IsiXhosa 1996 (XHO96)
53

531Ke abantu bophendula bathi:

“Ngubani ongékholiwe ludaba esiluvileyo?Roma 10:16

Ngubani ongéwuqondile umnwe kaNdikhoyo?Yoh 12:38

2Kaloku isicaka sikhule njengesithole kwelibharhileyo,

suke asabi namfaneleko nabunganga,

saba ngasijonga asabi namtsalane.

3Abantu basidelile basibukula,

saba ngumntu wenkxwaleko nentlungu.

Saba njengalowo ufulathelwayo, engasiwa so;

saba ngulowo udeliweyo, nathi asasikhathalela.

4“Kanti ngenene buthwelwe nguye ubuthathaka bethu,

inkxwaleko yethu yâsemagxeni akhe.Mat 8:17

Ngenene thina besiba ubandezelekile,

sisithi uyabethwa nguThixo.

5Phofu ke ungxwelerhwe ngenxa yokukreqa kwethu;

ewe, ubulewe ngenxa yobugwenxa bethu.

Ukohlwaywa kwakhe kusiphathele uxolo;

thina sinyangwe ngamanxeba akhe.1 Pet 2:24

6Sonke salahleka njengeegusha,

elowo wabhadula ngeyakhe indlela;1 Pet 2:25

ke yena uNdikhoyo wamwisela ngobugwenxa bethu sonke.

7“Ewe, yena waphathwa gadalala,

kodwa wathi cwaka, akakhalaza tu.

Waba njengexhwane eliya kuxhelwa,SiTyh 5:6

wathi cwaka njengegusha ichetywa;

ewe, akawuvulanga umlomo wakhe.

8Wanqanyulwa ngengcinezelo nesigwebo.

Kwisizukulwana sakhe ngubani oyiqondileyo le nto?Mseb 8:32-33

Inene, wanqanyulwa kwelabaphilayo;

wabethwa ngenxa yezikreqo zamawethu.

9Engcwabeni walala nezikhohlakali,

ngokunjalo nesityebi ekufeni kwakhe,

nakuba wayengenzanga lugonyamelo,

engazange waba ngokhohlisayo.1 Pet 2:22

10Kanti yintando kaNdikhoyo ukuba abandezeleke abulawe,

khon' ukuze ukufa kwakhe kube lidini lokungxengxezela izono.

Ngoko ke wobona nezizukulwana;

uya kukhula ade akhokhobe;

ngaye intando kaNdikhoyo yofezekiswa.

11Ngenxa yembandezelo yakhe

wobuya axhamle ulonwabo.

Uthi uNdikhoyo:

“Ngokwazana nesi sicaka sam sindikholisayo

abaninzi bofumana ubulungisa.

Kaloku sona sibuthwele ubugwenxa babo.

12Yena ndomabela isahlulo phakathi kweendwalutho,

abe nenxaxheba kumaxhoba ndawonye namagorha.

Kaloku waziqongqothela ekufeni,

wada wabalwa nabakreqi.Marko 15:28; Luka 22:37

Kaloku usithwele isono sabaninzi,

wenza isingxengxezo ngenxa yabakreqileyo.”

54

Ukuthandwa kweJerusalem

541Danduluka utyibele, ludlolondini Jerusalem!

Ewe, hlabel' ingoma umemelele kaloku,

nawe, wen' ungazange wayiva inimba.

Kaloku lona usizana loba ngunobantwana;

loba ngaphezu kwakhe umfaz' onendoda.Gal 4:27

Ewe, *nguNdikhoyo oyithethileyo loo nto.

2Yandise loo ndawo uhlala kuyo;

sukuthandabuza, yolule nemikhusane yentente yakho;

zandise iintsontelo, uzibethelele ziqine izikhonkwane.

3Kaloku uza kunabela macalana onke;

isizukulwana sakho siya kuzithimba izizwe,

umhlaba ubuyele kuso,

size sime kwezo zixeko zingamabhodlo.

4Musa ukuxhala, awuyi kungena hlazweni;

ungaphithizeli, awusayi kuthotywa.

Ihlazo lobutsha bakho lona lolibaleka,

ungabi sasikhumbula nesingcikivo sobuhlolokazi.

5Kaloku nguMenzi wakho indoda yakho;

igama lakhe ke nguNdikhoyo uSomandla.

NguYedwa kaSirayeli uMkhululi wakho;

kuthiwa nguThixo wehlabathi jikelele.

6Ngoku uNdikhoyo uphinde wakubuyela,

njengomfazi osel' enomvandedwa kukushiywa,

nditsho umfazana owaliweyo.

Kodwa ke uThixo wakho uthi:

7“Ndakulahla okomzuzwana nje kuphela;

ngoku ke ndikubuyisa sendiyimvuze-mvuze luthando.

8Ndakufulathela ndinengqumbo okomzuzwana nje;

ngoku ke ndikuthanda ngothando olungenabuyambo;

ewe, ndiyavakalelwa ngenxa yakho.”

Utsho ke uNdikhoyo uMkhululi wakho.

9“Ngexesha likaNowa ndenza isifungo

sokungaphindi ndilintywilisele ihlabathi.ZiQalo 9:8-17

Nangoku ke ndithi soze ndiphinde ndicaphuke;

andiphindi ndikukhalimele ngoburhalarhume.

10Ewe, iintaba zingadilika,

ke zona iinduli zinyamalale,

kodwa izibele zothando lwam soze zinqamke kuwe,

nomnqophiso wam woxolo soze ushukume.”

Utsho ke yena uNdikhoyo okukhathaleleyo.

Ukuhlaziywa kweJerusalem

11“Jerusalem exhwalekileyo, sixekondini siselusizini,

nkedamandini engenaye nomthuthuzeli,

mna ndiza kukwakha ngamatye odidi,

iziseko zakho ndizizinzise ngamatye anqabileyo.

12Iinqaba zakho ndozakha ngeerubhi,

amasango ndiwakhe ngamatye abengezelayo,

iindonga ndizijikeleze ngamatye anqabileyo.SiTyh 21:18-21

13Oonyana bakho baya kufundiswa *nguNdikhoyo,Yoh 6:45

ikamva labo ndilithi jize ngenkqubela noxolo.

14Ndokuxhasa ngobulungisa nolungelelwano;

ingcinezelo sobe ibe sakuchukumisa,

futhi akusayi kugrogriswa mntu konke.

15Nabani na okuhlaselayo uchasene nam;

umntu olwa nawe akasayi kuphumelela.

16“Kaloku umtyhidi udalwe ndim lo;

ubasa umlilo aze atyhide izixhobo.

Kwankqu nejoni elitshabalalisayo lidalwe kwandim lo,

nditsho elo lisebenzisa ezo zixhobo.

17Nezo zixhobo zixonxwe ngenxa yakho soze zikutshabalalise,

uya kumphendula nabani na okumangalelayo.

Lilo ke elo ilifa lezicaka zikaNdikhoyo;

ewe, mna ndozithi jize ngoloyiso.”

Etshilo nje ke uNdikhoyo utshilo!

55

Inceba kaThixo sisisa

551*UNdikhoyo unimema esenjenje:

“Yizani nonke nina ninxaniweyo;

yizani xa ninonke, nanga amanzi.SiTyh 21:6; 22:17

Yizani nonke, nabo bangenamali;

thengani, naku ukutya nitye.

Yizani nizenzele kwiwayini nobisi;

xa iyonke loo nto sisimahla.

2Sanukuchitha imali ngento engahluthisiyo.

Ngani ukuba nibulaleke ninganeli noko?

Ndiphulaphuleni nize nindithobele,

khon' ukuze nixhamle ubuncwane obanelisayo.

3Bekani indlebe, nize kum;

phulaphulani, nixhamle ubomi.

Ndonenzela umnqophiso waphakade,

ndiniphathe ngezibele endazithembisa uDavide,Mseb 13:34

4endammiselayo waba lingqina lam ezizweni,

inkokheli nomlawuli ezintlangeni.

5Ngoku niya kumema iintlanga eningazaziyo;

izizwe ezinganaziyo ziya kunilangazelela

ngenxa kaNdikhoyo uThixo wenu.

Lowo ke nguYedwa kaSirayeli.

Kaloku yena unithe jize ngesihomo.”

6Funani uNdikhoyo esenokufumaneka;

bhenelani kuye ngoku asekufutshane.

7Umntu okhohlakeleyo makahlukane nobubi,

netshijolo maliyeke ukuyila ubutshijolo.

Maliguquke, lize kuNdikhoyo;

yena wosuka abe novelwano lilo.

Malize kuThixo wethu,

kuba yena uxolela kangangoko.

8“Kaloku ingcinga zam azifani nezenu,

neendlela zenu azifani nezam,”

utsho yena uNdikhoyo!

9“Njengokuphakama kwezulu emhlabeni

ziphakamile neendlela zam kunezenu,

kanti ke zikwanjalo neengcinga zam.

10Ilizwi lam nqwa nekhephu nemvula:

ziphuma esibhakabhakeni,

kanti ke azigoduki ngaphandle kokumanzisa umhlaba,

zikhulise izityalo,

umlimi zimnike imbewu,

olambileyo zimnike ukutya.2 Kor 9:10

11Likwanjalo ke nelizwi endilithethayo:

alibuyi lilambatha,

koko liyawufezekisa umnqweno wam,

liliqaqambise icebo lam.

12Nophuma nimemelela ngovuyo,

nihambe ningumngcelele owonwabileyo.

Iintaba neenduli phakathi kwenu

zosuka zingqokole zitsho ngengoma,

amahlathi nemithi atsho ngentswahla luvuyo.

13Endaweni yomqaqoba kovela imipayini,

kukhule imetlani endaweni yobobo.

Loo nto ke yoba ludumo lukaNdikhoyo –

umqondiso ongasoz' uthini!”