IsiXhosa 1996 (XHO96)
55

Inceba kaThixo sisisa

551*UNdikhoyo unimema esenjenje:

“Yizani nonke nina ninxaniweyo;

yizani xa ninonke, nanga amanzi.SiTyh 21:6; 22:17

Yizani nonke, nabo bangenamali;

thengani, naku ukutya nitye.

Yizani nizenzele kwiwayini nobisi;

xa iyonke loo nto sisimahla.

2Sanukuchitha imali ngento engahluthisiyo.

Ngani ukuba nibulaleke ninganeli noko?

Ndiphulaphuleni nize nindithobele,

khon' ukuze nixhamle ubuncwane obanelisayo.

3Bekani indlebe, nize kum;

phulaphulani, nixhamle ubomi.

Ndonenzela umnqophiso waphakade,

ndiniphathe ngezibele endazithembisa uDavide,Mseb 13:34

4endammiselayo waba lingqina lam ezizweni,

inkokheli nomlawuli ezintlangeni.

5Ngoku niya kumema iintlanga eningazaziyo;

izizwe ezinganaziyo ziya kunilangazelela

ngenxa kaNdikhoyo uThixo wenu.

Lowo ke nguYedwa kaSirayeli.

Kaloku yena unithe jize ngesihomo.”

6Funani uNdikhoyo esenokufumaneka;

bhenelani kuye ngoku asekufutshane.

7Umntu okhohlakeleyo makahlukane nobubi,

netshijolo maliyeke ukuyila ubutshijolo.

Maliguquke, lize kuNdikhoyo;

yena wosuka abe novelwano lilo.

Malize kuThixo wethu,

kuba yena uxolela kangangoko.

8“Kaloku ingcinga zam azifani nezenu,

neendlela zenu azifani nezam,”

utsho yena uNdikhoyo!

9“Njengokuphakama kwezulu emhlabeni

ziphakamile neendlela zam kunezenu,

kanti ke zikwanjalo neengcinga zam.

10Ilizwi lam nqwa nekhephu nemvula:

ziphuma esibhakabhakeni,

kanti ke azigoduki ngaphandle kokumanzisa umhlaba,

zikhulise izityalo,

umlimi zimnike imbewu,

olambileyo zimnike ukutya.2 Kor 9:10

11Likwanjalo ke nelizwi endilithethayo:

alibuyi lilambatha,

koko liyawufezekisa umnqweno wam,

liliqaqambise icebo lam.

12Nophuma nimemelela ngovuyo,

nihambe ningumngcelele owonwabileyo.

Iintaba neenduli phakathi kwenu

zosuka zingqokole zitsho ngengoma,

amahlathi nemithi atsho ngentswahla luvuyo.

13Endaweni yomqaqoba kovela imipayini,

kukhule imetlani endaweni yobobo.

Loo nto ke yoba ludumo lukaNdikhoyo –

umqondiso ongasoz' uthini!”

56

UThixo ngoweentlanga zonke

561*UNdikhoyo uthethe wenjenje:

“Yenzani okusemthethweni noko kulungileyo.

Kaloku usindiso lwam lukufuphi,

nobulungisa bam buza kutyhileka.

2Unoyolo ke umntu owenjenjalo,

nditsho umntu oyibambisisayo,

lowo uwuhlonelayo *uMhla wokuPhumla,

umntu ongawudeliyo awuxabhele,

nditsho ozigcinayo angenzi bubi konke.”

3Intlanga ezibandakanya noNdikhoyo mayingathi:

“Inene uNdikhoyo wondikhetha kubantu bakhe.”

Nendoda elithenwa mayingakhalazi ithi:

“Mna ndinjengomthi ongenahlumela.”

4Kumathenwa uNdikhoyo uthi:

“Ukuba niyawuhlonela *uMhla wokuPhumla,

ukuba nizimisele ukwenza izinto ezindikholisayo,

niwugcine ngokupheleleyo umnqophiso wam,

5ndonenzela isikhumbuzo negama endlwini yam,

elingaphezu kokuba noonyana neentombi,

nditsho igama elingasoze litshitshe.

6Iintlanga ezizibandakanya noNdikhoyo,

ezizinikeleyo kuye zimsebenzela,

ezizimiseleyo ukuba zizicaka zakhe,

lowo uwuhloneleyo uMhla wokuPhumla,

umntu ongawudeliyo awuxabhele,

owuthobelayo pheleleyo umnqophiso wam –

7abanjalo ndobasa kwintaba yam eyodwa,

bonwabe endlwini yam yokuthandaza.

Amadini abo atshiswayo kunye neminikelo

aya kwamkeleka kwiqonga lam lamadini.

Kaloku indlu yam kothiwa yindlu yokuthandaza iintlanga zonke.Mat 21:13; Marko 11:17; Luka 19:46

8Utsho ke uMhlekazi uNdikhoyo,

nditsho umqokeleli weembacu zikaSirayeli:

“Ndisaza kuqokelela nabanye

ngaphandle kwâbo sendibaqokelele.”

Iinkokheli ziyagxekwa

9Yizani nonke, marhamncwa, nibaqwenge,

nina zinyamakazi nezilo zamahlathi.

10Kaloku iinkokheli zabo aziboni,

zizonke nje zititsekile

nqwa nezinja ezimumekileyo,

nditsho izinja ezingakhonkothiyo,

ezibhuqa-bhuqeka zide ziphuphe,

ezilangazelela ubuthongo kuphela.

11Zifana nqwa nezinja ngokunyoluka;

zizingxala ngokutya, kodwa azihluthi.

Zinjalo nezi nkokheli, zivaleke mba;

zonke zenza ngokuzithandela;

ngulowo nalowo usemva kwenzuzo.

12Ungaziva zisithi:

“Yizani sihambe siye etywaleni;

masibutye sibuphathe ngeembambo.

Nangomso yiloo nto – okanye kothi kratya!”

57

571Amalungisa ayafa,

kungabikho mntu ukhathalayo;

abantu benene bayahamba,

kungabikho bani uqondayo –

bona bayafa ngenxa yobubi.

2Kambe ke bangena eluxolweni;

ukufa kubaphathela ukuphumla

abo bahamba ngendlela ethe ngqo.

Kugxekwa imifanekiso eqingqiweyo

3“Yizan' apha ke, nina nzala yezanusekazi,

sizukulwanandini sabakrexezi namahenyukazi!

4Ngubani lo nidlala ngaye?

Ngubani lo niphoxisa ngaye,

lo nimlencezela ulwimi?

Nzalandini yezibhoxi!

Sizukulwanandini sabakhohlisi!

5Zintondini zitshiseka emiokini,

ze zilalane phantsi kwemithi efukufuku,

nixhela abantwana ezingxingweni,

emiqolombeni phantsi kwezawana.

6Ilifa lenu ngamatye agudileyo ezingxingweni;

isabelo senu zezo *zithixo.

Zona nide nizithululele utywala,

niziphe nomnikelo weenkozo.

Nithi mandivelane nani kule mikhuba?

7Amadini niwenzela ezintabeni eziphakamileyo,

kanti kwalapho ninawo nomandlalo.

8Emigubasini nasemva kocango

kulapho nizizoba khona izithixo.

Ngokundibaleka niwuhlubile umandlalo wenu,

suka nawuvula nangena nezithandwa zenu,

ezo nilala nazo ngokuzihlawula,

khon' ukuze nizanelise ngazo.

9Nto niyaziyo kukuziqaba nokuziqhola,

nenjenjeya ukunqula uMoleki.

Izithixo nide nizizingele,

izigidimi zenu zixananaze,

nithumele nakwelo labafileyo.

10Nibhadula nide nidinwe, nifuna izithixo,

kodwa anivumi ukuba yinkcitha-xesha.

Anizilibali nisomelezwa zizithixo;

yiyo le nto ngathi

anidinwa.”

11*UNdikhoyo uyabuza, uthi:

“Ngoobani ezi zithixo nizoyika kangaka?

Ngenxa yazo nide anathembeka,

mna anabi sandikhumbula mpela.

Ngaba ndithule ndada ndagqithisa

le nto ningasandazele nto ngoku?

12Ndosuka ndibudandalazise ubulungisa benu benkohliso,

ngokunjalo nezenzo zenu;

nolu nqulo lwenu luya kulambatha.

13Xa nibhomboloza nizibika,

azinincedi ngani izithixo zenu;

kambe ke zona ziphetshethwa nangumoya lo,

nditsho nomphunga lo.

Ke bona abo bakholosa ngam

baya kuma bazinze kulo mhlaba;

ewe, intaba yam eyodwa ibe lilifa labo.”

UThixo uthembisa ngoncedo nokuphilisa

14*UNdikhoyo ke uthi:

“Shenxisani izithintelo endleleni;

bahlahleleni indlela abantu bam.”

15Utsho uThixo ophakamileyo,

uThixo oyedwa ophila ngonaphakade:

“Ndihlala emajuku-jukwini angayiwayo,

kanti ndiyahlala nasebantwini –

kwabo bazinikelayo bathobekileyo –

ukuze ndibahlaziye abathobekileyo,

ndibakhuthaze abo bazinikelayo.

16Andiyi kusoloko ndibamangalela abantu,

ndingayi kusoloko ndisilwa nabo,

hleze umntu atyhafe,

adane lowo ndimenzileyo.

17Ndacatshukiswa sisono sabo sokunyoluka,

suka ke ndabohlwaya ndabafulathela.

Kambe ke basuke baneenkani,

babhadulela ekuthandeni kwabo.

18Ngoku ke ndikubonile ukuziphatha kwabo;

ngoko ke ndiza kubanyanga –

ndiza kubakhokela ndibasize ndibathuthuzele,

19abo banesingqala ndibaphakel' indumiso,

uxolo nenzolo kwabakufuphi nabasekudeni;Efese 2:17

ewe, ndiza kubanyanga abantu bam,”

utsho uNdikhoyo.

20Ke zona izikhohlakali ziphithizela njengolwandle

olumaza asoloko elatyuza,

edudula ukungcola nodaka.

21Ewe, uThixo wam uthi:

“Akukho ukonwaba kwabakhohlakeleyo!”Isaya 48:22