IsiXhosa 1996 (XHO96)
62

Igama elitsha leZiyon

621Ngenxa yeZiyon andinakuthi cwaka,

ngenxa yeJerusalem andinakuthi tu,

bude ubulungisa bayo butshisele njengomsobomvu,

lude usindiso lwayo lukhanye njengesibane.

2Izizwe zobubona ubulungisa bakhe,

nabo bonke ookumkani baluqonde udumo lwakho.

Ewe, uya kufumana igama elitsha

oya kulinikwa *nguNdikhoyo ngokwakhe.

3KuNdikhoyo uya kuba sesingayiwayo isithsaba;

kuThixo wakho uya kuba yindwe yezinxiba-mxhaka.

4Akusayi kuthiwa ungumshiywa,

umhlaba wakho kuthiwe yinkangala.

Kaloku kuya kuthiwa unguKholisile,

umhlaba wakho kuthiwe nguManyiwe.

Kaloku uNdikhoyo wanelisekile nguwe;

wozimanya neli lizwe ngokomyeni.

5Kwanjengokuba umfana ethatha intombi

noonyana bakho baya kukuthatha;

njengokuba umyeni engaziva ngomtshakazi

noThixo wakho akayi kuziva ngawe.

6Wena Jerusalem, ndokujikeleza ngabalindi;

imini nobusuku bayo bona soze bathi cwaka.

Nina ke, balindi,

nina nimkhumbuzayo uNdikhoyo ngezithembiso zakhe,

ze ningaphumli,

7noNdikhoyo ngokwakhe ningamphumzi,

ade yena ayimisele iJerusalem

ibe sisixeko esidunyiswa lihlabathi jikelele.

8UNdikhoyo ke yena wenze isifungo;

ngamandla akhe uya kusifezekisa:

“Ingqolowa yakho ayiyi kuphinda ibe sisisulu seentshaba zakho,

iintlanga azisayi kuyisela iwayini yakho,

yona leyo ubulaleke wedwa ngayo,

9kodwa abo bayihlwayeleyo boyivuna –

baya kuyitya badumise uNdikhoyo ngayo;

ewe, abo bayiqokelelayo idiliya

bosela iwayini enkundleni yendlu kaThixo.”

10Nina maJerusalem, phumani esixekweni,

niye kuhlahlela abantu indlela;

gqalan' amatye nivule, nitsho ngohola,

nimise imbasa, nezizwe zitsho ziqonde.

11UNdikhoyo ke wenze isihlokomiso kwihlabathi jikelele:

“Yithi kwintombi enguZiyon:

‘Uyambona, nanko esiza uMsindisi wakho!

Nanko ekuphathel' umvuzo;

uza egushe imbuyekezo.’ ”Isaya 40:10; siTyh 22:12

12Bantu abo kothiwa ngabakhethekileyo,

uhlanga olukhululwe nguNdikhoyo;

iJerusalem ke kuthiwe nguThandiwe,

isixeko esingashiywanga sikhal' ibhungane.

63

Impindezelo nosindiso lukaNdikhoyo

631Ngubani na lo uthi gqi kwaEdom?Isaya 34:5-17; Jer 49:7-22; Hez 25:12-14; 35:1-15; Amos 1:11-12; Obhad 1-14; Mal 1:2-5

Ngubani na lo uthi nyalulu ngaseBhozera,

lo uvathileyo, utsho ngezimfusa,

lo unyalasa ngesidima nondiliseko?

“Ndim kanye mna ndisindisa ngegunya;

ndiyavakalisa ndibhengeza uloyiso.”

2Kutheni zibomvu nje iimpahla zakho,

le nto ngathi zezabaxovula iidiliya?

3*UNdikhoyo ke yena uthi:

“Izizwe mna ndizixovule njengeediliya,SiTyh 14:20; 19:15

kungekho namnye weza kundincedisa;

ndazixangxatha ngeenyawo ndinomsindo,

latsaza igazi lazo, landitsho ndankone.SiTyh 19:13

4Umhla wokuziphindezela wandifikela,

yaye ixesha lokukhulula abantu bam lithwasile.

5Ndaba ngathalaza, akwabikho undisizayo;

ndamangaliseka kwakungabikho uxhasayo.

Ngoko ke ndazizuzela uloyiso ngokwam;

ewe, ndaxhaswa yingqumbo yam.Isaya 59:16

6Emsindweni ke mna ndazinyhasha izizwe;

ewe, mna ndazitsho zagxadazela,

igazi lazo ndaligalela emhlabeni.”

Umthandazo nombulelo

7Ndiya kuthetha ngezibele *zikaNdikhoyo;

ndiya kumncoma ndimbonge ngemisebenzi yakhe,

ngenxa yeentsikelelo zakhe kuSirayeli,

nangenxa yenceba amthululele yona –

ezingako zona izibele zothando lwakhe.

8Ewe, uNdikhoyo suka wathi:

“Bona ngabantu bam ncakasana;

lusapho lwam, soze bandiqhathe.”

Ngoko ke suka yena wabahlangula.

9Embandezelweni yabo akachasananga nabo,

basindiswa bubukho besithunywa sakhe.

Ngenxa yothando novelwano yena wabakhulula;

ewe, yena wabaphakamisa wabalondoloza,

wahamba nabo ngayo yonke loo mihla yamandulo.

10Phi ke, basuka bamvukela nje!

Ewe, bangcungcuthekisa uMoya wakhe oyiNgcwele.

Suka ke yena waba lutshaba lwabo,

waza ke walwa nabo ngokwakhe.

11Bada ke bona bayikhumbula imihla yamandulo;

leyo ke yimihla kaMosis nabantu bakhe.

Bakhalaza ke ngoko bathi:

“Uphi ke ngoku lowo wabawezayo elwandle,

ekhokela umhlambi nomalusi wawo?

Yaz'ba uphi na ke ngoku uNdikhoyo,

yena wabambesa ngoMoya wakhe oyiNgcwele?

12Ngobungangamsha bakhe wamomeleza wamxhasa uMosis,

wawahlula-hlula amanzi phambi kwabo,Mfud 14:21

waza wazenzela igama elingasoze litshitshe.

13Yena wabakhokela bacanda inzonzobila,

baqhathula njengehashe entlango,

babetha kuhle, abaze bakhubeke.

14Baba njengeenkomo eziya kwisithabazi samadlelo,

wenjenjalo uMoya kaNdikhoyo ukubaphumza.

Wabakhokela ngaloo ndlela ke abantu bakho,

ndlela leyo ke yakwenzela igama.”

Ukuzibika

15Usezulwini apho, *Ndikhoyo, khawuthob' amehlo;

khawukrwaqule ukwelo khaya lesidima nobungcwele.

Kodwa-kodwa ngani ukuba ungakhweleti?

Khona ke aphi amandla akho?

Iphi ke imfobe novelwano lwakho?

Hayi kaloku, nceda sukusifulathela!

16Kaloku wena unguTata wethu,

nakuba singaziwa nje nguAbraham;

ukanti noSirayeli akasihoyi.

Kambe ke wena, Ndikhoyo, unguBawo;

wena waba nguMkhululi wethu kwamandulo.

17Usiyekelani kodwa, siphambuke endleleni yakho, Ndikhoyo?

Ngani ukuba usiyeke sinkanize kangaka,

side siphelelwe ziintloni nakukukoyika?

Buyela kuthi, thina zicaka zakho;

sincede, thina zizwe zililifa lakho.

18Indlu yakho eyodwa yaba yeyabantu bakho umzuzwana,

suka ke zona iintshaba zayidobonga zayidiliza.

19Ngoku thina sesifana nâbo bangaziwayo nguwe,

abo ungazange wabalawula;

ewe, sesifana nabangazange babizwe ngawe.

64

641Akwaba ubungawakrazul' amazulu,

uhle esibhakabhakeni,

khon' ukuze neentaba zitsho zinyikime,

2kutsho kube ngathi ngumlilo weentsasa,

kube ngathi ngumlilo ubilisa amanzi.

Yiza, zitsho neentshaba zakho zikuqonde,

nezizwe zitsho zingcangcazele kukoyika,

3uxelise ngokuyâ wakha wenza iziqwenga.

Kaloku ngoko wasiqubula singalindele;

ewe, wena wasiqubula warhiwula,

zatsho neentaba zothuka zangcangcazela.

4Kwamandulo akukho bani wakha weva;

kwakudala akakho owakha wambona nanini na uThixo onjengawe lo,

obancedayo abantu abakholosa ngaye.1 Kor 2:9

5Kaloku wena ubahlangabeza ngoncedo

bonke abazinikezele ekwenzeni okulungileyo,

abo ke bazikhumbulayo iindlela zakho.

Sakuqhubela phambili sikuchasa wakhathazeka.

Yaz'ba sohlangulwa kanjani na ke?

6Sonke sifana nalowo ungahlambulukanga;

ewe, neyona misebenzi yethu yobulungisa:

mh-mh-mh, ilizothe phambi kwakho!

Sisuke sashwabana njengegqabi liphetshethwa ngumoya;

ngokunjalo izono zethu zisiqweqwedisile.

7Kaloku akusekho mntu ukunqulayo;

ewe, akasekho obalekela kuwe.

Kaloku wena ngoku usifulathele;

usishiye ukuze siqwengwe zizono zethu.

8Kambe ke, unguTata, wena Ndikhoyo.

Ke thina siludongwe;

wena ke ungumbumbi,

thina singumsebenzi wezandla zakho.

9Ungàqumb' ud' uqalekise, Ndikhoyo;

nceda ungasixhibi ngezono esizenzileyo.

Siyakuthandaza, noko buya nganeno;

kaloku sonke singabantu bakho.

10Kwizixeko zakho zegugu kusenkangala;

nkqu neZiyon ikhal' ibhungane,

neJerusalem ngokwayo ngamabhodlo.

11Loo nzwakazi yendlu entle kunene,

apho babekudumisa khona oobawo,

kunamhlanje nje itshe yaluthuthu,

okwakuziindawo zebhongo sekungamabhodlo.

12Ngaba azikushukumisi na ezi ziganeko, Ndikhoyo?

Ngaba uza kuhlala nje ungachukumiseki?

Naxa sekunje usazimisel' ukudl' imu?

Hleze senzakale xa usohlwaya ngaphezu koku!