IsiXhosa 1996 (XHO96)
2

Ukunyaniseka kwamaSirayeli mhlamnene

21Lavakala ilizwi *likaNdikhoyo lisithi kum: 2“Hamba uluvakalise olu daba ezindlebeni zeJerusalem, uthi uNdikhoyo uthi:

“ ‘Ndikhumbula ukuzimisela kwakho ebutsheni bakho,

ukundithanda kwakho usengumtshakazi,

ukundilandela kwakho entlango, kumhlaba ongumqwebedu.

3Ewe, uSirayeli wayengokaNdikhoyo ncakasana,

efana nolibo lwesivuno –

abaludlayo badla ityala,

intlekele ibafikele.’ ”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

Isono sookhokho bamaSirayeli

4Libekeleni iindlebe ilizwi *likaNdikhoyo,

mzi kaYakobi, nani nonke zizwe zakwaSirayeli.

5Utsho uNdikhoyo ukuthi:

“Bubi buni abâbubonáyo kum ooyihlo

bade bandityeshele nje belandela *oothixo abangento,

bade nabo babe zizinto ezingento?

6Abazange babuze bathi:

‘Uphi na lo Ndikhoyo owasikhupha kumhlaba waseJiputa,

wasihambisa entlango kwilizwe elingumqwebedu lemiwewe;

kwilizwe lembalela nesithokothoko sobumnyama,

ilizwe ekungahambi bani kulo, kungekho namntu umiyo kulo?’

7Ndanisa kumhlaba wendyebo,

ukuze nixhamle iziqhamo nentlutha yawo.

Koko nina nithe nakufika nawuxabhela umhlaba wam,

nalitsho lanezothe ilifa endininike lona.

8Ababingeleli ababuzanga bathi: ‘Uphi na uNdikhoyo?’

Abaphathiswa-mthetho abandazanga,

abelusi bandivukela,

nabashumayeli bashumayela benefuthe likaBhali,

balandela *oothixo abangancedi lutho.”

UNdikhoyo umangalela abantu bakhe

9“Ngoko ke ndisanimangalela,”

utsho umlomo *kaNdikhoyo.

“Ndiya kumangalela kwanezizukulwana zenu.

10Khanikhe niwele niye kwiziqithi zamaKiti,

okanye nithumele iintlola eKedare,

ziye kuqinisekisa ukuba yakha yakho na into enjengale.

11Lwakha lwakho phi na uhlanga olwananisa ngoothixo balo,

noba bengengoothixo ngenene?

Kodwa bona abantu bam balananisile iqhayiya labo

ngenxa yezinto ezingenaluncedo!

12Yothukani, mazulu, yile nto,

nigubhe luloyiko, nithi khumnqa!”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

13“Kaloku lintlantlu mbini ityala labantu bam:

bandishiyile mna, mthombo wamanzi ampompozayo,

bazimbela awabo amaqula –

amaqula avuzayo ziintanda.”

Iziphumo zokunganyaniseki

14“Ngaba uSirayeli likhoboka?

Ngaba wazalelwa ebukhobokeni na?

Ngani ukuba abe lixhoba?

15Iingonyama ziyagquma, ziyamgragramela.

Seziwuqwenga-qwengile umhlaba wakhe,

zazitsho zaba ngamabhodlo angahlali bani izixeko zakwaSirayeli.

16Ewe, abantu baseMemfisi naseTapanese

sebekugugule ukhakhayi.

17Nguwe ngokwakho ozenzileyo,

kuba umfulathele *uNdikhoyo uThixo wakho

akuba ebekukhokela endleleni.

18Khawutsho ke,

kungani ukuba uye kusela amanzi aseNayile eJiputa?

Kungani uye kusela amanzi aseYifrate eAsiriya?

19Uza kuqeqeshwa bubugwenxa bakho;

uza kululekwa kukukreqa kwakho;

uza kubuqonda ubukrakra nobubi bokundifulathela

nokungankwantyi phambi kwam, mna Ndikhoyo, Thixo wakho.”

Lowo ngumlomo wengangalala uNdikhoyo onamandla onke.

USirayeli uvukela uNdikhoyo

20“Kudala, Sirayeli, wayaphulayo idyokhwe,

waziqhawula izitrophu zakho,

usithi: ‘Andiyi kukukhonza.’

Ewe, ubuhamba ulala ezinkalweni zonke

nangaphantsi kwemithi yonke,

uziqhekeza uxela ihenyukazi.

21Kanti ke mna ndakutyala;

ungumdiliya omhle othenjiweyo.

Kutheni ngoku sewajika waba ngumdiliya wasendle nje?

22Nditsho nokuba ungade uzihlambe ngesoda,

uziguxe ngeyodwa isepha,

awusayi kusuka wona umdintsi wesono sakho.”

Lowo ngumlomo weNkosi *uNdikhoyo.

23“Ungathini ukuthi: ‘Andizenyelisanga;

andikhange ndimlandele uBhali’?

Khangela umkhondo wakho entilini,

uzigqale izenzo zakho.

Ubufana nqwa nethokazi lenkamela lirhaqaza entlango,

24nqwa nemazi yeqwarha lasentlango edumbileyo

ehamba isezela umoya, ifuna inkunzi.

Ngubani ongayithintelayo xa injalo?

Akukho nkunzi izixhamla ngayo kuloo meko –

isuka iyifumane lula ngelo xesha.

25Sirayeli, musa ukuzityabula iinyawo

ude nomqala wakho utshe kukusukelana nezithixo.

Kambe ke uthi: ‘Akusancedi nto;

sendithandana noothixo basemzini;

andinakungabalandeli.’ ”

USirayeli uya kohlwaywa

26*UNdikhoyo uthi:

“Kanye njengoko lidana linyoshoze xa libhaqiwe isela,

koba njalo ukuhlazeka kukaSirayeli nookumkani bakhe,

neziphathamandla, ababingeleli, kunye nabashumayeli.

27Bona bathi emthini: ‘Ungubawo wena.’

Elityeni bathi: ‘Nguwe ondizeleyo.’

Kaloku aba bantu beze ngenqentsu kum;

abezanga ngabuso.

Kodwa ngexesha leenkxwaleko ikwangabo abathi: ‘Phakama, usincede!’

28Baphi kakade abo thixo bakho uzenzeleyo?

Mabavuke kaloku, bakuhlangule ngexesha lengxakeko.

Baninzi kangangeedolophu zakho oothixo bakho, Juda!

29Nina ke, ningandibeka tyala lini,

inini nje xa ninonke abakreqileyo kum?”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

30“Naxa ndabohlwayayo abantwana benu,

abazanga baqeqesheke.

Suka nababulala ngekrele *abashumayeli,

banga baqwengwe ziingonyama.

31Phulaphulani izwi likaNdikhoyo, nina besi sizukulwana!

Ndiyintlango na kuni, maSirayeli,

umhlaba osithokothoko sobumnyama?

Ke kutheni ukuba abantu bam bathi:

‘Siza kuhamba ngesiyibonayo.

Siyabhadula; soze siphinde size kuwe!’

32Ikhe izilibale iintsimbi zayo intombi?

Yena umtshakazi ukhe awulibale umbhinqo wakhe?

Kodwa bona abantu bam sele kukade bandilibalayo.

33Hayi ke indlela orhaqaza ngayo

uleqeka emva kwezithandwa zakho!

Sele unako ukufundisa nabafazi abangoongantweni.

34Izambatho zakho zilijaja ligazi leendwayi nabantu abamsulwa,

ingelilo kambe elezikrelemnqa ozibhaqe ziqhekeza.

35Naxa kunjalo usathi: ‘Ndimsulwa;

uNdikhoyo akasenawo umsindo ngakum.’

Kodwa ke mna Ndikhoyo ndiza kukohlwaya

naxa usithi akwenzanga sono.

36Yini na ukuba urhaqaze kangaka, uzijika-jike iindlela zakho?

IJiputa iza kukuphoxa kanye ngalaa ndlela yaniphoxa ngayo neAsiriya.

37Uya kuyishiya iJiputa unyoshoza ludano.

Mna Ndikhoyo ndibalahlile abo uthembele kubo;

akukho nto baya kukuphumelelisa kuyo.”

3

Ukungathembeki kukaSirayeli

31“Xa indoda imalile umkayo,

aze yena emke aye kwendela kwenye indoda,

ngaba ingaphinda ibuyele kuye?

Ngaba ilizwe lobe lingaxajelwanga ngokupheleleyo?

Hayi bo! Ubhatyaze nezithandwa zakho ezininzi, Sirayeli,

ukanti noko usafuna ukubuyela kum?”

Lowo ngumlomo *kaNdikhoyo.

2“Phakamisela amehlo akho ezincotsheni zeenduli;

kuphi apho ungazanga wambathwe khona?

Ubufudula uhlala ecaleni lendlela,

ulindele izithandwa zakho,

oku komArabhu ohleli entlango.

Hayi bo, eli lizwe ulixabhele ngobubi bokuhenyuza kwakho.

3Yiyo loo nto neemvula zanqanyulwayo nje;

yiyo loo nto neyasentlakohlaza ingasaniyo nje.

Akusenasazela oku kwehenyukazi;

sewaphelelwa naziintloni.

4“Ukanti kwawena usathi kum:

‘Kaloku, tata, uyintandane yam kwasebutsheni bam.

5Akunako ukuhlala unomsindo;

akuyi kundiqumbela kude kuye esiphelweni.’

Yintetho yakho ke leyo,

kodwa wenza amanyundululu kangangoko!”

USirayeli noJuda mabazohlwaye

6Kwathi ngexesha uJosiya ukumkani wayesesihlalweni,2 Kum 22:1 – 23:30; 2 Gan 34:1 – 35:27 ndafikelwa lilizwi *likaNdikhoyo lisithi: “Uyibonile into andenze yona umkreqikazi uSirayeli?Izinto ezênziwa ngamaSirayeli kuThixo ngokungathembeki kwawo kuye zifana nomfazi ongathembekanga endodeni yakhe. Apha ukukrexeza kuthetha ukukreqa komntu kuThixo. Uhambe ehenyuza ezindulini eziphakamileyo nangaphantsi kwemithi eyokozelayo. 7Ndandiba uya kuthi emva kwayo yonke loo nto abuyele kum. Kodwa akabuyelanga kum, yaye nodade wabo ongathembekanga uJuda wayibona loo nto. 8UJuda wabona ukuba umkreqikazi uSirayeli ndamnika incwadi yoqhawulo-mtshato ngenxa yokukrexeza, kodwa yena akazange othuke, suka naye ngokwakhe wangena kolo krexezo. 9Ngenxa yokuba yaba yinto elula kumkreqikazi uSirayeli ukuhenyuza, walixabhela ilizwe, kuba wayekrexeza ngokunqula izinto ezingamatye nemithi. 10Kuyo yonke loo nto uJuda udade wabo ongathembekanga akazange abuyele kum ngentliziyo yonke, wasuka wandixokisa.” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

11UNdikhoyo uqhube wathi kum: “Noko ityala lomkreqikazi uSirayeli linganeno kwelikaJuda ongathembekanga. 12Bhekisa emantla, ubhengeze olu daba, uthi:

“ ‘Guquka, mkreqikazindini Sirayeli!’

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

‘Andizi kuba sakukhangela ngobuso obusangeneyo,

kuba ndinenceba.’

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

Úthi: ‘Andiyi kuhlala ndiniqumbele.

13Buvume nje kuphela wena ubugwenxa bakho,

ngokuba umvukele uNdikhoyo uThixo wakho,

wasuka wazandlalela abasemziniOko kukuthi “wanqula thixo bambi” ngaphantsi kwemithi eyokozelayo,

awalithobela ilizwi lam.’

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

14“Buyela kum, lusaphondini olukreqayo!” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. “Ndim inkosi yenu. Ndiza kukhetha umntu abe mnye edolophini, babe babini kwisizwe ngasinye, ndinibuyisele kwaseZiyon, 15ndinithumele abelusi abasenyongweni kum, banaluse ngolwazi nengqiqo. 16Niya kuthi ke nakuba nandile naba baninzi ngaloo mihla,” lowo ngumlomo kaNdikhoyo, “ningabi sathi: ‘Nantsi ityesi yomnqophiso.’ Ewe, ayiyi kuba sathi chapha nasezingcingeni zenu, ingakhunjulwa nokukhunjulwa oku, ingadingeki nokudingeka, ingaze ibuye yenziwe nokwenziwa.

17“Ngaloo mihla kuya kuthiwa iJerusalem isisihlalo sokulawula sikaNdikhoyo, zonke iintlanga zibuthelane khona, zize kunqula igama likaNdikhoyo, zingabuye zihambe ngokokuqaqadeka kweentliziyo zazo ezikhohlakeleyo. 18Ewe, ngaloo mihla indlu kaJuda iya kumanyana nendlu kaSirayeli, zisuke kunye ngasentla, ziye kutsho kumhlaba endawunika ooyihlo-mkhulu ukuze ube lilifa labo.”

Ukreqo lwabantu bakaThixo

19“Ndandiba ndiza kukwenza unyana wam, Sirayeli,

ndikwabele umhlaba onqwenelekayo,

ilifa eliyokozelayo ukudlula eleentlanga zonke.

Ewe, ndandiba ùza kuthi kum: ‘Tata;’

ungaze ukutyeshele ukulandela ekhondweni lam.

20Wena, Sirayeli, akukhange uthembeke kum

oku komfazi ongathembekanga kumyeni wakhe.”

Lowo ngumlomo *kaNdikhoyo.

21Ewe, kuvakala ilizwi lihlokoma ezincotsheni zeenduli;

sisililo nezitarhuziso zoonyana bakaSirayeli,

kuba bâzenza gwenxa iindlela zabo,

bamlibala uNdikhoyo uThixo wabo.

22“Buyelani kum, bantwanandini abakreqayo,

ndininyange luphele ukreqo lwenu.”

“Sesilapha; size kuwe.

Kaloku nguwe, Ndikhoyo, uThixo wethu.

23Ngenene iingxokozelo ezindulini nasezintabeni bubuqhetseba;

ngenene kuphela nguNdikhoyo uThixo wethu omhlangulayo uSirayeli.

24Ukususela ebutsheni bethu isithixo esilisikizi sizigqibile iziqhamo zokubulaleka koobawo,

nditsho iinkomo zabo neegusha zabo,

oonyana neentombi ngokunjalo.

25Masizikhahlele phantsi ngenxa yeentloni,

lisigubungele ihlazo lethu,

kuba sinesono phambi koNdikhoyo uThixo wethu,

thina noobawo bethu.

Ukususela kwasebuntwaneni bethu, kude kube ngoku,

asizange siliphulaphule ilizwi likaNdikhoyo uThixo wethu.”

4

USirayeli makaguquke

41“Ukuba ngaba uyaguquka, Sirayeli, guqukela kum, kutsho mna *Ndikhoyo. Ukuba uyazisusa emehlweni am izithixo zakho ezilizothe, ungabi sakreqa; 2ukuba ufunga usithi: ‘Ekho nje uNdikhoyo,’ ube ke ufunga ngenene nangenyaniso nangokuthembekileyo; ukuba wenjenjalo iintlanga ziya kuthi mandizisikelele, zindidumise.”

3Kaloku uthi uNdikhoyo kubantu bakwaJuda nakubemi baseJerusalem: “Wugelesheni lo mhlaba wenu ube yintsimi,Hos 10:12 ningatyali phakathi kweenkunzane. 4Ulwaluko lwenuNgokwesiko lamaSirayeli amakhwenkwe ayesaluswa ngomhla wesibhozo ezelwe, engqinelana nento yokuba anqophisene noThixo ngelokuba aya kuba ngabantu bakhe – ziQalo 17:10-14 malenzelwe uNdikhoyo, lungabi yinto yasenyameni nje, bantu bakwaJuda nani bemi baseJerusalem. Kungenjalo ingqumbo yam ngenxa yobubi bezenzo zenu iya kugqabhuka ixele umlilo olenya ungabi nakucinywa bani.”

Uhlaselo oluvela ngasentla

5“Bhengezani kwelakwaJuda,

nihlokomise eJerusalem, nithi:

‘Vuthelani isigodlo elizweni lonke.’

Dandulukani ngamandla nisithi:

‘Hlanganani,

nisabele kwizixeko ezinqatyisiweyo!’

6Yenzani umqondiso okhomba eZiyon,

nicele kwabasicatyana, ningabambezeli,

kuba mna ndiza nentlekele ngasentla –

ndinizisela intshabalalo enkulu.”

7Yintw' ekunyalasa inge yingonyama ishiy' isikhundla

lo mtshabalalisi weentlanga uzayo.

Selephumile kowabo ukuza kubharhisa umhlaba wakho ube yinkangala,

azitsho izixeko zakho zibe ngamabhodlo,

kungasali nempunde le.

8Ngoko ke zila, wambathe amarhonya,

ugixe, ulile,

kuba ingqumbo *kaNdikhoyo ayishenxanga kuthi.

9Nguwo lo umlomo kaNdikhoyo:

“Ngaloo mini ukumkani neziphathamandla baya kungenwa yingevane.

Ababingeleli bothi khumnqa,

abashumayeli bona bathi makatha.”

10Ndithe ke mna: “Awu, Nkosi Ndikhoyo, ubakhohlise mpela abantu neJerusalem ngokuthi: ‘Niya kuba noxolo,’ ukanti ikrele selibekwe emqaleni!”

11Ngelo xesha abantu neJerusalem baya kuxelelwa kuthiwe: “Kuza kuvuthuza umoya onolophu, uvela ezincotsheni ezibharhileyo entlango, usinge ebantwini bam. Umoya ovela kum awuyi kuba yiyo impepho nje yokwela okanye yokucoca ingqolowa, 12koko uya kuba ngumoya onamandla kunoko. Kuba ndim kaloku oza kubagweba abantu bam.”

UJuda ungqingwe lutshaba

13Nalo lusiza utshaba, luziingqimba okwamafu,

iinqwelo kuqhum' uthuli ngathi yinkanyamba.

Asingomendu, amahashe adlul' ukhozi!

Kunyembelekile; izwe lifile!

14Jerusalem, zihlambulule ububi obusentliziyweni,

khon' ukuze usinde!

Uya kuhlala ugaya ububi kude kube nini?

15Kunkenteza ilizwi kwaDan nakwiintaba zakwaEfrayim,

lixela intlekele.

16Nguwo lo umlomo *kaNdikhoyo:

“Zixeleleni iintlanga,

nibike naseJerusalem, nithi:

‘Utshaba lugalelekile;

lutsho ngentlaba-mkhosi yalo kwizixeko zakwaJuda.

17Lungqinge iJerusalem okwabalindi belinde amasimi.’

Ewe, kuthetheni oku, kuba kaloku

iJerusalem indivukele.

18Yimisebenzi yakho neendlela zakho ezi zikuzisele le ntlekele.

Sisohlwayo sakho eso.

Sikrakra kambe,

siye kuthi xhokro emxhelweni.”

UJeremiya uvelana namawabo

19Hayi bo! Ndithe qhiphu umbilini;

intliziyo yam iyabetha;

ndingenwe luvalo!

Andikwazi kuthi cwaka;

ndiva isandi sokuvuthelwa kwesigodlo

nokuhlokoma kwentlaba-mkhosi!

20Kuvakala le ntlekele, kuvakale le;

ilizwe lonke lifile.

Ngequbuliso iintente zakowethu zibhuqiwe,

ngephanyazo imikhusane yethu ayisekho.

21Koda kube nini ndibukelana namadabi?

Koda kube nini ndisiva isandi sesigodlo?

22Ke yena *uNdikhoyo uthi:

“Baziziyatha kambe abantu bam; abade bandazi.

Bazizityhakala zabantwana abangenangqiqo.

Ngamachebesha okwenza okubi,

kodwa ngamaqhitala kokulungileyo.”

Umbono wentshabalalo ezayo

23Ndathi ndakuwukhangela umhlaba,

ndafika ubharhile, kusempengezini;

ndakukhangela amazulu akwabikho kukhanya.

24Ndakhangela iintaba, ndafika zigungqa, neenduli zinyikima.

25Ndakhangela andabona mntu konke;

kwakubhace nkqu neentaka ezi.

26Ndakhangela umhlaba otyebileyo, ndafika uyintlango,

izixeko zonke zingamabhodlo.

Oku kwenzeka emehlweni kaNdikhoyo

ngenxa yomsindo wakhe ovuthayo.

27Kaloku utsho *uNdikhoyo ukuthi:

“Kuya kuba senkangala kumhlaba wonke,

kodwa ke ndingawubhangisi kuphele.

28Ngenxa yoko umhlaba uya kwenza isijwili,

isibhakabhaka sisibekele kube mnyama,

kuba kutsho mna.

Ndigqibile, yaye andiyi kukuyekelela endikuthethileyo;

andiyi kujika.”

29Kuya kuthi ukuvakala kwesandi sabakhwele amahashe nesandi sabatoli

kusabe zonke izixeko.

Abanye bobalekela ematyholweni,

abanye banyukele emaweni.

Zosala zilambatha iidolophu,

kungabi sahlala bani kuzo.

30Wenza ntoni, Jerusalem, uselushwatyulelwe nje?

Kutheni watsho ngezivatho ezibomvu?

Yini, watsho ngamajikolo, waqaba amehlo?

Ufane wahombela ilize!

Zikulahlile izithandwa zakho;

sezifuna ukukubulala.

31Kaloku ndive isikhalo ngathi sesomfazi esikwa yinimba,

ngathi sisingqala sozibulayo.

Sisikhalo seJerusalem iminxekile,

iphelelwa ngumoya,

ithe na izandla,

ikhala isithi: “Ndafa! Bayandigwinta!”