IsiXhosa 1996 (XHO96)
18

UJeremiya emzini wombumbi

181Lavakala kuJeremiya ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 2“Phakama uye emzini wombumbi; apho ndokwazisa udaba lwam.” 3Ndaya emzini wombumbi, ndafika esebenza elityeni lakhe. 4Kwakuthi yakungabumbeki kakuhle imbiza yodongwe, abuye aluthathe olo dongwe, enze ngalo mbiza yimbi ngokubona kwakhe.

5Lavakala ke kum ilizwi likaNdikhoyo lisithi: 6“Ke, bantu bakwaSirayeli, niba mna andinako ukwenza kuni njengokuba umbumbi esenza njalo ngodongwe?” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. “Nani nisezandleni zam, njengodongwe olusezandleni zombumbi. 7Nanini na xa ndithe ubukumkani okanye uhlanga oluthile ndolunyothula, ndiludilize, ndilutshabalalise, 8ze lona olo hlanga luguquke, luyiyeke loo nkohlakalo ebendiluxelele yona, andiyi kukwenza oko bendithe ndokwenza. 9Kanti ke nanini xa bendithe ubukumkani okanye uhlanga oluthile ndolwakha ndilumilisele, 10ze lona lungandithobeli, lwenze ububi, andiyi kukwenza oko kulungileyo bendizimisele ukukwenza.

11“Ngoku ke baxelele abantu bakwaJuda nabemi baseJerusalem, uthi: Utsho uNdikhoyo ukuthi: ‘Niyabona, ndiniqulunqele ububi, ndanicingela icebo. Guqukani elowo kwimikhwa yakhe emibi, nilungise ihambo yenu nezenzo zenu.’ 12Bona ke baza kuthi: ‘Unotshe! Siza kuhamba ngokubona kwethu, elowo kuthi enze ngokuqaqadeka kwentliziyo yakhe ekhohlakeleyo.’ ”

Abantu babukula uNdikhoyo

13Ke ngoko utsho *uNdikhoyo ukuthi:

“Khanibuzise kwezinye iintlanga

ukuba yakha yehla phi na into enje ngaphambili.

Intombi enguSirayeli yenze ihlazo elimanyumnyezi!

14Likhe linyibilike liphele ikhephu ezincotsheni zeLebhanon?

Yona imisinga epholileyo evela kwimithombo yakude yakha yoma nini?

15Kodwa bona abantu bam bandilibele.

Bênzela izinto ezingamampunge isiqhumiso,

zabakhubekisa kwiindlela zabo,

nditsho umendo wamandulo.

Baphambukile kwindlela eyiyo,

bahamba ngeendledlana ezingalungiswanga.

16Lo mhlaba bawutsho wayintw' ekhwankqisayo,

intw' eya kuhlala ingumbono ongajongekiyo.

Bonke abahamba ngendlela baya kothuka kakhulu,

badlule behlunguzela iintloko bethe khumnqa.

17Njengomoya wasempumalanga ndokwenjenjalo ukubathi saa phambi kweentshaba zabo,

ndibanike umhlana, ingabi bubuso, mhla bafikelwa lishwangusha.”

UJeremiya wenzelwa iyelenqe

18Bathetha-thethana bathi ngam: “Masimbonele icebo uJeremiya lo. Soze siyiswele imfundiso yababingeleli, namacebo ezilumko, kunye namazwi abashumayeli. Ngoko ke masimgxibhe ngamazwi ethu, singakusi so konke akuthethayo.”

19Ke mna ndathi:

“*Ndikhoyo, ndiphulaphule;

zive iintetho zabamangaleli bam!

20Bakha babuyekezwa phi ubuhle ngobubi?

Nâbo ke bendimbela umgodi.

Khumbula mhla ndisiza kuwe,

ndize kubacengela ukuba ungabi namsindo.

21Ngoku ke mabafe yindlala abantwana babo;

bayeke baye kufa likrele.

Mababe ngamadlolo nabahlolokazi abafazi babo;

amadoda abo atshabalale,

noonyana babo babulawe emfazweni.

22Makube sisijwili emizini yabo

xa befike ngebhaqo abaphangi abathunywe nguwe.

Bandembele umngxuma, ukuze ndeyele kuwo;

bandibekele izabatha zokubambisa iinyawo zam.

23Uyawazi, wena Ndikhoyo, onke amayelenqe abo okundibulala.

Uze ungabuxoleli ubugwenxa babo,

nesono sabo ungasicimi sithi shwaka emehlweni akho.

Mabakhubeke bawe phantsi phambi kwakho,

ubohlwaye usesemsindweni.”

19

Ingqayi eqhekekileyo

191Wathi *uNdikhoyo: “Yiya kuthenga ingqayi yodongwe kumbumbi. Hamba kunye neqela lamadoda amakhulu abantu, kunye neqela lamadoda amakhulu angababingeleli, 2uye kuphuma ngesango ekuthiwa nguNgceba zeeNgqayi, eli lijonge kwintili kaBhen-hinom.2 Kum 23:10; Jer 7:30-32; 32:34-35 Apho uzufike uvakalise udaba endikunika lona, 3uthi: ‘Nina kumkani bakwaJuda, nani bantu baseJerusalem, lubekeleni iindlebe udaba lukaNdikhoyo. UNdikhoyo uSomandla-onke onguThixo kaSirayeli utsho ukuthi: Niyabona, le ndawo ndiza kuyihlisela intlekele eya kutsho zithi nzwii iindlebe zabantu bonke abaya kuyiva. 4Loo nto ndiza kuyenza ngenxa yokuba abantu basuke bandifulathela, bayenza eyasemzini le ndawo ngokwenzela oothixo basemzini iziqhumiso – ndithetha oothixo abangabaziyo, bengevanga ngabo nangamanyange nkqu nangookumkani bakwaJuda. Le ndawo bayitsho yaba lijaja ligazi labantu abamsulwa, 5yaye bakhele uBhali izibingelelo, khon' ukuze apho benze amadini ngabantwana babo.Nqulo 18:21 Andizange ndibayalele njalo, kwaye andiyithethanga loo nto; andizange ndiyicinge nokuyicinga oku. 6Ngoko ke liyeza ixesha xa le ndawo ingayi kuba sabizwa ngokuba yiTofeti okanye intili kaBhen-hinom, koko iya kubizwa ngokuba yiNtili yeNtshabalalo.

7“ ‘Ndiza kuliqhekezela kule ndawo icebo labantu bakwaJuda nabaseJerusalem, ndibawise ngekrele phambi kweentshaba zabo ezizungula ubomi babo. Izidumbu zabo ziza kuba kukudla kweentaka kunye namarhamncwa. 8Esi sixeko ndiya kusitsho sibe yinto ekhwankqisayo, into engumbono ongajongekiyo. Wonke ubani odlula kuso uya kothuka kakhulu, athi khumnqa ngenxa yezivubeko zaso. 9Ndiza kubenza badle inyama yoonyana babo kunye neyeentombi zabo, elowo atye inyama yomnye ngexesha lentlupheko yabo nokuxinwa kwabo ziintshaba ezizungula ubomi babo.’

10“Uze loo ngqayi uyiqhekeze apho ngaphambi kwaloo madoda ahamba kunye nawe, 11uthi kuwo: ‘UNdikhoyo onamandla onke utsho ukuthi: Abantu balapha ndiza kubantlekeza kunye neso sixeko sabo, baxele le ngqayi intleke-ntleke, iingceba zingasoze zidibane kwakhona. Baya kungcwabela eTofeti kude kungabikho ndawo iseleyo.’ 12Ewe, nguwo lo umlomo kaNdikhoyo: ‘Nantsi into endiza kuyenza kule ndawo nabemi bayo: Esi sixeko ndiza kusitsho sifane neTofeti. 13Izindlu zaseJerusalem kunye nezookumkani bakwaJuda ziza kuxajelwa zifane neTofeti. Nditsho zonke izindlu ekwakutshiswa phezu kwazo isiqhumiso soothixo abaziinkwenkwezi, kunikelwa nangeminikelo ethululwayo koothixo basemzini.’ ”

14Wabuya ke uJeremiya evela eTofeti apho wayethunywe ukushumayela khona nguNdikhoyo. Waya kuma ngaphakathi kweyadi yendlu kaNdikhoyo, wathi ebantwini xa bebonke: 15“UNdikhoyo uSomandla-onke onguThixo kaSirayeli utsho ukuthi: ‘Niyabona, esi sixeko kunye neelali zaso ndiza kusihlisela yonke intlekele endakha ndathetha ngayo, kuba kaloku abantu balapha baneenkani, abafuni kuliphulaphula ilizwi lam.’ ”

20

UJeremiya noPashure umbingeleli

201Umbingeleli uPashure unyana kaImeri, owayengusomaqhuzu endlwini *kaNdikhoyo, uthe akuweva la mazwi, 2wathi umshumayeli uJeremiya makakatswe, akhonkxwe iinyawo ngezikhuni ngakwisango elingasentla lendlu kaNdikhoyo ekuthiwa lelikaBhenjamin. 3Ngengomso uthe uJeremiya akukhululwa nguPashure ekukhonkxweni, wabhekisa kumbingeleli lowo wathi: “Igama akunike lona wena uNdikhoyo asinguye uPashure, nguNxunguphele-jikelele.NgesiHebhere “nguMagore-misabhibhi” 4Kaloku utsho uNdikhoyo ukuthi: ‘Ndiza kukwenza unxunguphale wena siqu, unxunguphalise nabahlobo bakho. Uza kubabona ngala wakho amehlo besiwa likrele leentshaba. UJuda ephela ndiza kumnikela esandleni sokumkani waseBhabheli. Abanye yena uza kubasa eBhabheli, abanye ababulale ngekrele. 5Ubutyebi besi sixeko ndiza kubunika iintshaba zabo – nditsho nkqu nemveliso yabo, nezinto ezixabisekileyo zabo, nendyebo yookumkani bakwaJuda iphela. Ewe, konke oku ndokunikela ezandleni zeentshaba zabo, zikuthimbe, ziye nako eBhabheli. 6Wena ke, Pashure, kunye nentsapho yakho, uza kuba ngumthinjwa kwelaseBhabheli. Wena kunye nâbo bahlobo bakho ubukade ubashumayeza ubuxoki, niza kufela apho, ningcwatyelwe kwalapho.’ ”

Isikhalazo sikaJeremiya

7*Ndikhoyo, undicengile ndacengeka;Okanye “undirhintyele ndarhintyeleka”

ewe, undongamele, ndaza ndoyisakala.

Ndiyintlekisa mihla le;

ndisisigculelo sikawonke-wonke.

8Ndiba ngawuvula umlomo ndidanduluka ndithi: “Lugonyamelo! Yingcinezelo!”

Ngoko ke ilizwi likaNdikhoyo lindizisela izithuko nezinyeliso yonk' imihla.

9Ndiba ngathi: “Andiyi kubuya ndilikhankanye, okanye ndithethe ngegama lakhe,”

lisuka libe ngumlilo otshisayo,

umlilo ovalelwe emathanjeni am.

Ndoyisakele kukuwunqanda;

ewe, ndiyanikezela.

10Ndive abaninzi besebeza besithi:

“Lunxunguphalo jikelele!

Makamangalelwe, simse ngaphambili!”

Nditsho nezihlobo zilindele ukutyibilika kwam,

zithi: “Mhlawumbi angarhintyeleka,

size simfumane, siziphindezele kuye.”

11Kodwa yena uNdikhoyo ungakum;

ligorha elomeleleyo.

Abandisukelayo baza kukhubeka bangaphumeleli.

Baza kudana, lingaze lilityalwe ihlazo labo.

12Ndikhoyo Somandla-onke,

wena uwavavanyayo amalungisa,

uzigocagoce iintliziyo neengqondo zawo,

mandikubone ukuziphindezela kwakho kubo,

kuba kaloku umcimbi wam ndiwuphose kuwe.

13Menzeleni ingoma uNdikhoyo, nimbonge,

kuba nguye ohlangula ubomi babahlelelekileyo

kwigunya labantw' abagwenxa.

14Unelishwa umhla endazalwa ngawo;

mayingathamsanqeliswa imin' uma andizale ngayo.

15Hayi, ilishwa laloo mntu wazisela ubawo iindaba ezamvuyisayo,

esithi: “Uzel' inkwenkwe!”

16Loo mntu ubenga angafana neziya dolophu uNdikhoyo wazidiliza engenanceba.

Ubenga angeva kusitsho umkhulungwana ngentsasa,

kuvakale nentlaba-mkhosi ukuqina kwemini.

17Kaloku yena akazange andibulale ndisesesizalweni,

khon' ukuze uma abe lingcwaba lam,

sihlale isizalo sakhe sindimithi ngonaphakade.

18Ngani ukuba ndizalwe kakade

ukuze ndibone iinkxwaleko neentsizi,

ndide ndiye kufa ndisehlazweni?Yobi 3:1-19