IsiXhosa 1996 (XHO96)
54

Ukuthandwa kweJerusalem

541Danduluka utyibele, ludlolondini Jerusalem!

Ewe, hlabel' ingoma umemelele kaloku,

nawe, wen' ungazange wayiva inimba.

Kaloku lona usizana loba ngunobantwana;

loba ngaphezu kwakhe umfaz' onendoda.Gal 4:27

Ewe, *nguNdikhoyo oyithethileyo loo nto.

2Yandise loo ndawo uhlala kuyo;

sukuthandabuza, yolule nemikhusane yentente yakho;

zandise iintsontelo, uzibethelele ziqine izikhonkwane.

3Kaloku uza kunabela macalana onke;

isizukulwana sakho siya kuzithimba izizwe,

umhlaba ubuyele kuso,

size sime kwezo zixeko zingamabhodlo.

4Musa ukuxhala, awuyi kungena hlazweni;

ungaphithizeli, awusayi kuthotywa.

Ihlazo lobutsha bakho lona lolibaleka,

ungabi sasikhumbula nesingcikivo sobuhlolokazi.

5Kaloku nguMenzi wakho indoda yakho;

igama lakhe ke nguNdikhoyo uSomandla.

NguYedwa kaSirayeli uMkhululi wakho;

kuthiwa nguThixo wehlabathi jikelele.

6Ngoku uNdikhoyo uphinde wakubuyela,

njengomfazi osel' enomvandedwa kukushiywa,

nditsho umfazana owaliweyo.

Kodwa ke uThixo wakho uthi:

7“Ndakulahla okomzuzwana nje kuphela;

ngoku ke ndikubuyisa sendiyimvuze-mvuze luthando.

8Ndakufulathela ndinengqumbo okomzuzwana nje;

ngoku ke ndikuthanda ngothando olungenabuyambo;

ewe, ndiyavakalelwa ngenxa yakho.”

Utsho ke uNdikhoyo uMkhululi wakho.

9“Ngexesha likaNowa ndenza isifungo

sokungaphindi ndilintywilisele ihlabathi.ZiQalo 9:8-17

Nangoku ke ndithi soze ndiphinde ndicaphuke;

andiphindi ndikukhalimele ngoburhalarhume.

10Ewe, iintaba zingadilika,

ke zona iinduli zinyamalale,

kodwa izibele zothando lwam soze zinqamke kuwe,

nomnqophiso wam woxolo soze ushukume.”

Utsho ke yena uNdikhoyo okukhathaleleyo.

Ukuhlaziywa kweJerusalem

11“Jerusalem exhwalekileyo, sixekondini siselusizini,

nkedamandini engenaye nomthuthuzeli,

mna ndiza kukwakha ngamatye odidi,

iziseko zakho ndizizinzise ngamatye anqabileyo.

12Iinqaba zakho ndozakha ngeerubhi,

amasango ndiwakhe ngamatye abengezelayo,

iindonga ndizijikeleze ngamatye anqabileyo.SiTyh 21:18-21

13Oonyana bakho baya kufundiswa *nguNdikhoyo,Yoh 6:45

ikamva labo ndilithi jize ngenkqubela noxolo.

14Ndokuxhasa ngobulungisa nolungelelwano;

ingcinezelo sobe ibe sakuchukumisa,

futhi akusayi kugrogriswa mntu konke.

15Nabani na okuhlaselayo uchasene nam;

umntu olwa nawe akasayi kuphumelela.

16“Kaloku umtyhidi udalwe ndim lo;

ubasa umlilo aze atyhide izixhobo.

Kwankqu nejoni elitshabalalisayo lidalwe kwandim lo,

nditsho elo lisebenzisa ezo zixhobo.

17Nezo zixhobo zixonxwe ngenxa yakho soze zikutshabalalise,

uya kumphendula nabani na okumangalelayo.

Lilo ke elo ilifa lezicaka zikaNdikhoyo;

ewe, mna ndozithi jize ngoloyiso.”

Etshilo nje ke uNdikhoyo utshilo!

55

Inceba kaThixo sisisa

551*UNdikhoyo unimema esenjenje:

“Yizani nonke nina ninxaniweyo;

yizani xa ninonke, nanga amanzi.SiTyh 21:6; 22:17

Yizani nonke, nabo bangenamali;

thengani, naku ukutya nitye.

Yizani nizenzele kwiwayini nobisi;

xa iyonke loo nto sisimahla.

2Sanukuchitha imali ngento engahluthisiyo.

Ngani ukuba nibulaleke ninganeli noko?

Ndiphulaphuleni nize nindithobele,

khon' ukuze nixhamle ubuncwane obanelisayo.

3Bekani indlebe, nize kum;

phulaphulani, nixhamle ubomi.

Ndonenzela umnqophiso waphakade,

ndiniphathe ngezibele endazithembisa uDavide,Mseb 13:34

4endammiselayo waba lingqina lam ezizweni,

inkokheli nomlawuli ezintlangeni.

5Ngoku niya kumema iintlanga eningazaziyo;

izizwe ezinganaziyo ziya kunilangazelela

ngenxa kaNdikhoyo uThixo wenu.

Lowo ke nguYedwa kaSirayeli.

Kaloku yena unithe jize ngesihomo.”

6Funani uNdikhoyo esenokufumaneka;

bhenelani kuye ngoku asekufutshane.

7Umntu okhohlakeleyo makahlukane nobubi,

netshijolo maliyeke ukuyila ubutshijolo.

Maliguquke, lize kuNdikhoyo;

yena wosuka abe novelwano lilo.

Malize kuThixo wethu,

kuba yena uxolela kangangoko.

8“Kaloku ingcinga zam azifani nezenu,

neendlela zenu azifani nezam,”

utsho yena uNdikhoyo!

9“Njengokuphakama kwezulu emhlabeni

ziphakamile neendlela zam kunezenu,

kanti ke zikwanjalo neengcinga zam.

10Ilizwi lam nqwa nekhephu nemvula:

ziphuma esibhakabhakeni,

kanti ke azigoduki ngaphandle kokumanzisa umhlaba,

zikhulise izityalo,

umlimi zimnike imbewu,

olambileyo zimnike ukutya.2 Kor 9:10

11Likwanjalo ke nelizwi endilithethayo:

alibuyi lilambatha,

koko liyawufezekisa umnqweno wam,

liliqaqambise icebo lam.

12Nophuma nimemelela ngovuyo,

nihambe ningumngcelele owonwabileyo.

Iintaba neenduli phakathi kwenu

zosuka zingqokole zitsho ngengoma,

amahlathi nemithi atsho ngentswahla luvuyo.

13Endaweni yomqaqoba kovela imipayini,

kukhule imetlani endaweni yobobo.

Loo nto ke yoba ludumo lukaNdikhoyo –

umqondiso ongasoz' uthini!”

56

UThixo ngoweentlanga zonke

561*UNdikhoyo uthethe wenjenje:

“Yenzani okusemthethweni noko kulungileyo.

Kaloku usindiso lwam lukufuphi,

nobulungisa bam buza kutyhileka.

2Unoyolo ke umntu owenjenjalo,

nditsho umntu oyibambisisayo,

lowo uwuhlonelayo *uMhla wokuPhumla,

umntu ongawudeliyo awuxabhele,

nditsho ozigcinayo angenzi bubi konke.”

3Intlanga ezibandakanya noNdikhoyo mayingathi:

“Inene uNdikhoyo wondikhetha kubantu bakhe.”

Nendoda elithenwa mayingakhalazi ithi:

“Mna ndinjengomthi ongenahlumela.”

4Kumathenwa uNdikhoyo uthi:

“Ukuba niyawuhlonela *uMhla wokuPhumla,

ukuba nizimisele ukwenza izinto ezindikholisayo,

niwugcine ngokupheleleyo umnqophiso wam,

5ndonenzela isikhumbuzo negama endlwini yam,

elingaphezu kokuba noonyana neentombi,

nditsho igama elingasoze litshitshe.

6Iintlanga ezizibandakanya noNdikhoyo,

ezizinikeleyo kuye zimsebenzela,

ezizimiseleyo ukuba zizicaka zakhe,

lowo uwuhloneleyo uMhla wokuPhumla,

umntu ongawudeliyo awuxabhele,

owuthobelayo pheleleyo umnqophiso wam –

7abanjalo ndobasa kwintaba yam eyodwa,

bonwabe endlwini yam yokuthandaza.

Amadini abo atshiswayo kunye neminikelo

aya kwamkeleka kwiqonga lam lamadini.

Kaloku indlu yam kothiwa yindlu yokuthandaza iintlanga zonke.Mat 21:13; Marko 11:17; Luka 19:46

8Utsho ke uMhlekazi uNdikhoyo,

nditsho umqokeleli weembacu zikaSirayeli:

“Ndisaza kuqokelela nabanye

ngaphandle kwâbo sendibaqokelele.”

Iinkokheli ziyagxekwa

9Yizani nonke, marhamncwa, nibaqwenge,

nina zinyamakazi nezilo zamahlathi.

10Kaloku iinkokheli zabo aziboni,

zizonke nje zititsekile

nqwa nezinja ezimumekileyo,

nditsho izinja ezingakhonkothiyo,

ezibhuqa-bhuqeka zide ziphuphe,

ezilangazelela ubuthongo kuphela.

11Zifana nqwa nezinja ngokunyoluka;

zizingxala ngokutya, kodwa azihluthi.

Zinjalo nezi nkokheli, zivaleke mba;

zonke zenza ngokuzithandela;

ngulowo nalowo usemva kwenzuzo.

12Ungaziva zisithi:

“Yizani sihambe siye etywaleni;

masibutye sibuphathe ngeembambo.

Nangomso yiloo nto – okanye kothi kratya!”