IsiXhosa 1996 (XHO96)
63

Impindezelo nosindiso lukaNdikhoyo

631Ngubani na lo uthi gqi kwaEdom?Isaya 34:5-17; Jer 49:7-22; Hez 25:12-14; 35:1-15; Amos 1:11-12; Obhad 1-14; Mal 1:2-5

Ngubani na lo uthi nyalulu ngaseBhozera,

lo uvathileyo, utsho ngezimfusa,

lo unyalasa ngesidima nondiliseko?

“Ndim kanye mna ndisindisa ngegunya;

ndiyavakalisa ndibhengeza uloyiso.”

2Kutheni zibomvu nje iimpahla zakho,

le nto ngathi zezabaxovula iidiliya?

3*UNdikhoyo ke yena uthi:

“Izizwe mna ndizixovule njengeediliya,SiTyh 14:20; 19:15

kungekho namnye weza kundincedisa;

ndazixangxatha ngeenyawo ndinomsindo,

latsaza igazi lazo, landitsho ndankone.SiTyh 19:13

4Umhla wokuziphindezela wandifikela,

yaye ixesha lokukhulula abantu bam lithwasile.

5Ndaba ngathalaza, akwabikho undisizayo;

ndamangaliseka kwakungabikho uxhasayo.

Ngoko ke ndazizuzela uloyiso ngokwam;

ewe, ndaxhaswa yingqumbo yam.Isaya 59:16

6Emsindweni ke mna ndazinyhasha izizwe;

ewe, mna ndazitsho zagxadazela,

igazi lazo ndaligalela emhlabeni.”

Umthandazo nombulelo

7Ndiya kuthetha ngezibele *zikaNdikhoyo;

ndiya kumncoma ndimbonge ngemisebenzi yakhe,

ngenxa yeentsikelelo zakhe kuSirayeli,

nangenxa yenceba amthululele yona –

ezingako zona izibele zothando lwakhe.

8Ewe, uNdikhoyo suka wathi:

“Bona ngabantu bam ncakasana;

lusapho lwam, soze bandiqhathe.”

Ngoko ke suka yena wabahlangula.

9Embandezelweni yabo akachasananga nabo,

basindiswa bubukho besithunywa sakhe.

Ngenxa yothando novelwano yena wabakhulula;

ewe, yena wabaphakamisa wabalondoloza,

wahamba nabo ngayo yonke loo mihla yamandulo.

10Phi ke, basuka bamvukela nje!

Ewe, bangcungcuthekisa uMoya wakhe oyiNgcwele.

Suka ke yena waba lutshaba lwabo,

waza ke walwa nabo ngokwakhe.

11Bada ke bona bayikhumbula imihla yamandulo;

leyo ke yimihla kaMosis nabantu bakhe.

Bakhalaza ke ngoko bathi:

“Uphi ke ngoku lowo wabawezayo elwandle,

ekhokela umhlambi nomalusi wawo?

Yaz'ba uphi na ke ngoku uNdikhoyo,

yena wabambesa ngoMoya wakhe oyiNgcwele?

12Ngobungangamsha bakhe wamomeleza wamxhasa uMosis,

wawahlula-hlula amanzi phambi kwabo,Mfud 14:21

waza wazenzela igama elingasoze litshitshe.

13Yena wabakhokela bacanda inzonzobila,

baqhathula njengehashe entlango,

babetha kuhle, abaze bakhubeke.

14Baba njengeenkomo eziya kwisithabazi samadlelo,

wenjenjalo uMoya kaNdikhoyo ukubaphumza.

Wabakhokela ngaloo ndlela ke abantu bakho,

ndlela leyo ke yakwenzela igama.”

Ukuzibika

15Usezulwini apho, *Ndikhoyo, khawuthob' amehlo;

khawukrwaqule ukwelo khaya lesidima nobungcwele.

Kodwa-kodwa ngani ukuba ungakhweleti?

Khona ke aphi amandla akho?

Iphi ke imfobe novelwano lwakho?

Hayi kaloku, nceda sukusifulathela!

16Kaloku wena unguTata wethu,

nakuba singaziwa nje nguAbraham;

ukanti noSirayeli akasihoyi.

Kambe ke wena, Ndikhoyo, unguBawo;

wena waba nguMkhululi wethu kwamandulo.

17Usiyekelani kodwa, siphambuke endleleni yakho, Ndikhoyo?

Ngani ukuba usiyeke sinkanize kangaka,

side siphelelwe ziintloni nakukukoyika?

Buyela kuthi, thina zicaka zakho;

sincede, thina zizwe zililifa lakho.

18Indlu yakho eyodwa yaba yeyabantu bakho umzuzwana,

suka ke zona iintshaba zayidobonga zayidiliza.

19Ngoku thina sesifana nâbo bangaziwayo nguwe,

abo ungazange wabalawula;

ewe, sesifana nabangazange babizwe ngawe.

64

641Akwaba ubungawakrazul' amazulu,

uhle esibhakabhakeni,

khon' ukuze neentaba zitsho zinyikime,

2kutsho kube ngathi ngumlilo weentsasa,

kube ngathi ngumlilo ubilisa amanzi.

Yiza, zitsho neentshaba zakho zikuqonde,

nezizwe zitsho zingcangcazele kukoyika,

3uxelise ngokuyâ wakha wenza iziqwenga.

Kaloku ngoko wasiqubula singalindele;

ewe, wena wasiqubula warhiwula,

zatsho neentaba zothuka zangcangcazela.

4Kwamandulo akukho bani wakha weva;

kwakudala akakho owakha wambona nanini na uThixo onjengawe lo,

obancedayo abantu abakholosa ngaye.1 Kor 2:9

5Kaloku wena ubahlangabeza ngoncedo

bonke abazinikezele ekwenzeni okulungileyo,

abo ke bazikhumbulayo iindlela zakho.

Sakuqhubela phambili sikuchasa wakhathazeka.

Yaz'ba sohlangulwa kanjani na ke?

6Sonke sifana nalowo ungahlambulukanga;

ewe, neyona misebenzi yethu yobulungisa:

mh-mh-mh, ilizothe phambi kwakho!

Sisuke sashwabana njengegqabi liphetshethwa ngumoya;

ngokunjalo izono zethu zisiqweqwedisile.

7Kaloku akusekho mntu ukunqulayo;

ewe, akasekho obalekela kuwe.

Kaloku wena ngoku usifulathele;

usishiye ukuze siqwengwe zizono zethu.

8Kambe ke, unguTata, wena Ndikhoyo.

Ke thina siludongwe;

wena ke ungumbumbi,

thina singumsebenzi wezandla zakho.

9Ungàqumb' ud' uqalekise, Ndikhoyo;

nceda ungasixhibi ngezono esizenzileyo.

Siyakuthandaza, noko buya nganeno;

kaloku sonke singabantu bakho.

10Kwizixeko zakho zegugu kusenkangala;

nkqu neZiyon ikhal' ibhungane,

neJerusalem ngokwayo ngamabhodlo.

11Loo nzwakazi yendlu entle kunene,

apho babekudumisa khona oobawo,

kunamhlanje nje itshe yaluthuthu,

okwakuziindawo zebhongo sekungamabhodlo.

12Ngaba azikushukumisi na ezi ziganeko, Ndikhoyo?

Ngaba uza kuhlala nje ungachukumiseki?

Naxa sekunje usazimisel' ukudl' imu?

Hleze senzakale xa usohlwaya ngaphezu koku!

65

Umgwebo nosindiso

651*UNdikhoyo uthi:

“Ndaba ngazibonakalisa kwathi nya.

Kanti ndilindele abangandifuni nganto.Roma 10:20

Ndandisithi bokhala kum;

kwathi kanti bona abakhw' apho.

Ndandikulungele ukuthi: ‘Yizani, ndim lo.’

Gxebe kanti sisizwe esingandinquliyo.

2Imini yonke ndahlala ndikhongozele.Roma 10:21

Phi ke, ingunkanishe wesizwe nje,

esiphikelene neendlela ezigwenxa,

silandelana neengcamango zaso;

3uhlanga olungandihoye nganto,

olwasoloko luphikelene nokundicaphukisa

ngokwenza amadini *ezithixo emiyezweni,

lusenz' iziqhumiso kumaqonga ezitena;

4abantu ungafika behlel' emangcwabeni,

ebusuku bejikelezana nabangasekhoyo;

zizintw' ezity' inyam' ehagu,

ezithebeni lizothe lodwa;

5baze ke bathi:

‘Bhekelani, sanukusondela kuthi;

musan' ukusichukumisa; singcwele.’

Abantu abanjalo ke bayanditsarha;

ngumlilo ondiqhumisela imini yonke.”

6UNdikhoyo uthi:

“Uyabona ke, sendigqibe konke,

ibe ke andiyi kuthi cwaka;

isohlwayo sabo sesijinga phezu kwabo;

ngoko ndiya kubabuyekeza

7ngenxa yezabo nezono zooyise.

Kaloku bênza iziqhumiso ezindulini,

baza ke mna bandingcikiva.

Ngoko ke ndobabuyekeza kangangoko,

ndibohlwaye ngezono zabo.”

8UNdikhoyo uyathetha, uthi:

“Idiliya entle ayitshatyalaliswa kunye naleyo yonakeleyo, koko ngayo kwenziwa iwayini.

Nam ke ngenxa yazo izicaka zam andiyi kubatshabalalisa bonke.

9Ndosuka ndimvelisele inzala uYakobi;

abakwaJuda baya kuma kwilizwe lam,

iintaba zalo zibe lilifa labanyulwa bam –

ziya kuma kuzo izicaka zam.

10ISharon yoba lidlelo lempahla,

iinkomo ziphumle kwintili yeAkore;ko kukuthi “intili yenkathazo” – Yosh 7:24-26

ezo ke zezabantu abalangazelela intando yam.

11“Ke nina bamfulathelayo uNdikhoyo,

abangayikhathaleleyo intaba yam eyodwa iZiyon –

nina banqula uGadi noMeni,Oko kukuthi “uThamsanqa noSihlo” *izithixo zelaka nekamva –

12nina nimiselwe ikrele;

ewe, xa ninonke niya kutshatyalaliswa.

Kaloku anisabelanga ndakunibiza,

aniphulaphulanga naxa ndithetha;

suka nakhetha ukwenza ububi

ndaweni yokwenza oko ndikuthandayo.”

13Ngoko ke uMhlekazi uNdikhoyo uthi:

“Izicaka zam zona zothi zisitya zihlutha,

nibe ke nina nithe nca yindlala.

Izicaka zam aziyi kuswela manzi,

nibe ke nina nikhothekile lunxano.

Zothi zona zichulumacha yimincili,

nibe nina ninyoshoza ngamahlazo.

14Izicaka zam zomemelela zinemihlali,

ukanti nina nobhomboloza yintlungu,

nincwine nikhwiniswa yinkxwaleko.

15Ke lona igama lenu loba sisigculelo kubantu bam;

uMhlekazi uNdikhoyo uya kunitshabalalisa,

zona izicaka zakhe azinike igama elitsha.

16Kweli lizwe ke othamsanqelayo

uya kwenjenjalo ngegama likaThixo onguThembekile,

nofungayo uya kubiza uThixo onguThembekile.

Kaloku iinkathazo zamandulo zoba sezalityalwa;

ngenene, zoba zifihlakele ndingasazikhumbuli.”

Izulu elitsha nehlabathi elitsha

17*UNdikhoyo uthi:

“Ewe, ndiza kudala amazulu amatsha,

ngokunjalo nehlabathi elitsha.Isaya 66:22; 2 Pet 3:13; siTyh 21:1

Ke yona indalo yamandulo iya kulityalwa ingabi sakhunjulwa.

18Ngoko ke vuyani niqakathe ngenxa yale ndalo yam intsha;

iJerusalem ndoyitsho ibe liqhayiya,

nabantu bayo bavelise uchulumacho.

19Nam ndoba nemincili ngenxa yeJerusalem,

ndithatheke ndidlokove ngabantu bam.

Khona soze sibe saviwa isijwili;

ukufixiza nesilokozi ziya kuphela tu.SiTyh 21:4

20“Nokufa kweentsana kuya kunqamka;

abantu bokhula bade bakhokhobe.

Umntu ofe enekhulu leminyaka

uya kunconywa ngokuf' emncinci;

kanti ke ongafikelelanga ekhulwini

yena kothiwa wambethwe lishwangusha.

21Imizi abayakhayo abantu boyima;

baya kutyala izidiliya, bazitye iziqhamo zazo.

22Imizi abayakhayo ayiyi kumiwa ngabanye,

nezinto abazilimileyo zingaxhatshazwa ngabanye.

Kwanjengobude bobomi bemithi yoba njalo nemihla yabantu bam;

ewe, abanyulwa bam baya kuwuxhamla ngenene umsebenzi wezandla zabo.

23Bona abasayi kusebenzela ilize,

bengasayi kuzalela isithwakumbe;

koko boba ngabantu abathamsanqelweyo nguNdikhoyo,

ngokunjalo nezizukulwana zabo.

24Mna ndosabela bengekakhali nokukhala;

ndobeva besathetha nje kuphela.

25Ingcuka netakane ziya kutya ndawonye,

ingonyama igramze ingca njengenkomo,

yona inyoka itye uthuli.

Inene akusayi kubakho owonayo notshabalalisayo

eZiyon intaba yam eyodwa.”Isaya 11:6-9

Lowo ke ngumlomo kaNdikhoyo.