IsiXhosa 1996 (XHO96)
56

UThixo ngoweentlanga zonke

561*UNdikhoyo uthethe wenjenje:

“Yenzani okusemthethweni noko kulungileyo.

Kaloku usindiso lwam lukufuphi,

nobulungisa bam buza kutyhileka.

2Unoyolo ke umntu owenjenjalo,

nditsho umntu oyibambisisayo,

lowo uwuhlonelayo *uMhla wokuPhumla,

umntu ongawudeliyo awuxabhele,

nditsho ozigcinayo angenzi bubi konke.”

3Intlanga ezibandakanya noNdikhoyo mayingathi:

“Inene uNdikhoyo wondikhetha kubantu bakhe.”

Nendoda elithenwa mayingakhalazi ithi:

“Mna ndinjengomthi ongenahlumela.”

4Kumathenwa uNdikhoyo uthi:

“Ukuba niyawuhlonela *uMhla wokuPhumla,

ukuba nizimisele ukwenza izinto ezindikholisayo,

niwugcine ngokupheleleyo umnqophiso wam,

5ndonenzela isikhumbuzo negama endlwini yam,

elingaphezu kokuba noonyana neentombi,

nditsho igama elingasoze litshitshe.

6Iintlanga ezizibandakanya noNdikhoyo,

ezizinikeleyo kuye zimsebenzela,

ezizimiseleyo ukuba zizicaka zakhe,

lowo uwuhloneleyo uMhla wokuPhumla,

umntu ongawudeliyo awuxabhele,

owuthobelayo pheleleyo umnqophiso wam –

7abanjalo ndobasa kwintaba yam eyodwa,

bonwabe endlwini yam yokuthandaza.

Amadini abo atshiswayo kunye neminikelo

aya kwamkeleka kwiqonga lam lamadini.

Kaloku indlu yam kothiwa yindlu yokuthandaza iintlanga zonke.Mat 21:13; Marko 11:17; Luka 19:46

8Utsho ke uMhlekazi uNdikhoyo,

nditsho umqokeleli weembacu zikaSirayeli:

“Ndisaza kuqokelela nabanye

ngaphandle kwâbo sendibaqokelele.”

Iinkokheli ziyagxekwa

9Yizani nonke, marhamncwa, nibaqwenge,

nina zinyamakazi nezilo zamahlathi.

10Kaloku iinkokheli zabo aziboni,

zizonke nje zititsekile

nqwa nezinja ezimumekileyo,

nditsho izinja ezingakhonkothiyo,

ezibhuqa-bhuqeka zide ziphuphe,

ezilangazelela ubuthongo kuphela.

11Zifana nqwa nezinja ngokunyoluka;

zizingxala ngokutya, kodwa azihluthi.

Zinjalo nezi nkokheli, zivaleke mba;

zonke zenza ngokuzithandela;

ngulowo nalowo usemva kwenzuzo.

12Ungaziva zisithi:

“Yizani sihambe siye etywaleni;

masibutye sibuphathe ngeembambo.

Nangomso yiloo nto – okanye kothi kratya!”

57

571Amalungisa ayafa,

kungabikho mntu ukhathalayo;

abantu benene bayahamba,

kungabikho bani uqondayo –

bona bayafa ngenxa yobubi.

2Kambe ke bangena eluxolweni;

ukufa kubaphathela ukuphumla

abo bahamba ngendlela ethe ngqo.

Kugxekwa imifanekiso eqingqiweyo

3“Yizan' apha ke, nina nzala yezanusekazi,

sizukulwanandini sabakrexezi namahenyukazi!

4Ngubani lo nidlala ngaye?

Ngubani lo niphoxisa ngaye,

lo nimlencezela ulwimi?

Nzalandini yezibhoxi!

Sizukulwanandini sabakhohlisi!

5Zintondini zitshiseka emiokini,

ze zilalane phantsi kwemithi efukufuku,

nixhela abantwana ezingxingweni,

emiqolombeni phantsi kwezawana.

6Ilifa lenu ngamatye agudileyo ezingxingweni;

isabelo senu zezo *zithixo.

Zona nide nizithululele utywala,

niziphe nomnikelo weenkozo.

Nithi mandivelane nani kule mikhuba?

7Amadini niwenzela ezintabeni eziphakamileyo,

kanti kwalapho ninawo nomandlalo.

8Emigubasini nasemva kocango

kulapho nizizoba khona izithixo.

Ngokundibaleka niwuhlubile umandlalo wenu,

suka nawuvula nangena nezithandwa zenu,

ezo nilala nazo ngokuzihlawula,

khon' ukuze nizanelise ngazo.

9Nto niyaziyo kukuziqaba nokuziqhola,

nenjenjeya ukunqula uMoleki.

Izithixo nide nizizingele,

izigidimi zenu zixananaze,

nithumele nakwelo labafileyo.

10Nibhadula nide nidinwe, nifuna izithixo,

kodwa anivumi ukuba yinkcitha-xesha.

Anizilibali nisomelezwa zizithixo;

yiyo le nto ngathi

anidinwa.”

11*UNdikhoyo uyabuza, uthi:

“Ngoobani ezi zithixo nizoyika kangaka?

Ngenxa yazo nide anathembeka,

mna anabi sandikhumbula mpela.

Ngaba ndithule ndada ndagqithisa

le nto ningasandazele nto ngoku?

12Ndosuka ndibudandalazise ubulungisa benu benkohliso,

ngokunjalo nezenzo zenu;

nolu nqulo lwenu luya kulambatha.

13Xa nibhomboloza nizibika,

azinincedi ngani izithixo zenu;

kambe ke zona ziphetshethwa nangumoya lo,

nditsho nomphunga lo.

Ke bona abo bakholosa ngam

baya kuma bazinze kulo mhlaba;

ewe, intaba yam eyodwa ibe lilifa labo.”

UThixo uthembisa ngoncedo nokuphilisa

14*UNdikhoyo ke uthi:

“Shenxisani izithintelo endleleni;

bahlahleleni indlela abantu bam.”

15Utsho uThixo ophakamileyo,

uThixo oyedwa ophila ngonaphakade:

“Ndihlala emajuku-jukwini angayiwayo,

kanti ndiyahlala nasebantwini –

kwabo bazinikelayo bathobekileyo –

ukuze ndibahlaziye abathobekileyo,

ndibakhuthaze abo bazinikelayo.

16Andiyi kusoloko ndibamangalela abantu,

ndingayi kusoloko ndisilwa nabo,

hleze umntu atyhafe,

adane lowo ndimenzileyo.

17Ndacatshukiswa sisono sabo sokunyoluka,

suka ke ndabohlwaya ndabafulathela.

Kambe ke basuke baneenkani,

babhadulela ekuthandeni kwabo.

18Ngoku ke ndikubonile ukuziphatha kwabo;

ngoko ke ndiza kubanyanga –

ndiza kubakhokela ndibasize ndibathuthuzele,

19abo banesingqala ndibaphakel' indumiso,

uxolo nenzolo kwabakufuphi nabasekudeni;Efese 2:17

ewe, ndiza kubanyanga abantu bam,”

utsho uNdikhoyo.

20Ke zona izikhohlakali ziphithizela njengolwandle

olumaza asoloko elatyuza,

edudula ukungcola nodaka.

21Ewe, uThixo wam uthi:

“Akukho ukonwaba kwabakhohlakeleyo!”Isaya 48:22

58

Ukuzila

581*UNdikhoyo uthi:

“Danduluka ubhomboloze ungathandabuzi;

khwaza umemeze njengexilongo.

Thetha uzikhombe izikreqo zabantu bam;

indlu kaYakobi yibonise izono zayo.

2Kaloku bona bafunana nam mihla le,

ngathi bayazithanda iindlela zam.

Sebengathi basisizwe esindithobelayo,

ngathi babambelele kwizimiso zoThixo wabo.

Bathi mandibanik' umtheth' onguwo

ngokwabantw' abalangazelel' uThixo wabo.”

3Ungabeva bekhalaza besithi:

“Siba ngazila awusikhathaleli!

Kudala sizibhuqa-bhuqa ngentobeko,

kodwa wena ngathi awusiboni.”

Kanti ke yena uNdikhoyo uthi:

“Ewe, ngenene ninayo imihla yokuzila,

kodwa ikwayimihla yokuzenzela unothanda –

ngayo nisuka nixhaphaze abasebenzi.

4Ngomhla wokuzila iba sisiphithi-phithi semfazwe;

nisuka nibethane ninqindane ngolunya.

Namhlanje ke olo zilo lwenu lilize;

ilizwi lenu alinakuviwa phezulu.

5Kakade, nithi olu lolu zilo lufunwa ndim,

usuku nje lokuba umntu aziqobe,

ufike nithe tyek' iintloko ngathi yingcongolo,

nide nilal' eluthuthwini ngamasaka?

Ningathi kukuzila ke eso simanga?

Ingandikholisa njani ke into enjalo?

6“Naku okona kuzila ndikufunayo:

Zikhululeni iimbophelelo zengcinezelo;

niwanyenyise amatyathanga edyokhwe,

bakhululwe bonke abacinezelwa,

niyaphule idyokhwe yengcinezelo.

7Kananjalo yabelanani nabo abalambileyo,

amahlwempu eembacu niwafake ezindlwini.

Abo badlakazelayo baphen' impahla;

yekani ukusuka nifulathele amawenu.

8Nam ke ndotsho ndiyenze mhlophe indlela yenu;

nezifo zenu ndozinyanga ngokukhawuleza.

Ewe, impumelelo yakho iya kukukhokela,

ubungangamsha bukaNdikhoyo bukuphahle ngeenxa zonke.

9Nothi ke nakuzibika, asabele uNdikhoyo;

nothi nakukhala, athi: ‘Ndim lo!’

“Ukuba nithe nahlukana nengcinezelo,

nayeka ukutyityimbisela abanye umnwe,

nahlukana nokuyila nokuthetha inkohlakalo –

10ewe, xa nithe nababela abalambileyo,

ukuba nithe nabathuthuzela abaxhwalekileyo,

notsho nibe zizibane ezigxotha ubumnyama,

ngenene yotsho ibe mhloph' indlela yenu.

11UNdikhoyo ke wonikhokela njalo-njalo,

anibonelele naxa senisenkqantosini.

Uya kunomeleza nihlale niphile qete!

Nodlamka njengomyezo onkcenkceshelwayo;

nofana nomthombo ompompoz' ungaz' utshe!

12Abanye benu baya kuwakha amabhodlo akudala;

iziseko zamandulo ziya kuvuswa.

Kothiwa ningabakhi beendonga eziwileyo,

abavusi bezitalato ukuze kumiwe kuzo.”

Umvuzo wokuhlonela uMhla wokuPhumla

13*UNdikhoyo ke uthi:

“Ukuba nithe ke nawuhlonela *uMhla wokuPhumla,

nayeka ukuzikholisa ngalo mhla wam uwodwa,

xa nithe nawulangazelela lo mhla,

ukuba niyawuxabisa umhla kaNdikhoyo,

ngawo ningenzi misebenzi iyeyenu,

niyeke ukuzonwabisa ngawo nokuthetha ngokungakhathali,

14uNdikhoyo ke uya kunonwabisa,

animise nasezintabeni,

nixhamle ilifa lokhokho wenu uYakobi.”

Etshilo nje ke uNdikhoyo utshilo.