IsiXhosa 1996 (XHO96)
8

Unyana kaIsaya ngumqondiso

81*UNdikhoyo wathetha nam wathi: “Thatha ithwathwa elikhulu lokubhala, ubhale cacileyo uthi: ‘Phangamaxhoba.’ 2Ngokunjalo ke thatha amadoda amabini athembekileyo, umbingeleli u-Uriya noZakariya unyana kaYebherekiya, abe ngamangqina am.”

3Emva koko ke inkosikaziUmka-Isaya apha kuthiwa ngumshumayeli yam yakhawula, yaza yazala unyana. UNdikhoyo ke wathi igama lakhe malibe nguPhangamaxhoba. 4Waqhuba wathi: “Kothi loo nkwenkwe ingekakwazi nokuthi: ‘Mama,’ okanye: ‘Tata,’ bube bonke ubutyebi baseDamasko, ngokunjalo namaxhoba aseSamariya, selethathwe ngukumkani waseAsiriya.”

Ukuza kokumkani waseAsiriya

5Uphindile *uNdikhoyo wathetha nam, 6wathi: “Ngenxa yokuba aba bantu bewamangele amanzi ankcenkceza eShilowa, futhi bemvuyelela ukumkani uRezin nokumkani uPeka, 7mna ndiza kubazisela irhuluneli yaseAsiriya kunye nemikhosi yayo, imhlasele uJuda. Ukugaleleka kwayo iya kuba ngathi kukuzalisa nokutyekeza komlambo omkhulu iEfrati. 8Ukungena kwawo kwelakwaJuda lo mkhosi uya kukhukulisa okomlambo ozeleyo. Wosuka uyinabise imisinga yawo, ngayo ulintywilisele eli lizwe jikelele. Tarhu, Imanuweli!

9“Ke nina zintlanga, hlaban' umkhosi ninkwantye!

Nina zizwe, bekan' indlebe niphulaphule!

Qulani niligangathe – kodwa ke – rhorho!

Xhobani nif' amacala – niza kuthi shuu!

10Noba ningade nicebisane, yoba lilize elo;

ningathwesana nje kodwa soze niphumelele,

kuba kaloku uThixo unathi.”

UIsaya uyacetyiswa

11*UNdikhoyo wandibamba ngesandla, wandilumkisa ukuze ndingazilandeli iindlela zaba bantu, wathi: 12“Izinto abathi liyelenqe wena sukuvuma ukuba ziliyelenqe, ungazixhaleli nezinto abazoyikayo bona. 13Kaloku nguNdikhoyo uSomandla-onke ongcwele,1 Pet 3:14-15 ngoko ke nguye omawumhlonele umthobele. 14Yena uya kuba ngumqolomba wakho. Kambe ke kuzo zombini izindlu zikaSirayeli uya kuba lilitye elibakhubekisayo, ulwalwa olutyibilikisayo, nakwiJerusalem ngokwayo abe ngumgibe obambisayo. 15Baninzi ke abaya kukhubeka; ewe, baya kukhahleleka phantsi bacumke;1 Pet 2:8 ndithi baya kurhintyeleka emgibeni.”

Isilumkiso ngabafileyo

16Nina ke, mahlakani am, lwaluseni nilugcine udaba nomthetho kaThixo. 17Ke mna ndiya kukholosa *ngoNdikhoyo, lo uyifulatheleyo indlu kaYakobi; ewe, mna ndokholosa ndithembele ngaye ngokupheleleyo.Hebh 2:13

18Ndim lo kunye nabantwana andinike bona uNdikhoyo.Hebh 2:13 UNdikhoyo uSomandla-onke, obhotwe lakhe likwintaba iZiyon, thina usenze sangumqondiso nomzekelo kumaSirayeli.

19Xa benicebisa besithi yiyani kwabavumisayo, abaneshologu, nabanoonomathotholo, kutheni ukuba ningababuzi nithi: “Ngani ukuba abantu bangabuzisi kuThixo wabo? Ngani ukuba abantu babuzise kwizinyanya, bathetha-thethane nabafileyo ngenxa yâbo baphilayo?” 20Into efunekayo kukuthobela umthetho nemfundiso kaNdikhoyo. Xa bengayenzi ke loo nto abanakamva.

Isithwakumbe

21Ke kaloku abantu baya kubhadula ezweni, bexhwalekile, belamba. Bekwelo phango ke bosuka babe lugcala-gcala, bakhangele esibhakabhakeni, bamshwabulele ukumkani wabo ngokunjalo noThixo wabo. 22Boba ngakhangela bangaboni nto yimbi ehlabathini ngaphandle kwenkxwaleko nomnyam' ombonde-mbonde ongaphephekiyo.

9

Ukumkani ozayo

91Kambe ke akuyi kuhlala kumnyama kwabo bebesezinkxwalekweni. Kwilixa lamandulo elakwaZebhulon nelakwaNafetali lalidelekile, kambe ke kwilixa elizayo lo mmandla uya kuzuza udumo; nditsho ukusuka kulwandle lwasempuma ujikele uwele iJordan, uye kuthi gaa ngeGalili yeentlanga.Mat 4:15

2Abantu ababemfamza ebumnyameni

ngoku bakufumene ukukhanya;

kwabo babehamba ebumnyameni

kubo uthe qheke umsobomvu.Mat 4:16; Luka 1:79

3Wena usandisile isizwe sakho,

usuke waluthi chatha uvuyo lwaso.

Ngoko ke siyachulumacha ngenxa yakho,

de ngathi sinemihlali ngexa lokuvuna,

sengathi sigcotyiswe kukuxhaphaz' amaxhoba.

4Kaloku wena uyaphule idyokhwe yaso,

ulususile uxanduva nomqobo obusemagxeni.

Leyo ke yingcinezelo yomcinezeli.

Wena ubuthe kwanga kungomhla wamaMidiyan.

5Zonke izihlangu zomkhosi ogxashizayo,

nazo zonke iimpahla ezidyojwe ligazi,

ziya kutshatyalaliswa ngomlilo.

6Andithi na kaloku thina sizalelwe umntwana;

kaloku thina silizwe ngonyana.

Nguye ke oya kulawula.

Ke yena wothiywa igama kuthiwe

nguMcebisi omangalisayo,

uThixo oligorha,

uSonini-nanini,

iTshawe loxolo.

7Yena uya kuba yingangalala,

into embuso uluxolo olungaphele ndawo.

Yena uya kungena ezihlangwini zikaDavide,

umbuso wakhe awumilisele ume ngxishi,

uxhathise ngomthetho nangobulungisa,

ukusukela ngoku kude kube nini-nini.Luka 1:32-33

*UNdikhoyo onekhwele,

nditsho uSomandla-onke,

nguye oya kuyenza loo nto!

UNdikhoyo uyalwa noSirayeli

8INkosi ithumele udaba kuSirayeli;

ewe, lona luya kuwa phezu koYakobi.

9Bonke ke abantu baya kuluqonda,

uEfrayim nabemi baseSamariya,

abo baqholosa ngendelelo, besithi:

10“Naxa nje zidilikile izindlu zezitena,

thina siya kwakha ngamatye aseleqingqiwe;

ngenene yona imithombe igawulwe,

kodwa thina sotyala imisedare.”

11*UNdikhoyo ubayekele ngeentshaba,

nditsho iintshaba zeentshaba zabo;

ewe, usuke wabaxhokonxela iintshaba.

12Ngama-AramOko kukuthi “amaSiriya” ngasempumalanga,

ibe ngamaFilistiya ngasentshonalanga;

xa zizonke zigragramela uSirayeli.

Naxa kunjalo uNdikhoyo usafuthekile;

nanko elekuza ngaloo ngalo yakhe!

13Kodwa suka abantu abazisola;

hayi, ababuyelanga kumohlwayi,

abazigobanga kuNdikhoyo uSomandla-onke.

14Ngoko ke uNdikhoyo wosuka amohlwaye uSirayeli:

uya kumnquml' intloko, amgumpul' umsila;

uya kuncothul' isundu, asiphul' ingcongolo.

15Intloko ke ngabadala nezihandiba;

wona umsila ngabashumayeli bobuxoki.

16Kaloku aba bantu bayalahlekiswa;

ewe, bona bayaphuphuthekiswa.

17UNdikhoyo ke akasabakhathalele nabafana,

akayi kuthi thiki nangabahlolokazi neenkedama,

kuba bonke zintw' ezingento, bakhohlakele,

imilomo yabo iphuphum' ububi.

Naxa kunjalo uNdikhoyo usafuthekile;

nanko elekuza ngaloo ngalo yakhe!

18Kaloku inkohlakalo yabantu ivutha njengomlilo;

ileny' inkunzane ngokunjalo nobobo,

idangazel' okomlilo wehlathi,

ithunquza okwentshinyela yomsi.

19Ngenxa yomsindo kaNdikhoyo onamandla onke

eli lizwe liza kuvutha,

umlilo udangazeliswe ngabantu,

kungabikho nonak' umntakwabo.

20Bonqwamza ngapha, bangahluthi noko;

banqunqude ngapho, banganeli noko;

ewe, boda batye noogxa babo.

21UManase noEfrayim bosuka bahlaselane,

kananjalo bosuka badibane ngoJuda.

Naxa kunjalo uNdikhoyo usafuthekile;

nanko elekuza ngaloo ngalo yakhe!

10

101Yeha ke, nina niqulunqa imithetho yobutshijolo,

nina baqingqa imithetho yokucinezela abantu,

2ukuze amahlwempu angafumani malungelo,

nokuze abacinezelwa bona bangalungiselelwa.

Nisuka nibaxhaphaze abahlolokazi,

iinkedama zona zibe ngamaxhoba enu.

3Yaz'ba nothini na mhla yajika imeko,

mhla kwathi gqi isithwakumbe kwelikude!

Ngaba ke nobalekela kubani, bethu?

Ubutyebi bona ke nobufihla phi?

4Ewe, koba kungasekho ndlela-mbini

ngaphandle kokuzinyakathisa phakathi kwabathinjwa,

okanye nirhuqwe ndawonye nabaginwa.

Naxa kunjalo uNdikhoyo usafuthekile;

nanko elekuza ngaloo ngalo yakhe!

Ukusetyenziswa kweAsiriya

5*UNdikhoyo uthe:

“Hayi ke, yena uAsiriya!Isaya 14:24-27; Nah 1:1 – 3:19; Zefan 2:13-15

Uyinduku endohlwaya ngayo.

6Ndibathumela ngaye abangakhathalele Thixo;

ndibabetha ngaye abandicaphukisayo,

ukuze abathimbe, axhaphaze amaxhoba,

abaxovule njengodaka endleleni.

7Kambe ke yena uAsiriya akakhw' apho;

kuthe kanti yena unanjongo yimbi.

Suka yena wazimisela ukutshabalalisa;

izizwe yena ufun' ukuzicim' igama.

8Kaloku uAsiriya uyaqhayisa, uthi:

‘Iingqwayi-ngqwayi zam zikwangookumkani!

9OoKaleno nooKarkemishe bona ndabageqa;

iiHamati neeArpadi ndazisukelisa;

kooSamariya nooDamasko ndathi ginyi-qobo!

10Izikumkani ezinqula imifanekiso ndazoyisa –

mifanekiso leyo yayiyinyambalala,

ingaphezu kweyeJerusalem neSamariya.

11Ndayitshabalalisa iSamariya,

ndenjenjalo nakwimifanekiso yayo.

Ndisaya kwenjenjalo ke naseJerusalem

kwakunye naloo mifanekiso yayo.’ ”

12Kambe ke yona iNkosi ithi: “Ndakuwufeza umsebenzi wam kwintaba iZiyon eJerusalem, ndiya kubuya ngayo ikumkani yaseAsiriya, ndiyohlwaye. Kaloku iyadelela, futhi xa iqhayisayo 13ithi:

“ ‘Lo ngumsebenzi wamandla am!

Obu bubunkunkqela nengqiqo yam!

Ndiyidedisile imida yezizwe,

ndaza ndazenzela kwindyebo yazo;

njengengangamsha ndizikhiqile izikumkani.

14Ubutyebi bazo suka bafana namaqand' entaka,

ndaza ke mna ndathatha ndathaphulula nje!

Njengomntu oxhaphaza amaqanda asisisulu,

ndenjenjalo ukuziqokelela izizwe.

Ndizenzela nje kungaqhwaqhwazi nephiko eli,

kungekho nantaka ekhe yakrotsha!’ ”

15Lingazenza bhetele na izembe kunomgawuli,

khona isarha kunomsarhi?

Asiyonduku ephakamisa umniniyo;

kaloku iba ngumntu oyiphakamisayo.

16Ngoko ke iNkosi uNdikhoyo uSomandla-onke

iya kuzifaka isibetho izigantshontsho,

ilitshise ngomlilo elo qhayiya lazo.

17UThixo olukhanyiso lukaSirayeli wosuka afike abe ngumlilo,

uYedwa kaSirayeli abe lidangaty' elilenyayo,

ngamini-nye abhubhise konke nje,

nditsho nameva kunye nobobo.

18Loo masimi achumayo naloo mahlathi ashinyeneyo

wosuka yena awabhuqe bhuqiyane,

oku komkhuhlane usutywa kukufa.

19Kuloo mahlathi kosala imingqandandana nje

engábalwa lula nayimveku le.

Kobuya iqaqobana kuphela

20Liyeza ixesha apho elo qaqobana lisindileyo lamaSirayeli lingayi kuba saqamela ngalowo ulenza ixhoba. Ngelo xesha amaSirayeli aya kukholosa ngokupheleleyo *ngoNdikhoyo uThixo onguYedwa kaSirayeli. 21Amasalela endlu kaSirayeli aya kubuyela kwigorha elinguThixo wawo. 22Nangona nje ngoku amaSirayeli ebonakala eyinyambalala enjengeenkozo zentlabathi eselunxwemeni lolwandle, kuphela yimbinana nje eya kusinda ibuye. Kaloku phezu kwawo kulenga-lenga intshabalalo – ibe ifanele ke phofu. 23UMhlekazi iNkosi uNdikhoyo onamandla onke uzimisele ukuwacim' igama ehlabathi ngokomlomo wakhe.Roma 9:27

Ama-Asiriya aza kohlwaywa

24Ngoko ke itsho iNkosi *uNdikhoyo onamandla onke ukuthi: “Hayi nina, lusapho lwam lumi eZiyon, ze ningabi nadyudyu ngama-Asiriya la, noba angade aniphakele ingcinezelo enjengaleya nayifumana kumaJiputa. 25Kaloku kukancinane nje uphele umsindo wam ngakuni, ndandule ke ukuwavuthulula ndiwatshabalalise. 26Mna Ndikhoyo onamandla onke ndiya kuwathwaxa kwangalaa ndlela ndawabetha ngayo amaMidiyan kwiliwa laseOrebhe. Isohlwayo sam kuma-Asiriya yoba kwaseso ndawabetha ngaso namaJiputa. 27Ngaloo mini luya kuxibilika uxanduva olusemagxeni enu, le dyokhwe niyinikwe ngama-Asiriya itsho ivikiveke, kuba kaloku nikhule nada nomelela.”

Izwe lifile!

28Izwe lifile, ziyanqoza eAyi;

ewe, nâlo lugqitha ngeMigron,

kanti imiphako luyishiye eMikmas.

29Kubi, nantso iqabel' enkalweni,

ngobusuku yanqumama eGebha phaya.

Abemi baseRama batsho bankwantya,

iGibheya yakuloSawule ke yona nantso igil' izicithi isaba!

30Yitsho ngentsholo, wena Galim;

ke wena, Layisha, phulaphula;

uphendule ke nawe, Anatoti.

31Kaloku abemi baseMadema bayasaba;

bona abaseGebhim bayazisindisa.

32Namhlanje nâlo luphuml' eNobhi;

ewe, nalo lutyityimbis' umnwe,

lukhomba intaba iZiyon eJerusalem.

33UMhlekazi *uNdikhoyo onamandla onke

wosuka ke abathi fohlo-fohlo

ngathi ucwaba amasebe omthi.

Izikhulu ndawonye nezikhakhamela

nazo zovikivwa ziwe bhaxa.

34Uya kuzigeca ngezembe uSomandla,

abe ngathi utshitshisa ihlathi,

loo mihalambela yemithi yaseLebhanon.