IsiXhosa 1996 (XHO96)
52

IJerusalem yohlangulwa

521Vuka! Vuka, Ziyon!

Khawuvath' amandla nokomelela;

khawufak' ezingayiwayo ngokundileka.

Awu, Jerusalem, sixekondini esingcwele,SiTyh 21:2,27

kula masango soze babe sangena abangalukangaAmaSirayeli ayenesiko lokwalusa amakhwenkwe ngosuku lwesibhozo ezelwe. Le nto ibingumqondiso womnqophiso phakathi kwawo noThixo – ziQalo 17:10-14 nâbo *bagqwalisekileyo.

2Vuk' uvuthulul' uthuli olo;

mbanjwandini Jerusalem, khululeka.

Thukulul' amakhamandel' akukhonkxileyo,

ungqendeve, mthinjwandini Ziyon.

3UNdikhoyo uthi:

“Ukungena kwenu ebukhobokeni zange nihlawulelwe,

ngoko ke naxa nikhululekayo akuyi kwenziwa mrhumo.”

4Ewe, uMhlekazi uNdikhoyo uthi:

“Kuqala abantu bam bâya kuhlala eJiputa;

kamva ke bangena phantsi kwedyokhwe yama-Asiriya.

5Ngoku ngaba yiyiphi ke le imeko?” utsho uNdikhoyo.

“Kaloku abantu bam baqweqwedisiwe

bangena ebukhobokeni ngaphandle kwentlawulo,

nabaphathi babo baphoxisa ngabo.

Igama lam lihlala linyeliswa imihla yonke.Roma 2:24

6Kwithuba elizayo abantu bam baya kulazi igama lam,

baqonde ukuba ndim owatshoyo,

ewe, ndim kanye!”

7Hayi ubuhle beenyawo zesigidimi sibhijel' iintaba,

sipheth' iindaba ezimnandi,

sibhengeza sisithi: “Uxolo lufikile!Nah 1:15; Roma 10:15; Efese 6:15

Yonk' intw' ilungile! Nal' usindiso!”

Ewe, sibhekisa kwiZiyon sisithi:

“UThixo wakho uyalawula.”

8Abalindi batsho ngentswahla,

batsho ngenzwinini yovuyo ngazwi-nye.

Kaloku ngoku sebebona ngamehlo;

nanko uNdikhoyo engena eZiyon!

9Dandulukani ngemivuyo nemincili

nani ke, mabhodlo aseJerusalem.

UNdikhoyo wobathuthuzela abantu bakhe,

ayikhulule iJerusalem.

10Yena wosebenza ngamandla awodwa,

zibone zonke izizwe,

usindiso loThixo wethu lutyhileke kuzo zonke iintlanga.

11Ke nina phumani, hambani nimke apho,

ningachukumisi nento le *enomlaza.

Phumani ningenabala nimsulwa,2 Kor 6:17

baphathi bobuncwane bendlu kaThixo.

12Namhla aniyi kuphuma magxabha-gxabha.

Kaloku animki ngakuba nibhaca,

koko nikhokelwa nguNdikhoyo.

UThixo kaSirayeli wonikhusela ngeenxa zonke.

Isicaka soyisa kwiimbandezelo

13*UNdikhoyo uthi:

“Isicaka sam sophumelela;

siya kuphakamela phezulu ngendumasi.

14Ke abaninzi bomangaliswa bakusibona;

suka santleke-ntleke asazeka,

imbonakalo yaso ingachazeki,

singasafani nanyana wamntu.

15Nangoku ke wochaphazela izizwe ezininzi,Okanye: “Nangoku ke izizwe ezininzi zosuka zimangale”

izikumkani zikhumnqe zisik' umlomo.

Kaloku zobona zide ziqondisise nento ezingazange zayazi.”Roma 15:21

53

531Ke abantu bophendula bathi:

“Ngubani ongékholiwe ludaba esiluvileyo?Roma 10:16

Ngubani ongéwuqondile umnwe kaNdikhoyo?Yoh 12:38

2Kaloku isicaka sikhule njengesithole kwelibharhileyo,

suke asabi namfaneleko nabunganga,

saba ngasijonga asabi namtsalane.

3Abantu basidelile basibukula,

saba ngumntu wenkxwaleko nentlungu.

Saba njengalowo ufulathelwayo, engasiwa so;

saba ngulowo udeliweyo, nathi asasikhathalela.

4“Kanti ngenene buthwelwe nguye ubuthathaka bethu,

inkxwaleko yethu yâsemagxeni akhe.Mat 8:17

Ngenene thina besiba ubandezelekile,

sisithi uyabethwa nguThixo.

5Phofu ke ungxwelerhwe ngenxa yokukreqa kwethu;

ewe, ubulewe ngenxa yobugwenxa bethu.

Ukohlwaywa kwakhe kusiphathele uxolo;

thina sinyangwe ngamanxeba akhe.1 Pet 2:24

6Sonke salahleka njengeegusha,

elowo wabhadula ngeyakhe indlela;1 Pet 2:25

ke yena uNdikhoyo wamwisela ngobugwenxa bethu sonke.

7“Ewe, yena waphathwa gadalala,

kodwa wathi cwaka, akakhalaza tu.

Waba njengexhwane eliya kuxhelwa,SiTyh 5:6

wathi cwaka njengegusha ichetywa;

ewe, akawuvulanga umlomo wakhe.

8Wanqanyulwa ngengcinezelo nesigwebo.

Kwisizukulwana sakhe ngubani oyiqondileyo le nto?Mseb 8:32-33

Inene, wanqanyulwa kwelabaphilayo;

wabethwa ngenxa yezikreqo zamawethu.

9Engcwabeni walala nezikhohlakali,

ngokunjalo nesityebi ekufeni kwakhe,

nakuba wayengenzanga lugonyamelo,

engazange waba ngokhohlisayo.1 Pet 2:22

10Kanti yintando kaNdikhoyo ukuba abandezeleke abulawe,

khon' ukuze ukufa kwakhe kube lidini lokungxengxezela izono.

Ngoko ke wobona nezizukulwana;

uya kukhula ade akhokhobe;

ngaye intando kaNdikhoyo yofezekiswa.

11Ngenxa yembandezelo yakhe

wobuya axhamle ulonwabo.

Uthi uNdikhoyo:

“Ngokwazana nesi sicaka sam sindikholisayo

abaninzi bofumana ubulungisa.

Kaloku sona sibuthwele ubugwenxa babo.

12Yena ndomabela isahlulo phakathi kweendwalutho,

abe nenxaxheba kumaxhoba ndawonye namagorha.

Kaloku waziqongqothela ekufeni,

wada wabalwa nabakreqi.Marko 15:28; Luka 22:37

Kaloku usithwele isono sabaninzi,

wenza isingxengxezo ngenxa yabakreqileyo.”

54

Ukuthandwa kweJerusalem

541Danduluka utyibele, ludlolondini Jerusalem!

Ewe, hlabel' ingoma umemelele kaloku,

nawe, wen' ungazange wayiva inimba.

Kaloku lona usizana loba ngunobantwana;

loba ngaphezu kwakhe umfaz' onendoda.Gal 4:27

Ewe, *nguNdikhoyo oyithethileyo loo nto.

2Yandise loo ndawo uhlala kuyo;

sukuthandabuza, yolule nemikhusane yentente yakho;

zandise iintsontelo, uzibethelele ziqine izikhonkwane.

3Kaloku uza kunabela macalana onke;

isizukulwana sakho siya kuzithimba izizwe,

umhlaba ubuyele kuso,

size sime kwezo zixeko zingamabhodlo.

4Musa ukuxhala, awuyi kungena hlazweni;

ungaphithizeli, awusayi kuthotywa.

Ihlazo lobutsha bakho lona lolibaleka,

ungabi sasikhumbula nesingcikivo sobuhlolokazi.

5Kaloku nguMenzi wakho indoda yakho;

igama lakhe ke nguNdikhoyo uSomandla.

NguYedwa kaSirayeli uMkhululi wakho;

kuthiwa nguThixo wehlabathi jikelele.

6Ngoku uNdikhoyo uphinde wakubuyela,

njengomfazi osel' enomvandedwa kukushiywa,

nditsho umfazana owaliweyo.

Kodwa ke uThixo wakho uthi:

7“Ndakulahla okomzuzwana nje kuphela;

ngoku ke ndikubuyisa sendiyimvuze-mvuze luthando.

8Ndakufulathela ndinengqumbo okomzuzwana nje;

ngoku ke ndikuthanda ngothando olungenabuyambo;

ewe, ndiyavakalelwa ngenxa yakho.”

Utsho ke uNdikhoyo uMkhululi wakho.

9“Ngexesha likaNowa ndenza isifungo

sokungaphindi ndilintywilisele ihlabathi.ZiQalo 9:8-17

Nangoku ke ndithi soze ndiphinde ndicaphuke;

andiphindi ndikukhalimele ngoburhalarhume.

10Ewe, iintaba zingadilika,

ke zona iinduli zinyamalale,

kodwa izibele zothando lwam soze zinqamke kuwe,

nomnqophiso wam woxolo soze ushukume.”

Utsho ke yena uNdikhoyo okukhathaleleyo.

Ukuhlaziywa kweJerusalem

11“Jerusalem exhwalekileyo, sixekondini siselusizini,

nkedamandini engenaye nomthuthuzeli,

mna ndiza kukwakha ngamatye odidi,

iziseko zakho ndizizinzise ngamatye anqabileyo.

12Iinqaba zakho ndozakha ngeerubhi,

amasango ndiwakhe ngamatye abengezelayo,

iindonga ndizijikeleze ngamatye anqabileyo.SiTyh 21:18-21

13Oonyana bakho baya kufundiswa *nguNdikhoyo,Yoh 6:45

ikamva labo ndilithi jize ngenkqubela noxolo.

14Ndokuxhasa ngobulungisa nolungelelwano;

ingcinezelo sobe ibe sakuchukumisa,

futhi akusayi kugrogriswa mntu konke.

15Nabani na okuhlaselayo uchasene nam;

umntu olwa nawe akasayi kuphumelela.

16“Kaloku umtyhidi udalwe ndim lo;

ubasa umlilo aze atyhide izixhobo.

Kwankqu nejoni elitshabalalisayo lidalwe kwandim lo,

nditsho elo lisebenzisa ezo zixhobo.

17Nezo zixhobo zixonxwe ngenxa yakho soze zikutshabalalise,

uya kumphendula nabani na okumangalelayo.

Lilo ke elo ilifa lezicaka zikaNdikhoyo;

ewe, mna ndozithi jize ngoloyiso.”

Etshilo nje ke uNdikhoyo utshilo!