IsiXhosa 1996 (XHO96)
10

UNdikhoyo nezithixo

101Libekeleni iindlebe ilizwi *likaNdikhoyo, nina bantu bakwaSirayeli. 2Utsho uNdikhoyo ukuthi:

“Musani ukulinganisa inkqubo yezinye iintlanga;

musani ukothuswa yimiqondiso esesibhakabhakeni,

naxa zona zisothuka iintlanga.

3Amasiko eentlanga angamampunge nje.

Bagawula umthi ehlathini,

ziwuqingqe ngesixholo iingcibi,

4uhonjiswe ngesiliva nangegolide,

ubethelelwe ngezikhonkwane ukuze ungagungqi.

5*Oothixo abanjalo bafana nonomgogwana

oxhonywe entsimini yentyabontyi:

abakwazi kuthetha,

bayathwalwa kuba abakwazi kuhamba.

Musani ukuboyika:

akukho nto imbi banganenza yona,

kungekho nanto banokunceda ngayo.”

6Ngubani onjengawe, Ndikhoyo?

Umkhulu wena;

igama lakho lithe ndii, lidume ngobungangamsha.

7Ngubani ongakuhloneliyo, wena Kumkani weentlanga?SiTyh 15:4

Ewe, ufanelwe yimbeko;

akakho onjengawe,

nditsho phakathi kwezilumko

naphakathi kwezizwe nookumkani bazo.

8Ziziyatha nezityhifili xa bebonke;

bangafundiswa ntoni ngoothixo abaqingqwe ngomthi?

9Baqingqwe ngesiliva yaseTashishe,

nangegolide evela eUfazi.

Okuxhonkxwe ziingcibi nabakhandi

kwambeswa ngeengubo ezibomvu nezimfusa ezalukwe ngamagcisa.

10Kodwa nguNdikhoyo onguThixo ngenene;

yena unguThixo ophilayo,

uKumkani oya kuhlala ehleli.

Akuqumba yena umhlaba uyankwantya;

izizwe azinakumelana nengqumbo yakhe.

( 11“Baxelele uthi: ‘Abo thixo bangalidalanga izulu nomhlaba, baza kubhanga emhlabeni naphantsi kwezulu.’ ”)

Ukubongwa kukaNdikhoyo

12Ke yena *uNdikhoyo ulidale ngamandla akhe ihlabathi,

walizinzisa ngobulumko ilizwe,

wasitwabulula ngengqondo isibhakabhaka.

13Uthi akuduma kuyaluzele amanzi asesibhakabhakeni,

kufunquke amafu emaphethelweni omhlaba.

Uthumela umbane kunye nemvula,

athulule umoya koovimba bakhe.

14Bonke ziziyatha ezingenalwazi.

Ababumbi *boothixo bayahlazeka ngezithixo zabo,

kuba oothixo abababumbayo bayinkohliso,

kuba abanawo umphefumlo.

15Zizinto ezingento,

izinto zokuphoxisa,

izinto eziya kubhanga ngemini yomgwebo.

16Akanjengabo yena uNxaxheba kaYakobi:

nguye owabumba iinto zonke.

AmaSirayeli ngabantu bakhe ncakasana.

USomandla-onke nguNdikhoyo igama lakhe.

Ukufuduswa

17Qokelela umthwalo wakho, ulungele ukufuduka, wena uhleli ekungqingweni. 18Uthi *uNdikhoyo: “Ndiza kubalahlela phandle, ndibazisele inkxwaleko, basiwe ekuthinjweni.”

19Athi ke mna, ukwenzakala kwam!

Amanxeba am akanakuphila.

Ke mna bendisithi:

“Sisifo sam esi; mandisinyamezele.”

20Intente yam ibhukuqiwe;

sele kuqhawuke nezo ntambo zayo.

Bemkile oonyana bam;

akusekho namnye useleyo.

Akukho nokuba abe mnye onokuvusa intente yam;

akukho namnye wokuxhoma umkhusane.

21Abelusi baba bantu ziziyatha,

ababuzi nto kuNdikhoyo.

Yiyo loo nto bengenampumelelo nje,

nemihlambi yabo ithe qhu saa.

22Phulaphulani, kufika udaba.

Kuvakala intshukumo ivela ngasentla.

Luza kutsho kube senkangala kwiidolophu zakwaJuda,

zitsho zibe zizikhundla zoodyakalashe.

23Ndikhoyo, ndiyazi ukuba akukho bani ulawula ikamva lakhe,

nokuba akukho mntu uphethe ubomi bakhe.

24Ndiluleke, Ndikhoyo,

kodwa kube ngobulungisa,

kungabi ngomsindo wakho,

hleze ndingabi nto.

25Ingqumbo yakho yikhuphele kwiintlanga ezingakuvumiyo,

naphezu kwezizwe ezingalinquliyo igama lakho,

kuba zimdlile uYakobi zamgqiba,

aza amadlelo akhe aba yinkangala.

11

Ukwaphulwa komnqophiso

111Nali ilizwi elamfikelayo uJeremiya livela *kuNdikhoyo: 2“Phulaphula le miqathango yomnqophiso, uyixelele abantu bakwaJuda kunye nabo bonke abemi baseJerusalem. 3Yithi kubo utsho uNdikhoyo uThixo kaSirayeli ukuthi: Uqalekisiwe lowo mntu ungayithobeliyo imiqathango yomnqophiso, 4leyo ndayiwisela ooyihlo-mkhulu mhla ndabakhupha eJiputa, ilizwe elalinjengeziko lokunyibilikisa isinyithi kubo. Ndathi kubo: ‘Ndiphulaphuleni, nenze konke endiniyalela kona, khon' ukuze nibe ngabantu bam, nam ndibe nguThixo wenu, 5nokuze isifungo endasenza kooyihlo-mkhulu sokubanika ilizwe lobusi nobisi ndisiphumeze.’ Ngulo mhlaba nimi kuwo namhlanje.”

Ndaphendula ndathi: “Ewe, amen,Oko kukuthi: “Ewe, makube njalo” Ndikhoyo.”

6Wathi kum uNdikhoyo: “Hamba ke uvakalise kwiidolophu zakwaJuda nasezitalatweni zaseJerusalem, uthi: ‘Yibekeleni iindlebe imiqathango yomnqophiso, nihambe ngayo. 7Okoko ndabakhupha eJiputa ookhokho benu ndasoloko ndigxininisa izihlandlo ngezihlandlo ndisithi kubo: “Ndithobeleni.” 8Basuka abaphulaphula bona, abandihoya, koko basuka balandela ububi beentliziyo zabo eziqaqadekileyo. Nam ke ndabahlisela zonke iziqalekiso zomnqophiso endathi mabawuthobele, abeva.’ ”

9Uthe uNdikhoyo kum: “Kukho iyelenqe elenziwa ngabantu bakwaJuda nabaseJerusalem. 10Babuyele kwikakade looyise-mkhulu abalayo ukundiphulaphula. Bona bâlandela banqula *thixo bambi. Ewe, uSirayeli kunye noJuda bawaphule umnqophiso endawenza kunye nookhokho babo. 11Utsho ke ngoko uNdikhoyo ukuthi: ‘Ndiza kubahlisela ishwangusha abangayi kuphuncuka kulo. Nokuba sebendibongoza andiyi kubaphulaphula. 12Abantu bakwaJuda nabaseJerusalem baya kuya kwabo thixo bebekade bebenzela iziqhumiso, bakhale kubo becela kubo uncedo. Kodwa abayi kuzuza luncedo kwabo thixo ngomhla weshwangusha. 13Oothixo babantu bakwaJuda baninzi kangangezixeko zalapho, ukanti abantu baseJerusalem bamenzele amaqonga eziqhumiso lowa Bhali unezothe kuzo zonke izitalato zalapho.’

14“Wena ke uze ungabathandazeli aba bantu, ungabathetheleli, ungabacengeli kum, ungabangxengxezeli kum konke, kuba andisobe ndikuphulaphule.”

15Uthi uNdikhoyo: “Wena ntandane yam, ufuna ntoni endlwini yam xa undenzela iyelenqe kunye nabanye? Ngaba amadini owenzayo olinqanda ishwangusha? Xa bekunjalo ngewuchulumacha! 16Ndandidla ngokuthi ufana nomthi womnquma oyokozelayo uthwele iziqhamo ezihle ngembonakalo, kodwa ngoku ndiza kuvuthuza ndixele isaqhwithi, ndiwantumeke umlilo amagqabi aloo mthi, ndiwashiye amasebe eze.

17“UJuda noSirayeli bâtyalwa ndim, mna Ndikhoyo onamandla onke, ke ngoku ndibasongela ngeshwangusha. Sisiphumo sezenzo zabo ezigwenxa esi, kuba bandiqumbisile ngokwenzela uBhali amadini esiqhumiso.”

Iyelenqe lokubulala uJeremiya

18*UNdikhoyo wandityhilela, khon' ukuze ndiqonde;

wawavula amehlo am, ndazazi iinjongo zabo.

19Ndandifana nqwa nexhwane elimbuna lisiya kuxhelwa.

Bekungekho nto ndiyaziyo.

Bendingaqondi ukuba baceba amayelenqe ngam,

besithi: “Masiwutshabalalise umthi uselula,

simcime igama, angabi sakhunjulwa ngabaphilayo.”

20Ndibhenela kuwe, Ndikhoyo Somandla-onke,

wena mgwebi olilungisa,

wena mgocagoci weentliziyo neengqondo zabantu.

Wonke lo mcimbi wam ndiwuxhoma kuwe;

mandikubone ke ukundiphindezela kwakho kubo.

21Ngenxa yoko naku okuthethwa nguNdikhoyo malunga nabantu baseAnatoti abazungula ubomi bakho besithi: “Musa ukuba sashumayela ngegama likaNdikhoyo, hleze sikubulale ngezandla zethu.” 22Ngoko ke uNdikhoyo uthi: “Niyabona, ndiza kuqubisana nabo. Amadodana abo aza kufa ngekrele, oonyana neentombi zabo bona bafe yindlala. 23Akuyi kusinda nempunde le, kuba ndiwazisela ishwangusha amadoda aseAnatoti ngonyaka wokubohlwaya kwam.”

12

UJeremiya uyakhalaza

121Ulilungisa, wena *Ndikhoyo, xa ndixambulisana nawe,

xa ndibhenela kuwe ngeendawo ezinxulumene nobulungisa.

Ngaba ibangwa yintoni impumelelo yezibhoja?

Kungani amaqhophololo ehleli ethe zava nje?

2Batyalwe nguwe, zendela iingcambu zabo;

bahlumile, bavelisa iziqhamo.

Usoloko usemilebeni yabo,

kodwa ezintliziyweni zabo ukude lee.

3Ke wena, Ndikhoyo, uyandibona;

uyazigocagoca iingcamango zam ngawe.

Barhuqe abantu abagwenxa, baxele iigusha eziya kuxhelwa.

Bakhethele bucala, ide ifike imini yokubulawa.

4Koda kube nini uzilile umhlaba?

Koda kube nini itshile ingca emadlelweni?

Izilwanyana neentaka ziyafa ngenxa yenkohlakalo yabantu bakowethu.

Kanti bathi: “UThixo akasazi isiphelo sethu.”

Impendulo kaThixo

5*UNdikhoyo wathi: “Xa ububaleka nabantu abahamba ngeenyawo, waza wadinwa, ungakhuphisana njani namahashe? Xa ukhubeka emhlabeni ophangaleleyo, uya kuthini kwiintshinyela zamatyholo aseJordan? 6Ujikelwe ngabantakwenu nendlu kayihlo, bazimisela ukukwenzakalisa. Uze ungaze ubathembe, nokuba bathetha kamnandi nawe.

7“Ndoyishiya indlu yam,

ndisibukule isizwe esililifa lam,

ndimnikele othandwe ndim ezandleni zeentshaba zakhe.

8Ilifa lam nqwa nengonyama egquma ehlathini: liyandivukela.

Kungoko ke ndilithiyile nje.

9Ilifa lam lifana nengcuka engqingwe ngamakhozi;

bizani onke amarhamncwa, eze esidlweni.

10Kofika abelusi abaninzi,

bawuchithe umdiliya wam,

basinyhashe isabelo sam esinqwenelekayo,

basenze sibe ngumqwebedu.

11Isabelo sam senziwe inkangala,

satsho sangumqwebedu phambi kwam.

Umhlaba uphela ulil' ibhungane;

akukho bani uwukhathaleleyo.

12Abatshabalalisi bavele eluqayini entlango.

Ikrele likaNdikhoyo liyawutshabalalisa umhlaba macala onke.

Akukho namnye uya kusinda.

13Baya kuhlwayela ingqolowa, bavune ameva.

Baza kufumana babulaleke, kodwa bangazuzi lutho.

Ngenxa yobushushu bengqumbo kaNdikhoyo niya kuba nesivuno esidanisayo.”

14Utsho uNdikhoyo ukuthi: “Malunga nabo bonke abamelwane abakhohlakeleyo abawuthathileyo umhlaba endawunika abantu bam amaSirayeli waba lilifa, ndithi: Ndiza kubagungxula ezweni labo, ngokungathi ndincothula umthi, ndiyinyothule indlu kaJuda kubo. 15Kambe ndobe ndibenzele inceba ndakuba ndibanyothule, ndibuyisele umntu ngamnye kwilifa lakhe nakumhlaba wakowabo. 16Kuya kuthi xa bazifundisisile iindlela zabantu bam, bafunge nangegama lam, bathi: ‘Ekho nje uNdikhoyo’ – nanjengoko bebebafundisa abantu bam ukufunga ngoBhali – nabo ndiya kubazinzisa phakathi kwabantu bam. 17Xa kukho uhlanga olungevayo ndolunyothula; ewe, ndolunyothula ndiluphanzise.” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.