IsiXhosa 1996 (XHO96)
53

531Ke abantu bophendula bathi:

“Ngubani ongékholiwe ludaba esiluvileyo?Roma 10:16

Ngubani ongéwuqondile umnwe kaNdikhoyo?Yoh 12:38

2Kaloku isicaka sikhule njengesithole kwelibharhileyo,

suke asabi namfaneleko nabunganga,

saba ngasijonga asabi namtsalane.

3Abantu basidelile basibukula,

saba ngumntu wenkxwaleko nentlungu.

Saba njengalowo ufulathelwayo, engasiwa so;

saba ngulowo udeliweyo, nathi asasikhathalela.

4“Kanti ngenene buthwelwe nguye ubuthathaka bethu,

inkxwaleko yethu yâsemagxeni akhe.Mat 8:17

Ngenene thina besiba ubandezelekile,

sisithi uyabethwa nguThixo.

5Phofu ke ungxwelerhwe ngenxa yokukreqa kwethu;

ewe, ubulewe ngenxa yobugwenxa bethu.

Ukohlwaywa kwakhe kusiphathele uxolo;

thina sinyangwe ngamanxeba akhe.1 Pet 2:24

6Sonke salahleka njengeegusha,

elowo wabhadula ngeyakhe indlela;1 Pet 2:25

ke yena uNdikhoyo wamwisela ngobugwenxa bethu sonke.

7“Ewe, yena waphathwa gadalala,

kodwa wathi cwaka, akakhalaza tu.

Waba njengexhwane eliya kuxhelwa,SiTyh 5:6

wathi cwaka njengegusha ichetywa;

ewe, akawuvulanga umlomo wakhe.

8Wanqanyulwa ngengcinezelo nesigwebo.

Kwisizukulwana sakhe ngubani oyiqondileyo le nto?Mseb 8:32-33

Inene, wanqanyulwa kwelabaphilayo;

wabethwa ngenxa yezikreqo zamawethu.

9Engcwabeni walala nezikhohlakali,

ngokunjalo nesityebi ekufeni kwakhe,

nakuba wayengenzanga lugonyamelo,

engazange waba ngokhohlisayo.1 Pet 2:22

10Kanti yintando kaNdikhoyo ukuba abandezeleke abulawe,

khon' ukuze ukufa kwakhe kube lidini lokungxengxezela izono.

Ngoko ke wobona nezizukulwana;

uya kukhula ade akhokhobe;

ngaye intando kaNdikhoyo yofezekiswa.

11Ngenxa yembandezelo yakhe

wobuya axhamle ulonwabo.

Uthi uNdikhoyo:

“Ngokwazana nesi sicaka sam sindikholisayo

abaninzi bofumana ubulungisa.

Kaloku sona sibuthwele ubugwenxa babo.

12Yena ndomabela isahlulo phakathi kweendwalutho,

abe nenxaxheba kumaxhoba ndawonye namagorha.

Kaloku waziqongqothela ekufeni,

wada wabalwa nabakreqi.Marko 15:28; Luka 22:37

Kaloku usithwele isono sabaninzi,

wenza isingxengxezo ngenxa yabakreqileyo.”