IsiXhosa 1996 (XHO96)
49

Ukhanyiso lwezizwe

491I-i-i-nzwi! Bekan' iindlebe, zizw' ezikude!

Yivani ke, nina nto zihlal' ekudeni!

*UNdikhoyo wandibiza ndingekaliboni ilanga;

ewe, wandikhankanya ndingekazalwa.Jer 1:5

2Wawenza amazwi am ahlaba njengekrele;Hebh 4:12; siTyh 1:16

ewe, yena wandifumbatha ngesandla,

wandicikiza ngathi uhombisa utolo,

wandithi xhwa sendilind' umayenzeke.

3Ke yena wathetha nam, wathi:

“Wena usisicaka sam, Sirayeli;

ngawe ndibhengeza ubungangamsha bam.”

4Ke mna ndithe: “Ndibulalekele ilize;

umzabalazo wam ungamampunge.

Kambe ke ibango lam likuNdikhoyo;

nguThixo wam oya kundibuyekeza.”

5UNdikhoyo owandibumba esizalweni,

wandenza isicaka sakhe,

ukuze ndibuyisele uYakobi kuye,

ndiphuthume uSirayeli owabhacayo.

Kaloku isidima ndisizuza kuNdikhoyo;

amandla am ampompoza kuThixo wam.

6UNdikhoyo uthethe wenjenje:

“Njengesicaka sam akwanele okokuba ubuyisele ubuhandiba kwaYakobi,

uphuthume amasalela kaSirayeli endiwalondolozileyo,

koko ndikumisela ukuba ube lukhanyiso lweentlanga,Isaya 42:6; Luka 2:32; Mseb 26:23

ube lusindiso lwam olubandakanya ihlabathi jikelele.Mseb 13:47

7UYedwa, uNdikhoyo, uThixo kaSirayeli,

lowo unguMkhululi wakhe,

uthi kulowo udelwe mpela-mpela,

nditsho lowo ucatshukelwayo zizizwe,

lowo usisicaka seziphathamandla:

“Izikumkani ziya kukubona;

ewe, ziya kuphakama zikhahlele,

namatshawe aya kuvova ee guqaqa!”

Yonke loo nto ke iza kwenzeka

kuba uNdikhoyo ekunyule wena ukuze ube sisicaka sakhe,

nditsho uThixo onguYedwa kaSirayeli othembekileyo.

Abasayi kunxanwa balambe

8*UNdikhoyo uthi:

“Ayeza amathuba akholekileyo,

imihla yokusindiswa.

Ke mna ndiya kukusiza,

ndisabele ndakuva uzibika.2 Kor 6:2

Ndiya kukwalúsa ndikukhusele,

ngawe ndenze umnqophiso nabantu.

Ngawe ndolibuyisela kubantu bam ilizwe,

ndilabe eliyinkangala libe lilifa,

9amabanjwa uwathethele uthi:

‘Yinkululeko; khululekani;’

uthi kwabo basebumnyameni:

‘Phumani, nize ekukhanyeni.’

“Bona baya kutya ngasezindleleni

njengeegusha ezitya ezindulini.

10Abayi kubuya balambe banxanwe;

ilanga lentlango aliyi kubenzakalisa.

Baya kwaluswa ngulowo unovelwano,

abakhokelele kwimithombo empompozayo.SiTyh 7:16-17

11Ndogqobhoz' iintaba, ndivul' uhola,

abantu bam ndibahlahlel' indlela.

12Bona bothi gqi kwelikude –

nditsho kwelasentla nasentshonalanga –

bophum' eSinim kwelasezantsi.”

13Memelelani ngovuyo, nina mazulu;

yeyezela uhlahlambe, wena mhlaba;

hlokomani nivume, nina zintaba!

Kaloku uNdikhoyo uyabathuthuzela abantu bakhe;

uhlabekile ziinkxwaleko zeentsizana zakhe.

14Ke yena uZiyon uthi:

“Hayi bo! UNdikhoyo undifulathele;

iNkosi isuke yandilibala.”

15Waphendula ke esithi:

“Ngaba umfazi angalulibala na usana lwakhe,

ade angavakalelwa ngowakhe umntwana?

Noba ke yena angade amlibale,

okokwam ke mna soze ndikufulathele,

16kuba igama lakho ndilivambile,

ndilithe tyaba esandleni sam;

iindonga zakho zihlala zisemehlweni am.

17Bayeza oonyana bakho;

baza kuphinda bakuvuse;

abakutshabalalisayo bayemka.

18Khawulaqaze uqwalasele:

nâbo oonyana bakho bexhontelana;

nâbo bebuya begxalathelana.

Ndiyafunga mna Thixo ophilayo,

nawe wozingca ngoonyana bakho,

uxel' umtshakazi ngobuyoko-yoko bakhe.

19“Ngenene ilizwe lakho labhukuqwa lada labharha,

kodwa ngoku loba lincinane kunabo,

lingabalingani abo babuyela kulo;

abo balibhukuqayo boba sebekude.

20Abantwana obazalele ekuxhwalekeni

ngeny' imini baya kuthi kuwe:

‘Lo mhlaba mncinane gqitha;

sivulel' indawo, ukuze sime nathi!’

21Uya kwandula ke uthi:

‘Ndibathathe phi abantwana abangaka?

Ndandingaphathi, ndiludlolo;

kaloku ndathinjwa ndagxothwa.

Kambe ke bakhuliswe ngubani aba?

Mna ndasala ndiyimpula kalujaca,

ngaba luphuma phi na usapho olungaka?’ ”

22UMhlekazi uNdikhoyo uthi:

“Ndiya kuzikhweba iintlanga,

ndiziphakamisele imbasa yam izizwe,

zitsho zize nalo usapho lwakho,

zibabeleke oonyana bakho,

zizifunqule iintombi zakho.

23Ookumkani boba ngabondli bakho,

ookumkanikazi babe ziineni zakho;

bothi vovololo, benik' imbeko kuwe,

borhuqa phantsi ngentlonipho,

utsh' uqond' ukuba ndinguNdikhoyo,

soze badane abo bathembela ngam.”

24Ungalohlutha na ixhoba lejoni?

Ungamkhulula na umthinjwa kulowo umthimbileyo?

25Kambe yena uNdikhoyo uthi:

“Yiloo nto kanye eza kwenzeka:

amaxhoba othathwa kumajoni,

abathinjwa bakhululwe kubathimbi.

Baxabene nam abo balwa nawe;

usapho lwakho lona ndiluhlangule.

26Abakucinezelayo ndobatsho bavukelane;

boqumba babe ngoomnqay' ulambile,

noluntu lonke lutsho lundiqonde

ukuba ndinguNdikhoyo okusindisayo,

mna Mkhululi wakho, iNgangamsha kaYakobi.”

50

Ukuthinjwa kungenxa yezono

501*UNdikhoyo uthethe wathi:

“Ùthi abantu bam ndabagxotha

okomfo esahlukana nomfazi wakhe?

Ziphi ke iincwadi zolo qhawukano?

Ngaba ndanithengisa kubani

njengomfo othengisa ngekhoboka lakhe?

Hayi kaloku, nathengiswa ngenxa yezono zenu;

nagxothwa wena nonyoko ngenxa yamatyala enu.

2Ndakufika akubangakho bani undamkelayo;

ndaba ngamemeza akwasabela mntu.

Ngaba imfutshane na ingalo yam?

Ngaba andinako na ukukukhulula?

Mhlawumbi makube andinamandla na ukuze ndikusindise?

Ndithi ndingakhalima lome qoko ulwandle,

imilambo itsho ibharhe,

iintlanzi zife kukunqaba kwamanzi;

yeka ke elo phunga!

3Isibhakabhaka ndisivathisa ngobumnyama,

amazulu anxibe ezokuzila.”

Intobeko yesicaka sikaNdikhoyo

4UMhlekazi *uNdikhoyo undazisile into emandiyithethe,

ukuze ndikhuthaze abo batyhafileyo.

Ntsasa zonke undivusa ndiphulaphule

njengalowo ufundiswayo.

5UMhlekazi uNdikhoyo undivule ingqiqo;

nam ke zange ndivukelane naye,

ngenene zange ndirhoxe kuye.

6Ndazinikezela kwabo bandibethayo,

kwabo banditsala-tsalayo, bencothula intshebe yam,

bephatha kunditshicela ebusweni bendinyelisa.Mat 26:67; Marko 14:65

7Kaloku uMhlekazi uNdikhoyo uyandisiza;

ngoko ke andiyi kuhlazeka.

Ndikulungele ukunyamezela;

ewe, andisayi kudana.

8UThixo ondithethelelayo ukufuphi nam;

yena wosuka andigwebele.

Ngubani ke ongade andimangalele?

Makeze kaloku, siye enkundleni;

makachaze izityholo andibeka zona.

9Mna ndithethelelwa nguMhlekazi uNdikhoyo.

Ngubani ke onako ukundigweba?

Abandimangalelayo boguga njengengubo;

nabo baya kumemethwa ngamanundu.Roma 8:33-34

10Ngoobani na abamnqula ngentlonelo uNdikhoyo,

abasiphulaphulayo isicaka sakhe?

Ofikelwa bubumnyama, ekude nokukhanya,

makathembele ngoNdikhoyo;

ewe, makakholose ngoThixo wakhe.

11Nina baphembi bamayelenqe,

isikhuni sobuya nomkhwezeli.

NguNdikhoyo oya kuyenza loo nto,

ke wena ufe ungcungcuthekile.

51

Intuthuzelo eJerusalem

511*UNdikhoyo uthi:

“Phulaphulani, nina banxanel' ubulungisa,

nina babongozana noNdikhoyo.

Khangelani kwiliwa enathwetyulwa kulo,

kuloo mqhokro navunjululwa kuwo.

2Khanicinge ngoAbraham inyange,

nangoSara yena ungumawokhulu.

Ndambiza eyedwa kuphela,

ndaza ndamsikelela waba sisizwe.

3Inene uNdikhoyo woyithuthuzela iZiyon,

akhathazeke ngenxa yamabhodlo ayo.

Elibharhileyo wolijika libe ngumyezo,

nentlango ibe njengomyezo waseIdeni,

khona kulawule uvuyo nemincili,

ibe yintsholo yengoma yokudumisa.

4“Ndiphulaphuleni ke, bantu bam,

nibek' iindlebe, sizwe sam.

Mna ndowisa umthetho;

ulawulo lwam lukhanyisele izizwe.

5Ngokukhawuleza ndiza kuhlengahlengisa;

usindiso lwam lusendleleni;

izizwe zolawulwa ndim ngenkqu.

Kaloku nezikude zindilindele;

nazo zikholose ngamandla am.

6Khanijonge amazulu phezulu,

nijonge umhlaba phantsi.

Amazulu othi pheselele njengomsi,

umhlaba uguge njengengubo,

abantu bafe njengeempukane.

Ke lona usindiso lwam lohlala luhleli;

ubulungisa bam soze buthini.

7“Ndiveni, nina babaziyo ubulungisa,

luhlangandini lunomthetho wam entliziyweni.

Sanukuzihlupha ngâbo baninyelisayo,

ningazidubi nangabo banithukayo.

8Bonyamalala ngathi yingubo edliwe ngamanundu,

ngathi buboya begusha obudliwe ngumbungu.

Ubulungisa bam bona boma bumi;

usindiso lwam lukwizizukulwana ngezizukulwana.”

9Hoyina, Ndikhoyo! Sihlangule!

Xhoba ngamandla akho usihlangule;

makube njengemihla yamandulo.

Kaloku nguwe owahlanganisela inabulele;

nguwe owamqwenga-qwengayo uRahabhi.URahabhi sisilo esoyikekayo saselwandle ezintsomini zaseKanana

10Nguwe owalomisayo nolwandle;

nguwe owavula indlela enzonzobileni,

baza badlula abakhululwa bakho.

11Abo bahlawulelweyo nguNdikhoyo

baya kungena eJerusalem bechulumacha,

bengqungqa bememelela ngemihlali,

bathiwe jize ngovuyo ngonaphakade,

bonwabe babe nemincili,

bangaze babuye bazane neenzingo neenkxwaleko.

12UNdikhoyo utsho ukuthi:

“Mna ndingulowo ukuthuthuzelayo;

ngani ke ukuba woyike umntu –

into evuthuluka njengengca?

13Kanti umlibele na uNdikhoyo uMenzi wakho,

yena wawatwabululayo amazulu,

yena walisekayo ihlabathi?

Ngani ukuba uhlale ngedyudyu,

usoyika ingqumbo yomcinezeli?

Lowo uzungula ukukutshabalalisa

soze abe nako ukukuchukumisa.

14Abo babanjiweyo sebeza kukhululwa;

abayi kufa, koko bodla ubomi obude,

bangalambi, koko baxhamle intlutha.

15Mna ndinguNdikhoyo uThixo wakho;

mna ndiyalushukumisa nolwandle,

amaza alo atsho agragrame.

Igama lam nguNdikhoyo uSomandla-onke.

16Mna ndawatwabulula amazulu,

ndazaneka iziseko zehlabathi.

KwiZiyon ke ndithi:

‘Ke wena ungowam;

imfundiso yam ndikunikile,

futhi ke ndiyakukhusela.’ ”

Isiphelo sentlupheko yeJerusalem

17Vuka! Vuka, Jerusalem!

Phaphama ude uphakame!

Kaloku usizekile isohlwayo akuphathele sona *uNdikhoyo;

usiqongqoloze sada sakunxilisa.SiTyh 14:10; 16:19

18Ngoku ke akakho okukhokelayo –

namnye kubantu bakho –

engekho nakoonyana obazeleyo;

tu umntu wokukurhuqa.

19Kuwe ilishwa lishwabene ngokuphindiweyo:

umhlaba wakho uvukuzeliswe yimfazwe;

abantu bakho bamemethwa yindlala.

Ngubani ke onokukuthuthuzela?

20Oonyana bakho zizigede eziyobayo;

bathe tywaa ezitalatweni phaya.

Sebefana nenxala emgibeni.

Batyakatywa yingqumbo kaNdikhoyo;

umsindo woThixo wakho uphezu kwabo.

21Yiva, Jerusalem ebandezelekileyo,

wena ugxadazela ungaselanga.

22Utsho uMhlekazi uNdikhoyo,

nditsho uThixo wakho lo ukuthethelelayo:

“Ngoku ndiyayisusa kuwe le ndebe,

ingqumbo le ndakuseza yona,

le isuke yakugxadazelisa;

ngoku sobe ube sayixhamla.

23Ndoyinika abakuphakele ingcinezelo,

abo bakwenze umgaqo wokuhamba,

abo bakuxangxathe ngeenyawo,

abo bakuxovule njengomhlaba.”