IsiXhosa 1996 (XHO96)
2

Ukunyaniseka kwamaSirayeli mhlamnene

21Lavakala ilizwi *likaNdikhoyo lisithi kum: 2“Hamba uluvakalise olu daba ezindlebeni zeJerusalem, uthi uNdikhoyo uthi:

“ ‘Ndikhumbula ukuzimisela kwakho ebutsheni bakho,

ukundithanda kwakho usengumtshakazi,

ukundilandela kwakho entlango, kumhlaba ongumqwebedu.

3Ewe, uSirayeli wayengokaNdikhoyo ncakasana,

efana nolibo lwesivuno –

abaludlayo badla ityala,

intlekele ibafikele.’ ”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

Isono sookhokho bamaSirayeli

4Libekeleni iindlebe ilizwi *likaNdikhoyo,

mzi kaYakobi, nani nonke zizwe zakwaSirayeli.

5Utsho uNdikhoyo ukuthi:

“Bubi buni abâbubonáyo kum ooyihlo

bade bandityeshele nje belandela *oothixo abangento,

bade nabo babe zizinto ezingento?

6Abazange babuze bathi:

‘Uphi na lo Ndikhoyo owasikhupha kumhlaba waseJiputa,

wasihambisa entlango kwilizwe elingumqwebedu lemiwewe;

kwilizwe lembalela nesithokothoko sobumnyama,

ilizwe ekungahambi bani kulo, kungekho namntu umiyo kulo?’

7Ndanisa kumhlaba wendyebo,

ukuze nixhamle iziqhamo nentlutha yawo.

Koko nina nithe nakufika nawuxabhela umhlaba wam,

nalitsho lanezothe ilifa endininike lona.

8Ababingeleli ababuzanga bathi: ‘Uphi na uNdikhoyo?’

Abaphathiswa-mthetho abandazanga,

abelusi bandivukela,

nabashumayeli bashumayela benefuthe likaBhali,

balandela *oothixo abangancedi lutho.”

UNdikhoyo umangalela abantu bakhe

9“Ngoko ke ndisanimangalela,”

utsho umlomo *kaNdikhoyo.

“Ndiya kumangalela kwanezizukulwana zenu.

10Khanikhe niwele niye kwiziqithi zamaKiti,

okanye nithumele iintlola eKedare,

ziye kuqinisekisa ukuba yakha yakho na into enjengale.

11Lwakha lwakho phi na uhlanga olwananisa ngoothixo balo,

noba bengengoothixo ngenene?

Kodwa bona abantu bam balananisile iqhayiya labo

ngenxa yezinto ezingenaluncedo!

12Yothukani, mazulu, yile nto,

nigubhe luloyiko, nithi khumnqa!”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

13“Kaloku lintlantlu mbini ityala labantu bam:

bandishiyile mna, mthombo wamanzi ampompozayo,

bazimbela awabo amaqula –

amaqula avuzayo ziintanda.”

Iziphumo zokunganyaniseki

14“Ngaba uSirayeli likhoboka?

Ngaba wazalelwa ebukhobokeni na?

Ngani ukuba abe lixhoba?

15Iingonyama ziyagquma, ziyamgragramela.

Seziwuqwenga-qwengile umhlaba wakhe,

zazitsho zaba ngamabhodlo angahlali bani izixeko zakwaSirayeli.

16Ewe, abantu baseMemfisi naseTapanese

sebekugugule ukhakhayi.

17Nguwe ngokwakho ozenzileyo,

kuba umfulathele *uNdikhoyo uThixo wakho

akuba ebekukhokela endleleni.

18Khawutsho ke,

kungani ukuba uye kusela amanzi aseNayile eJiputa?

Kungani uye kusela amanzi aseYifrate eAsiriya?

19Uza kuqeqeshwa bubugwenxa bakho;

uza kululekwa kukukreqa kwakho;

uza kubuqonda ubukrakra nobubi bokundifulathela

nokungankwantyi phambi kwam, mna Ndikhoyo, Thixo wakho.”

Lowo ngumlomo wengangalala uNdikhoyo onamandla onke.

USirayeli uvukela uNdikhoyo

20“Kudala, Sirayeli, wayaphulayo idyokhwe,

waziqhawula izitrophu zakho,

usithi: ‘Andiyi kukukhonza.’

Ewe, ubuhamba ulala ezinkalweni zonke

nangaphantsi kwemithi yonke,

uziqhekeza uxela ihenyukazi.

21Kanti ke mna ndakutyala;

ungumdiliya omhle othenjiweyo.

Kutheni ngoku sewajika waba ngumdiliya wasendle nje?

22Nditsho nokuba ungade uzihlambe ngesoda,

uziguxe ngeyodwa isepha,

awusayi kusuka wona umdintsi wesono sakho.”

Lowo ngumlomo weNkosi *uNdikhoyo.

23“Ungathini ukuthi: ‘Andizenyelisanga;

andikhange ndimlandele uBhali’?

Khangela umkhondo wakho entilini,

uzigqale izenzo zakho.

Ubufana nqwa nethokazi lenkamela lirhaqaza entlango,

24nqwa nemazi yeqwarha lasentlango edumbileyo

ehamba isezela umoya, ifuna inkunzi.

Ngubani ongayithintelayo xa injalo?

Akukho nkunzi izixhamla ngayo kuloo meko –

isuka iyifumane lula ngelo xesha.

25Sirayeli, musa ukuzityabula iinyawo

ude nomqala wakho utshe kukusukelana nezithixo.

Kambe ke uthi: ‘Akusancedi nto;

sendithandana noothixo basemzini;

andinakungabalandeli.’ ”

USirayeli uya kohlwaywa

26*UNdikhoyo uthi:

“Kanye njengoko lidana linyoshoze xa libhaqiwe isela,

koba njalo ukuhlazeka kukaSirayeli nookumkani bakhe,

neziphathamandla, ababingeleli, kunye nabashumayeli.

27Bona bathi emthini: ‘Ungubawo wena.’

Elityeni bathi: ‘Nguwe ondizeleyo.’

Kaloku aba bantu beze ngenqentsu kum;

abezanga ngabuso.

Kodwa ngexesha leenkxwaleko ikwangabo abathi: ‘Phakama, usincede!’

28Baphi kakade abo thixo bakho uzenzeleyo?

Mabavuke kaloku, bakuhlangule ngexesha lengxakeko.

Baninzi kangangeedolophu zakho oothixo bakho, Juda!

29Nina ke, ningandibeka tyala lini,

inini nje xa ninonke abakreqileyo kum?”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

30“Naxa ndabohlwayayo abantwana benu,

abazanga baqeqesheke.

Suka nababulala ngekrele *abashumayeli,

banga baqwengwe ziingonyama.

31Phulaphulani izwi likaNdikhoyo, nina besi sizukulwana!

Ndiyintlango na kuni, maSirayeli,

umhlaba osithokothoko sobumnyama?

Ke kutheni ukuba abantu bam bathi:

‘Siza kuhamba ngesiyibonayo.

Siyabhadula; soze siphinde size kuwe!’

32Ikhe izilibale iintsimbi zayo intombi?

Yena umtshakazi ukhe awulibale umbhinqo wakhe?

Kodwa bona abantu bam sele kukade bandilibalayo.

33Hayi ke indlela orhaqaza ngayo

uleqeka emva kwezithandwa zakho!

Sele unako ukufundisa nabafazi abangoongantweni.

34Izambatho zakho zilijaja ligazi leendwayi nabantu abamsulwa,

ingelilo kambe elezikrelemnqa ozibhaqe ziqhekeza.

35Naxa kunjalo usathi: ‘Ndimsulwa;

uNdikhoyo akasenawo umsindo ngakum.’

Kodwa ke mna Ndikhoyo ndiza kukohlwaya

naxa usithi akwenzanga sono.

36Yini na ukuba urhaqaze kangaka, uzijika-jike iindlela zakho?

IJiputa iza kukuphoxa kanye ngalaa ndlela yaniphoxa ngayo neAsiriya.

37Uya kuyishiya iJiputa unyoshoza ludano.

Mna Ndikhoyo ndibalahlile abo uthembele kubo;

akukho nto baya kukuphumelelisa kuyo.”