IsiXhosa 1996 (XHO96)
14

Imbalela

141Lavakala kuJeremiya ilizwi *likaNdikhoyo malunga nembalela, lisithi:

2“Libalele kwaJuda;

kunyembelekile kwizixeko zakhe.

Abemi bathe fohlololo emhlabeni, bambethe ezokuzila.

Kuvakala isikhalo eJerusalem.

3Iindwalutho zithuma iindwayi amanzi,

zona zifike amaqula ome qoko.

Zibuya zidanile, zityhafile, zithokombise intloko,

zingaphethe nto ngezo ngqayi zazo.

4Sele waba ngumqwebedu umhlaba;

kaloku imvula ayisani.

Bafane bee makatha abalimi;

bayanyoshoza ziintloni, bethokombise iintloko.

5Phaya endle nemazi yexhama izala ithole,

ibuye ilibukule,

kuba akukho luhlaza lukhoyo.

6Amaqwarha ema eluqayini,

asezele umoya, axel' udyakalashe.

Sele amehlo elusizi,

kub' uhlaz' alubonwa.”

7Naxa izono zethu zisigweba

sincede, Ndikhoyo, ngenxa yegama lakho.

Ewe, kufuthi-futhi sikreqa,

sakona amaxesha ngamaxesha.

8Wena Themba likaSirayeli,

wena Mhlanguli wakhe ngamaxesha okubandezeleka,

yini na ukuba ube

njengomngeneleli kweli lizwe,

ube njengomhambi othe vu ubusuku kuphela?

9Kutheni wafana nomntu odidekileyo,

kanye njengegorha elingenamandla okuhlangula?

Ngenene ukho phakathi kwethu, Ndikhoyo,

singabantu ababizwa ngegama lakho, uze ungasilahli.

10Malunga naba bantu utsho uNdikhoyo ukuthi:

“Bayakuthanda ukuzula-zula;

iinyawo zabo abakwazi ukuzilawula.

Abamkholisi konke uNdikhoyo.

Uya kuhlala ebukhumbula ubungwenxa babo,

abohlwaye ngenxa yesono sabo.”

11Uthe kum uNdikhoyo: “Aba bantu uze ungabacengeli kum ukuba kulunge kubo. 12Nokuba bangade bazile ukutya, andiyi kubaphulaphula xa bekhala kum. Nokuba bangade benze amadini atshiswayo neminikelo, andisobe ndikholiseke. Ndosuka ndibatshabalalise ngekrele, ngendlala, nangesibetho sesifo.”

13Ndithe ke mna: “Awu, Nkosi Ndikhoyo, uyazi ukuba abashumayeli bathetha nabantu besithi: ‘Akuzi kubakho krele nandlala apha. Ngaphaya koko utsho uNdikhoyo ukuthi: Kuyo le ndawo ndininika uxolo olungasoze luphele.’ ”

14UNdikhoyo uthe ukundiphendula: “Abo bashumayeli bathetha ubuxoki ngegama lam. Abathunywanga ndim, ndingakhange ndibayalele oko, ndingazange ndithethe nokuthetha oku nabo. Bashumayela nje imibono ebubuxoki, nokuvumisa okungento, nenkohliso yeentliziyo zabo.”

15Ke ngoko malunga nabo bashumayeli bashumayela ngegama lakhe bengathunywanga nguye utsho uNdikhoyo ukuthi: “Bathi: ‘Abayi kufikelwa likrele kwakunye nendlala abantu beli lizwe.’ Kambe abo bashumayeli bona ngokwabo baya kutshabalala ngekrele nayindlala. 16Nabo bantu babashumayezayo baya kukhutshelwa ngaphandle ezitalatweni zaseJerusalem ngenxa yendlala nalikrele. Akuyi kubakho bani uya kubangcwaba, kungayi kubakho bani uya kungcwaba nkqu nabafazi, noonyana, neentombi zabo. Ndiya kubahlisela ishwangusha ngenxa yenkohlakalo yabo.

17“Wena ke thetha eli lizwi kubo uthi:

“ ‘Antywizisa iinyembezi amehlo am imini nobusuku,

ziqukuqele ngokungenasiphelo.

Kaloku intombi engabantu bam yenzakele kakubi;

yoselwe lelinzulu lona inxeba eli.

18Ndithi ndakuphumela ngaphandle,

ndithane nqwakaqha nâbo bawe ngekrele;

ndithi ndakungena esixekweni,

ndithi mandla nâbo bawiswe liphango.

Kaloku abashumayeli kwakunye nababingeleli

bayayabula nje kwilizwe lonke.’ ”

19Ngaba, Ndikhoyo, umlahle kwaphela na uJuda?

Ngaba ikucaphuzelisa intliziyo na iZiyon?

Yini na ukuba usibethe singabi nakuphiliswa?

Besilindele uxolo, suka kwavela ububi.

Besijonge ukuphiliswa, nâko sifikelwa lunxunguphalo.

20Siyayivuma inkohlakalo yethu, Ndikhoyo,

kwakunye nobugwenxa boobawo-mkhulu.

Ewe, sikonile, Ndikhoyo!

21Ngenxa yegama lakho musa ukusibukula,

ungayihlazi iJerusalem ibhotwe lakho elidumileyo.

Wukhumbule umnqophiso owenze nathi,

ungaze uwaphule nanini na.

22Ngaba oothixo abangento beentlanga bayakwazi ukunisa imvula?

Ngaba sona ngokunokwaso isibhakabhaka singehlisa imikhwitsho?

Hayi, nguwe, Ndikhoyo, Thixo wethu, esithembele kuye;

nguwe ozenzayo zonke ezo zinto.

15

Intshabalalo

151*UNdikhoyo uthe kum: “Nokuba kungade kube kumi uMosisMfud 32:11-14; Ntlango 14:13-19 kunye noSamweli1 Sam 7:5-9 apha ngaphambi kwam, bendingasokuze ndibavele aba bantu konke. Bagxothe bemke phambi kwam! 2Xa bathi: ‘Usigxothela phi?’ uze uthi: ‘Utsho uNdikhoyo ukuthi:

“ ‘Abokufa mabaye ekufeni,

abekrele ekreleni,

abendlala kwindlala,

abokuthinjwa ekuthinjweni.’SiTyh 13:10

3Nguwo lo umlomo kaNdikhoyo: “Ndiza kubamisela iindidi zibe ne zezibetho. Ikrele liza kubatyakatya, izinja zibarhuqe, badliwe ziintaka, amarhamncwa wona abagqibezele. 4Baza kutsho bacekiseke kuzo zonke izikumkani zehlabathi ngenxa yento eyênziwa eJerusalem nguManase into kaHezekiya ukumkani wakwaJuda.2 Kum 21:1-16; 2 Gan 33:1-9

5“Jerusalem, ngubani owovelana nawe,

ingubani oya kukukhuza?

Ngubani owozikhathaza ukukubuza impilo?

6Nguwe ondilahlileyo, waza wabuya umva.”

Nguwo lowo umlomo kaNdikhoyo.

“Ndidiniwe kukuba nosizi nguwe;

ngoko ke ndiya kukusa isandla ndikutshabalalise.

7Ndobachitha-chitha kuzo zonke izixeko zeli lizwe,

okomququ ophetshethwayo xa kubhulwa.

Ndobahlutha inzala abantu bam, ndibatshabalalise,

ngenxa yokuba bengafuni kwahlukana nemikhwa emibi.

8Abahlolokazi boba baninzi,

badlule intlabathi engaselwandle.

Emini emaqanda ndobazisela umtshabalalisi oonina bamadodana,

ngequbuliso ndobafikela ngonxunguphalo nokunkwantya.

9Uya kurhoxoza unina wabasixhenxe,

aphume umphefumlo,

ilanga lakhe litshone kusesemini,

ajwaqeke lihlazo naziintloni.

Abo baseleyo ndiya kubayekela kwiintshaba zabo,

zibagqibezele ngekrele.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

UJeremiya uyakhalaza

10Awu, mama, ubundizalela ni? Ngoku sendingumntu wempikiswano nengxabano ehlabathini lonke! Andibolekisanga nganto, kungekho nabani endiboleke kuye, kodwa akukho mntu ungandiqalekisiyo.

11*UNdikhoyo wathi kum: “Inene, ndokukhusela, kuba ndinenjongo elungileyo ngawe. Inene, iintshaba zakho ziya kubhenela kuwe ngexesha lentlekele nokubandezeleka. 12Unako na umntu ukuyaphula intsimbi, ngakumbi le ivela ngasentla, okanye mhlawumbi ubhedu?

13“Ubutyebi bakho nendyebo yakho, Sirayeli, ndobunikezela felefele bube lixhoba ngenxa yezono zakho ozenzileyo kulo lonke ilizwe. 14Ndiya kukunikela kwiintshaba zakho, zimke nawe, zikuse ezweni ongalaziyo, kuba ingqumbo yam ivutha okomlilo oya kukutshisa.”

15Ke mna ndithe: “Wazi konke, Ndikhoyo. Ndikhumbule, undivelele. Ndiphindezelele kwabo bandisukelayo, uze undinyamezele ndingade nditshabalale. Uyazi ukuba ndingohlaziswayo ngenxa yakho. 16Akuvakala kum amazwi akho ndiwetyisile, anditsho ndazala yimincili naluchulumanco entliziyweni yam. Kaloku ndibizwa ngokuthi ndingokaNdikhoyo uThixo onamandla onke. 17Andilibalanga kukuhlala ezimbuthweni zabagxeki, ndiziyolise kuzo. Ndahlala ndililolo, kuba isandla sakho siphezu kwam, kwaza ukukruquka kwakho kwandongamela.

18“Ngaba kutheni ke ndisahlupheka nje? Zingasapholi nje ezi zivubeko zam, yintoni zingeva kunyangwa nje? Kutheni ngathi ufuna ukungathembeki nje, ngathi ngumfula ongahlali unamanzi?”

19Ke ngoko utsho uNdikhoyo ukuthi: “Ukuba uyabuyela kum, ndobuya ndikubuyisele esikhundleni sakho, ube sisicaka sam. Ndobuya ndikwenze umlomo wam, ukuba nje uyayiyeka le mbudede uyithethayo. Baza kubuyela kuwe abantu, ingabi nguwe obuyela kubo. 20Ndiza kukwenza ube ludonga oluyinqaba yobhedu; bathi bekulwa, bangakoyisi noko. Ndiza kuba nawe, ndikuhlangule, ndikusindise.” Nguwo lowo umlomo kaNdikhoyo. 21“Ndiza kukuhlangula kubantu abakhohlakeleyo, ndikukhulule esandleni sabagonyameli.”

16

Isilumkiso sikaNdikhoyo

161Lavakala kum ilizwi *likaNdikhoyo lisithi: 2“Uze ungakhe uzeke mfazi, uzale oonyana neentombi kule ndawo. 3Ngokusingisele koonyana neentombi zalapha, kunye noonina nooyise babo, utsho uNdikhoyo ukuthi: 4‘Baza kufa zizifo ezibulalayo, bangazilelwa, bangangcwatywa nokungcwatywa. Izidumbu zabo ziya kudunduluza emadlelweni okwamalongwe. Baza kufa likrele okanye yindlala, baxholwe ziintaka, badliwe nangamarhamncwa.’ ”

5Ewe, utsho uNdikhoyo kum ukuthi: “Ungaze ungene kumzi apho kuqhutywa isiko lokuzila. Ungazileli okanye ukhuze namnye umntu. Kaloku ndilususile kwaba bantu uxolo lwam; andisayi kuba nanceba nabubele kubo.” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. 6“Abaphakamileyo nabaphantsi baza kufa ngokufanayo. Abayi kulilelwa, bengazi kungcwatywa nokungcwatywa. Akukho mntu uya kuziqaphula noya kucheba intloko ngenxa yabo. 7Akukho bani oya kumnika ukutya evelana naye oswelekelweyo, nditsho nokuba selebhujelwe ngunina okanye uyise. Ewe, akayi kusezwa nethontsi eli.

8“Uze ungangeni kumzi onesidlo, ungahlali phantsi utye usele kunye nabo.” 9Kaloku utsho uNdikhoyo onamandla onke, uThixo kaSirayeli, ukuthi: “Ndiza kuyiphelisa loo ntswahla yemigcobo neziyolo, nditsho ilizwi lomtshakazi nelomyeni.Jer 7:34; 25:10; siTyh 18:23 Oko nokubona ngawenu amehlo kule mihla yenu.

10“Wakuba uwavakalisile onke la mazwi, abantu baza kubhekisa kuwe besithi: ‘Kungani na ukuba uNdikhoyo asimisele intlekele engaka? Buyini na ubugwenxa bethu? Siyini na isono sethu esimone ngaso uNdikhoyo uThixo wethu?’ 11Uze wena ubaphendule uthi: ‘Kungenxa yokuba ooyihlo-mkhulu bandishiya, balandela oothixo basemzini, babakhonza, baqubuda kubo. Mna bandifulathela, abawuthobela umyalelo wam.’ Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. 12‘Kodwa nina niziphethe kakubi nabadlula ookhokho benu: nako elowo elandela ukuqaqadeka kwentliziyo yakhe ekhohlakeleyo endaweni yokuba andiphulaphule mna. 13Ndiza kunikhupha kulo mhlaba, ndinise kwilizwe eningalaziyo nina kunye nooyihlo. Apho nonqula *thixo bambi imini nobusuku, kuba andiyi kunisizela konke mna.’ ”

Ukubuya ekuthinjweni

14Nguwo lo umlomo *kaNdikhoyo: “Inene, iyeza imihla ekungayi kuba safungwa kuthiwe: ‘Ekho nje uNdikhoyo owakhulula amaSirayeli eJiputa.’ 15Koko baza kuthi: ‘Ekho nje uNdikhoyo owakhulula amaSirayeli kumhlaba wangasentla nakwamanye amazwe awayewagxothele kuwo.’ Ndiza kuwabuyisela kowawo umhlaba endawunika ooyise-mkhulu.”

Isohlwayo

16Nguwo lo umlomo *kaNdikhoyo: “Niyabona, ndiza kuthumela abalobi beentlanzi abaninzi, baze kubambisa aba bantu, emva koko ndithumele abazingeli abaninzi babazingele kuzo zonke iinduli nakuzo zonke iintaba, nasezimfanteni zamawa. 17Ndiyayibona into abayenzayo; akukho nto isitheleyo kum; ndiyabubona bonke ubugwenxa babo. 18Kuqala ndobabuyekeza ngokuphinda-phindiweyo ngenxa yobugwenxa babo nesono sabo, kuba baxabhele umhlaba olilifa lam ngoonomgogwana bezithixo zabo ezingamasikizi alizothe.”

Ithemba likaJeremiya

19*Ndikhoyo, mandla am, nqaba yam,

mkhuseli wam ngamaxesha eembandezelo,

ziya kuza kuwe iintlanga,

zivela eziphelweni zehlabathi,

zifike zithi:

“Inene, oobawo babebambelele kwizinto zobuxoki,

bekhonza oothixo abangamampunge, abangancedi lutho.”

20Kakade umntu angazenzela uthixo?

Hayi bo! Into enjalo ayinakuze ibe nguThixo.

21Ke ngoko uNdikhoyo uthi:

“Niyabona, ngesi sihlandlo ndiza kubafundisa,

ndibazise amandla am nokomelela kwam,

bandazi ukuba ndinguNdikhoyo igama lam.”