubethetha nam. 9Ndawuthenga loo mhlaba kuHanameli, ndayibala imali ngokuyibeka esikalini, ndamnika isiliva ebunzima buziigram ezimakhulu mabini.IsiHebhere sithi “iishekele ezilishumi elinesixhenxe zesiliva” 10Ndayibhala incwadi yentengiso, ndayisayina, ndayitywina, yangqinwa, ndaza imali ndayikhangela ubunzima bayo esikalini. 11Ndazithatha iincwadi zentengiso, nditsho incwadi etywiniweyo equlethe imiqathango yentengiso kunye nekopi yayo engatywinwanga, 12ndaza ndazinika uBharuki unyana kaNeriya unyana kaMaseya. Ndamnika kukho uHanameli unyana kabawokazi kunye namangqina awayisayinayo incwadi yentengiso, kwakunye namaJuda onke awayekho apho kuloo yadi. 13Ndamyalela uBharuki emehlweni abo bonke, ndathi: 14‘Utsho uNdikhoyo onguSomandla-onke, uThixo kaSirayeli, ukuthi: Thatha ezi ncwadi zentengiso zombini, nditsho etywiniweyo nengatywinwanga, uzifake engqayini, ukuze zigcinakale ixesha elide. 15Kaloku utsho uNdikhoyo uSomandla-onke onguThixo kaSirayeli ukuthi: Ziza kubuya zithengwe izindlu, nemihlaba, kunye nezidiliya kweli lizwe.’ ”

Umthandazo kaJeremiya

16“Ndathi ndakuba ndimnikile uBharuki incwadi yentengiso yomhlaba, ndathandaza ndibhekisa *kuNdikhoyo, ndisithi: 17‘Aa, Mhlekazi Ndikhoyo, wena wasolula isandla sakho, wawenza umhlaba nesibhakabhaka ngamandla akho amakhulu! Akukho nanye into ekunqabelayo wena! 18Wena uwenzela ububele amawaka-waka, uphinde ubuyekeze ubugwenxa booyise kwizizukulwana, wena Thixo omkhulu onamandla, ogama linguNdikhoyo uSomandla-onke. 19Hayi ukuphakama kwezicwangciso zakho nokumangalisa kwemisebenzi yakho, omehlo aqwalasele zonke iindlela zabantu, ukuze ubuyekeze ulowo nalowo ngokwesimo nezenzo zakhe! 20Wênza imiqondiso eJiputa. Uthe rhoqo ukwenjenjalo unanamhla nalapha kwaSirayeli naseluntwini luphela, wazenzela igama njengokuba kusenjalo. 21Wabakhupha eJiputa abantu bakho amaSirayeli ngemiqondiso nemimangaliso ngesandla sakho esomeleleyo nangengalo yakho enamandla, eyabarhwaqelisayo abantu. 22Wabanika umhlaba ochumileyo ovuza ubisi nobusi owawuthembisa ookhokho ngesifungo. 23Bakuba bengenile bema kumhlaba owabanika wona, suka bayityeshela imiyalelo yakho, abakuthobela, abazenza tu izinto owathi maze bazenze. Yiyo ke loo nto behlelwe leli shwangusha nje.

24“ ‘Khangela, asingqingile esi sixeko amaKaledi, enza iingqumba zokusihlasela. Siza kunikezelwa esi sixeko ngenxa yekrele, nendlala, nobhubhani. Ilizwi lakho liyazaliseka njengokuba nawe ubona. 25Kuyo yonke loo nto, wena Mhlekazi Ndikhoyo, uthe kum: “Zithengele umhlaba ngemali phambi kwala mangqina,” kanye ngoku esi sixeko siza kunikezelwa esandleni samaKaledi.’ ”

26Lavakala kuJeremiya ilizwi likaNdikhoyo lisithi: 27“Khangela, mna ndinguNdikhoyo, uThixo woluntu luphela. Akukho nanye into enokundinqabela. 28Nditsho ke ngoko mna Ndikhoyo ukuthi: Esi sixeko ndiza kusinikela esandleni samaKaledi nakukumkani waseBhabheli uNebhukadenezare, yena oya kusithimba.2 Kum 25:1-11; 2 Gan 36:17-21 29Aza kusihlasela amaKaledi, asintumeke ngomlilo, sitshe pam kunye nezo zindlu zabantu abandixhokonxa ngokwenzela kuzo isiqhumiso sesithixo uBhali neminikelo ethululwayo isenzelwa thixo bambi. 30AmaSirayeli namaJuda ayesenza ubugwenxa bodwa ukusukela kwasekusekweni kwawo; âhlala endixhokonxa ngemisebenzi yezandla zawo. Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. 31Kwasekusekweni kwaso, kude kube ngoku, esi sixeko sandixhokonxa, sandivusela umsindo nengqumbo, kangangokuba kungokunje ndifuna sitshatyalaliswe siphele emehlweni am. 32Ewe, amaSirayeli namaJuda andixhokonxile ngobugwenxa bawo; nditsho wona, ookumkani bawo, iziphathamandla, ababingeleli, abashumayeli, abantu bakwaJuda, nabemi baseJerusalem. 33Bandifulathela nangona ndandiphindelela ukubafundisa; abavumanga ukuphulaphula nokuyamkela ingqeqesho. 34Bade baxabhela nendlu ebizwa ngegama lam ngokuya kumisa kuyo ezo zithixo zabo zinezothe.2 Kum 23:10; Jer 7:30-31; 19:1-6 35UBhali bamakhele amaqonga kulaa ntili iHinom,2 Kum 23:10; Jer 7:31 apho benzela khona uMolekiNqulo 18:21 amadini ngoonyana neentombi zabo. Andizange ndithi mabenze amanyumnyezi anje; ayizange ifike nokufika kum ingcinga yokuba bangade benze isikizi elinje ukulukuhlela uJuda esonweni.”

Ithemba

36“Nina nithi abantu besi sixeko baza kunikezelwa esandleni sokumkani waseBhabheli ngekrele nendlala nobhubhani. Ukanti nantsi into ethethwa nguNdikhoyo uThixo kaSirayeli ngabo: 37‘Ngenene, ndiza kubaqokelela kuzo zonke iindawo endabasarhaza kuzo ndinomsindo omkhulu nengqumbo engathethekiyo, ndibabuyisele kwakule ndawo, bahlale bekhuselekile, 38babe ngabantu bam, mna ndibe nguThixo wabo. 39Ndiya kubenza babe mxhelo mnye ekucingeni nasekwenzeni, bandihlonele maxa onke, ukuze balungelwe bona kunye nezizukulwana. 40Umnqophiso endiza kuwenza nabo ngongasoze utshitshe. Ndohlala ndibenzela ububele; ndibafake ifuthe lokundihlonela, bangaze babuye bandishiye. 41Koba luvuyo kum ukubabonelela; ngenene, ndiya kubamilisela kulo mhlaba ngomxhelo wam wonke.’

42“Utsho uNdikhoyo ukuthi: ‘Njengoko ndibahlisele esi sihelegu nje aba bantu, ndiza kubuya ndibanike konke okuhle endabathembisa ngako. 43Iza kubuya ithengwe imihlaba kweli lizwe nithi nina liyinkangala engenakuhlalwa mntu nasilwanyana kuba linikelwe esandleni samaKaledi. 44Baza kuyithenga ngesiliva abantu imihlaba; iincwadi zentengiso baza kuzisayina, bazitywine emehlweni amangqina, nditsho kwaBhenjamin, nakwiilali ezingqonge iJerusalem, nakwiidolophu zeleentaba zakwaJuda, nakumazantsi eentaba, nakumzantsi-Juda, kuba kaloku baza kubuyela kundalashe, badle ngendebe endala.’ Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.”