IsiXhosa 1996 (XHO96)
66

Umgwebo nenceba

661*UNdikhoyo ke uthethe wenjenje:

“Izulu lona likomkhulu lam;

ihlabathi ke lona ngamathânga am.Mat 5:34-35; 23:22

Ndluni ke leyo ningandakhela yona?

Yiyiphi indawo endingade ndiphumle kuyo?

2Kaloku zidalwe ndim zonke ezi zinto;

zikho nje ziphuma kwezi zandla.”Mseb 7:49-50

Ewe, utsho uNdikhoyo.

“Ke yena umntu ondikholisayo

ngulo uzithobayo nozohlwayayo –

nditsho ondihlonela ngentobeko.

3Kambe owenza intando yakhe,

noba uxhel' inkomo yedini,

nqwa nesibulala mntu;

noba wenza umnikelo ngegusha,

umatwa nowenz' idini ngenja;

noba wenza umnikelo weenkozo,

nqwa nobingelela ngegazi lehagu;

ewe, noba undenzela isiqhumiso,

ufana nonqula *umfanekiso.

Izinto ezimanyumnyezi zizo azilangazelelayo.

4Ke abenjenjalo ndiza kubazisela ishwangusha,

ndibathobele ezi zinto bazoyika gqitha,

kuba ndibe ngakhwaza abasabela,

ndaba ngathetha bona abaphulaphula,

suka benza izinto ezingamanyondololo,

bakhetha ezo zinto ndingazithandiyo.”

5Ke nina balihlonelayo ilizwi lakhe,

uNdikhoyo uthethe ngolu hlobo:

“Ngenxa yokunyaniseka kwenu kum

abanye kumawenu banithiyile.

Abasanifuni nganto;

ungafika beningcikiva besithi:

‘UNdikhoyo makabonakalise ubukhulu bakhe;

ewe, makanisindise sibone kaloku,

nathi khe sinibukele nonwabile.’

Kambe ke ngabo abaza kungena ehlazweni.

6Niyayiva loo ngxokolo esixekweni phaya,

loo ngxolo ivakala endlwini kaThixo?

NguNdikhoyo ngenkqu ke lowo,

iintshaba zakhe uziphakela impindezelo.

7“Suka isixeko sam safana nomfazi

osuke wabeleka engekalunywa;

ewe, engakhange eve nenimba le,

suka yena watsho ngenkwenkwe.SiTyh 12:5

8Wakha wayiva phi ke into enjalo?

Sakhe sabonwa phi isimanga esinjalo?

Sisizwe saphi esivela ngamini-nye?

Sizwe sini esiqingqwa ngomzuzwana nje?

Ewe, akuyi kuba kudala iZiyon ilunywa,

ingasivelisanga isizwe,

ingambelekanga lo mntwana.

9Njengoko indim umseki wenimba,

ikwandim umbelekisi.”

Lowo ke ngumlomo kaNdikhoyo.

10Vuyisanani nigcobe neJerusalem,

nonke nina basithandayo esi sixeko.

Qakathani nivuyisane naso kaloku,

nonke nina bebekade besililela.

11Kaloku niza kuncanca nimfimfithe nanele;

nozifikisela ngolonwabo kwindyebo yaso,

nifane nosana luthuthuzelekile esifubeni sikanina.

12Kaloku yena uNdikhoyo uthi:

“Mna ndiza kunithululela inkqubela nenzolo

impompoze njengomlambo,

ubutyebi bezizwe buphuphume njengentlambo.

Noba njengosana luncanca lusingathiwe;

ewe, niya kuthuthuzelwa ngemfobe.

13Njengonina embambazela usana lwakhe

ndiya kwenjenjalo ukunithuthuzela,

nitsho nithuthuzeleke eJerusalem.”

14Notsho nivuye xa isenzeka le nto;

nosuka nihlume nihlaziyeke njengengca.

Ngenene niya kutsho niqonde ukuba uNdikhoyo uyabanceda abamthobelayo,

nokuba ingqumbo yakhe iphezu kweentshaba zakhe.

15Nanko uNdikhoyo esiza, edangazela njengomlilo;

iinqwelo zakhe zilatyuza njengesaqhwithi.

Umsindo wakhe uza kwenza iziqwenga,

akhalime ngamalangatye omlilo.

16UNdikhoyo uza kugweba ngomlilo olenyayo,

uluntu aluhlasele ngomkhonto wakhe;

ewe, baninzi aya kubatshabalalisa.

17*UNdikhoyo uthi: “Abo bazikhethayo bazihlambulule, abo benze imingcelele emiyezweni, abatya oozinyama zeehagu, iimpuku, nazo zonke izidlo ezingàtyiwayo ngabantu bam, baya kufa kunye. 18Ndiyazazi iingcinga nezenzo zabo. Ngoko ke ndiyeza; ndiza kuziqokelela zonke izizwe. Zakufika ke ziya kuwabona amandla am.

19“Kambe ke ndomisa umqondiso phakathi kwazo, ndibasindise abanye bazo, ndibathumele kwiintlanga ezikude, ezo zingazange zive ngodumo lwam, zingawabonanga amandla nobungangamsha bam: eTashishe, eLibhiya, naseLidiya – kwezo ncutshe zeentolo – eTubhali, nakwelamaGrike. Phakathi kwezi ntlanga ke bobubhengeza ubungangamsha bam. 20Kwezi ntlanga ke bobuya nawo amawenu abe njengomnikelo kum. Bobuya nawo beze nawo entabeni yam eyodwa eJerusalem. Baya kuza behamba ngamahashe neemeyile neenkamela, bekhwele ezinqwelweni nasezikhotshini, oku kwamaSirayeli esizisa umnikelo weenkozo endlwini kaThixo, ewuphethe ngezitya ezifanelekileyo. 21Abanye bazo ke ndobenza ababingeleli nabaLevi,” utsho uNdikhoyo.

22“Kwanjengokuba amazulu amatsha nehlabathi elitshaIsaya 65:17; 2 Pet 3:13; siTyh 21:1

nditsho la ndiza kuwadala –

aya kuhlala ehleli phambi kwam,

koba njalo kwigama lakho nakwizizukulwana zakho.

23Ngayo yonke imibhiyozo yokuthwasa kwenyanga –

nditsho nangaleyo *yoMhla woPhumlo –

izizwe zonke ziya kuza zigxalathelana,

zize kundinqula.”

Lowo ke ngumlomo kaNdikhoyo.

24“Ke bona baya kuyibona imizimba yâbo bantu bafe ngenxa yokuvukelana nam. Ezo mpethu ziyimemethayo azisoze zife, kanti nomlilo obatshisayo soze ucime.Marko 9:48 Lowo ke yoba ngumbono omanyumnyezi kulo lonke uluntu.”