IsiXhosa 1996 (XHO96)
22

Isigwebo sokumkani wakwaJuda

221Utsho *uNdikhoyo ukuthi: “Yiya ebhotwe lokumkani wakwaJuda, khona uthethe eli lizwi uthi: 2‘Libekele indlebe ilizwi likaNdikhoyo, kumkani ohleli esihlalweni sikaDavide – nditsho wena, namaphakathi akho, kwakunye nabantu abangena ngala masango. 3Utsho uNdikhoyo ukuthi: Gwebani ngobulungisa, okhuthuzwayo nimsindise kubabandezeli. Abangeneleli neenkedama nabahlolokazi ze ningabaphathi kakubi okanye nibacinezele. Igazi elingenatyala malingaze liphalazwe kule ndawo. 4Xa ke nithe nayenza ngocoselelo loo nto ndiniyalela yona, kuya kuhlala kubakho ookumkani esihlalweni sikaDavide. Abayi kuyeka ukungena ngamasango eli bhotwe bekhwele iinqwelo zamahashe kunye namahashe, bephahlwe ngamaphakathi nabantu babo. 5Kodwa xa ningayithobeli le miyalelo, ndiyafunga, ndithi le ndawo niya kuyibona selingamanxiwa.’ ” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

6Kaloku, xa athetha ngebhotwe lokumkani wakwaJuda, utsho uNdikhoyo ukuthi:

“Nakuba nje kum unjengeGiliyadi

nanjengencopho yeLebhanon,

ndosuka ndikutsho ube ngumqwebedu wenkangala,

ube ziidolophu ezingenabemi.

7Ndikuthumela abatshabalalisi

abofika elowo ephethe izikhali zakhe,

bayigecele phantsi loo misedare iligugu lenu,

bayiphose emlilweni.

8“Abahambi abadlula kwesi sixeko bevela kwizizwe ngezizwe bobuzana, bathi: ‘Kwathini ukuze uNdikhoyo enze into enje kwesi sixeko singaka?’

9“Ke kothiwa: ‘Kaloku bawutyeshela umnqophiso noNdikhoyo uThixo wabo, baqubuda koothixo bambi aba bantu, babakhonza.’ ”

Udaba olungokumkani uJowazi

10Musani ukumlilela ukumkani ofileyo,

ningazili kuba selengasekho,

koko lilelani lowo uthinjwayo, nigixe,

kuba kaloku yena akasobe abuye,

engasobe abuye alibone ilizwe lokuzalwa kwakhe.

11Kaloku malunga noShalumApha uJowazi ubizwa ngelinye igama lakhe elinguShalum – 2 Kum 23:31-34; 2 Gan 36:1-4 unyana kaJosiya owaba ngukumkani endaweni kayise, noselemkile kule ndawo, uNdikhoyo utsho ukuthi: “Akayi kube abuye. 12Uya kufela kuloo ndawo athinjelwe kuyo; akasobe abuye alibone eli lizwe.”

Udaba olungokumkani uJoyakim

13“Mawoo kulowo uzakhela ibhotwe ngeendlela zobuqhophololo,

namagumbi aphezulu ngobumenemene,

esetyenzelwa simahla ngamawabo,

engawaniki mvuzo ngokubulaleka kwawo.

14Uthi: ‘Ndozakhela ipomakazi lebhotwe

elinoobhazabhaza bamagumbi aphezulu abethwa ngumoya.’

Ulakha lineefestile,

aliqukumbele ngamaplanga omthi womsedare,

alihombise ngembola.

15Ngaba ukumkani ngukumkani ngokugqitha abanye ngokuzakhela ngomsedare?

Uyihlo wayesidla asele.

Wayelilungisa engenamkhethe,

waza waba nempumelelo kwinto yonke.

16Wayeyibonelela imeko yamahlwempu neembedlenge,

waza kuyo yonke loo nto waba nempumelelo.

Kunjalo ke ukwazana nam.”

Lowo ngumlomo *kaNdikhoyo.

17“Kodwa wena into ojonge kuyo ngomxhelo wonke

kukufumana inzuzo ngobuqhophololo,

ngokugwinta abantu abangenatyala,

nokucinezela abantu bakho ubacudisa.”

18Utsho ke ngoko uNdikhoyo ngoJoyakim2 Kum 23:36 – 24:6; 2 Gan 36:5-7 unyana kaJosiya, ukumkani wakwaJuda, ukuthi:

“Akayi kuzilelwa bani xa afileyo;

akukho uya kuthi: ‘Yini, mntakwethu! Yini, dade wethu!’

kungekho noya kumlilela esithi: ‘Yini, nkosi yam! Yini, mhlekazi!’

19Uya kungcwatywa okwedonki,

arhuqwe aye kulahlelwa ngaphandle kwamasango eJerusalem.”

Udaba ngekamva leJerusalem

20“Nyuka iLebhanon, ugxwale apho.

Danduluka eBhashan, ukhale phezu kweentaba zaseAbharim,

kuba boyisiwe bonke abathandana nawe.

21Ndakulumkisa usemi kakuhle,

kodwa wena wathi: ‘Ngunotshe!

Soze ndikuphulaphule!’

Yinto oqhel' ukuyenza leyo kwasebutsheni bakho;

akuzange wavuma ukulithobela izwi lam.

22Onke amahlakani akho aya kuphetshethwa ngumoya,

abathandana nawe basiwe ekuthinjweni,

uphoxeke, uhlazeke, ngenxa yamanyundululu akho.

23Wena othe zava entabeni yaseLebhanon,1 Kum 7:2

ondlu yakho yakhelwe emisedareni,

useza kugcuma wakufikelwa yinimba,

utsho uzibhija-bhije okomfazi olunywayo.”

UThixo ugweba uJoyakin

24Utsho umlomo *kaNdikhoyo ukuthi: “Ndiyafunga, ndithi kuwe, Koniya,Apha uJoyakin ubizwa ngelinye igama lakhe elinguKoniya – 2 Kum 24:8-15; 2 Gan 36:9-10 nyana kakumkani Joyakim wakwaJuda, nokokuba ubungumsesane endiwunxibe emnweni wesandla sam sokunene, bendiya kukukhulula, 25ndikunikele esandleni sabo uboyikayo bazungula ubomi bakho, nditsho ukumkani uNebhukadenezare waseBhabheli nabantu bakhe amaKaledi. 26Ndiza kukuthatha kunye nonyoko, ndiniphose kwilizwe lasemzini, nifele apho.” 27Kaloku abasobe babuyele kwilizwe lakowabo abalilangazelelayo.

28Kutheni uKoniya engodelekileyo, efana nengqayi etyumkileyo, into engafunwa bani? Kutheni selelahlwa ephoswa kwilizwe angalaziyo yena kunye nentsapho yakhe?

29Mhlaba; mhlaba! O, hayi, lo mhlaba!

Phulaphula! Nali ilizwi likaNdikhoyo!

30Utsho uNdikhoyo ukuthi:

“Lo mfo mbaleleni ekuthini ungongenanzala,

into engayi kuba nankqubela lo gama isekhoyo.

Nakwinzala yakhe akukho bani uya kuba nempumelelo,

kungekho namnye oya kuhlala esihlalweni sikaDavide, alawule kwaJuda.”

23

Ukumkani olilungisa

231“Mawoo kubo abelusi abatshabalalisa imihlambi yedlelo lam!” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. 2Utsho ke ngoko uNdikhoyo onguThixo kaSirayeli kwabo belusi ukuthi: “Ngenxa yokuba imihlambi yam niyichithe nayithi saa, anayikhathalela, ndiza kunohlwaya ngenxa yobubi enibenzileyo.” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. 3“Amasalela omhlambi wam ndiya kuwaqokelela emazweni onke endawachitha-chithela kuwo, ndiwabuyisele edlelweni lawo, aqhame ande. 4Abantu bam ndiza kubanika abelusi abaza kubalondoloza. Abayi kube babe naxhala nalunxunguphalo, kungayi kube sabakho bani ulahlekayo kwakhona.” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

5“Iyeza imihla,” lowo ngumlomo kaNdikhoyo, “yokuba uDavide ndimvelisele kumnombo wakhe ihlumelo elililungisa: ukumkani oya kuphatha ngobulumko, enze okulungileyo nobulungisa kulo mhlaba. 6Ngemihla yakhe baya kuhlala bengabasindileyo abantu bakwaJuda, nakwaSirayeli bahlale bekhuselekile. Igama aya kubizwa ngalo lelithi: ‘UNdikhoyo ububulungisa bethu.’ ”Jer 33:14-16

7Ngoko ke nguwo lo umlomo kaNdikhoyo: “Niyabona, kuza imihla apho abantu bangayi kubuya bathi xa befunga: ‘Ekho nje uNdikhoyo owakhulula amaSirayeli eJiputa.’ 8Ngaloo mihla baya kuthi: ‘Ekho nje uNdikhoyo owakhulula inzala yamaSirayeli kwilizwe langasentla nakuwo onke amazwe awabachitha-chitha kuwo, ukuze ahlale kwelakowawo ilizwe.’ ”

Abashumayeli abakhohlisayo

9Nalu udaba malunga *nabashumayeli:

Intliziyo yam ikhathazekile;

amathambo am anengevane.

Ngenxa *kaNdikhoyo namazwi akhe angcwele

ndifana nomntu onxilileyo oyotywe butywala.

10Lizele ngabantu abakrexezayo ilizwe,

libharhile ilizwe ngenxa yesiqalekiso sikaNdikhoyo,

amadlelo asentlango axwebile.

Bahamba iindlela ezigwenxa;

bangamagorha okwenza okungalunganga.

11“Kwa-abashumayeli nababingeleli abamhloneli uThixo;

nasendlwini yam ndibhaqa amanyundululu.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

12“Ngoko loo ndlela yabo iza kuba mtyibilizi,

balahleke bawe emnyameni.

Ndiza kubahlisela ishwangusha

ngethuba lokohlwaywa kwabo.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

13“Kubashumayeli baseSamariya ndibone into emanyumnyezi:

ndibone beshumayela ngoBhali,

belahlekisa abantu bam amaSirayeli.

14Kubashumayeli baseJerusalem ndibone eligqithileyo isikizi;

bona ngabakrexezi abaphila ngokuxoka.

Bakhuthaza abantu ekwenzeni ububi,

kungabikho namnye uguqukayo kwinkohlakalo yakhe.

Xa bebonke kum bafana nabantu baseSodom;

abemi balapho bafana nabaseGomora.ZiQalo 18:20

15Ke naku akuthethayo uSomandla-onke uNdikhoyo

ngokusingisele kubashumayeli baseJerusalem:

“Ndiza kubanika ukutya okukrakrayo,

ndibaseze amanzi anetyhefu,

kuba abashumayeli baseJerusalem basasaze ukudela uThixo kulo lonke ilizwe.”

16Utsho uNdikhoyo uSomandla-onke ukuthi:

“Ze ningayiphulaphuli into ethethwa kuni ngaba bashumayeli;

banithembisa ilize.

Banixelela ngemibono yeentliziyo zabo,

benganazisi okuphuma emlonyeni kaNdikhoyo.

17Kwabalidelayo ilizwi lam basoloko besithi: ‘Makube luxolo kuni.’

Kwabo baqaqadekileyo bathi: ‘Anisoze nihlelwe bububi.’ ”

18Ngubani na kubo olilungu legqugula likaNdikhoyo?

Ingubani oluvayo noluqondayo udaba lwakhe?

Ngaba ukho owakha waluphulaphula waluthathela ingqalelo?

19Niyabona, kuphuma kuNdikhoyo ulophu,

nditsho isaqhwithi esoyikekayo

esivuthuza phezu kweentloko zabangendawo.

20Lo msindo kaNdikhoyo awuyi kujika ade abe ukufezekisile oko akucebileyo entliziyweni yakhe.

Kwimihla ezayo niya kuyiqonda kakuhle le ndawo.

21Abathunywanga ndim aba bashumayeli,

kodwa noko basuke bagijima.

Zange ndithethe nabo,

kodwa bona basuke bashumayela.

22Ukuba bebekho kwigqugula lam ngebewavakalisa amazwi am endiwabhekisa ebantwini bam.

Ngebebajikile kwiindlela zabo ezimbi

nakwizenzo zabo ezikhohlakeleyo.

23“NdinguThixo wakufuphi na?”

utsho umlomo kaNdikhoyo,

“ndingabi nguThixo wakude na?

24Ikhona na indawo efihlakeleyo apho umntu angazimela khona ukuze ndingamboni?”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

“Asindim na lowo ukho ngokupheleleyo ezulwini nasemhlabeni?”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

25“Ndiyivile into ethethwa ngâbo bashumayeli bashumayela ubuxoki egameni lam. Bathi: ‘Ndiphuphe iphupha! Ndiphuphe iphupha!’ 26Koda kube nini na iqhubeka le nto eyenziwa ngabashumayeli abashumayela ubuxoki, bevakalisa inkohliso yeengcinga zabo? 27Bacinga ukuba la maphupha bawachazayo aya kwenza ukuba bandilibale abantu bam, baxele ooyise-mkhulu abândilibalayo banqula uBhali. 28Umshumayeli ongumchazi-maphupha makatsho ukuba uchaza nje iphupha, kodwa lowo ushumayela evakalisa amazwi am makenjenjalo ngentembeko. Ufunani umququ engqoloweni?” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. 29“Alinjengomlilo na ilizwi lam, lingenjengehamile na eyaphula ilitye lenyengane?” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

30Nguwo lo ke umlomo kaNdikhoyo: “Ndibachasile abo bashumayeli abeba omnye komnye amazwi angathi ngawam. 31Ndibachasile kwanabo bashumayeli bashumayela ngobabo ubuciko, suka bathi: ‘Utsho uNdikhoyo.’ ” 32Nguwo lo umlomo kaNdikhoyo: “Niyabona, ndibachasile abo bashumayela ubuxoki bamaphupha abo. Bayawachaza, baze balahlekise abantu bam ngokuzigwagwisa kwabo. Abathunywanga ndim, yaye bengagunyaziswanga ndim. Futhi akukho nto konke babanceda ngayo aba bantu.” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

Umthwalo kaNdikhoyo

33“Xa aba bantu bekubuzayo, nokuba *ngumshumayeli nokuba ngumbingeleli, besithi: ‘Udaba olundilisekileyo *lukaNdikhoyo luthini?’ uze uthi: ‘UngumthwaloNgesiHebhere umthwalo nodaba olundilisekileyo ligama elinye wena kuNdikhoyo; ibe uza kukothula.’ ” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. 34“Xa kukho umntu, nokuba ngumshumayeli, nokuba ngumbingeleli, othi xa ethetha: ‘Nalu udabaNgesiHebhere umthwalo nodaba olundilisekileyo ligama elinye lukaNdikhoyo,’ loo mntu uya kohlwaywa kunye nentsapho yakhe.

35“Nisoloko nibuza kubahlobo nakwizizalwane nisithi: ‘Impendulo kaNdikhoyo ithini? Uthini uNdikhoyo?’ 36Kambe maningabi sawasebenzisa amazwi athi: ‘Nalu udaba olundilisekileyo lukaNdikhoyo,’ kuba ilizwi lomntu ngamnye losuka libe ludaba olundilisekileyo lukaNdikhoyo kuye, abe ewagqwetha amazwi kaThixo onguThixo wethu ophilayo, uNdikhoyo uSomandla-onke. 37Nibuza kubashumayeli nisithi: ‘Itheni impendulo kaNdikhoyo? Utheni uNdikhoyo?’ 38Ukuba nithi: ‘Nalu udaba olundilisekileyo lukaNdikhoyo,’ ndibe mna bendithe ze ningabi sawathetha amazwi athi: ‘Nalu udaba lukaNdikhoyo,’ 39ngako oko, niyabona, ndiza kunithatha ndiniphose kude lee kunye neso sixeko senu ndasinika ookhokho benu. 40Ndonihlisela ihlazo elingenasiphelo nokuphoxeka okungasokuze kulibaleke.”

24

Iingobozi ezimbini zamakhiwane

241*UNdikhoyo wandibonisa iingobozi ezimbini zamakhiwane zibekwe ngaphambi kwendlu kaNdikhoyo. Le nto yehla emveni kokuba ukumkani uJekoniyaOko kukuthi “uJoyakin” – Jer 22:24 unyana kaJoyakim, kunye neziphathamandla, namagcisa, nabasebenzi bentsimbi bakwaJuda, bathinjwayo ngukumkani uNebhukadenezare waseBhabheli, ebasusa eJerusalem, ebasa eBhabheli.2 Kum 24:12-16; 2 Gan 36:10 2Enye ingobozi yayinamakhiwane amahle kunene, la avuthwa kuqala; enye inamakhiwane amabi kakhulu, angenakutyiwa.

3*UNdikhoyo wathi kum: “Jeremiya, ubona ntoni na?”

Mna ndithe: “Ndibona amakhiwane. Amahle mahle gqitha; amabi mabi mpela – zizinto ezingenako nokutyiwa oku.”

4Livakele lisithi ke kum ilizwi likaNdikhoyo: 5“Utsho ke uNdikhoyo, uThixo kaSirayeli, ukuthi: Abathinjwa bakwaJuda endabasusa kweli lizwe ndabasa kwelamaKalediOko kukuthi “kwelaseBhabheli” ndibafanisa nala makhiwane mahle. 6Ndiya kuhlala ndibabonelela, ndibabuyisele kwalapha. Ndiya kubakha, ndingabachithi; ndiya kubamilisela, ndingabancothuli. 7Ndobafaka intliziyo endiqondayo, bazi ukuba uNdikhoyo ndim. Baya kwandula ke ukuba ngabantu bam, mna ndibe nguThixo wabo, kuba kaloku bobuyela kum ngomxhelo wabo wonke.

8“Kodwa yena ukumkani wakwaJuda uZedekiya neziphathamandla zakhe, namasalela eJerusalem, nokuba alapha okanye aseJiputa, bona ndibafanisa nala makhiwane mabi, angenako nokutyiwa oku.” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. 9“Ndiya kubatsho babe nomdintsi nezothe kulo lonke ilizwe. Baya kuba zizinto ezisisingcikivo, ezilihlazo nentlekisa, babe sisiqalekiso naphi na apho ndibachitha-chithela khona. 10Ndiza kubahlisela ikrele nendlala nobhubhani, bade baphele nya kweli lizwe ndalinika bona nooyise-mkhulu.”