IsiXhosa 1996 (XHO96)
4

41Ke kaloku abafazi abasixhenxe bobambelela ndodeni-nye, bathi: “Sinako ukuzixhasa ngokutya nempahla yokunxiba; kambe ke into esiyicelayo kukuba sibizwe ngegama lakho, ukuze siphume ehlazweni.”

Ikamva leJerusalem

2Ngelo xesha ke ihlumelo eliveliswe *nguNdikhoyo liya kukhula ligabadele libe lihle gqitha. Ke imveliso yomhlaba iya kuba ligugu nebhongo kuloo maSirayeli asindileyo. 3Elo qaqobana labantu abachongwe nguThixo basala eJerusalem bokwaziwa ngokuba ngabantu bakaThixo ncakasana.

4Kaloku iNkosi iya kukuhlambulula ukungcola kwabafazi baseZiyon, iligutyule negazi eliphalele eJerusalem, nto leyo iya kuyenza ngoMoya wayo ogwebayo, uMoya wayo ovuthayo. 5Intaba iZiyon nabo bonke abakuyo uNdikhoyo uya kubagubungela ngelifu alidalileyo elirhuqayo emini, aze ngokuhlwa abakhanyisele ngedangatye eliqaqambileyo. Ewe, uThixo isixeko eso uya kusisitha asikhusele ngobungangamsha bakhe.Mfud 13:21; 24:16 6Ngenene isixeko esi siya kuba semthunzini ngexa lasemini, sibe yinqaba sikhuseleke ezimvuleni nakwiinkqwithela.

5

Ingoma engesidiliya

51Makhe ndintyiloze ndivum' ingoma,

ingoma ngogxa wam nesidiliya sakhe.

Ugxa wam wayenesidiliya

kwinduli echuma kunene.

2Wawuphethula umhlaba, wawageqa amatye,

waza watyala idiliya yodidi.

Kwalapho wakha nemboniselo;

ngokunjalo wenza nesixovulelo.

Waza ke wanqumama ekholosile;

suka ke zona iidiliya zavela zingezizo.Mat 21:33; Marko 12:1; Luka 20:9

3“Athi ke, nina bemi baseJerusalem,

ngokunjalo nani, bantu bakwaJuda!

Ndiyanibongoza, khanahlule phakathi kwam nesidiliya sam.

4Ngaba yintoni endingasenzelanga yona?

Yiyiphi enye into engendisenzele yona?

Ngaba uphi undonakele?

Kaloku mna ndithe ndijonge iidiliya,

suka sona savelisa ezingezizo.

5Phulaphulani ke, mna ndinixelele,

nantsi into endiya kusenza yona:

ndoyisusa loo nto ndisibiyele ngayo,

sitsho sibe sisisulu sokubhuqwa;

ndiya kuzidiliza iindonga ezisibiyeleyo,

imidiliya ibe sisisulu sokunyathelwa.

6Ndosiyeka nje, side sibe lifusi;

isidiliya singàthenwa, singàhlakulwa,

sikhule utshungu nenkunzane.

Namafu ngokwawo ndowagunyazisa

ukuze angasiphatheli namvula.”

7Isidiliya *sikaNdikhoyo onamandla onke yindlu kaSirayeli;

ewe, esi sidiliya ngamaJuda, wona angumyezo oligugu lakhe.

Yena walindela okusemthethweni kuwo,

suka wona ee dyubhu ngobutyadidi begazi!

Wayelindele ubulungisa kuwo,

suka yasisijwili sokuzibika!

Isohlwayo ngenxa yobundlobongela

8Kunyembelekile ke kuni,

kuba nithatha imizi ninemizi.

Nongeza amasimi, ninawo amasimi,

nifunzel' ukugqiba konke tu,

ibe nini nodwa abemi kweli lizwe.

9Ndimvile *uNdikhoyo onamandla onke;

ewe, ufunge wathi:

“Ngenene la mapomakazi ezindlu ndowatsho akhal' ibhungane,

neenzwakazi zemizi zoba ngamanxuwa.

10Kwisidiliya esiziindima ezilishumi

kuya kuphuma umphanda wewayini kuphela,

ize yona imbewu ezele ingobozi

ivelise isitya sengqolowa kuphela.”

11Yeha! Kunyembelekile kuni,

nina bavuka ekuseni,

nisukelana notywala kube njeya;

nina bajikeleza kude kube sebusuku,

nide nibe zizinxada-nxada kukunxila!

12Kwezo ziyunguma sisigingci nehapu,

umrhubhe nefluthi, ndawonye notywala;

uNdikhoyo yena animkhathalele,

nemisebenzi ayenzayo aniyihoyanga.

13Ngenxa yokuba bengaqiqi

abantu bam baza kuthinjwa.

Oomaqhuzu babo bofa yindlala,

ngokunjalo nomndilili ufe lunxano.

14Ngoko ke elabafileyo libalambele;

ewe, ingcwaba likhamise ng'aa,

liza kuziqongqoloza izihandiba zaseJerusalem.

Ngokunjalo nezihlwele ziya kutshona kulo,

ingabi yongxolo ke, ibe yingxuba kaxaka!

15Abantu baya kuthotywa bawe bhaxa;

abakhukhumeleyo baya kuhlazeka.

16Kodwa ke uNdikhoyo onamandla onke

uphakanyiswa bubulungisa bakhe;

ewe, yena uThixo onguYedwa

wozicacisa ngobulungisa bakhe.

17Amatakane aya kutya kuloo mabhodlo,

nawebhokhwe atsho afumane idlelo.

18Lusizi lodwa kwabarhuqa ukona ngomnxeba wokuxoka,

abo balandelwa sisono ngathi basirhuqa ngentsontela,

19abo bathi: “UThixo makakhawulezise;

makangxame enze sibone kaloku.

Masifike isicwangciso sikaYedwa kaSirayeli,

ukuze nathi sibe nokusiqonda.”

20Kulusizi kwabathi ububi kokuhle,

nakwabo bathi okuhle bububi;

nditsho abathi ubumnyama kukukhanya,

bajike bathi ukukhanya bubumnyama.

Bona ekrakrayo bathi imnandi,

ukanti emnandi bathi iyakrakra.

21Kunyembelekile kwabo bazicingela ukuba bazizilumko;

nditsho abo bazicingela ukuba bandwebile.

22Yeha ke nina, makroti asetywaleni,

nina bangamachule okuxuba utywala;

23nditsho nina bamkhululayo onetyala,

ngenxa yokuba nifumene isicengo,

nina babugqwethayo ubulungisa komsulwa!

24Ngoko ke niya kufana nomququ,

wona ulencwayo lidangatye;

nani niya kuba njengengca,

yona ishwatyaniswayo ngumlilo.

Niya kusuka nibole iingcambu;

intyatyambo yenu iya kuvuthuluka.

Kaloku niyimangele ingqeqesho kaNdikhoyo onamandla onke,

nalitshica ilizwi likaYedwa kaSirayeli.

25Ewe, uNdikhoyo uyalwa nabantu bakhe;

wosuka abathi mpaka ngesandla sakhe!

Ke zona iintaba zonyikima,

izidumbu zibe yinkunkuma ezitalatweni.

Naxa kunjalo nje usavutha ngumsindo;

ewe, akajiki, uyalekuza.

26UNdikhoyo uza kuxhokonxa isizwe esikude;

uza kuntyontyela esiseziphelweni zehlabathi.

Nâso ke sisiza sigxalathelana!

27Amajoni aso akakhubeki, engadinwa;

wona akozeli, akalali nokulala.

Ezawo iibhanti azikhululeki,

nemitya yeembadada zawo ayiqhawuki.

28Iintolo zawo azibukhali, ziingcangula;

ewe, ziinto ezihlala zityedile.

Iimpuphu zamahashe – nyengane yakwabani!

Ke wona amavili eenqwelo sisitshu.

29Ziinto ezivungama okwengonyama;

ewe, umgqumo wazo ngathi yingonyama entsha.

Zigragrama zilithi xhwii ixhoba lazo,

zilithi xhakamfu kungabikho unokulamla.

30Ngaloo mini ke zibhavumla phezu kwalo,

zitsho ngomgqumo ngathi lulwandle.

Wothi wakukrwaqula ke kulo mhlaba

ufike uyinkxwaleko nembonde-mbonde,

ukukhanya kuginywe bubumnyama bamafu.

6

Ukubizwa kukaIsaya

61Ngonyaka awasweleka ngawo ukumkani u-Uziya,2 Kum 15:7; 2 Gan 26:23 ndayibona iNkosi ihleli kwibhotwe layo eliphakamileyo nelizimasekileyo. Yayizithe wambu ngomnweba owawulurhululu lomwundu-wundu owalitsho lazala qhu elo pomakazi liyindlu yayo. 2Yayiphahlwe *zizithunywa ezimaphiko ngamathandathu. Ngasinye-ngasinye kuzo, isibini samaphiko sasigqume ubuso, isibini sambathise iinyawo, ukanti ke ngala mabini aseleyo sasiphaphazela. 3Zazikhwazana zixelelana zisithi:

“Hay' isidima, ayisosidima, ayisosidima *kuNdikhoyo uSomandla-onke!

Ubungangamsha bakhe bulizalisile ihlabathi jikelele!”SiTyh 4:8

4Ke kaloku eso sandi samazwi azo sazitsho zazama-zama iziseko zelo pomakazi; asisathethi ke ngomsi owawulapho, kuba wawubophe kulitsili nje!SiTyh 15:8

5Suka ke mna ndadanduluka ndathi: “Athi ke mna, mntu uludwayi! Kuxa bendingubani kakade ndingumfi nje! Kaloku nokuthetha kwam kuvuza ukona, ibe ke ndimi phakathi kwabantu abathi bakuthetha kurhuq' ukona. Kambe ke naxa kunjalo, uKumkani onguNdikhoyo uSomandla-onke ndimbone ngala wam amehlo!”

6Sasuka ke esinye sezo zithunywa ezimaphiko saphaphazela seza kum, siphethe ilahle elivuthayo, esasilithathe ngesibambo phaya kwiqonga leziqhumiso. 7Safika sandirheca ngalo apha emlonyeni, saza ke sathi: “Uyabona ke, likurhecile nje ngoku eli lahle, buphelisiwe ubutyala kuwe, zaye ke nezono zakho zicanyagushelwe.”

8INkosi ke yadanduluka yathi: “Yaz'ba ndiya kuthuma bani na? Ngubani ongaba sisigidimi sethu?”

Ke mna ndiphendule ndathi: “Thuma mna; ndiyaya!”

9Ke yona yathi: “Yiya kwaba bantu, uthi kubo:

“ ‘Niya kuphulaphula niphulaphule, ningaqondi noko;

niya kujonga nijonge, kodwa ningaboni nto!’

10Iqhube yenjenje:

‘Yenze gqathu-gqathu ingqiqo yaba bantu;

iindlebe zabo uzivale zivingceke tu,

namehlo abo ke uwavale mba,

hleze babone ngamehlo abo,

okanye beve ngeendlebe zabo,

mhlawumbi baqiqe ngeengqondo zabo,

nto leyo ke iya kubenza basuke beze kum banyangeke.’ ”Mat 13:14-15; Marko 4:12; Luka 8:10; Yoh 12:40; Mseb 28:26-27

11Ndibuzile ke mna ndathi:

“Koda kube nini na kunje, Mhlekazi?”

Ke yena undiphendule wenjenje:

“Izixeko zoda zibe ngamabhodlo;

ewe, koda kukhal' ibhungane,

imizi ingahlalwa bani mpela,

nomhlaba ubhuqeke ube yinkangala.

12Ewe, xa bebonke ndiya kubafudusa,

kulo mhlaba kusale kukwanti-zitshile.

13Noba kungakho mngqandanda usalayo,

nawo ngokwawo uya kutshitshiswa kuthi tu!

Kambe ke uya kufana nomterebhinte nom-oki,

mithi leyo ivelisa ihlumelo yakugawulwa.

Kananjalo ke isiphunzi sohlanga siya kuba nalo ihlumelo.”