IsiXhosa 1996 (XHO96)
49

Ukhanyiso lwezizwe

491I-i-i-nzwi! Bekan' iindlebe, zizw' ezikude!

Yivani ke, nina nto zihlal' ekudeni!

*UNdikhoyo wandibiza ndingekaliboni ilanga;

ewe, wandikhankanya ndingekazalwa.Jer 1:5

2Wawenza amazwi am ahlaba njengekrele;Hebh 4:12; siTyh 1:16

ewe, yena wandifumbatha ngesandla,

wandicikiza ngathi uhombisa utolo,

wandithi xhwa sendilind' umayenzeke.

3Ke yena wathetha nam, wathi:

“Wena usisicaka sam, Sirayeli;

ngawe ndibhengeza ubungangamsha bam.”

4Ke mna ndithe: “Ndibulalekele ilize;

umzabalazo wam ungamampunge.

Kambe ke ibango lam likuNdikhoyo;

nguThixo wam oya kundibuyekeza.”

5UNdikhoyo owandibumba esizalweni,

wandenza isicaka sakhe,

ukuze ndibuyisele uYakobi kuye,

ndiphuthume uSirayeli owabhacayo.

Kaloku isidima ndisizuza kuNdikhoyo;

amandla am ampompoza kuThixo wam.

6UNdikhoyo uthethe wenjenje:

“Njengesicaka sam akwanele okokuba ubuyisele ubuhandiba kwaYakobi,

uphuthume amasalela kaSirayeli endiwalondolozileyo,

koko ndikumisela ukuba ube lukhanyiso lweentlanga,Isaya 42:6; Luka 2:32; Mseb 26:23

ube lusindiso lwam olubandakanya ihlabathi jikelele.Mseb 13:47

7UYedwa, uNdikhoyo, uThixo kaSirayeli,

lowo unguMkhululi wakhe,

uthi kulowo udelwe mpela-mpela,

nditsho lowo ucatshukelwayo zizizwe,

lowo usisicaka seziphathamandla:

“Izikumkani ziya kukubona;

ewe, ziya kuphakama zikhahlele,

namatshawe aya kuvova ee guqaqa!”

Yonke loo nto ke iza kwenzeka

kuba uNdikhoyo ekunyule wena ukuze ube sisicaka sakhe,

nditsho uThixo onguYedwa kaSirayeli othembekileyo.

Abasayi kunxanwa balambe

8*UNdikhoyo uthi:

“Ayeza amathuba akholekileyo,

imihla yokusindiswa.

Ke mna ndiya kukusiza,

ndisabele ndakuva uzibika.2 Kor 6:2

Ndiya kukwalúsa ndikukhusele,

ngawe ndenze umnqophiso nabantu.

Ngawe ndolibuyisela kubantu bam ilizwe,

ndilabe eliyinkangala libe lilifa,

9amabanjwa uwathethele uthi:

‘Yinkululeko; khululekani;’

uthi kwabo basebumnyameni:

‘Phumani, nize ekukhanyeni.’

“Bona baya kutya ngasezindleleni

njengeegusha ezitya ezindulini.

10Abayi kubuya balambe banxanwe;

ilanga lentlango aliyi kubenzakalisa.

Baya kwaluswa ngulowo unovelwano,

abakhokelele kwimithombo empompozayo.SiTyh 7:16-17

11Ndogqobhoz' iintaba, ndivul' uhola,

abantu bam ndibahlahlel' indlela.

12Bona bothi gqi kwelikude –

nditsho kwelasentla nasentshonalanga –

bophum' eSinim kwelasezantsi.”

13Memelelani ngovuyo, nina mazulu;

yeyezela uhlahlambe, wena mhlaba;

hlokomani nivume, nina zintaba!

Kaloku uNdikhoyo uyabathuthuzela abantu bakhe;

uhlabekile ziinkxwaleko zeentsizana zakhe.

14Ke yena uZiyon uthi:

“Hayi bo! UNdikhoyo undifulathele;

iNkosi isuke yandilibala.”

15Waphendula ke esithi:

“Ngaba umfazi angalulibala na usana lwakhe,

ade angavakalelwa ngowakhe umntwana?

Noba ke yena angade amlibale,

okokwam ke mna soze ndikufulathele,

16kuba igama lakho ndilivambile,

ndilithe tyaba esandleni sam;

iindonga zakho zihlala zisemehlweni am.

17Bayeza oonyana bakho;

baza kuphinda bakuvuse;

abakutshabalalisayo bayemka.

18Khawulaqaze uqwalasele:

nâbo oonyana bakho bexhontelana;

nâbo bebuya begxalathelana.

Ndiyafunga mna Thixo ophilayo,

nawe wozingca ngoonyana bakho,

uxel' umtshakazi ngobuyoko-yoko bakhe.

19“Ngenene ilizwe lakho labhukuqwa lada labharha,

kodwa ngoku loba lincinane kunabo,

lingabalingani abo babuyela kulo;

abo balibhukuqayo boba sebekude.

20Abantwana obazalele ekuxhwalekeni

ngeny' imini baya kuthi kuwe:

‘Lo mhlaba mncinane gqitha;

sivulel' indawo, ukuze sime nathi!’

21Uya kwandula ke uthi:

‘Ndibathathe phi abantwana abangaka?

Ndandingaphathi, ndiludlolo;

kaloku ndathinjwa ndagxothwa.

Kambe ke bakhuliswe ngubani aba?

Mna ndasala ndiyimpula kalujaca,

ngaba luphuma phi na usapho olungaka?’ ”

22UMhlekazi uNdikhoyo uthi:

“Ndiya kuzikhweba iintlanga,

ndiziphakamisele imbasa yam izizwe,

zitsho zize nalo usapho lwakho,

zibabeleke oonyana bakho,

zizifunqule iintombi zakho.

23Ookumkani boba ngabondli bakho,

ookumkanikazi babe ziineni zakho;

bothi vovololo, benik' imbeko kuwe,

borhuqa phantsi ngentlonipho,

utsh' uqond' ukuba ndinguNdikhoyo,

soze badane abo bathembela ngam.”

24Ungalohlutha na ixhoba lejoni?

Ungamkhulula na umthinjwa kulowo umthimbileyo?

25Kambe yena uNdikhoyo uthi:

“Yiloo nto kanye eza kwenzeka:

amaxhoba othathwa kumajoni,

abathinjwa bakhululwe kubathimbi.

Baxabene nam abo balwa nawe;

usapho lwakho lona ndiluhlangule.

26Abakucinezelayo ndobatsho bavukelane;

boqumba babe ngoomnqay' ulambile,

noluntu lonke lutsho lundiqonde

ukuba ndinguNdikhoyo okusindisayo,

mna Mkhululi wakho, iNgangamsha kaYakobi.”