IsiXhosa 1996 (XHO96)
51

Intuthuzelo eJerusalem

511*UNdikhoyo uthi:

“Phulaphulani, nina banxanel' ubulungisa,

nina babongozana noNdikhoyo.

Khangelani kwiliwa enathwetyulwa kulo,

kuloo mqhokro navunjululwa kuwo.

2Khanicinge ngoAbraham inyange,

nangoSara yena ungumawokhulu.

Ndambiza eyedwa kuphela,

ndaza ndamsikelela waba sisizwe.

3Inene uNdikhoyo woyithuthuzela iZiyon,

akhathazeke ngenxa yamabhodlo ayo.

Elibharhileyo wolijika libe ngumyezo,

nentlango ibe njengomyezo waseIdeni,

khona kulawule uvuyo nemincili,

ibe yintsholo yengoma yokudumisa.

4“Ndiphulaphuleni ke, bantu bam,

nibek' iindlebe, sizwe sam.

Mna ndowisa umthetho;

ulawulo lwam lukhanyisele izizwe.

5Ngokukhawuleza ndiza kuhlengahlengisa;

usindiso lwam lusendleleni;

izizwe zolawulwa ndim ngenkqu.

Kaloku nezikude zindilindele;

nazo zikholose ngamandla am.

6Khanijonge amazulu phezulu,

nijonge umhlaba phantsi.

Amazulu othi pheselele njengomsi,

umhlaba uguge njengengubo,

abantu bafe njengeempukane.

Ke lona usindiso lwam lohlala luhleli;

ubulungisa bam soze buthini.

7“Ndiveni, nina babaziyo ubulungisa,

luhlangandini lunomthetho wam entliziyweni.

Sanukuzihlupha ngâbo baninyelisayo,

ningazidubi nangabo banithukayo.

8Bonyamalala ngathi yingubo edliwe ngamanundu,

ngathi buboya begusha obudliwe ngumbungu.

Ubulungisa bam bona boma bumi;

usindiso lwam lukwizizukulwana ngezizukulwana.”

9Hoyina, Ndikhoyo! Sihlangule!

Xhoba ngamandla akho usihlangule;

makube njengemihla yamandulo.

Kaloku nguwe owahlanganisela inabulele;

nguwe owamqwenga-qwengayo uRahabhi.URahabhi sisilo esoyikekayo saselwandle ezintsomini zaseKanana

10Nguwe owalomisayo nolwandle;

nguwe owavula indlela enzonzobileni,

baza badlula abakhululwa bakho.

11Abo bahlawulelweyo nguNdikhoyo

baya kungena eJerusalem bechulumacha,

bengqungqa bememelela ngemihlali,

bathiwe jize ngovuyo ngonaphakade,

bonwabe babe nemincili,

bangaze babuye bazane neenzingo neenkxwaleko.

12UNdikhoyo utsho ukuthi:

“Mna ndingulowo ukuthuthuzelayo;

ngani ke ukuba woyike umntu –

into evuthuluka njengengca?

13Kanti umlibele na uNdikhoyo uMenzi wakho,

yena wawatwabululayo amazulu,

yena walisekayo ihlabathi?

Ngani ukuba uhlale ngedyudyu,

usoyika ingqumbo yomcinezeli?

Lowo uzungula ukukutshabalalisa

soze abe nako ukukuchukumisa.

14Abo babanjiweyo sebeza kukhululwa;

abayi kufa, koko bodla ubomi obude,

bangalambi, koko baxhamle intlutha.

15Mna ndinguNdikhoyo uThixo wakho;

mna ndiyalushukumisa nolwandle,

amaza alo atsho agragrame.

Igama lam nguNdikhoyo uSomandla-onke.

16Mna ndawatwabulula amazulu,

ndazaneka iziseko zehlabathi.

KwiZiyon ke ndithi:

‘Ke wena ungowam;

imfundiso yam ndikunikile,

futhi ke ndiyakukhusela.’ ”

Isiphelo sentlupheko yeJerusalem

17Vuka! Vuka, Jerusalem!

Phaphama ude uphakame!

Kaloku usizekile isohlwayo akuphathele sona *uNdikhoyo;

usiqongqoloze sada sakunxilisa.SiTyh 14:10; 16:19

18Ngoku ke akakho okukhokelayo –

namnye kubantu bakho –

engekho nakoonyana obazeleyo;

tu umntu wokukurhuqa.

19Kuwe ilishwa lishwabene ngokuphindiweyo:

umhlaba wakho uvukuzeliswe yimfazwe;

abantu bakho bamemethwa yindlala.

Ngubani ke onokukuthuthuzela?

20Oonyana bakho zizigede eziyobayo;

bathe tywaa ezitalatweni phaya.

Sebefana nenxala emgibeni.

Batyakatywa yingqumbo kaNdikhoyo;

umsindo woThixo wakho uphezu kwabo.

21Yiva, Jerusalem ebandezelekileyo,

wena ugxadazela ungaselanga.

22Utsho uMhlekazi uNdikhoyo,

nditsho uThixo wakho lo ukuthethelelayo:

“Ngoku ndiyayisusa kuwe le ndebe,

ingqumbo le ndakuseza yona,

le isuke yakugxadazelisa;

ngoku sobe ube sayixhamla.

23Ndoyinika abakuphakele ingcinezelo,

abo bakwenze umgaqo wokuhamba,

abo bakuxangxathe ngeenyawo,

abo bakuxovule njengomhlaba.”