IsiXhosa 1996 (XHO96)
20

UJeremiya noPashure umbingeleli

201Umbingeleli uPashure unyana kaImeri, owayengusomaqhuzu endlwini *kaNdikhoyo, uthe akuweva la mazwi, 2wathi umshumayeli uJeremiya makakatswe, akhonkxwe iinyawo ngezikhuni ngakwisango elingasentla lendlu kaNdikhoyo ekuthiwa lelikaBhenjamin. 3Ngengomso uthe uJeremiya akukhululwa nguPashure ekukhonkxweni, wabhekisa kumbingeleli lowo wathi: “Igama akunike lona wena uNdikhoyo asinguye uPashure, nguNxunguphele-jikelele.NgesiHebhere “nguMagore-misabhibhi” 4Kaloku utsho uNdikhoyo ukuthi: ‘Ndiza kukwenza unxunguphale wena siqu, unxunguphalise nabahlobo bakho. Uza kubabona ngala wakho amehlo besiwa likrele leentshaba. UJuda ephela ndiza kumnikela esandleni sokumkani waseBhabheli. Abanye yena uza kubasa eBhabheli, abanye ababulale ngekrele. 5Ubutyebi besi sixeko ndiza kubunika iintshaba zabo – nditsho nkqu nemveliso yabo, nezinto ezixabisekileyo zabo, nendyebo yookumkani bakwaJuda iphela. Ewe, konke oku ndokunikela ezandleni zeentshaba zabo, zikuthimbe, ziye nako eBhabheli. 6Wena ke, Pashure, kunye nentsapho yakho, uza kuba ngumthinjwa kwelaseBhabheli. Wena kunye nâbo bahlobo bakho ubukade ubashumayeza ubuxoki, niza kufela apho, ningcwatyelwe kwalapho.’ ”

Isikhalazo sikaJeremiya

7*Ndikhoyo, undicengile ndacengeka;Okanye “undirhintyele ndarhintyeleka”

ewe, undongamele, ndaza ndoyisakala.

Ndiyintlekisa mihla le;

ndisisigculelo sikawonke-wonke.

8Ndiba ngawuvula umlomo ndidanduluka ndithi: “Lugonyamelo! Yingcinezelo!”

Ngoko ke ilizwi likaNdikhoyo lindizisela izithuko nezinyeliso yonk' imihla.

9Ndiba ngathi: “Andiyi kubuya ndilikhankanye, okanye ndithethe ngegama lakhe,”

lisuka libe ngumlilo otshisayo,

umlilo ovalelwe emathanjeni am.

Ndoyisakele kukuwunqanda;

ewe, ndiyanikezela.

10Ndive abaninzi besebeza besithi:

“Lunxunguphalo jikelele!

Makamangalelwe, simse ngaphambili!”

Nditsho nezihlobo zilindele ukutyibilika kwam,

zithi: “Mhlawumbi angarhintyeleka,

size simfumane, siziphindezele kuye.”

11Kodwa yena uNdikhoyo ungakum;

ligorha elomeleleyo.

Abandisukelayo baza kukhubeka bangaphumeleli.

Baza kudana, lingaze lilityalwe ihlazo labo.

12Ndikhoyo Somandla-onke,

wena uwavavanyayo amalungisa,

uzigocagoce iintliziyo neengqondo zawo,

mandikubone ukuziphindezela kwakho kubo,

kuba kaloku umcimbi wam ndiwuphose kuwe.

13Menzeleni ingoma uNdikhoyo, nimbonge,

kuba nguye ohlangula ubomi babahlelelekileyo

kwigunya labantw' abagwenxa.

14Unelishwa umhla endazalwa ngawo;

mayingathamsanqeliswa imin' uma andizale ngayo.

15Hayi, ilishwa laloo mntu wazisela ubawo iindaba ezamvuyisayo,

esithi: “Uzel' inkwenkwe!”

16Loo mntu ubenga angafana neziya dolophu uNdikhoyo wazidiliza engenanceba.

Ubenga angeva kusitsho umkhulungwana ngentsasa,

kuvakale nentlaba-mkhosi ukuqina kwemini.

17Kaloku yena akazange andibulale ndisesesizalweni,

khon' ukuze uma abe lingcwaba lam,

sihlale isizalo sakhe sindimithi ngonaphakade.

18Ngani ukuba ndizalwe kakade

ukuze ndibone iinkxwaleko neentsizi,

ndide ndiye kufa ndisehlazweni?Yobi 3:1-19

21

UThixo ukhaba isicelo sikaZedekiya

211Ilizwi *likaNdikhoyo lavakala kuJeremiya mhla uPashure unyana kaMalkiya, kunye nombingeleli uZefaniya unyana kaMaseya, bathunywayo kuye ngukumkani uZedekiya, besithi: 2“Khawusibuzele kuNdikhoyo. Kaloku ukumkani uNebhukadenezare waseBhabheli uze kulwa nathi.2 Kum 25:1-11; 2 Gan 36:17-21 Mhlawumbi angabuya enze imimangaliso uNdikhoyo njengangaphambili, simbone selegoduka nomkhosi wakhe uNebhukadenezare.”

3Uthe ukuphendula yena uJeremiya: “Yithini kuZedekiya: 4UNdikhoyo uThixo kaSirayeli utsho ukuthi: ‘Niyabona, ndozenza izikrweqe zenu ezisezandleni zenu zibe lilize, nditsho ezi nilwa ngazo ukumkani waseBhabheli namaKaledi aningqingayo. Ewe, wona asengaphandle kweendonga ngoku, kodwa ndiza kuwahlanganisela esazulwini sesi sixeko. 5Ndim oza kunihlasela ngesandla sam esinamandla nengalo yam eyomeleleyo ndiqhutywa ngumsindo nengqumbo noburhalarhume obukhulu. 6Bonke abemi besi sixeko ndiza kubahlisela isibetho sesifo esibulalayo – nditsho abantu kunye nemfuyo yabo.’

7“Nguwo lo umlomo kaNdikhoyo: ‘Emva koko amasalela asindileyo kubhubhani, nekrele, nendlala, ukumkani uZedekiya namaphakathi akhe kunye nabantu besi sixeko, ndiza kubanikela esandleni sokumkani uNebhukadenezare waseBhabheli nakwiintshaba ezifuna ukubabulala. Yena uza kubangena ngekrele, engenalusizi nanceba naluvelwano.’

8“Ngaphezu koko baxelele aba bantu uthi: Utsho uNdikhoyo ukuthi: ‘Khethani phakathi kokufa nokuphila. 9Lowo uhlala kwesi sixeko uya kufa likrele nayindlala nangubhubhani. Kodwa lowo uphumela ngaphandle azilahlele kumaKaledi aningqingileyo, uya kusinda ekufeni. 10Esi sixeko ndizimisele ukusizisela ububi, hayi ubuhle.’ Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. ‘Ndosinikela esandleni sokumkani waseBhabheli, aze yena asitshabalalise ngomlilo.’

11“Yithi kwindlu yokumkani wakwaJuda: ‘Nali ilizwi likaNdikhoyo 12kuni, nina bendlu kaDavide. Mbekeleni iindlebe uNdikhoyo, uthi:

“ ‘Mihla le gwebani ngobulungisa,

okhuthuzwayo nimsindise kubabandezeli,

hleze ugqabhuke umsindo wam,

uvuthe okomlilo,

ndibe lugcwabevu, ndinganqandeki,

ngenxa yenkohlakalo eniyenzileyo.

13“ ‘Ndichasene nawe, Jerusalem,

wena othe gcobho kule ntili,

wena liwa leli thafa.

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

Kaloku uthi: “Ngubani onokusitshabalalisa?

Ingubani ongagqobhozayo kwiinqaba zethu?”

14“ ‘Ndiza kunibuyekeza ngokwezenzo zenu.

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

Uthi: “Ndiza kuphemba umlilo

untumekeke kuloo mahlathi anirhawuleyo,

kutshe yonke into kuthi bhuqe.” ’ ”

22

Isigwebo sokumkani wakwaJuda

221Utsho *uNdikhoyo ukuthi: “Yiya ebhotwe lokumkani wakwaJuda, khona uthethe eli lizwi uthi: 2‘Libekele indlebe ilizwi likaNdikhoyo, kumkani ohleli esihlalweni sikaDavide – nditsho wena, namaphakathi akho, kwakunye nabantu abangena ngala masango. 3Utsho uNdikhoyo ukuthi: Gwebani ngobulungisa, okhuthuzwayo nimsindise kubabandezeli. Abangeneleli neenkedama nabahlolokazi ze ningabaphathi kakubi okanye nibacinezele. Igazi elingenatyala malingaze liphalazwe kule ndawo. 4Xa ke nithe nayenza ngocoselelo loo nto ndiniyalela yona, kuya kuhlala kubakho ookumkani esihlalweni sikaDavide. Abayi kuyeka ukungena ngamasango eli bhotwe bekhwele iinqwelo zamahashe kunye namahashe, bephahlwe ngamaphakathi nabantu babo. 5Kodwa xa ningayithobeli le miyalelo, ndiyafunga, ndithi le ndawo niya kuyibona selingamanxiwa.’ ” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

6Kaloku, xa athetha ngebhotwe lokumkani wakwaJuda, utsho uNdikhoyo ukuthi:

“Nakuba nje kum unjengeGiliyadi

nanjengencopho yeLebhanon,

ndosuka ndikutsho ube ngumqwebedu wenkangala,

ube ziidolophu ezingenabemi.

7Ndikuthumela abatshabalalisi

abofika elowo ephethe izikhali zakhe,

bayigecele phantsi loo misedare iligugu lenu,

bayiphose emlilweni.

8“Abahambi abadlula kwesi sixeko bevela kwizizwe ngezizwe bobuzana, bathi: ‘Kwathini ukuze uNdikhoyo enze into enje kwesi sixeko singaka?’

9“Ke kothiwa: ‘Kaloku bawutyeshela umnqophiso noNdikhoyo uThixo wabo, baqubuda koothixo bambi aba bantu, babakhonza.’ ”

Udaba olungokumkani uJowazi

10Musani ukumlilela ukumkani ofileyo,

ningazili kuba selengasekho,

koko lilelani lowo uthinjwayo, nigixe,

kuba kaloku yena akasobe abuye,

engasobe abuye alibone ilizwe lokuzalwa kwakhe.

11Kaloku malunga noShalumApha uJowazi ubizwa ngelinye igama lakhe elinguShalum – 2 Kum 23:31-34; 2 Gan 36:1-4 unyana kaJosiya owaba ngukumkani endaweni kayise, noselemkile kule ndawo, uNdikhoyo utsho ukuthi: “Akayi kube abuye. 12Uya kufela kuloo ndawo athinjelwe kuyo; akasobe abuye alibone eli lizwe.”

Udaba olungokumkani uJoyakim

13“Mawoo kulowo uzakhela ibhotwe ngeendlela zobuqhophololo,

namagumbi aphezulu ngobumenemene,

esetyenzelwa simahla ngamawabo,

engawaniki mvuzo ngokubulaleka kwawo.

14Uthi: ‘Ndozakhela ipomakazi lebhotwe

elinoobhazabhaza bamagumbi aphezulu abethwa ngumoya.’

Ulakha lineefestile,

aliqukumbele ngamaplanga omthi womsedare,

alihombise ngembola.

15Ngaba ukumkani ngukumkani ngokugqitha abanye ngokuzakhela ngomsedare?

Uyihlo wayesidla asele.

Wayelilungisa engenamkhethe,

waza waba nempumelelo kwinto yonke.

16Wayeyibonelela imeko yamahlwempu neembedlenge,

waza kuyo yonke loo nto waba nempumelelo.

Kunjalo ke ukwazana nam.”

Lowo ngumlomo *kaNdikhoyo.

17“Kodwa wena into ojonge kuyo ngomxhelo wonke

kukufumana inzuzo ngobuqhophololo,

ngokugwinta abantu abangenatyala,

nokucinezela abantu bakho ubacudisa.”

18Utsho ke ngoko uNdikhoyo ngoJoyakim2 Kum 23:36 – 24:6; 2 Gan 36:5-7 unyana kaJosiya, ukumkani wakwaJuda, ukuthi:

“Akayi kuzilelwa bani xa afileyo;

akukho uya kuthi: ‘Yini, mntakwethu! Yini, dade wethu!’

kungekho noya kumlilela esithi: ‘Yini, nkosi yam! Yini, mhlekazi!’

19Uya kungcwatywa okwedonki,

arhuqwe aye kulahlelwa ngaphandle kwamasango eJerusalem.”

Udaba ngekamva leJerusalem

20“Nyuka iLebhanon, ugxwale apho.

Danduluka eBhashan, ukhale phezu kweentaba zaseAbharim,

kuba boyisiwe bonke abathandana nawe.

21Ndakulumkisa usemi kakuhle,

kodwa wena wathi: ‘Ngunotshe!

Soze ndikuphulaphule!’

Yinto oqhel' ukuyenza leyo kwasebutsheni bakho;

akuzange wavuma ukulithobela izwi lam.

22Onke amahlakani akho aya kuphetshethwa ngumoya,

abathandana nawe basiwe ekuthinjweni,

uphoxeke, uhlazeke, ngenxa yamanyundululu akho.

23Wena othe zava entabeni yaseLebhanon,1 Kum 7:2

ondlu yakho yakhelwe emisedareni,

useza kugcuma wakufikelwa yinimba,

utsho uzibhija-bhije okomfazi olunywayo.”

UThixo ugweba uJoyakin

24Utsho umlomo *kaNdikhoyo ukuthi: “Ndiyafunga, ndithi kuwe, Koniya,Apha uJoyakin ubizwa ngelinye igama lakhe elinguKoniya – 2 Kum 24:8-15; 2 Gan 36:9-10 nyana kakumkani Joyakim wakwaJuda, nokokuba ubungumsesane endiwunxibe emnweni wesandla sam sokunene, bendiya kukukhulula, 25ndikunikele esandleni sabo uboyikayo bazungula ubomi bakho, nditsho ukumkani uNebhukadenezare waseBhabheli nabantu bakhe amaKaledi. 26Ndiza kukuthatha kunye nonyoko, ndiniphose kwilizwe lasemzini, nifele apho.” 27Kaloku abasobe babuyele kwilizwe lakowabo abalilangazelelayo.

28Kutheni uKoniya engodelekileyo, efana nengqayi etyumkileyo, into engafunwa bani? Kutheni selelahlwa ephoswa kwilizwe angalaziyo yena kunye nentsapho yakhe?

29Mhlaba; mhlaba! O, hayi, lo mhlaba!

Phulaphula! Nali ilizwi likaNdikhoyo!

30Utsho uNdikhoyo ukuthi:

“Lo mfo mbaleleni ekuthini ungongenanzala,

into engayi kuba nankqubela lo gama isekhoyo.

Nakwinzala yakhe akukho bani uya kuba nempumelelo,

kungekho namnye oya kuhlala esihlalweni sikaDavide, alawule kwaJuda.”