IsiXhosa 1996 (XHO96)
17

Isono sikaJuda

171*UNdikhoyo uthi:

“Isono sakho, Juda, sikrolwe ngepensile yentsimbi,

saqoqwa ngencam yelitye lenyengane ecwecweni lentliziyo yakho,

nasezikoneni zamaqonga akho.

2Esi sono sisakhunjulwa ngoonyana bakho.

Bayawakhumbula amaqonga esithixokazi uAshera

nemifanekiso yakhe emiswe ngakwimithi enamagqabi ezindulini.

3Intaba yam phaya endle,

kunye nobutyebi bakho nendyebo yakho,

ndizinikele zibe lixhoba ngenxa yesono sakho

osenze kulo lonke elakowenu,

unqula kwizibingelelo ezingezizo.

4Uza kulahlekelwa lilifa lakho olinikwe ndim,

ndikwenze ukhonze iintshaba zakho ezweni obukade ungalazi,

kuba umsindo wam uvutha njengomlilo,

waye awusobe ucinywe.”

Ilishwa lokuthembela emntwini

5Utsho *uNdikhoyo ukuthi:

“Hayi ilishwa lomntu obek' ithemba emntwini,

akholose ngamandla ento eyinyama negazi,

abe entliziyweni enxaxhile kuNdikhoyo.

6Loo mntu unjengetyholo lasentlango;

akanakuze abe nempumelelo.

Uya kuma ezinkqantosini, kumhlaba ongumqwebedu,

umhlaba onetyuwa, apho kungahlali mntu.

7Hayi ithamsanqa lomntu othembela ngoNdikhoyo,

lowo ukholosa ngaye!

8Unjengomthi otyalwe ngasemfuleni,

ongcambu zinabela emanzini.

Awoyiki naxa ilanga lishushu;

amagqabi awo ahlala eluhlaza.

Ngexesha lembalela awunaxhala;

uhlala uvelisa iziqhamo.Ndum 1:3

9“Intliziyo yomntu inenkohliso ngaphezu kweento zonke.

Akukho nto inokuyinyanga,

kungekho bani uyiqondayo.

10Ndim, mna Ndikhoyo, umgocagoci weentliziyo zabantu,

nomvavanyi weengcinga zabo.SiTyh 2:23

Ulowo ndimvuza ngokuziphatha kwakhe,

ndimdlise iziqhamo zezenzo zakhe.”Ndum 62:12

11Lowo uzuza ubutyebi ngobuqhetseba

ufana nesakhwatsha esiqandusela amaqanda angengawo awaso.

Uya kulahlekwa bobo butyebi eselula ngeminyaka,

ekugqibeleni abe sisityhamtyham, esingento.

12Indawo yethu yokunqula libhotwe eliqaqambileyo,

elathi zinzi phezulu kwantlandlolo.

13Nguwe, Ndikhoyo, ithemba lamaSirayeli.

Bonke abo bakushiyayo bohlazeka.

Bothi shwaka oku kwamagama abhalwe eluthulwini,

xa beshiya wena, Ndikhoyo.

Kaloku wena ungumthombo wamanzi obomi.

UJeremiya ucela uncedo kuNdikhoyo

14Ndiphilise, *Ndikhoyo, ndiphile qete.

Ndisindise, khon' ukuze ndisinde.

Kaloku nguwe udumo lwam.

15Abantu basoloko besithi:

“Liphi na ke ilizwi likaNdikhoyo?

Masilibone kaloku lizaliseka.”

16Kanti ke, Ndikhoyo,

andizange ndale ukuba ngumalusi phantsi kwakho,

ndingazange abantu ndabanqwenelela umhla weshwangusha.

Kaloku, Ndikhoyo, uyayazi into endayithethayo,

kuba ndayithetha ebusweni bakho.

17Musa ukuba sisoyikiso kum.

Kaloku nguwe umkhuseli wam ndakuhlelwa yintlekele.

18Mabadane abo bandisukelayo, mna ndingadani.

Mabankwantye luloyiko bona, mna ndingoyiki.

Bazisele imini yentlekele,

ubohlwaye ngesohlwayo esiphindiweyo.

UMhla wokuPhumla

19*UNdikhoyo wathi kum: “Hamba uye kuma ngakwiSango laBantu apho ookumkani bakwaJuda baphuma bengena khona esixekweni. Uze udlulele nakuwo onke amanye amasango aseJerusalem. 20Uze uthi kubo: ‘Liveni ilizwi likaNdikhoyo, nina kumkani bakwaJuda, nani bantu bakwaJuda xa ninonke, nabani na ongummi waseJerusalem ongenayo ngala masango. 21Utsho uNdikhoyo ukuthi: “Ze ningathwali mthwalo *ngoMhla wokuPhumla, ningangeni ngasango eJerusalem nithwele nto ngoMhla wokuPhumla.Neh 13:15-22 Ngokwenjenjalo noba nibeka ubomi benu esichengeni. 22Ewe, ze ningaphumi nokuphuma ezindlwini zenu nithwele umthwalo, ningasebenzi konke ngoMhla wokuPhumla, koko ze niwugcine ube ngumhla owodwa, njengoko ndanditshilo kooyihlo-mkhulu.Mfud 20:8-10; Hlaz 5:12-14 23Abazange bandive ooyihlo-mkhulu; abazange bafune kundihoya. Basuka baba neenkani, abafuna kufunda nto kum, abafuna nokundiphulaphula.”

24“ ‘Kambe ke nguwo lo umlomo kaNdikhoyo: “Ndiphulaphuleni ningangenisi mthwalo ngamasango esi sixeko ngoMhla wokuPhumla, koko niwuhlonele, ningenzi msebenzi ngawo konke. 25Xa kunjalo ke ookumkani benu abasesikhundleni sikakumkani uDavide, namaphakathi abo, bekunye nabantu bakwaJuda nabaseJerusalem, bongena eJerusalem bekhwele iinqwelo namahashe, basime eso sixeko ngokungenasiphelo. 26Abantu baya kuza bevela kwizixeko zakwaJuda, nakwiilali ezijikeleze iJerusalem, nakummandla wakwaBhenjamin, nakwelangaselwandle, nakweleentaba, nakumazantsi akwaJuda. Baya kuza endlwini kaNdikhoyo bephethe izinto zokwenza amadini atshiswayo, namanye amadini, neminikelo yeenkozo, nesiqhumiso, kunye namadini ombulelo.

27“ ‘ “Kodwa kufuneka nindithobele, niwuhlonele uMhla wokuPhumla, ube yimini eyodwa. Ngaloo mini ze ningangeni ngamasango aseJerusalem nithwele imithwalo. Ukuba aniwuthobeli lo myalelo, loo masango ndowantumeka umlilo – iinqaba zaseJerusalem ziya kuvutha ngumlilo, ungabi nakucinywa bani.” ’ ”

18

UJeremiya emzini wombumbi

181Lavakala kuJeremiya ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 2“Phakama uye emzini wombumbi; apho ndokwazisa udaba lwam.” 3Ndaya emzini wombumbi, ndafika esebenza elityeni lakhe. 4Kwakuthi yakungabumbeki kakuhle imbiza yodongwe, abuye aluthathe olo dongwe, enze ngalo mbiza yimbi ngokubona kwakhe.

5Lavakala ke kum ilizwi likaNdikhoyo lisithi: 6“Ke, bantu bakwaSirayeli, niba mna andinako ukwenza kuni njengokuba umbumbi esenza njalo ngodongwe?” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. “Nani nisezandleni zam, njengodongwe olusezandleni zombumbi. 7Nanini na xa ndithe ubukumkani okanye uhlanga oluthile ndolunyothula, ndiludilize, ndilutshabalalise, 8ze lona olo hlanga luguquke, luyiyeke loo nkohlakalo ebendiluxelele yona, andiyi kukwenza oko bendithe ndokwenza. 9Kanti ke nanini xa bendithe ubukumkani okanye uhlanga oluthile ndolwakha ndilumilisele, 10ze lona lungandithobeli, lwenze ububi, andiyi kukwenza oko kulungileyo bendizimisele ukukwenza.

11“Ngoku ke baxelele abantu bakwaJuda nabemi baseJerusalem, uthi: Utsho uNdikhoyo ukuthi: ‘Niyabona, ndiniqulunqele ububi, ndanicingela icebo. Guqukani elowo kwimikhwa yakhe emibi, nilungise ihambo yenu nezenzo zenu.’ 12Bona ke baza kuthi: ‘Unotshe! Siza kuhamba ngokubona kwethu, elowo kuthi enze ngokuqaqadeka kwentliziyo yakhe ekhohlakeleyo.’ ”

Abantu babukula uNdikhoyo

13Ke ngoko utsho *uNdikhoyo ukuthi:

“Khanibuzise kwezinye iintlanga

ukuba yakha yehla phi na into enje ngaphambili.

Intombi enguSirayeli yenze ihlazo elimanyumnyezi!

14Likhe linyibilike liphele ikhephu ezincotsheni zeLebhanon?

Yona imisinga epholileyo evela kwimithombo yakude yakha yoma nini?

15Kodwa bona abantu bam bandilibele.

Bênzela izinto ezingamampunge isiqhumiso,

zabakhubekisa kwiindlela zabo,

nditsho umendo wamandulo.

Baphambukile kwindlela eyiyo,

bahamba ngeendledlana ezingalungiswanga.

16Lo mhlaba bawutsho wayintw' ekhwankqisayo,

intw' eya kuhlala ingumbono ongajongekiyo.

Bonke abahamba ngendlela baya kothuka kakhulu,

badlule behlunguzela iintloko bethe khumnqa.

17Njengomoya wasempumalanga ndokwenjenjalo ukubathi saa phambi kweentshaba zabo,

ndibanike umhlana, ingabi bubuso, mhla bafikelwa lishwangusha.”

UJeremiya wenzelwa iyelenqe

18Bathetha-thethana bathi ngam: “Masimbonele icebo uJeremiya lo. Soze siyiswele imfundiso yababingeleli, namacebo ezilumko, kunye namazwi abashumayeli. Ngoko ke masimgxibhe ngamazwi ethu, singakusi so konke akuthethayo.”

19Ke mna ndathi:

“*Ndikhoyo, ndiphulaphule;

zive iintetho zabamangaleli bam!

20Bakha babuyekezwa phi ubuhle ngobubi?

Nâbo ke bendimbela umgodi.

Khumbula mhla ndisiza kuwe,

ndize kubacengela ukuba ungabi namsindo.

21Ngoku ke mabafe yindlala abantwana babo;

bayeke baye kufa likrele.

Mababe ngamadlolo nabahlolokazi abafazi babo;

amadoda abo atshabalale,

noonyana babo babulawe emfazweni.

22Makube sisijwili emizini yabo

xa befike ngebhaqo abaphangi abathunywe nguwe.

Bandembele umngxuma, ukuze ndeyele kuwo;

bandibekele izabatha zokubambisa iinyawo zam.

23Uyawazi, wena Ndikhoyo, onke amayelenqe abo okundibulala.

Uze ungabuxoleli ubugwenxa babo,

nesono sabo ungasicimi sithi shwaka emehlweni akho.

Mabakhubeke bawe phantsi phambi kwakho,

ubohlwaye usesemsindweni.”

19

Ingqayi eqhekekileyo

191Wathi *uNdikhoyo: “Yiya kuthenga ingqayi yodongwe kumbumbi. Hamba kunye neqela lamadoda amakhulu abantu, kunye neqela lamadoda amakhulu angababingeleli, 2uye kuphuma ngesango ekuthiwa nguNgceba zeeNgqayi, eli lijonge kwintili kaBhen-hinom.2 Kum 23:10; Jer 7:30-32; 32:34-35 Apho uzufike uvakalise udaba endikunika lona, 3uthi: ‘Nina kumkani bakwaJuda, nani bantu baseJerusalem, lubekeleni iindlebe udaba lukaNdikhoyo. UNdikhoyo uSomandla-onke onguThixo kaSirayeli utsho ukuthi: Niyabona, le ndawo ndiza kuyihlisela intlekele eya kutsho zithi nzwii iindlebe zabantu bonke abaya kuyiva. 4Loo nto ndiza kuyenza ngenxa yokuba abantu basuke bandifulathela, bayenza eyasemzini le ndawo ngokwenzela oothixo basemzini iziqhumiso – ndithetha oothixo abangabaziyo, bengevanga ngabo nangamanyange nkqu nangookumkani bakwaJuda. Le ndawo bayitsho yaba lijaja ligazi labantu abamsulwa, 5yaye bakhele uBhali izibingelelo, khon' ukuze apho benze amadini ngabantwana babo.Nqulo 18:21 Andizange ndibayalele njalo, kwaye andiyithethanga loo nto; andizange ndiyicinge nokuyicinga oku. 6Ngoko ke liyeza ixesha xa le ndawo ingayi kuba sabizwa ngokuba yiTofeti okanye intili kaBhen-hinom, koko iya kubizwa ngokuba yiNtili yeNtshabalalo.

7“ ‘Ndiza kuliqhekezela kule ndawo icebo labantu bakwaJuda nabaseJerusalem, ndibawise ngekrele phambi kweentshaba zabo ezizungula ubomi babo. Izidumbu zabo ziza kuba kukudla kweentaka kunye namarhamncwa. 8Esi sixeko ndiya kusitsho sibe yinto ekhwankqisayo, into engumbono ongajongekiyo. Wonke ubani odlula kuso uya kothuka kakhulu, athi khumnqa ngenxa yezivubeko zaso. 9Ndiza kubenza badle inyama yoonyana babo kunye neyeentombi zabo, elowo atye inyama yomnye ngexesha lentlupheko yabo nokuxinwa kwabo ziintshaba ezizungula ubomi babo.’

10“Uze loo ngqayi uyiqhekeze apho ngaphambi kwaloo madoda ahamba kunye nawe, 11uthi kuwo: ‘UNdikhoyo onamandla onke utsho ukuthi: Abantu balapha ndiza kubantlekeza kunye neso sixeko sabo, baxele le ngqayi intleke-ntleke, iingceba zingasoze zidibane kwakhona. Baya kungcwabela eTofeti kude kungabikho ndawo iseleyo.’ 12Ewe, nguwo lo umlomo kaNdikhoyo: ‘Nantsi into endiza kuyenza kule ndawo nabemi bayo: Esi sixeko ndiza kusitsho sifane neTofeti. 13Izindlu zaseJerusalem kunye nezookumkani bakwaJuda ziza kuxajelwa zifane neTofeti. Nditsho zonke izindlu ekwakutshiswa phezu kwazo isiqhumiso soothixo abaziinkwenkwezi, kunikelwa nangeminikelo ethululwayo koothixo basemzini.’ ”

14Wabuya ke uJeremiya evela eTofeti apho wayethunywe ukushumayela khona nguNdikhoyo. Waya kuma ngaphakathi kweyadi yendlu kaNdikhoyo, wathi ebantwini xa bebonke: 15“UNdikhoyo uSomandla-onke onguThixo kaSirayeli utsho ukuthi: ‘Niyabona, esi sixeko kunye neelali zaso ndiza kusihlisela yonke intlekele endakha ndathetha ngayo, kuba kaloku abantu balapha baneenkani, abafuni kuliphulaphula ilizwi lam.’ ”