IsiXhosa 1996 (XHO96)
58

Ukuzila

581*UNdikhoyo uthi:

“Danduluka ubhomboloze ungathandabuzi;

khwaza umemeze njengexilongo.

Thetha uzikhombe izikreqo zabantu bam;

indlu kaYakobi yibonise izono zayo.

2Kaloku bona bafunana nam mihla le,

ngathi bayazithanda iindlela zam.

Sebengathi basisizwe esindithobelayo,

ngathi babambelele kwizimiso zoThixo wabo.

Bathi mandibanik' umtheth' onguwo

ngokwabantw' abalangazelel' uThixo wabo.”

3Ungabeva bekhalaza besithi:

“Siba ngazila awusikhathaleli!

Kudala sizibhuqa-bhuqa ngentobeko,

kodwa wena ngathi awusiboni.”

Kanti ke yena uNdikhoyo uthi:

“Ewe, ngenene ninayo imihla yokuzila,

kodwa ikwayimihla yokuzenzela unothanda –

ngayo nisuka nixhaphaze abasebenzi.

4Ngomhla wokuzila iba sisiphithi-phithi semfazwe;

nisuka nibethane ninqindane ngolunya.

Namhlanje ke olo zilo lwenu lilize;

ilizwi lenu alinakuviwa phezulu.

5Kakade, nithi olu lolu zilo lufunwa ndim,

usuku nje lokuba umntu aziqobe,

ufike nithe tyek' iintloko ngathi yingcongolo,

nide nilal' eluthuthwini ngamasaka?

Ningathi kukuzila ke eso simanga?

Ingandikholisa njani ke into enjalo?

6“Naku okona kuzila ndikufunayo:

Zikhululeni iimbophelelo zengcinezelo;

niwanyenyise amatyathanga edyokhwe,

bakhululwe bonke abacinezelwa,

niyaphule idyokhwe yengcinezelo.

7Kananjalo yabelanani nabo abalambileyo,

amahlwempu eembacu niwafake ezindlwini.

Abo badlakazelayo baphen' impahla;

yekani ukusuka nifulathele amawenu.

8Nam ke ndotsho ndiyenze mhlophe indlela yenu;

nezifo zenu ndozinyanga ngokukhawuleza.

Ewe, impumelelo yakho iya kukukhokela,

ubungangamsha bukaNdikhoyo bukuphahle ngeenxa zonke.

9Nothi ke nakuzibika, asabele uNdikhoyo;

nothi nakukhala, athi: ‘Ndim lo!’

“Ukuba nithe nahlukana nengcinezelo,

nayeka ukutyityimbisela abanye umnwe,

nahlukana nokuyila nokuthetha inkohlakalo –

10ewe, xa nithe nababela abalambileyo,

ukuba nithe nabathuthuzela abaxhwalekileyo,

notsho nibe zizibane ezigxotha ubumnyama,

ngenene yotsho ibe mhloph' indlela yenu.

11UNdikhoyo ke wonikhokela njalo-njalo,

anibonelele naxa senisenkqantosini.

Uya kunomeleza nihlale niphile qete!

Nodlamka njengomyezo onkcenkceshelwayo;

nofana nomthombo ompompoz' ungaz' utshe!

12Abanye benu baya kuwakha amabhodlo akudala;

iziseko zamandulo ziya kuvuswa.

Kothiwa ningabakhi beendonga eziwileyo,

abavusi bezitalato ukuze kumiwe kuzo.”

Umvuzo wokuhlonela uMhla wokuPhumla

13*UNdikhoyo ke uthi:

“Ukuba nithe ke nawuhlonela *uMhla wokuPhumla,

nayeka ukuzikholisa ngalo mhla wam uwodwa,

xa nithe nawulangazelela lo mhla,

ukuba niyawuxabisa umhla kaNdikhoyo,

ngawo ningenzi misebenzi iyeyenu,

niyeke ukuzonwabisa ngawo nokuthetha ngokungakhathali,

14uNdikhoyo ke uya kunonwabisa,

animise nasezintabeni,

nixhamle ilifa lokhokho wenu uYakobi.”

Etshilo nje ke uNdikhoyo utshilo.

59

Izono zingumqobo

591Ngenene isandla *sikaNdikhoyo asisifutshane

ukuba ade angabi nako ukumhlangula umntu.

Ewe, yena akasiso isithulu

ukuba ade angeva.

2Nto nje ubugwenxa benu bungumqobo;

buthe zinzi phakathi kwenu noThixo.

Ewe, zizono zenu ezimsithayo uThixo kuni,

yiyo nale nto ngáthi akaniva.

3Izandla zenu zidyojwe ligazi,

neminwe yenu inkone kukona.

Ngemilomo yenu niyaxoka,

kananjalo nithulula inkohlakalo.

4Akukho ukhathalele ubulungisa;

xa bemangalelana bubuqhophololo bodwa.

Bakholosa ngenkohliso nobuxoki;

bakhawula inkathazo, bazale inkohlakalo.

5Baqandusela amaqanda erhamba,

batsho ngobobo lwamayelenqe.

Maqanda lawo ke ayityhefu –

lithi lingakroboka kuthi gqi irhamba.

6Amayelenqe abo akancedi mntu;

ewe, akambathwa njengengubo.

Imisebenzi yabo ngamanyondololo;

ngezandla zabo basebenza ububhoja.

7Bahamba ngezantya xa besiya kona;

bayakhawuleza xa babulala ongenatyala.

Ngeengcinga bayila inkohlakalo yodwa;

endleleni yabo yimbubho nentshabalalo.

8Ewe, indlela yoxolo abayazi;Roma 3:15-17

umthetho nesiko abahambi ngawo.

Iindlela zabo bubuqili nobuqhophololo;

abahamba ngazo soze babe noxolo.

Abantu bayabula

9Abantu bathi:

“Ewe, ngenene asilungiselelwa;

ubulungisa abufikeleli kuthi.

Silindela ukukhanya, kuthi gqi ubumnyama;

silindela ilitha, suka kusibekele.

10Siyaphuthaphutha ngathi siziimfama;

siyaphampatha ngathi asinamehlo.

Sikhubeka emini ngathi kusebusuku,

kwabaphilayo ngathi singabafileyo.

11Sibhomboloza ngathi singamarhamncwa;

sitsho ngesimbonono ngathi ngamahobe.

Sibe ngafuna ukulungiselelwa, kungabikho;

sakuthalaza usindiso suka lube ziinkwenkwezi.

12“Ndikhoyo, sikone ngokuphinda-phindeneyo;

izono zethu nâzo zisimangalela.

Ewe, ngenene singabakreqileyo;

siyabuqonda yaye sibuvuma ubugwenxa bethu.

13Sikuvukele ngobuqhetseba, wena Ndikhoyo;

suka safulathela asamlandela uThixo wethu;

suka saphul' izikeyi, sifuth' ingcinezelo,

sayil' inkohliso, satheth' ubuxoki.

14Ngoku ke umthetho urhoxile,

nobulungisa bumele qelele.

Phandle phaya inyaniso iyaphephetheka,

nokunyaniseka akungeni ndawo.

15Ewe, inyaniso yafuduka mpela-mpela;

oshiy' ububi uzibhaqa elixhoba.”

UNdikhoyo uthatha amanyathelo

Akukhangela *uNdikhoyo suka wakhathazeka

akubona umthetho unyathelwa ngeenyawo.

16Akukhangela akabonanga mncedi konke,

suka wakhathazeka kwakungabikho mlamli.

Ngoko ke suka waxhabasha ngamandla akhe asindisayo,

ukuze azuze uloyiso ngobulungisa bakhe.Isaya 63:5

17Uthe gaxa ubulungisa esifubeni,Efese 6:14

watsho ngomnqwazi wosindiso entloko.Efese 6:17; 1 Tes 5:8

Ewe, kaloku uvath' impindezelo,

wada wazithándela ngekhwele.

18Abantu wobohlwaya ngokwezono abazenzileyo;

iintshaba uza kuziphakel' ingqumbo,

abalwa naye ababel' impindezelo,

ade aye kuqhina nakwabo bakude.

19Entshonalanga bonkwantya besoyika uNdikhoyo,

lufikelele nasempuma udumo lwakhe.

Ekuhlaseleni kotshaba oluza ngokomlambo otyhulubayo,

uMoya kaNdikhoyo uya kuluswantsulisa.

20“UMkhululi uyeza eZiyon;

uza kukhulula abakwaYakobi abazisolayo ngezono zabo.”

Lowo ke ngumlomo kaNdikhoyo.Roma 11:26

21UNdikhoyo uthi: “Ndiza kwenza umnqophiso nani. Amandla nemfundiso endininike yona yohlala iyeyenu; ngokunjalo ke ukusukela ngoku ngamana nandithobela, nide nifundise nesizukulwana senu, khon' ukuze naso sindithobele kude kuye ephakadeni.”

60

Ikamva leJerusalem

601Khawuvuke! Vuka, Jerusalem!

Khanya! Ukhanyiso lwakho luthwasile;

isihomo *sikaNdikhoyo sikujikelezile.

2Nâbo ubumnyama phezu kwehlabathi;

umnyam' ombonde-mbonde uvalel' izizwe.

Kodwa ke uNdikhoyo uyakukhanyisela;

ukukhanya kwesihomo sakhe kuphezu kwakho.

3Oko kukhanya kotsala neentlanga,

nezikumkani ngokwazo uzikhange loo mso.

4Khawubheka-bheke ude uqwalasele;

bonke bayaqokelelana, bayeza!

Oonyana beza bevel' ekudeni;

iintombi zona ziza zisingathiwe.

5Wothi ungabona, utsho ube nemihlali;

uya kutsho uhlasimle kukuchulumacha.

Kaloku ubutyebi bezizwe boza kuwe;

ubutyebi bothi gqi naphesheya kweelwandle.

6Ilizwe lozala yimihlambi yeenkamela

namankonyane aseMidiyan naseHefa.

NabaseShebha baya kuza begxalathelana,

bepheth' igolide kunye nesiqhumiso,

bebhengeza bedumisa uNdikhoyo.

7Zonke iigusha zakwaKedare zoba zezakho;

wosebenzisa iinkunzi zeegusha zakwaNebhayoti.

Zona ziya kutsho ngamadini amkelekileyo eqongeni lam;

ndoyihombisa indlu yam enesihomo.

8Zinto zini ezi zibhabha njengamafu,

ezi zingathi ngamahobe egoduka?

9Ziinqanawe ezivela emazweni,

kukhokel' ezaseTashishe –

nâzo zigodusa abantu bakaThixo.

Beza bepheth' igolide nesiliva;

ngazo badumisa igama likaNdikhoyo.

Lowo ke nguThixo oyedwa kaSirayeli,

yena unithe jize ngesihomo nesithozela.

10KwiJerusalem ke uNdikhoyo uthi:

“Iindonga zakho zokwakhiwa ziintlanga,

izikumkani zazo ke zona zikuququzelele.

Kuba kaloku ndanohlwaya ngomsindo,

ke ngoku ndiyimvuze-mvuze ngobubele.

11Amasango akho ohlala evulwe ng'aa!

Imini nobusuku wona soze avalwe,

ukuze abantu bakuzisele ubutyebi bezizwe,SiTyh 21:25-26

izikumkani zazo ziluludwe,

zona zingumngcelele wabathinjwa.

12Ke sona isizwe ndawonye nookumkani

bonke abangakubusiyo botshabalala;

baya kuvuthululwa baphele tu.

13“Iqhayiya lamahlathi aseLebhanon loza kuwe,

imithi yesipresi, umpleyini, nompayini,

yoziswa kuhonjiswe ngayo indlu kaThixo,

ukuze umzi wakhe undiliseke.

14Baya kuza abo babekade bekucinezela,

bafike bakhahlele babuse kuwe.

Nabo bonke abebekade bekudelile baya kuwisa kuwe bekhahlela,SiTyh 3:9

besithi wena usisixeko sikaNdikhoyo,

iZiyon kaYedwa kaSirayeli.

15“Nangona ushiyiwe uthiyiwe,

kungasekho bani udlulayo,

ndiya kukwenza iqhayiya laphakade,

uvuyo lwezizukulwana ngezizukulwana.

16Izizwe nezikumkani ziya kukuququzelela,

zifane nomfazi okhulisa usana lwakhe.

Nawe ke uya kutsho uqonde ukuba ndim mna Ndikhoyo okusindisileyo,

wazi ukuba ngenene ukhululwe yiNgangalala enguThixo kaYakobi.

17Ndaweni yobhedu ndokunika igolide,

ndaweni yentsimbi ndikunike isiliva;

esikhundleni somthi ibe lubhedu,

ndikunike intsimbi endaweni yelitye.

Uya kuphathwa luxolo,

ulawulwe bubulungisa.

18Ubundlobongela buya kuba yintsomi,

imbubho nentshabalalo ziphele emideni yakho.

Uya kubiyelwa ngosindiso,

uvalwe ngendumiso.

19Emini awusayi kukhanyiselwa lilanga;

ebusuku alisayi kubakho ilitha lenyanga;

koko wokhanyiselwa bubungangamsha bam;

mna Ndikhoyo ndokukhanyisela ngonaphakade.SiTyh 21:23; 22:5

20Awusayi kuphinda utshonelwe langa,

nenyanga ayisayi kubuya iphele;

uNdikhoyo wokukhanyisela nanini-nanini,

ingaze ibuye ibekho imihla yesingqala.

21Abantu bakho boba ngabalungileyo,

umhlaba bawume kude kube ngunaphakade.

Bona basisithole esimiliselwe ndim;

ewe, bangumsebenzi wezandla zam,

ukuze babhengeze udumo lwam jikelele.

22Noyena ungathangani uya kuba njengomkhosi,

kanti noyena ungazelwe nto woba sisizwe esomeleleyo.

Lakufika ixesha le nto ndoyenza ngesiquphe,

kuba kaloku mna ndinguNdikhoyo.”