IsiXhosa 1996 (XHO96)
60

Ikamva leJerusalem

601Khawuvuke! Vuka, Jerusalem!

Khanya! Ukhanyiso lwakho luthwasile;

isihomo *sikaNdikhoyo sikujikelezile.

2Nâbo ubumnyama phezu kwehlabathi;

umnyam' ombonde-mbonde uvalel' izizwe.

Kodwa ke uNdikhoyo uyakukhanyisela;

ukukhanya kwesihomo sakhe kuphezu kwakho.

3Oko kukhanya kotsala neentlanga,

nezikumkani ngokwazo uzikhange loo mso.

4Khawubheka-bheke ude uqwalasele;

bonke bayaqokelelana, bayeza!

Oonyana beza bevel' ekudeni;

iintombi zona ziza zisingathiwe.

5Wothi ungabona, utsho ube nemihlali;

uya kutsho uhlasimle kukuchulumacha.

Kaloku ubutyebi bezizwe boza kuwe;

ubutyebi bothi gqi naphesheya kweelwandle.

6Ilizwe lozala yimihlambi yeenkamela

namankonyane aseMidiyan naseHefa.

NabaseShebha baya kuza begxalathelana,

bepheth' igolide kunye nesiqhumiso,

bebhengeza bedumisa uNdikhoyo.

7Zonke iigusha zakwaKedare zoba zezakho;

wosebenzisa iinkunzi zeegusha zakwaNebhayoti.

Zona ziya kutsho ngamadini amkelekileyo eqongeni lam;

ndoyihombisa indlu yam enesihomo.

8Zinto zini ezi zibhabha njengamafu,

ezi zingathi ngamahobe egoduka?

9Ziinqanawe ezivela emazweni,

kukhokel' ezaseTashishe –

nâzo zigodusa abantu bakaThixo.

Beza bepheth' igolide nesiliva;

ngazo badumisa igama likaNdikhoyo.

Lowo ke nguThixo oyedwa kaSirayeli,

yena unithe jize ngesihomo nesithozela.

10KwiJerusalem ke uNdikhoyo uthi:

“Iindonga zakho zokwakhiwa ziintlanga,

izikumkani zazo ke zona zikuququzelele.

Kuba kaloku ndanohlwaya ngomsindo,

ke ngoku ndiyimvuze-mvuze ngobubele.

11Amasango akho ohlala evulwe ng'aa!

Imini nobusuku wona soze avalwe,

ukuze abantu bakuzisele ubutyebi bezizwe,SiTyh 21:25-26

izikumkani zazo ziluludwe,

zona zingumngcelele wabathinjwa.

12Ke sona isizwe ndawonye nookumkani

bonke abangakubusiyo botshabalala;

baya kuvuthululwa baphele tu.

13“Iqhayiya lamahlathi aseLebhanon loza kuwe,

imithi yesipresi, umpleyini, nompayini,

yoziswa kuhonjiswe ngayo indlu kaThixo,

ukuze umzi wakhe undiliseke.

14Baya kuza abo babekade bekucinezela,

bafike bakhahlele babuse kuwe.

Nabo bonke abebekade bekudelile baya kuwisa kuwe bekhahlela,SiTyh 3:9

besithi wena usisixeko sikaNdikhoyo,

iZiyon kaYedwa kaSirayeli.

15“Nangona ushiyiwe uthiyiwe,

kungasekho bani udlulayo,

ndiya kukwenza iqhayiya laphakade,

uvuyo lwezizukulwana ngezizukulwana.

16Izizwe nezikumkani ziya kukuququzelela,

zifane nomfazi okhulisa usana lwakhe.

Nawe ke uya kutsho uqonde ukuba ndim mna Ndikhoyo okusindisileyo,

wazi ukuba ngenene ukhululwe yiNgangalala enguThixo kaYakobi.

17Ndaweni yobhedu ndokunika igolide,

ndaweni yentsimbi ndikunike isiliva;

esikhundleni somthi ibe lubhedu,

ndikunike intsimbi endaweni yelitye.

Uya kuphathwa luxolo,

ulawulwe bubulungisa.

18Ubundlobongela buya kuba yintsomi,

imbubho nentshabalalo ziphele emideni yakho.

Uya kubiyelwa ngosindiso,

uvalwe ngendumiso.

19Emini awusayi kukhanyiselwa lilanga;

ebusuku alisayi kubakho ilitha lenyanga;

koko wokhanyiselwa bubungangamsha bam;

mna Ndikhoyo ndokukhanyisela ngonaphakade.SiTyh 21:23; 22:5

20Awusayi kuphinda utshonelwe langa,

nenyanga ayisayi kubuya iphele;

uNdikhoyo wokukhanyisela nanini-nanini,

ingaze ibuye ibekho imihla yesingqala.

21Abantu bakho boba ngabalungileyo,

umhlaba bawume kude kube ngunaphakade.

Bona basisithole esimiliselwe ndim;

ewe, bangumsebenzi wezandla zam,

ukuze babhengeze udumo lwam jikelele.

22Noyena ungathangani uya kuba njengomkhosi,

kanti noyena ungazelwe nto woba sisizwe esomeleleyo.

Lakufika ixesha le nto ndoyenza ngesiquphe,

kuba kaloku mna ndinguNdikhoyo.”

61

Iindaba ezimnandi zovuyo

611Ke mna ndonganyelwe nguMoya woMhlekazi *uNdikhoyo,

kuba kaloku uNdikhoyo undithambisile.

Undithume ukubhengeza iindaba ezimnandi kumahlwempu,Mat 11:5; Luka 7:22

ndibophe abantliziyo zingamahlwili,

ndibhengeze ukukhululeka kwabathinjwa,

ndazise inkululeko kumabanjwa.

2Undithume ukuba ndivakalise ndithi

uthwasile unyaka wobabalo lukaNdikhoyo,Luka 4:18-19

umhla wempindezelo yoThixo wethu.

Uthi mandithuthuzele abo banesingqala;Mat 5:4

3ewe, abo banesingqala eZiyon mandibathi jize ngesithsaba endaweni yezimnyama,

intambiso yolonwabo endaweni yokulila,

ndibathi wambu ngengoma yochulumacho endaweni yomva-ndedwa.

Kaloku bona kothiwa bayimithi yobulungisa,

imithi etyalwe nguNdikhoyo ngokwakhe,

ukuze baphuhlise isihomo sakhe.

4Bona baya kuzivusa izixeko zamandulo,

bawavumbulule namabhodlo asel' adilizwa.

Baya kuzakha izixeko esezingamabobosi,

ezo zatshatyalaliswa kwizizukulwana ezadlulayo.

5Ke zona iintlanga ziya kwalusa imihlambi yenu,

zilime amasimi, zijonge nezidiliya zenu.

6Ke nina noba ngababingeleli bakaNdikhoyo;

niya kuba zizicaka zikaThixo wethu;

niya kubuxhamla ubutyebi bezizwe,

nitsho nizingce niqhayise ngabo.

7Endaweni yokuhlazeka abantu bam bofumana isabelo esiphinda-phindiweyo,

endaweni yokunyoshoza bofumana ilifa elonwabisayo;

ewe, boba nenxaxheba yelifa eliphinda-phindiweyo kwelakowabo,

bahlale ngolonwabo olungasoze luthini.

8Ke yena uNdikhoyo uthi:

“Mna Ndikhoyo ndithanda impatho enolungelelwano;

ndikuthiyile ukuphanga nobubhovu-bhovu.

Ndingothembekileyo nje, abantu bam ndobanika umvuzo,

ndibenzele umnqophiso ongasoz' uthini.

9Isizukulwana sabo soba ngoodumezweni,

inzala yabo yaziwe naziintlanga.

Bonke abababonayo baya kuvuma bathi:

‘Luhlanga oluthamsanqelweyo nguNdikhoyo.’ ”

10Nditsho ndanemihlali ngenxa kaNdikhoyo;

umoya wam uyachulumacha ngoThixo wam.

Kaloku undithe wambu ngomnweba wosindiso,

ewe, yena undambathise isivatho sobulungisa,

ndatsho ndanjengomyeni eqhoqhonye intloko yakhe njengombingeleli,

ndanjengomtshakazi ozihombisa ngobuyoko-yoko bamaso.SiTyh 21:2

11Kwanjengokuba umhlaba uyintshulisa imbewu,

zitsho zikhule nezityalo ezisemyezweni,

noMhlekazi uNdikhoyo wotyala ubulungisa nendumiso,

zintshule zikhule kuzo zonke izizwe.

62

Igama elitsha leZiyon

621Ngenxa yeZiyon andinakuthi cwaka,

ngenxa yeJerusalem andinakuthi tu,

bude ubulungisa bayo butshisele njengomsobomvu,

lude usindiso lwayo lukhanye njengesibane.

2Izizwe zobubona ubulungisa bakhe,

nabo bonke ookumkani baluqonde udumo lwakho.

Ewe, uya kufumana igama elitsha

oya kulinikwa *nguNdikhoyo ngokwakhe.

3KuNdikhoyo uya kuba sesingayiwayo isithsaba;

kuThixo wakho uya kuba yindwe yezinxiba-mxhaka.

4Akusayi kuthiwa ungumshiywa,

umhlaba wakho kuthiwe yinkangala.

Kaloku kuya kuthiwa unguKholisile,

umhlaba wakho kuthiwe nguManyiwe.

Kaloku uNdikhoyo wanelisekile nguwe;

wozimanya neli lizwe ngokomyeni.

5Kwanjengokuba umfana ethatha intombi

noonyana bakho baya kukuthatha;

njengokuba umyeni engaziva ngomtshakazi

noThixo wakho akayi kuziva ngawe.

6Wena Jerusalem, ndokujikeleza ngabalindi;

imini nobusuku bayo bona soze bathi cwaka.

Nina ke, balindi,

nina nimkhumbuzayo uNdikhoyo ngezithembiso zakhe,

ze ningaphumli,

7noNdikhoyo ngokwakhe ningamphumzi,

ade yena ayimisele iJerusalem

ibe sisixeko esidunyiswa lihlabathi jikelele.

8UNdikhoyo ke yena wenze isifungo;

ngamandla akhe uya kusifezekisa:

“Ingqolowa yakho ayiyi kuphinda ibe sisisulu seentshaba zakho,

iintlanga azisayi kuyisela iwayini yakho,

yona leyo ubulaleke wedwa ngayo,

9kodwa abo bayihlwayeleyo boyivuna –

baya kuyitya badumise uNdikhoyo ngayo;

ewe, abo bayiqokelelayo idiliya

bosela iwayini enkundleni yendlu kaThixo.”

10Nina maJerusalem, phumani esixekweni,

niye kuhlahlela abantu indlela;

gqalan' amatye nivule, nitsho ngohola,

nimise imbasa, nezizwe zitsho ziqonde.

11UNdikhoyo ke wenze isihlokomiso kwihlabathi jikelele:

“Yithi kwintombi enguZiyon:

‘Uyambona, nanko esiza uMsindisi wakho!

Nanko ekuphathel' umvuzo;

uza egushe imbuyekezo.’ ”Isaya 40:10; siTyh 22:12

12Bantu abo kothiwa ngabakhethekileyo,

uhlanga olukhululwe nguNdikhoyo;

iJerusalem ke kuthiwe nguThandiwe,

isixeko esingashiywanga sikhal' ibhungane.