IsiXhosa 1996 (XHO96)
4

UDibhora noBharaki

41Akuba engasekho uEhudi amaSirayeli aphinda akreqa *kuNdikhoyo. 2Ngoko ke uNdikhoyo wawayekela oyiswa nguJabhin, ukumkani wamaKanana owayehlala eHazore. Injengele yomkhosi wakhe yayinguSisera owayehlala eHarosheti-hagoyim. 3UJabhin lo ke wayenamakhulu alithoba eenqwelo ezenziwe ngentsimbi. AmaSirayeli wawaphatha gadalala isithuba samashumi amabini eminyaka. AmaSirayeli ke asuka azibika kuNdikhoyo.

4Ke kaloku umshumayelikazi uDibhora umka-Lapidoti waba yinkokheli kwaSirayeli ngelo thuba. 5Inkundla yakhe yayiphantsi komthi wesundu ekwakusithiwa ngokaDibhora kweleentaba lakwaEfrayim phakathi kweRama neBhetele. Ke wona amaSirayeli ayesiya kuye ukuze awacombululele imicimbi yawo.

6UDibhora wathumela wabiza uBharaki unyana ka-Abhinowam eKedeshe kwaNafetali. Wathetha naye wathi: “Nanku umyalelo ophuma kuNdikhoyo uThixo kaSirayeli: Qokelela ishumi lamawaka amadoda kwaNafetali nakwaZebhulon, uhambe nawo uye kwintaba iTabhore. 7Ke mna ndiya kumenza uSisera, injengele yomkhosi kaJabhin, eze kuwe kumlambo iKishon. Uya kuba exhobile, eneenqwelo namabutho akhe, kodwa ke ndiya kumnikela esandleni sakho.”

8UBharaki ke waphendula wathi: “Kulungile, ukuba siza kuhamba kunye, kodwa ukuba akuyi wena, nam andiyi.”

9Ke yena wathi: “Ewe, ukuhamba oku ndiya kuhamba, kodwa ke uze wazi ukuba udumo lwale mfazwe aluyi kuza kuwe, kuba uNdikhoyo uya kumnikela emfazini uSisera lowo.”

Ngoko ke uDibhora waya eKedeshe ehamba noBharaki. 10UBharaki wazibizela eKedeshe izizwe zakwaZebhulon nakwaNafetali. Wahamba neshumi lamawaka lamadoda, ekhatshwa nguDibhora.

11Ngaloo mihla uHebhere umKeni wayemise intente yakhe eKedeshe kufuphi nomthi omkhulu wom-oki eZananim. Yena wafuduka kumawabo, inzala kaHobhabhi usibali kaMosis.

12Akuxelelwa uSisera ukuba uBharaki unyana ka-Abhinowam unyuke intaba iTabhore, 13wawuqokelela umkhosi wakhe, amakhulu alithoba eenqwelo, nawo onke amadoda akhe, wawakhupha eHarosheti-hagoyim, waya nawo kumlambo iKishon.

14UDibhora ke wathi kuBharaki: “Phambili! UNdikhoyo uyakukhokela. Yiyo le imini amnikele ngayo esandleni sakho uSisera.” Wehla ke uBharaki apho entabeni iTabhore, enelo shumi lamawaka amadoda. 15Akuhlasela uBharaki, uNdikhoyo wamtsho wadideka uSisera ndawonye naloo mkhosi wakhe uneenqwelo. USisera ke wehla kuloo nqwelo yakhe, wabaleka ngeenyawo. 16Lo mkhosi uneenqwelo ke uBharaki wawusukelisa, wesa eHarosheti-hagoyim. Umkhosi kaSisera watshatyalaliswa wonke, akwasala nempunde le.

17USisera wabalekela ententeni kaJayeli, umka-Hebhere umKeni, kuba ukumkani uJabhin waseHazore wayevana nendlu kaHebhere. 18UJayeli waphuma wahlangabeza uSisera, waza wathi kuye: “Yiza, mhlekazi; ngena apha kwam, ungoyiki.” Wangena ke, waza uJayeli wamfihla ngaphaya komkhusane.

19Wathi kuye: “Khawuncede undiphe amanzi; ndinxaniwe.” Ke yena wamthululela amasi entsubeni, wamnika wasela, waza waphinda wamqhusheka.

20USisera wathi: “Yima emnyango. Xa kukho umntu obuzayo ukuba akungenanga ndoda na apha ententeni, yithi: ‘Hayi.’ ”

21USisera wasuka wee yoyi bubuthongo. Ke yena uJayeli wathatha isando nesikhonkwane sentente, wachwechwa waya kuye, wafika wabethelela isikhonkwane eso entloko kuSisera, saza saya kuphumela kwelinye icala, wafa ke uSisera.

22Wathi akufika uBharaki, esukela uSisera, uJayeli waphuma wamhlangabeza, wathi kuye: “Yiz' apha ndikubonise lo mntu umfunayo.” Wangena naye ke uBharaki, waza wamfumana uSisera edunduluze apho ententeni efile, isikhonkwane sentente sibethelelwe entloko.

23Ngaloo mini ke uThixo amaSirayeli wawoyisela uJabhin ukumkani wamaKanana. 24Amandla amaSirayeli aya esanda ngokwanda ukuba ngqongqo kuJabhin, ada amtshabalalisa.

5

Ingoma kaDibhora noBharaki

51Ngaloo mini ke uDibhora noBharaki unyana ka-Abhinowam bahlabela le ngoma:

2AmaSirayeli atyeda ngokuzimisela;

abantu basukela phezulu ngokuzinikela!

Dumisani *uNdikhoyo, nina mafa-nankosi!

3Inzwi kuni, nina bokumkani!

Khanithi cwaka ke nani, matshawe,

khe ndidanduluke ngengoma nombongo,

khe ndimemelele nditsho ngoncuthu,

ndidumis' uNdikhoyo uThixo kaSirayeli.

4Wena Ndikhoyo, wathi wakuphuma kwaSeyire,

mhla wandolos' ushiy' iEdom,

suk' umhlaba wanyikima,

az' amazulu anyembezana,

ke won' amaf' achaphaz' amanzi.

5Ewe, iintaba zasuka zaqhaqhazela

phay' eSinayi phambi koNdikhoyo;

nditsho uNdikhoyo uThixo kaSirayeli!Mfud 19:18

6Ngemihla kaShamgare unyana ka-Anati,

nditsho ngezo mini zikaJayeli,

abahambi banqaba bada banqamka,

abantu sebegwegweleza ngezaa ndlela.

7Emaphandleni kwakukhal' ibhungane,

iilali zakwaSirayeli zazingamaphanga,

de kwavela mna Dibhora njengesikhukukazi.

8Suka bathatha thixo bambi,

yaz' imfazwe yamrhewula uSirayeli.

Kweso sine samawak' amaSirayeli,

ikhaka nomkhonto zange ziphakanyiswe.

9Kuthi mandityibele ndityondyothele kwezo ngqwayi-ngqwayi zikaSirayeli,

ndibong' amatsha-ntliziyo ngokuzilahlela ngokuzinikela.

Dumisani uNdikhoyo, nina mafa-nankosi!

10Nina bakhwel' iidonki ezimhlophe;

nina bahlala kwezingayiway' iisali,

ngokunjalo nani bahamba ngeenyawo,

zinyamekeleni ezi zinto, nicamngce ngazo.

11Khawuve ke, nal' ugwijo lweemvum' emaquleni!

Zibhiyozel' uloyiso lukaNdikhoyo:

uloyiso lwabantu bakh' amaSirayeli.

Suk' abantu bakaNdikhoyo bangqisha,

benjenjeya ukuya emasangweni.

12Vuka! Khawuvuke, Dibhora!

Vuka uhlabele ingoma!

Phakathi, Bharaki nyana ka-Abhinowam!

Uz' ubuy' urhuq' abathinjwa!

13Yaza ke yavel' imingqandand' emva kweengqwayi-ngqwayi,

abakaNdikhoyo beza kum kunye namagorha.

14Baphuma kwaEfrayim baya kutsho entilini,

ezinyaweni zabo inguBhenjamin namawabo;

iingqwayi-ngqwayi zeza ziphuma kwaMakire,

zona izithwala-ndwe zivela kwaZebhulon.

15Amatshawe akwaIsakare eza noDibhora;

ewe, uIsakare wema noBharaki,

bamlandela baya kutsho entilini.

Kambe ke amaRubhen esuka athandabuza;

ewe, wona esuka amathidala.

16Ngani ukuba nisale ezigusheni?

Ukuze niv' abelusi bentyontyel' imihlambi?

Ewe, amaRubhen asuka athandabuza,

ke wona asuka aba mathidala.

17AmaGiliyadi asala phesheya kweJordan.

Ngani na ukuba uDan ashiyeke ezinqanaweni?

Yena uAshere wasal' elunxwemeni lolwandle;

ewe, walibala ngaselunxwemeni.

18AmaZebhulon abeke ubomi babo esichengeni;

ngokunjalo namaNafetali adela ukufa emaphandleni.

19ETanaki ngakwintlambo yeMegido,

ookumkani bahlangana khona bangquzulana;

ewe, izikumkani zamaKanana zalwa,

kodwa akukho ntimbo yasiliva zayifumanayo.

20Iinkwenkwezi esibhakabhakeni, zona zihamba ngendlela yazo,

nazo zahlasela, zisilwa noSisera.

21Ke zona iimpuphuma zeKishon zabakhukulisa;

ewe, iKishon umlambo wakudala.

Phambili, yomelela, mphefumlo wam!

22Iinkabi zamahashe zeza ziqakatha zigqabadula,

zingqisha zigqekreza ngezo mpuphu!

23Isithunywa sikaNdikhoyo sithi:

“Mayibe lishwangusha kwaMerozi!

Mabambathwe lilishwa abemi bayo!

Kaloku bazibandezile abamsiza uNdikhoyo;

abancedisanga bawadudule amagorha.”

24Uthamsanqelekile ke yena uJayeli, umfazi kaHebhere umKeni.

Yena yimaz' ehlal' ezintenteni.

Hay' ithamsanqa lakho, mfazindini!

25Wath' uSiser' efun' amanzi wamfak' amasi,

wamnik' ingqaka ngengayiway' indebe!

26Wathath' isikhonkwane ngesandla,

wee hlas' isando ngesinye;

hlifi-i-i wamntlekez' uSisera,

wasihloma saphumela kolo khakhayi!

27Ewe, wambetha wafinyela wafohleka;

wamtsho wanaba tswii ezinyaweni zakhe,

wawa waqotha-qotheka ezinyaweni zakhe,

suka watoshalaza, yaphel' intw' ibithethwa!

28Unina wankolo-nkoloz' ejong' enkalweni;

unakaSisera wanyondl' ezifestileni:

“Iinqwelo zakhe zilibele phi, bethu?

Ngan' ukuba acothe kangak' amahashe?”

29Intokaz' eyingqondi yamthomalalisa,

watsho naye waziv' ethuthuzelekile:

30“Hayi, mhlawumbi baxakeke kukwab' amaxhoba:

Imbelukazi, hayi, zimbini kwijoni ngalinye;

kuSisera lilaph' elitofo-tofo elimabala-bala,

elenkosazana liqhwaqhwalal' eliqhoqhonyiweyo.”

31Ewe, siyavuma, Ndikhoyo, makube njal' ukufa kweentshaba zakho!

Ke bona abakuthandayo mabaqaqambe njengelanga xa liphumayo!

Emva koko ke kwalandela amashumi amane eminyaka yenzolo.

6

UGidiyon

61Kwakhona amaSirayeli aphinda akreqa *kuNdikhoyo, waza ke wawanikela ezandleni zamaMidiyan iminyaka esixhenxe. 2AmaMidiyan la ke ayewaphatha gadalala amaSirayeli. Ngoko ke amaSirayeli azenzela iindawo zokuzimela ezintabeni emiqolombeni nasemaweni ngenxa yokoyika amaMidiyan.

3AmaSirayeli ayesithi akulima, afike amaMidiyan nama-Amaleki neentlanga zasempumalanga awahlasele. 4Ezi ntlanga zazifika zimise kwimida yamaSirayeli, zizitshabalalise zonke izilimo, ziyokuma ezantsi ngaseGaza. Zazithimba konke okushukumayo: iigusha, iinkomo, needonki, zingawashiyeli nento le amaSirayeli. 5Zazisiza nemfuyo, neentente zazo, kutsho kunyakaze ngathi libubu leenkumbi. Lo mkhosi ke ukunye nezo nkamela wawusuka ube yinyambalala. Wawusuka ulitshabalalise ilizwe lonke, 6-7kangangokuba ahlwempuzeka amaSirayeli engenakwenza nto.

Ngenxa yale mpatho yamaMidiyan ke amaSirayeli azibika kuNdikhoyo. 8Ke yena wawathumela umshumayeli owathi: “Utsho uNdikhoyo uThixo kaSirayeli ukuthi: ‘Ndanikhupha eJiputa, ilizwe enaningamakhoboka kulo. 9Ndanihlangula kumaJiputa nakwiintlanga ezanicinezelayo kweli lizwe. Ndazigxotha xa ningenayo, ndaza ndaninika umhlaba wazo. 10Ndaniyala ndathi: “Mna ndinguNdikhoyo uThixo wenu; ningaze niboyike oothixo bama-Amori enihlala emhlabeni wawo.” Kuloo nto yonke ke anindiphulaphulanga.’ ”

11Ke kaloku isithunywa sikaNdikhoyo saya kwilali yaseOfra, safika sahlala phantsi komthi wom-oki owawungokaJowashe, umfo womzi ka-Abhiyezere. Unyana wakhe uGidiyon wayebhula ingqolowa esixovulweni seediliya khon' ukuze angabonwa ngamaMidiyan. 12Isithunywa eso ke sabonakala kuye sathi: “UNdikhoyo unawe, gorhandini lomeleleyo!”

13UGidiyon wathi kuso: “Ngxe, Mhlekazi! Ukuba uNdikhoyo unathi, kungani ukuba sihlelwe zizinto ezinje? Zaya phi eza zigigaba zezinto ezimangalisayo sasihlala sibaliselwa ngazo ngoobawo, kusithiwa uNdikhoyo wayezenza – ezo wazenzayo nasekubakhululeni kwakhe eJiputa? Kungokunje uNdikhoyo usilahlile; usinikele ezandleni zamaMidiyan.”

14UNdikhoyo ke wabheka kuye, wathi: “Hamba ngala mandla unawo, uwasindise amaSirayeli ezandleni zamaMidiyan. Kaloku ndim okugunyazisayo.”

15UGidiyon wathi: “Camagu, Nkosi yam, ndingawahlangula njani na amaSirayeli? Umzi wakowethu ungento nje kwaManase, nam ndingongazelwe nto kowethu nje?”

16UNdikhoyo waphendula wathi: “Ndiya kuba nawe. AmaMidiyan uya kuwatshayela, abe ngathi kuwe angumntu omnye.”

17UGidiyon waphendula wathi: “Ukuba ungakum, nceda undenzele umqondiso wokuba nguwe Ndikhoyo lo uthetha nam. 18Nceda, sukumka de ndibuye nomnikelo, ndiwubeke phambi kwakho.”

Saphendula sathi: “Hayi ke, ndiza kuhlala apha ude ubuye.”

19UGidiyon ke waya kuxhela ibhokhwe esencinci, wayipheka. Wenza nesonka ngomgubo oziikhilogram ezilishumi. Intlama leyo zange ayidibanise nagwele. Inyama leyo wayifaka ebhaskitini, waza wawuphatha ngembiza umhluzi; waya nazo ezo zinto kwisithunywa sikaNdikhoyo esasiphantsi komthi wom-oki. 20Ke sona sathi kuye: “Inyama leyo nesonka zibeke phezu kweli litye, uzigalele umhluzi.” Wenjenjalo ke uGidiyon. 21Ke sona isithunywa eso sachukumisa inyama leyo nesonka ngentonga esasiyiphethe. Kwaqhambuka umlilo elityeni, wayilenya inyama leyo kunye nesonka eso. Emva koko isithunywa saphel' emehlweni.

22Waqonda ke uGidiyon ukuba sisithunywa sikaNdikhoyo esi asibonileyo. Wavakala esithi: “Yhuu, Ndikhoyo, Ngangalala! Isithunywa sikaNdikhoyo ndisibone ubuso ngobuso!”

23Waphendula ke uNdikhoyo wathi: “Xola, ungatatazeli; awuzukufa.” 24Ke uGidiyon wakhela uNdikhoyo iqonga lamadini kuloo ndawo, wathi igama lalo nguNdikhoyo-uluxolo. (Lisekhona ke nangoku eOfra, engumhlaba womzi ka-Abhiyezere.)

25Ngobo busuku ke uNdikhoyo wayalela uGidiyon wathi: “Thatha inkunzi yenkomo kwezikayihlo, nditsho le yesibini, le inesixhenxe seminyaka. Uzulidilize ke iqonga likayihlo elakhelwe uBhali, unqunqe nomfanekiso womthi wesithixokazi uAshera osecaleni kweqonga elo. 26Yakhela uNdikhoyo iqonga encotsheni yale nqaba, wenze idini elitshiswayo ngenkunzi yesibini leyo, ubase ngalaa mfanekiso ka-Ashera uwunqunqileyo.” 27UGidiyon wathatha amadoda alishumi kwizicaka zakhe, wenza ngokomlomo kaNdikhoyo. Lo msebenzi ke wawenza ngobusuku, kuba esoyika amawabo nabamelwana.

28Bavuka ngentsasa elandelayo abantu baloo lali: nâlo iqonga likaBhali lidiliziwe, nomfanekiso ka-Ashera unqunqiwe, kwaza kwenziwa idini ngenkunzi yenkomo yesibini kwelo qonga lakhiwe kuloo ndawo! 29Babuzana ke bathi: “Ngubani na owenze le nto?” Bawuphanda ke lo mcimbi, beva kusithiwa: “NguGidiyon unyana kaJowashe owenze le nto!”

30Bathetha noJowashe ke, bathi: “Mkhuphe unyana wakho, simbulale! Udilize iqonga likaBhali, wawunqunqa umfanekiso ka-Ashera obungakulo.”

31UJowashe wathi kuloo madoda ayemrharhamela: “Kanti ngoku seningakuBhali? Nini abamkhuselayo? Wonke umntu ongakuBhali uza kufa kungekasi. Ukuba uBhali nguthixo makazilwele; kaloku kudilizwe iqonga lakhe.” 32Ukusukela ngoko ke uGidiyon kwathiwa nguJerubhali,Oko kukuthi “uBhali makazilwele” kuba uJowashe ethe: “UBhali makahlanganise, kuba liqonga lakhe elidiliziweyo.”

33Ahlanganisana ke amaMidiyan nama-Amaleki nezizwe zasempumalanga, baza bawela iJordan, baya kumisa kwintili yaseYizereli. 34UGidiyon wagutyungelwa nguMoya kaNdikhoyo, wakhalisa isigodlo ememeza amawabo omzi ka-Abhiyezere ukuba abophelele amlandele. 35Wathumela izigidimi ukuba abizwe eze kuye amadoda onke akwaManase. Wathumela nakwa-Ashere, kwaZebhulon, nakwaNafetali, zaza ke zeza nezo zindlu.

36UGidiyon wathi ke kuThixo: “Ukuba ngenene uza kuhlangula amaSirayeli ngesandla sam naku ke endiza kukwenza: 37Ndiza kubeka uboya begusha phaya esandeni sengqolowa. Ukuba ke kuse ibuboya obo bodwa obunombethe, ungekho kodwa emhlabeni, ndiya kuqonda ke ukuba ngenene uza kuwahlangula ngesandla sam amaSirayeli.” 38Kwaba njalo ke. Ngengomso wathi akubukhama obo boya kwaphuma ingqayi yonke yamanzi.

39Ngoku ke wathi uGidiyon kuThixo: “Ungakhathazeki; mandiphinde ndenze esinye isicelo. Nceda undiqinisekise kwakhona ngobu boya. Kwesi isihlandlo ndifuna uboya bome qoko, kodwa wona umhlaba ube manzi.” 40Ngobo busuku ke uThixo wayenza loo nto. Ngengomso kwasa uboya bomile, ke wona umhlaba wonke umanzi ngumbethe.