IsiXhosa 1996 (XHO96)
7

Udaba oluya kukumkani uAhazi

71Ke kaloku kwabakho imfazwe kwelakwaJuda ngethuba lokulawula kukakumkani uAhazi unyana kaYotam, umzukulwana kaUziya. URezin ukumkani wama-AramOko kukuthi “waseSiriya”, ekunye noPeka unyana kaRemaliya owayengukumkani wakwaSirayeli, bahlasela iJerusalem, kodwa babuya ze.2 Kum 16:5; 2 Gan 28:5-6

2Ukumkani wakwaJuda uthe akulufumana udaba lokuba imikhosi yama-Aram seyingxange kumhlaba wakwaSirayeli, akoyika wangcangcazela, yena nabantu bakhe, okwemithi ishukunyiswa ngumoya.

3*UNdikhoyo ke uthethe noIsaya wathi: “Hamba nonyana wakho uMasalela-obuya, uhlangabeze ukumkani uAhazi. Niya kudibana naye endleleni phaya kulaa ndawo basebenzela kuyo abasonti belaphu, ekupheleni kwalaa mjelo utsala amanzi kwelaa qula liphezulu. 4Yithi kuye: ‘Hlala uthe qwa uzole, ungabhuduzeli ube nevuso. Kaloku lo msindo kakumkani uRezin nama-Aram kunye nalo kakumkani uPeka unyana kaRemaliya ufana nje nokutsitsitheka komlilo weviti. 5Ama-Aram ekunye namaSirayeli phantsi konyana kaRemaliya baceba iyelenqe ngawe. 6Bathi: “Masilihlasele ilizwe lakwaJuda, silithathe sahlulelane ngalo, size simisele unyana kaTabhele abe ngukumkani.” 7Kambe ke iNkosi uNdikhoyo ithi:

“ ‘Unotshe; soz' ihle loo nto!

Hayi, into enjalo soze yenzeke tu!

8Kaloku intloko yama-Aram yiDamasko,

ibe ke yona intloko yeDamasko nguRezin.

Okokwakhe ke uSirayeli,

kwisithuba nje samashumi amathandathu anantlanu eminyaka,

uya kuvuthuluka kungasali nempunde le –

ewe, buya kubhanga ubuzwe bakhe.

9Kaloku intloko yamaSirayeli yiSamariya,

ibe ke yona intloko yeSamariya nguPeka unyana kaRemaliya.

Kambe ke ukuba ithemba lakho alimilanga, soze ume.’ ”

Umqondiso ngoNkosinathi

10*UNdikhoyo waqhuba wathi kuAhazi: 11“Yitsho kuNdikhoyo uThixo wakho akunike umqondiso, noba ngowasenzonzobileni kwelabafileyo okanye emajuku-jukwini phezulu.”

12Ke kaloku uAhazi uphendule wathi: “Hayi, andiyi kuwucela umqondiso; andithandi kumlinga uNdikhoyo.”

13UIsaya ke uphendule wathi: “Khawuphulaphule, ndlu kaDavide! Ngathi uyithatha kancinci into yokudinisa abantu! Ngoku sewufunzela ukukruqula noThixo wam lo? 14Ngoko ke yiNkosi ngokwayo eza kukunika umqondiso! Kaloku intombi ikhulelwe, ibe ke iza kuzala unyana, imthiye igama elinguImanuweli.Oko kukuthi “uThixo unathi” – Mat 1:23 15Ke kaloku loo nkwenkwe iya kuthi xa seyikwazi ukukhetha phakathi kokubi nokuhle kube sekudliwa ngendeb' endala, ingamasi nobusi. 16Kambe ke lothi lingekafiki nelo thuba, ibe yona imihlaba yaba kumkani bakuphakuzelisayo seyikhal' ibhungane.

17“Wena nabantu bakho ndawonye nekomkhulu liphela uNdikhoyo uza kunizisela inkxwaleko engathethekiyo engazange yalanywe okokoko waqhekekayo umbuso kaSirayeli kowakwaJuda. Ewe, uza kunithumela ngokumkani wama-Asiriya.

18“Ngelo xesha ke uNdikhoyo uya kutsho ngomtyangampo wekhwelo, atsho amaJiputa ancothuke kwelikude kwiintlambo zomlambo iNayile, eze ngathi libubu leempukane. Kanti kananjalo nama-Asiriya aya kuphuma kwelakowawo ebhubhuzela exel' iinyosi. 19Elo bubu ke liya kuyambathisa nje imixawuka ndawonye nemiqolomba emaweni phaya; ewe, liya kunwena lithandele nenameva imithi, lingashiyi nalinye idlelo.

20“Ngelo thuba ke uNdikhoyo uya kuqesha umchebi waphesheya komlambo iEfrati ukumkani waseAsiriya! Yena ke uya kunigugula zonke iinwele neendevu noboya.

21“Lakugaleleka ke elo xesha nomlimi osalelwe yimazi yenkomo enye, neemazi zeegusha ezimbini, 22kangangokuba ziya kuba zisehlisa, kuya kuba yintlutha emzini wakhe. Ewe, kaloku loo masalela ashiyekileyo kweli lizwe aya kudla ngendeb' endala, ingamasi nobusi.

23“Ngelo xesha ke izidiliya ezinemithi eliwaka kuso ngasinye – mithi leyo ixabisa iwaka leesiliva – ziya kuba zitshone lè, zonganyelwe sisiphingo nobobo. 24Ke bona abantu baya kujikeleza neentolo zabo bezingela. Kaloku lonke eli lizwe loba liphanjwe ngamatyholo anameva ndawonye nobobo. 25Kwezo ntili apho kwakufudula kulinywa khona kuya kuba kwene ngangokuba kungabi nakusondela mntu khona. Ewe, amasimi abo selejike angamadlelo eenkomo kwaneegusha.”

8

Unyana kaIsaya ngumqondiso

81*UNdikhoyo wathetha nam wathi: “Thatha ithwathwa elikhulu lokubhala, ubhale cacileyo uthi: ‘Phangamaxhoba.’ 2Ngokunjalo ke thatha amadoda amabini athembekileyo, umbingeleli u-Uriya noZakariya unyana kaYebherekiya, abe ngamangqina am.”

3Emva koko ke inkosikaziUmka-Isaya apha kuthiwa ngumshumayeli yam yakhawula, yaza yazala unyana. UNdikhoyo ke wathi igama lakhe malibe nguPhangamaxhoba. 4Waqhuba wathi: “Kothi loo nkwenkwe ingekakwazi nokuthi: ‘Mama,’ okanye: ‘Tata,’ bube bonke ubutyebi baseDamasko, ngokunjalo namaxhoba aseSamariya, selethathwe ngukumkani waseAsiriya.”

Ukuza kokumkani waseAsiriya

5Uphindile *uNdikhoyo wathetha nam, 6wathi: “Ngenxa yokuba aba bantu bewamangele amanzi ankcenkceza eShilowa, futhi bemvuyelela ukumkani uRezin nokumkani uPeka, 7mna ndiza kubazisela irhuluneli yaseAsiriya kunye nemikhosi yayo, imhlasele uJuda. Ukugaleleka kwayo iya kuba ngathi kukuzalisa nokutyekeza komlambo omkhulu iEfrati. 8Ukungena kwawo kwelakwaJuda lo mkhosi uya kukhukulisa okomlambo ozeleyo. Wosuka uyinabise imisinga yawo, ngayo ulintywilisele eli lizwe jikelele. Tarhu, Imanuweli!

9“Ke nina zintlanga, hlaban' umkhosi ninkwantye!

Nina zizwe, bekan' indlebe niphulaphule!

Qulani niligangathe – kodwa ke – rhorho!

Xhobani nif' amacala – niza kuthi shuu!

10Noba ningade nicebisane, yoba lilize elo;

ningathwesana nje kodwa soze niphumelele,

kuba kaloku uThixo unathi.”

UIsaya uyacetyiswa

11*UNdikhoyo wandibamba ngesandla, wandilumkisa ukuze ndingazilandeli iindlela zaba bantu, wathi: 12“Izinto abathi liyelenqe wena sukuvuma ukuba ziliyelenqe, ungazixhaleli nezinto abazoyikayo bona. 13Kaloku nguNdikhoyo uSomandla-onke ongcwele,1 Pet 3:14-15 ngoko ke nguye omawumhlonele umthobele. 14Yena uya kuba ngumqolomba wakho. Kambe ke kuzo zombini izindlu zikaSirayeli uya kuba lilitye elibakhubekisayo, ulwalwa olutyibilikisayo, nakwiJerusalem ngokwayo abe ngumgibe obambisayo. 15Baninzi ke abaya kukhubeka; ewe, baya kukhahleleka phantsi bacumke;1 Pet 2:8 ndithi baya kurhintyeleka emgibeni.”

Isilumkiso ngabafileyo

16Nina ke, mahlakani am, lwaluseni nilugcine udaba nomthetho kaThixo. 17Ke mna ndiya kukholosa *ngoNdikhoyo, lo uyifulatheleyo indlu kaYakobi; ewe, mna ndokholosa ndithembele ngaye ngokupheleleyo.Hebh 2:13

18Ndim lo kunye nabantwana andinike bona uNdikhoyo.Hebh 2:13 UNdikhoyo uSomandla-onke, obhotwe lakhe likwintaba iZiyon, thina usenze sangumqondiso nomzekelo kumaSirayeli.

19Xa benicebisa besithi yiyani kwabavumisayo, abaneshologu, nabanoonomathotholo, kutheni ukuba ningababuzi nithi: “Ngani ukuba abantu bangabuzisi kuThixo wabo? Ngani ukuba abantu babuzise kwizinyanya, bathetha-thethane nabafileyo ngenxa yâbo baphilayo?” 20Into efunekayo kukuthobela umthetho nemfundiso kaNdikhoyo. Xa bengayenzi ke loo nto abanakamva.

Isithwakumbe

21Ke kaloku abantu baya kubhadula ezweni, bexhwalekile, belamba. Bekwelo phango ke bosuka babe lugcala-gcala, bakhangele esibhakabhakeni, bamshwabulele ukumkani wabo ngokunjalo noThixo wabo. 22Boba ngakhangela bangaboni nto yimbi ehlabathini ngaphandle kwenkxwaleko nomnyam' ombonde-mbonde ongaphephekiyo.

9

Ukumkani ozayo

91Kambe ke akuyi kuhlala kumnyama kwabo bebesezinkxwalekweni. Kwilixa lamandulo elakwaZebhulon nelakwaNafetali lalidelekile, kambe ke kwilixa elizayo lo mmandla uya kuzuza udumo; nditsho ukusuka kulwandle lwasempuma ujikele uwele iJordan, uye kuthi gaa ngeGalili yeentlanga.Mat 4:15

2Abantu ababemfamza ebumnyameni

ngoku bakufumene ukukhanya;

kwabo babehamba ebumnyameni

kubo uthe qheke umsobomvu.Mat 4:16; Luka 1:79

3Wena usandisile isizwe sakho,

usuke waluthi chatha uvuyo lwaso.

Ngoko ke siyachulumacha ngenxa yakho,

de ngathi sinemihlali ngexa lokuvuna,

sengathi sigcotyiswe kukuxhaphaz' amaxhoba.

4Kaloku wena uyaphule idyokhwe yaso,

ulususile uxanduva nomqobo obusemagxeni.

Leyo ke yingcinezelo yomcinezeli.

Wena ubuthe kwanga kungomhla wamaMidiyan.

5Zonke izihlangu zomkhosi ogxashizayo,

nazo zonke iimpahla ezidyojwe ligazi,

ziya kutshatyalaliswa ngomlilo.

6Andithi na kaloku thina sizalelwe umntwana;

kaloku thina silizwe ngonyana.

Nguye ke oya kulawula.

Ke yena wothiywa igama kuthiwe

nguMcebisi omangalisayo,

uThixo oligorha,

uSonini-nanini,

iTshawe loxolo.

7Yena uya kuba yingangalala,

into embuso uluxolo olungaphele ndawo.

Yena uya kungena ezihlangwini zikaDavide,

umbuso wakhe awumilisele ume ngxishi,

uxhathise ngomthetho nangobulungisa,

ukusukela ngoku kude kube nini-nini.Luka 1:32-33

*UNdikhoyo onekhwele,

nditsho uSomandla-onke,

nguye oya kuyenza loo nto!

UNdikhoyo uyalwa noSirayeli

8INkosi ithumele udaba kuSirayeli;

ewe, lona luya kuwa phezu koYakobi.

9Bonke ke abantu baya kuluqonda,

uEfrayim nabemi baseSamariya,

abo baqholosa ngendelelo, besithi:

10“Naxa nje zidilikile izindlu zezitena,

thina siya kwakha ngamatye aseleqingqiwe;

ngenene yona imithombe igawulwe,

kodwa thina sotyala imisedare.”

11*UNdikhoyo ubayekele ngeentshaba,

nditsho iintshaba zeentshaba zabo;

ewe, usuke wabaxhokonxela iintshaba.

12Ngama-AramOko kukuthi “amaSiriya” ngasempumalanga,

ibe ngamaFilistiya ngasentshonalanga;

xa zizonke zigragramela uSirayeli.

Naxa kunjalo uNdikhoyo usafuthekile;

nanko elekuza ngaloo ngalo yakhe!

13Kodwa suka abantu abazisola;

hayi, ababuyelanga kumohlwayi,

abazigobanga kuNdikhoyo uSomandla-onke.

14Ngoko ke uNdikhoyo wosuka amohlwaye uSirayeli:

uya kumnquml' intloko, amgumpul' umsila;

uya kuncothul' isundu, asiphul' ingcongolo.

15Intloko ke ngabadala nezihandiba;

wona umsila ngabashumayeli bobuxoki.

16Kaloku aba bantu bayalahlekiswa;

ewe, bona bayaphuphuthekiswa.

17UNdikhoyo ke akasabakhathalele nabafana,

akayi kuthi thiki nangabahlolokazi neenkedama,

kuba bonke zintw' ezingento, bakhohlakele,

imilomo yabo iphuphum' ububi.

Naxa kunjalo uNdikhoyo usafuthekile;

nanko elekuza ngaloo ngalo yakhe!

18Kaloku inkohlakalo yabantu ivutha njengomlilo;

ileny' inkunzane ngokunjalo nobobo,

idangazel' okomlilo wehlathi,

ithunquza okwentshinyela yomsi.

19Ngenxa yomsindo kaNdikhoyo onamandla onke

eli lizwe liza kuvutha,

umlilo udangazeliswe ngabantu,

kungabikho nonak' umntakwabo.

20Bonqwamza ngapha, bangahluthi noko;

banqunqude ngapho, banganeli noko;

ewe, boda batye noogxa babo.

21UManase noEfrayim bosuka bahlaselane,

kananjalo bosuka badibane ngoJuda.

Naxa kunjalo uNdikhoyo usafuthekile;

nanko elekuza ngaloo ngalo yakhe!