IsiXhosa 1996 (XHO96)
25

Amashumi asixhenxe eminyaka yokuthinjwa

251Kunyaka wesine ukumkani uJoyakim,2 Kum 24:1; 2 Gan 36:5-7; Dan 1:1-2 unyana kaJosiya, elawula kwaJuda, lavakala ilizwi kuJeremiya, livela *kuNdikhoyo, limayela nabantu bakwaJuda xa bebonke. Lo yayingunyaka wokuqala uNebhukadenezare elawula eBhabheli. 2UJeremiya wathetha nabantu bakwaJuda nabemi baseJerusalem xa bebonke, wenjenje: 3“Kwiminyaka engamashumi mabini anantathu ukuza kuthi ga ngoku, kususela kunyaka weshumi linantathu elawula ukumkani uJosiya unyana ka-Amon, ilizwi likaNdikhoyo lalisoloko lifika kum, ndibe nam ndiphindelela ukubhekisa kuni. Koko nina nisuke anahoya nto kwaphela. 4Naxa ephindelela uNdikhoyo ukunithumela zonke izicaka zakhe ezingabashumayeli, nisuke nina aneva, analibekela indlebe ilizwi lakhe. 5Abo bashumayeli babesithi: ‘Guqukani elowo kwimikhwa yakhe emibi, nakwizenzo zakhe ezimdaka, khon' ukuze niwuhlale ngonaphakade kanaphakade lo mhlaba wanikwa nina nooyihlo-mkhulu nguNdikhoyo.’ 6Babesithi: ‘Ze ningalandeli thixo bambi, nibakhonze, niqubude kubo. Ze ningamcaphukisi uNdikhoyo ngezithixo enizenze ngezenu izandla, ukuze anganihliseli intlekele.’ 7Nguwo lo umlomo kaNdikhoyo, uthi: ‘Nina anindiphulaphulanga, suka nandicaphukisa ngoothixo enibenze ngezandla zenu, naza nazibizela ububi.’

8“Ngoko ke, utsho uNdikhoyo uSomandla-onke ukuthi: ‘Niyabona, ngenxa yokuba ningafunanga kundiva, 9ndinibizela izizwe zonke zangasentla, kunye nesicaka sam ukumkani uNebhukadenezare waseBhabheli.’ Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. ‘Ndibathumela kweli lizwe nabemi balo nazo zonke iintlanga ezilingqongileyo. Ndiza kunitshabalalisa kuphele tu, ndinenze nibe ngumbono ombi, into enezothe, kube linxuwa kuni ngonaphakade.’

10“Ndoyiphelisa loo ntswahla yemigcobo nemincili yabo, lingabi savakala izwi lomyeni nelomtshakazi.Jer 7:34; 16:9 Sophela isandi selitye lokuguba, izibane zabo zicime.SiTyh 18:22-23 11Liya kutsho libe yinkangala ngamanxuwa lonke ilizwe, zize ezi zizwe zibe zizicaka zokumkani waseBhabheli iminyaka engamashumi asixhenxe.2 Gan 36:21; Jer 29:10; Dan 9:2

12“Emva kwaloo minyaka imashumi asixhenxe ke ukumkani waseBhabheli ndomohlwaya kunye nesizwe sakhe ngenxa yobugwenxa babo.” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. “Nelizwe lamaKaledi ndolenza libe yinkangala ngonaphakade. 13Elo lizwe ndolihlisela zonke izinto endazithethayo – nditsho zonke ezibhaliweyo kuyo le ncwadi, ezo bezishunyayelwa nguJeremiya ngeentlanga zonke. 14Kwa-amaBhabheli oba ngamakhoboka ezizwe ezininzi neekumkani ezinamandla. Ndiza kuwabuyekeza ngokwezenzo zawo nemisebenzi yawo.”

Izel' ibhekile yingqumbo kaThixo

15*UNdikhoyo, uThixo kaSirayeli, watsho kum ukuthi: “Ina, thatha le bhekile izele yiwayini eyingqumbo yam, uyiseze zonke iintlanga endiya kukuthuma kuzo. 16Zakuyisela ziya kutsho zididizele, ziphambane ngenxa yekrele endiza kuzihlisela lona.”

17Ndayithatha ke loo ndebe esandleni sikaNdikhoyo, ndayiseza zonke iintlanga awayendithume kuzo. 18Ndayisa eJerusalem nakuzo zonke iidolophu zakwaJuda, neekumkani neziphathamandla zazo, basela, yatsho yayinkangala, into eyoyikekayo, intlekisa nesiqalekiso, njengoko isenjalo nanamhla.

19Abathe basela kuloo bhekile ngaba: Ukumkani waseJiputa kunye namagosa akhe neziphathamandla, nabo bonke abantu baseJiputa, 20kwakunye nabangeneleli; bonke ookumkani belaseUzi, nabo bonke ookumkani bezixeko zamaFilistiya: iAshkelon, iGaza, iEkron, namasalela aseAshdodi; 21bonke abantu base-Edom, eMowabhi, naseAmon, bayisela; 22ookumkani baseTire naseSidon bonke; ookumkani bamazwana angaphesheya kolwandle nabo bayisela, 23kunye nezixeko zaseDedan, eTema, naseBhuze, nabantu abacheba iinwele ezintlafunweni basela; 24ookumkani bama-Arabhu, nookumkani bezizwe ezingumxube zasentlango; 25nookumkani baseZimri nase-Elam naseMediya, 26nabo bonke ookumkani basemantla, abakude nabakufuphi ngokulandelelana. Zonke izizwe eziphezu komhlaba zimelwe kukusela kuloo bhekile yengqumbo kaThixo. Ekugqibeleni ke iya kuba ngukumkani waseSheshakiMhlawumbi iSheshaki sisihlonipho seBhabheli oya kusela.

27“Baxelele ke abantu uthi: ‘UNdikhoyo uSomandla-onke, uThixo kaSirayeli, utsho ukuthi: Selani ninxile nide nihlanze, niwe ningavuki ngenxa yekrele endinizisela lona.’ 28Xa besala ukuyithatha basele loo bhekile isezandleni zakho, uze uthi: ‘Kutsho uNdikhoyo uSomandla-onke ukuthi: Selani! Nakanjani na, selani! 29Niyabona, ndiza kuqala apha kanye kwesi sixeko sibizwa ngegama lam, ndisihlisele intlekele. Niba nina niya kubhunca? Aningekhe ningohlwaywa, kuba ndibazisela ikrele bonke abemi behlabathi. Lowo ngumlomo kaNdikhoyo uSomandla-onke.’

30“Wena ke, bashumayeze ubaxelele olu daba, uthi:

“ ‘UNdikhoyo uyazongoma esibhakabhakeni;

izwi lakhe lihlokoma ekhayeni lakhe elilodwa.

Ugragramela umhlaba wakhe ngamandla;

utsho ngentswahla okwabaxovula iidiliya,

ebhekisa kubemi behlabathi xa lilonke.

31Intlokoma yovakala naseziphelweni zehlabathi,

kub' uNdikhoyo wob' esisa izizwe ematyaleni,

lugwetywe lonke uluntu,

amatshijolo awanikele kwikrele.’

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

32Utsho uNdikhoyo uSomandla-onke ukuthi:

‘Yehl' intlekele!

Isuka kwesi sizwe, iye kwesiya,

oku kwenkanyamba evela kumaphethelo elizwe.’ ”

33Ngelo xesha ke bonke abo babulewe nguNdikhoyo boba bethe saa ngeenxa zonke – ukususela kweli cala lomhlaba, kuse kweliya. Abayi kuzilelwa; abayi kuqokelelwa; bengayi kungcwatywa. Baya kudunduluza okwamalongwe phezu komhlaba.

34Yitshoni ngesimbonono, nina belusi,

niziqikaqike eluthulini, nina zikhwakhwamela zomhlambi.

Ligalelekile kaloku ixesha lokuxhelwa kwenu;

niza kuqikileka, niqhekeke, nixel' iingqayi zexabiso.

35Ophela amahlathi kuni, belusi;

nani, zikhwakhwamela zomhlambi, anisayi kuphuncuka.

36Bayambomboloza abelusi;

ziyangquleka izikhwakhwamela zomhlambi;

kuba kaloku uNdikhoyo ulibharhisile idlelo.

37Zitsho zangumqwebedu neentili eziluhlaza,

ngenxa yengqumbo erhwaqelisayo kaNdikhoyo.

38Wofulathela axel' ingonyama ishiy' isikhundla,

kube yintshabalalo ezweni labo,

ngenxa yoburhalarhume bomsindo wakhe,

nangenxa yengqumbo erhwaqelisayo.