IsiXhosa 1996 (XHO96)
11

Ukwaphulwa komnqophiso

111Nali ilizwi elamfikelayo uJeremiya livela *kuNdikhoyo: 2“Phulaphula le miqathango yomnqophiso, uyixelele abantu bakwaJuda kunye nabo bonke abemi baseJerusalem. 3Yithi kubo utsho uNdikhoyo uThixo kaSirayeli ukuthi: Uqalekisiwe lowo mntu ungayithobeliyo imiqathango yomnqophiso, 4leyo ndayiwisela ooyihlo-mkhulu mhla ndabakhupha eJiputa, ilizwe elalinjengeziko lokunyibilikisa isinyithi kubo. Ndathi kubo: ‘Ndiphulaphuleni, nenze konke endiniyalela kona, khon' ukuze nibe ngabantu bam, nam ndibe nguThixo wenu, 5nokuze isifungo endasenza kooyihlo-mkhulu sokubanika ilizwe lobusi nobisi ndisiphumeze.’ Ngulo mhlaba nimi kuwo namhlanje.”

Ndaphendula ndathi: “Ewe, amen,Oko kukuthi: “Ewe, makube njalo” Ndikhoyo.”

6Wathi kum uNdikhoyo: “Hamba ke uvakalise kwiidolophu zakwaJuda nasezitalatweni zaseJerusalem, uthi: ‘Yibekeleni iindlebe imiqathango yomnqophiso, nihambe ngayo. 7Okoko ndabakhupha eJiputa ookhokho benu ndasoloko ndigxininisa izihlandlo ngezihlandlo ndisithi kubo: “Ndithobeleni.” 8Basuka abaphulaphula bona, abandihoya, koko basuka balandela ububi beentliziyo zabo eziqaqadekileyo. Nam ke ndabahlisela zonke iziqalekiso zomnqophiso endathi mabawuthobele, abeva.’ ”

9Uthe uNdikhoyo kum: “Kukho iyelenqe elenziwa ngabantu bakwaJuda nabaseJerusalem. 10Babuyele kwikakade looyise-mkhulu abalayo ukundiphulaphula. Bona bâlandela banqula *thixo bambi. Ewe, uSirayeli kunye noJuda bawaphule umnqophiso endawenza kunye nookhokho babo. 11Utsho ke ngoko uNdikhoyo ukuthi: ‘Ndiza kubahlisela ishwangusha abangayi kuphuncuka kulo. Nokuba sebendibongoza andiyi kubaphulaphula. 12Abantu bakwaJuda nabaseJerusalem baya kuya kwabo thixo bebekade bebenzela iziqhumiso, bakhale kubo becela kubo uncedo. Kodwa abayi kuzuza luncedo kwabo thixo ngomhla weshwangusha. 13Oothixo babantu bakwaJuda baninzi kangangezixeko zalapho, ukanti abantu baseJerusalem bamenzele amaqonga eziqhumiso lowa Bhali unezothe kuzo zonke izitalato zalapho.’

14“Wena ke uze ungabathandazeli aba bantu, ungabathetheleli, ungabacengeli kum, ungabangxengxezeli kum konke, kuba andisobe ndikuphulaphule.”

15Uthi uNdikhoyo: “Wena ntandane yam, ufuna ntoni endlwini yam xa undenzela iyelenqe kunye nabanye? Ngaba amadini owenzayo olinqanda ishwangusha? Xa bekunjalo ngewuchulumacha! 16Ndandidla ngokuthi ufana nomthi womnquma oyokozelayo uthwele iziqhamo ezihle ngembonakalo, kodwa ngoku ndiza kuvuthuza ndixele isaqhwithi, ndiwantumeke umlilo amagqabi aloo mthi, ndiwashiye amasebe eze.

17“UJuda noSirayeli bâtyalwa ndim, mna Ndikhoyo onamandla onke, ke ngoku ndibasongela ngeshwangusha. Sisiphumo sezenzo zabo ezigwenxa esi, kuba bandiqumbisile ngokwenzela uBhali amadini esiqhumiso.”

Iyelenqe lokubulala uJeremiya

18*UNdikhoyo wandityhilela, khon' ukuze ndiqonde;

wawavula amehlo am, ndazazi iinjongo zabo.

19Ndandifana nqwa nexhwane elimbuna lisiya kuxhelwa.

Bekungekho nto ndiyaziyo.

Bendingaqondi ukuba baceba amayelenqe ngam,

besithi: “Masiwutshabalalise umthi uselula,

simcime igama, angabi sakhunjulwa ngabaphilayo.”

20Ndibhenela kuwe, Ndikhoyo Somandla-onke,

wena mgwebi olilungisa,

wena mgocagoci weentliziyo neengqondo zabantu.

Wonke lo mcimbi wam ndiwuxhoma kuwe;

mandikubone ke ukundiphindezela kwakho kubo.

21Ngenxa yoko naku okuthethwa nguNdikhoyo malunga nabantu baseAnatoti abazungula ubomi bakho besithi: “Musa ukuba sashumayela ngegama likaNdikhoyo, hleze sikubulale ngezandla zethu.” 22Ngoko ke uNdikhoyo uthi: “Niyabona, ndiza kuqubisana nabo. Amadodana abo aza kufa ngekrele, oonyana neentombi zabo bona bafe yindlala. 23Akuyi kusinda nempunde le, kuba ndiwazisela ishwangusha amadoda aseAnatoti ngonyaka wokubohlwaya kwam.”

12

UJeremiya uyakhalaza

121Ulilungisa, wena *Ndikhoyo, xa ndixambulisana nawe,

xa ndibhenela kuwe ngeendawo ezinxulumene nobulungisa.

Ngaba ibangwa yintoni impumelelo yezibhoja?

Kungani amaqhophololo ehleli ethe zava nje?

2Batyalwe nguwe, zendela iingcambu zabo;

bahlumile, bavelisa iziqhamo.

Usoloko usemilebeni yabo,

kodwa ezintliziyweni zabo ukude lee.

3Ke wena, Ndikhoyo, uyandibona;

uyazigocagoca iingcamango zam ngawe.

Barhuqe abantu abagwenxa, baxele iigusha eziya kuxhelwa.

Bakhethele bucala, ide ifike imini yokubulawa.

4Koda kube nini uzilile umhlaba?

Koda kube nini itshile ingca emadlelweni?

Izilwanyana neentaka ziyafa ngenxa yenkohlakalo yabantu bakowethu.

Kanti bathi: “UThixo akasazi isiphelo sethu.”

Impendulo kaThixo

5*UNdikhoyo wathi: “Xa ububaleka nabantu abahamba ngeenyawo, waza wadinwa, ungakhuphisana njani namahashe? Xa ukhubeka emhlabeni ophangaleleyo, uya kuthini kwiintshinyela zamatyholo aseJordan? 6Ujikelwe ngabantakwenu nendlu kayihlo, bazimisela ukukwenzakalisa. Uze ungaze ubathembe, nokuba bathetha kamnandi nawe.

7“Ndoyishiya indlu yam,

ndisibukule isizwe esililifa lam,

ndimnikele othandwe ndim ezandleni zeentshaba zakhe.

8Ilifa lam nqwa nengonyama egquma ehlathini: liyandivukela.

Kungoko ke ndilithiyile nje.

9Ilifa lam lifana nengcuka engqingwe ngamakhozi;

bizani onke amarhamncwa, eze esidlweni.

10Kofika abelusi abaninzi,

bawuchithe umdiliya wam,

basinyhashe isabelo sam esinqwenelekayo,

basenze sibe ngumqwebedu.

11Isabelo sam senziwe inkangala,

satsho sangumqwebedu phambi kwam.

Umhlaba uphela ulil' ibhungane;

akukho bani uwukhathaleleyo.

12Abatshabalalisi bavele eluqayini entlango.

Ikrele likaNdikhoyo liyawutshabalalisa umhlaba macala onke.

Akukho namnye uya kusinda.

13Baya kuhlwayela ingqolowa, bavune ameva.

Baza kufumana babulaleke, kodwa bangazuzi lutho.

Ngenxa yobushushu bengqumbo kaNdikhoyo niya kuba nesivuno esidanisayo.”

14Utsho uNdikhoyo ukuthi: “Malunga nabo bonke abamelwane abakhohlakeleyo abawuthathileyo umhlaba endawunika abantu bam amaSirayeli waba lilifa, ndithi: Ndiza kubagungxula ezweni labo, ngokungathi ndincothula umthi, ndiyinyothule indlu kaJuda kubo. 15Kambe ndobe ndibenzele inceba ndakuba ndibanyothule, ndibuyisele umntu ngamnye kwilifa lakhe nakumhlaba wakowabo. 16Kuya kuthi xa bazifundisisile iindlela zabantu bam, bafunge nangegama lam, bathi: ‘Ekho nje uNdikhoyo’ – nanjengoko bebebafundisa abantu bam ukufunga ngoBhali – nabo ndiya kubazinzisa phakathi kwabantu bam. 17Xa kukho uhlanga olungevayo ndolunyothula; ewe, ndolunyothula ndiluphanzise.” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

13

Ibhanti yelinen

131Watsho kum *uNdikhoyo ukuthi: “Yiya kuthenga ibhanti eyenziwe ngelinen, uyibhinqe esinqeni, kodwa ingaze idibane namanzi.” 2Ndaya kuyithenga ke loo bhanti, njengokutsho kukaNdikhoyo, ndayibhinqa.

3Libuye lavakala kum ilizwi likaNdikhoyo, lisithi: 4“Thatha le bhanti uyibhinqileyo, uye emlanjeni iEfrati,Okanye “ePerati” ufike uyifihle emfanteni kwiliwa elilapho.” 5Ndahamba ke ndafika ndayifihla ngase-Efrati njengokutsho kukaNdikhoyo.

6Emva kwexesha elide wabuya wathi kum uNdikhoyo: “Yiya e-Efrati, ufike uthathe laa bhanti ndandithe yifihle khona.” 7Ndaya ke, ndafika ndayivumbulula apho ndandiyifake khona. Ndafika sele yonakele, kungasenakwenziwa nto ngayo.

8Lavakala kum ilizwi likaNdikhoyo lisithi: 9“Utsho uNdikhoyo ukuthi: Ndiya kwenjenjalo ke ukonakalisa ikratshi lakwaJuda, ikratshi elikhulu laseJerusalem. 10Aba bantu bakhohlakeleyo, bangandivayo, balawulwa kukuqaqadeka kweentliziyo zabo, bathe phithi kukunqula nokukhonza oothixo basemzini, baza kuba njengale bhanti yelinen kungenakwenziwa nto konke ngayo. 11Kanye njengokuba ibhanti ithiwa ntshi esinqeni somntu, umzi kaSirayeli uphela kwakunye nokaJuda ndawubophelela kum,” lowo ngumlomo kaNdikhoyo, “khon' ukuze babe ngabantu bam, ndizenzele igama ngabo, nodumo neqhayiya, kodwa bona abevanga.”

Umphanda wewayini

12Wathi kum *uNdikhoyo: “Yithi kwaba bantu: ‘Utsho uNdikhoyo uThixo kaSirayeli ukuthi: Wonke umphanda wozaliswa ngewayini.’ Bona ke baya kuthi: ‘Uba asiyazi kakade into yokuba wonke umphanda wozaliswa ngewayini?’ 13Uya kuthi ke wena: ‘Utsho uNdikhoyo ukuthi: Bonke abemi beli lizwe ndiza kubenza banxile, nditsho iikumkani zabo, ezo zisezihlangwini zikaDavide, ababingeleli, abashumayeli, nabo bonke abantu baseJerusalem. 14Ndiza kubakhandanisa omnye nomnye, ooyise noonyana, utsho uNdikhoyo. Usizi nenceba nemfesane ndiza kuziphosa ngasemva zingandinqandi ekubatshabalaliseni.’ ”

UJeremiya ulumkisa amawabo

15MaSirayeli, *uNdikhoyo uthethile;

bekani iindlebe nive,

niyeke ukuziphakamisa.

16Mzukiseni uNdikhoyo uThixo wenu

engekaniziseli ubumnyama

nikhubeke ezindulini ezinamathunzi;

hleze ukukhanya enikulindeleyo kujike

kube sisithokothoko

sobumnyama.

17Ukuba aniva, ndiya kukhala ngasese, ndilile ngenxa yekratshi eninalo.

Ndiya kutsho ezimathontsi ngenxa yomhlambi kaNdikhoyo othinjiweyo.

18Mxeleleni ukumkani kunye nonina ukumkanikazi,

nithi: “Zithobeni; hlalani phantsi;

kuba izithsaba zokuhlonipheka kwenu zithulwe ezintlokweni zenu.”

19Izixeko zelisezantsi zingqingiwe,

akukho bani unako ukungena.

Abantu bakwaJuda bathinjiwe,

bafudusiwe xa bebonke.

20Vula amehlo ukhangele, Jerusalem,

ubabone abavela ngasentla.

Uphi umhlambi owawuwunikiwe?

Iphi impahla emfutshane obukade uqhayisa ngayo?

21Uya kuthini xa abo ububafundisa bengabahlobo, sele benikwe amagunya phezu kwakho?

Akuyi kufikelwa yintlungu na okomfazi osikwa yinimba?

22Wakuzibuza usithi: “Zindihlela ngani ezi zinto?”

uzuqonde ukuba kungenxa yobugwenxa bakho

sele umbhinqo wakho udlakaziwe,

waza nawe wagonyamelwa.

23Angalijika na ibala lolusu lwakhe umKushe?

Yona ingwe ingawajika amabala ayo?

Nani eniqhele imikhwa emibi aninakujika nenze okulungileyo.

24“Ndiza kunichitha-chitha nixele umququ uphetshethwa ngumoya wasentlango.

25Yinxaxheba yakho leyo,

kwakunye nesabelo osahlulelwe ndim.”

Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.

“Kaloku wandilibala wathembela kwizinto zobuxoki.

26Ndiza kukuhluba izambatho zakho,

ndikubhence, libonwe ihlazo lobuze bakho,

27nditsho ukukrexeza kwakho,

nokuthabatheka kwakho yinkanuko,

ukukhanuka kwakho ezindle,

namanyala okuhenyuza kwakho.

Ndiwabonile amanyundululu akho ezindulini endle.

Mawoo, Jerusalem!

Hayi ukungcola kwakho!

Kuya kude kube nini na unje!”