IsiXhosa 1996 (XHO96)
62

Igama elitsha leZiyon

621Ngenxa yeZiyon andinakuthi cwaka,

ngenxa yeJerusalem andinakuthi tu,

bude ubulungisa bayo butshisele njengomsobomvu,

lude usindiso lwayo lukhanye njengesibane.

2Izizwe zobubona ubulungisa bakhe,

nabo bonke ookumkani baluqonde udumo lwakho.

Ewe, uya kufumana igama elitsha

oya kulinikwa *nguNdikhoyo ngokwakhe.

3KuNdikhoyo uya kuba sesingayiwayo isithsaba;

kuThixo wakho uya kuba yindwe yezinxiba-mxhaka.

4Akusayi kuthiwa ungumshiywa,

umhlaba wakho kuthiwe yinkangala.

Kaloku kuya kuthiwa unguKholisile,

umhlaba wakho kuthiwe nguManyiwe.

Kaloku uNdikhoyo wanelisekile nguwe;

wozimanya neli lizwe ngokomyeni.

5Kwanjengokuba umfana ethatha intombi

noonyana bakho baya kukuthatha;

njengokuba umyeni engaziva ngomtshakazi

noThixo wakho akayi kuziva ngawe.

6Wena Jerusalem, ndokujikeleza ngabalindi;

imini nobusuku bayo bona soze bathi cwaka.

Nina ke, balindi,

nina nimkhumbuzayo uNdikhoyo ngezithembiso zakhe,

ze ningaphumli,

7noNdikhoyo ngokwakhe ningamphumzi,

ade yena ayimisele iJerusalem

ibe sisixeko esidunyiswa lihlabathi jikelele.

8UNdikhoyo ke yena wenze isifungo;

ngamandla akhe uya kusifezekisa:

“Ingqolowa yakho ayiyi kuphinda ibe sisisulu seentshaba zakho,

iintlanga azisayi kuyisela iwayini yakho,

yona leyo ubulaleke wedwa ngayo,

9kodwa abo bayihlwayeleyo boyivuna –

baya kuyitya badumise uNdikhoyo ngayo;

ewe, abo bayiqokelelayo idiliya

bosela iwayini enkundleni yendlu kaThixo.”

10Nina maJerusalem, phumani esixekweni,

niye kuhlahlela abantu indlela;

gqalan' amatye nivule, nitsho ngohola,

nimise imbasa, nezizwe zitsho ziqonde.

11UNdikhoyo ke wenze isihlokomiso kwihlabathi jikelele:

“Yithi kwintombi enguZiyon:

‘Uyambona, nanko esiza uMsindisi wakho!

Nanko ekuphathel' umvuzo;

uza egushe imbuyekezo.’ ”Isaya 40:10; siTyh 22:12

12Bantu abo kothiwa ngabakhethekileyo,

uhlanga olukhululwe nguNdikhoyo;

iJerusalem ke kuthiwe nguThandiwe,

isixeko esingashiywanga sikhal' ibhungane.