IsiXhosa 1996 (XHO96)
50

Ukuthinjwa kungenxa yezono

501*UNdikhoyo uthethe wathi:

“Ùthi abantu bam ndabagxotha

okomfo esahlukana nomfazi wakhe?

Ziphi ke iincwadi zolo qhawukano?

Ngaba ndanithengisa kubani

njengomfo othengisa ngekhoboka lakhe?

Hayi kaloku, nathengiswa ngenxa yezono zenu;

nagxothwa wena nonyoko ngenxa yamatyala enu.

2Ndakufika akubangakho bani undamkelayo;

ndaba ngamemeza akwasabela mntu.

Ngaba imfutshane na ingalo yam?

Ngaba andinako na ukukukhulula?

Mhlawumbi makube andinamandla na ukuze ndikusindise?

Ndithi ndingakhalima lome qoko ulwandle,

imilambo itsho ibharhe,

iintlanzi zife kukunqaba kwamanzi;

yeka ke elo phunga!

3Isibhakabhaka ndisivathisa ngobumnyama,

amazulu anxibe ezokuzila.”

Intobeko yesicaka sikaNdikhoyo

4UMhlekazi *uNdikhoyo undazisile into emandiyithethe,

ukuze ndikhuthaze abo batyhafileyo.

Ntsasa zonke undivusa ndiphulaphule

njengalowo ufundiswayo.

5UMhlekazi uNdikhoyo undivule ingqiqo;

nam ke zange ndivukelane naye,

ngenene zange ndirhoxe kuye.

6Ndazinikezela kwabo bandibethayo,

kwabo banditsala-tsalayo, bencothula intshebe yam,

bephatha kunditshicela ebusweni bendinyelisa.Mat 26:67; Marko 14:65

7Kaloku uMhlekazi uNdikhoyo uyandisiza;

ngoko ke andiyi kuhlazeka.

Ndikulungele ukunyamezela;

ewe, andisayi kudana.

8UThixo ondithethelelayo ukufuphi nam;

yena wosuka andigwebele.

Ngubani ke ongade andimangalele?

Makeze kaloku, siye enkundleni;

makachaze izityholo andibeka zona.

9Mna ndithethelelwa nguMhlekazi uNdikhoyo.

Ngubani ke onako ukundigweba?

Abandimangalelayo boguga njengengubo;

nabo baya kumemethwa ngamanundu.Roma 8:33-34

10Ngoobani na abamnqula ngentlonelo uNdikhoyo,

abasiphulaphulayo isicaka sakhe?

Ofikelwa bubumnyama, ekude nokukhanya,

makathembele ngoNdikhoyo;

ewe, makakholose ngoThixo wakhe.

11Nina baphembi bamayelenqe,

isikhuni sobuya nomkhwezeli.

NguNdikhoyo oya kuyenza loo nto,

ke wena ufe ungcungcuthekile.

51

Intuthuzelo eJerusalem

511*UNdikhoyo uthi:

“Phulaphulani, nina banxanel' ubulungisa,

nina babongozana noNdikhoyo.

Khangelani kwiliwa enathwetyulwa kulo,

kuloo mqhokro navunjululwa kuwo.

2Khanicinge ngoAbraham inyange,

nangoSara yena ungumawokhulu.

Ndambiza eyedwa kuphela,

ndaza ndamsikelela waba sisizwe.

3Inene uNdikhoyo woyithuthuzela iZiyon,

akhathazeke ngenxa yamabhodlo ayo.

Elibharhileyo wolijika libe ngumyezo,

nentlango ibe njengomyezo waseIdeni,

khona kulawule uvuyo nemincili,

ibe yintsholo yengoma yokudumisa.

4“Ndiphulaphuleni ke, bantu bam,

nibek' iindlebe, sizwe sam.

Mna ndowisa umthetho;

ulawulo lwam lukhanyisele izizwe.

5Ngokukhawuleza ndiza kuhlengahlengisa;

usindiso lwam lusendleleni;

izizwe zolawulwa ndim ngenkqu.

Kaloku nezikude zindilindele;

nazo zikholose ngamandla am.

6Khanijonge amazulu phezulu,

nijonge umhlaba phantsi.

Amazulu othi pheselele njengomsi,

umhlaba uguge njengengubo,

abantu bafe njengeempukane.

Ke lona usindiso lwam lohlala luhleli;

ubulungisa bam soze buthini.

7“Ndiveni, nina babaziyo ubulungisa,

luhlangandini lunomthetho wam entliziyweni.

Sanukuzihlupha ngâbo baninyelisayo,

ningazidubi nangabo banithukayo.

8Bonyamalala ngathi yingubo edliwe ngamanundu,

ngathi buboya begusha obudliwe ngumbungu.

Ubulungisa bam bona boma bumi;

usindiso lwam lukwizizukulwana ngezizukulwana.”

9Hoyina, Ndikhoyo! Sihlangule!

Xhoba ngamandla akho usihlangule;

makube njengemihla yamandulo.

Kaloku nguwe owahlanganisela inabulele;

nguwe owamqwenga-qwengayo uRahabhi.URahabhi sisilo esoyikekayo saselwandle ezintsomini zaseKanana

10Nguwe owalomisayo nolwandle;

nguwe owavula indlela enzonzobileni,

baza badlula abakhululwa bakho.

11Abo bahlawulelweyo nguNdikhoyo

baya kungena eJerusalem bechulumacha,

bengqungqa bememelela ngemihlali,

bathiwe jize ngovuyo ngonaphakade,

bonwabe babe nemincili,

bangaze babuye bazane neenzingo neenkxwaleko.

12UNdikhoyo utsho ukuthi:

“Mna ndingulowo ukuthuthuzelayo;

ngani ke ukuba woyike umntu –

into evuthuluka njengengca?

13Kanti umlibele na uNdikhoyo uMenzi wakho,

yena wawatwabululayo amazulu,

yena walisekayo ihlabathi?

Ngani ukuba uhlale ngedyudyu,

usoyika ingqumbo yomcinezeli?

Lowo uzungula ukukutshabalalisa

soze abe nako ukukuchukumisa.

14Abo babanjiweyo sebeza kukhululwa;

abayi kufa, koko bodla ubomi obude,

bangalambi, koko baxhamle intlutha.

15Mna ndinguNdikhoyo uThixo wakho;

mna ndiyalushukumisa nolwandle,

amaza alo atsho agragrame.

Igama lam nguNdikhoyo uSomandla-onke.

16Mna ndawatwabulula amazulu,

ndazaneka iziseko zehlabathi.

KwiZiyon ke ndithi:

‘Ke wena ungowam;

imfundiso yam ndikunikile,

futhi ke ndiyakukhusela.’ ”

Isiphelo sentlupheko yeJerusalem

17Vuka! Vuka, Jerusalem!

Phaphama ude uphakame!

Kaloku usizekile isohlwayo akuphathele sona *uNdikhoyo;

usiqongqoloze sada sakunxilisa.SiTyh 14:10; 16:19

18Ngoku ke akakho okukhokelayo –

namnye kubantu bakho –

engekho nakoonyana obazeleyo;

tu umntu wokukurhuqa.

19Kuwe ilishwa lishwabene ngokuphindiweyo:

umhlaba wakho uvukuzeliswe yimfazwe;

abantu bakho bamemethwa yindlala.

Ngubani ke onokukuthuthuzela?

20Oonyana bakho zizigede eziyobayo;

bathe tywaa ezitalatweni phaya.

Sebefana nenxala emgibeni.

Batyakatywa yingqumbo kaNdikhoyo;

umsindo woThixo wakho uphezu kwabo.

21Yiva, Jerusalem ebandezelekileyo,

wena ugxadazela ungaselanga.

22Utsho uMhlekazi uNdikhoyo,

nditsho uThixo wakho lo ukuthethelelayo:

“Ngoku ndiyayisusa kuwe le ndebe,

ingqumbo le ndakuseza yona,

le isuke yakugxadazelisa;

ngoku sobe ube sayixhamla.

23Ndoyinika abakuphakele ingcinezelo,

abo bakwenze umgaqo wokuhamba,

abo bakuxangxathe ngeenyawo,

abo bakuxovule njengomhlaba.”

52

IJerusalem yohlangulwa

521Vuka! Vuka, Ziyon!

Khawuvath' amandla nokomelela;

khawufak' ezingayiwayo ngokundileka.

Awu, Jerusalem, sixekondini esingcwele,SiTyh 21:2,27

kula masango soze babe sangena abangalukangaAmaSirayeli ayenesiko lokwalusa amakhwenkwe ngosuku lwesibhozo ezelwe. Le nto ibingumqondiso womnqophiso phakathi kwawo noThixo – ziQalo 17:10-14 nâbo *bagqwalisekileyo.

2Vuk' uvuthulul' uthuli olo;

mbanjwandini Jerusalem, khululeka.

Thukulul' amakhamandel' akukhonkxileyo,

ungqendeve, mthinjwandini Ziyon.

3UNdikhoyo uthi:

“Ukungena kwenu ebukhobokeni zange nihlawulelwe,

ngoko ke naxa nikhululekayo akuyi kwenziwa mrhumo.”

4Ewe, uMhlekazi uNdikhoyo uthi:

“Kuqala abantu bam bâya kuhlala eJiputa;

kamva ke bangena phantsi kwedyokhwe yama-Asiriya.

5Ngoku ngaba yiyiphi ke le imeko?” utsho uNdikhoyo.

“Kaloku abantu bam baqweqwedisiwe

bangena ebukhobokeni ngaphandle kwentlawulo,

nabaphathi babo baphoxisa ngabo.

Igama lam lihlala linyeliswa imihla yonke.Roma 2:24

6Kwithuba elizayo abantu bam baya kulazi igama lam,

baqonde ukuba ndim owatshoyo,

ewe, ndim kanye!”

7Hayi ubuhle beenyawo zesigidimi sibhijel' iintaba,

sipheth' iindaba ezimnandi,

sibhengeza sisithi: “Uxolo lufikile!Nah 1:15; Roma 10:15; Efese 6:15

Yonk' intw' ilungile! Nal' usindiso!”

Ewe, sibhekisa kwiZiyon sisithi:

“UThixo wakho uyalawula.”

8Abalindi batsho ngentswahla,

batsho ngenzwinini yovuyo ngazwi-nye.

Kaloku ngoku sebebona ngamehlo;

nanko uNdikhoyo engena eZiyon!

9Dandulukani ngemivuyo nemincili

nani ke, mabhodlo aseJerusalem.

UNdikhoyo wobathuthuzela abantu bakhe,

ayikhulule iJerusalem.

10Yena wosebenza ngamandla awodwa,

zibone zonke izizwe,

usindiso loThixo wethu lutyhileke kuzo zonke iintlanga.

11Ke nina phumani, hambani nimke apho,

ningachukumisi nento le *enomlaza.

Phumani ningenabala nimsulwa,2 Kor 6:17

baphathi bobuncwane bendlu kaThixo.

12Namhla aniyi kuphuma magxabha-gxabha.

Kaloku animki ngakuba nibhaca,

koko nikhokelwa nguNdikhoyo.

UThixo kaSirayeli wonikhusela ngeenxa zonke.

Isicaka soyisa kwiimbandezelo

13*UNdikhoyo uthi:

“Isicaka sam sophumelela;

siya kuphakamela phezulu ngendumasi.

14Ke abaninzi bomangaliswa bakusibona;

suka santleke-ntleke asazeka,

imbonakalo yaso ingachazeki,

singasafani nanyana wamntu.

15Nangoku ke wochaphazela izizwe ezininzi,Okanye: “Nangoku ke izizwe ezininzi zosuka zimangale”

izikumkani zikhumnqe zisik' umlomo.

Kaloku zobona zide ziqondisise nento ezingazange zayazi.”Roma 15:21