IsiXhosa 1996 (XHO96)
6

Ukubizwa kukaIsaya

61Ngonyaka awasweleka ngawo ukumkani u-Uziya,2 Kum 15:7; 2 Gan 26:23 ndayibona iNkosi ihleli kwibhotwe layo eliphakamileyo nelizimasekileyo. Yayizithe wambu ngomnweba owawulurhululu lomwundu-wundu owalitsho lazala qhu elo pomakazi liyindlu yayo. 2Yayiphahlwe *zizithunywa ezimaphiko ngamathandathu. Ngasinye-ngasinye kuzo, isibini samaphiko sasigqume ubuso, isibini sambathise iinyawo, ukanti ke ngala mabini aseleyo sasiphaphazela. 3Zazikhwazana zixelelana zisithi:

“Hay' isidima, ayisosidima, ayisosidima *kuNdikhoyo uSomandla-onke!

Ubungangamsha bakhe bulizalisile ihlabathi jikelele!”SiTyh 4:8

4Ke kaloku eso sandi samazwi azo sazitsho zazama-zama iziseko zelo pomakazi; asisathethi ke ngomsi owawulapho, kuba wawubophe kulitsili nje!SiTyh 15:8

5Suka ke mna ndadanduluka ndathi: “Athi ke mna, mntu uludwayi! Kuxa bendingubani kakade ndingumfi nje! Kaloku nokuthetha kwam kuvuza ukona, ibe ke ndimi phakathi kwabantu abathi bakuthetha kurhuq' ukona. Kambe ke naxa kunjalo, uKumkani onguNdikhoyo uSomandla-onke ndimbone ngala wam amehlo!”

6Sasuka ke esinye sezo zithunywa ezimaphiko saphaphazela seza kum, siphethe ilahle elivuthayo, esasilithathe ngesibambo phaya kwiqonga leziqhumiso. 7Safika sandirheca ngalo apha emlonyeni, saza ke sathi: “Uyabona ke, likurhecile nje ngoku eli lahle, buphelisiwe ubutyala kuwe, zaye ke nezono zakho zicanyagushelwe.”

8INkosi ke yadanduluka yathi: “Yaz'ba ndiya kuthuma bani na? Ngubani ongaba sisigidimi sethu?”

Ke mna ndiphendule ndathi: “Thuma mna; ndiyaya!”

9Ke yona yathi: “Yiya kwaba bantu, uthi kubo:

“ ‘Niya kuphulaphula niphulaphule, ningaqondi noko;

niya kujonga nijonge, kodwa ningaboni nto!’

10Iqhube yenjenje:

‘Yenze gqathu-gqathu ingqiqo yaba bantu;

iindlebe zabo uzivale zivingceke tu,

namehlo abo ke uwavale mba,

hleze babone ngamehlo abo,

okanye beve ngeendlebe zabo,

mhlawumbi baqiqe ngeengqondo zabo,

nto leyo ke iya kubenza basuke beze kum banyangeke.’ ”Mat 13:14-15; Marko 4:12; Luka 8:10; Yoh 12:40; Mseb 28:26-27

11Ndibuzile ke mna ndathi:

“Koda kube nini na kunje, Mhlekazi?”

Ke yena undiphendule wenjenje:

“Izixeko zoda zibe ngamabhodlo;

ewe, koda kukhal' ibhungane,

imizi ingahlalwa bani mpela,

nomhlaba ubhuqeke ube yinkangala.

12Ewe, xa bebonke ndiya kubafudusa,

kulo mhlaba kusale kukwanti-zitshile.

13Noba kungakho mngqandanda usalayo,

nawo ngokwawo uya kutshitshiswa kuthi tu!

Kambe ke uya kufana nomterebhinte nom-oki,

mithi leyo ivelisa ihlumelo yakugawulwa.

Kananjalo ke isiphunzi sohlanga siya kuba nalo ihlumelo.”