IsiXhosa 1996 (XHO96)
47

Ukuwa kweBhabheli

471*UNdikhoyo uthi:

“Yihla esihlalweni, ntombindini Bhabheli;Isaya 13:1 – 14:23; Jer 50:1 – 51:64

ewe, yiza nawe ukhe ugqush' eluthulini.

Wena wakhe wayinzwakazi yentombi;

oko kuguda nokuthamba ngoku kumkile.

2Thath' ilitye, usil' ingqolowa;

ewe kaloku, sikhulule isigqubuthelo;

finyeza kaloku, uwel' imilambo.

3Kaloku ngoku buza kudlula ubuze bakho;

awukho kukuphoxeka nalihlazo.

Kaloku mna ndiza kuziphindezela;

ibe ke andizi kuba nalusini konke.”

4UMkhululi wethu nguYedwa kaSirayeli;

igama lakhe nguNdikhoyo uSomandla-onke.

5UNdikhoyo uthi:

“Yithi cwaka, ntombindini Bhabheli, uhlale ebumnyameni.

Kaloku wena ngoku akusayi kuthiwa uyikumkanikazi yezizwe.

6Besendinomsindo ngakubantu bam;

ndide ndalishwabulela ilifa labo;

suka ndabayekela esandleni sakho.

Ke wena awubanga nanceba konke,

neengwevu usuke wagadalala nakuzo.

7Ubusithi wena woba sisimakade,

uhlale uhleli uyikumkanikazi.

Khange uzikhathaze nganto;

khange uzidube nangokujonga isiphelo.

8“Phulaphula ke, wena mthandi weziyolo;

nditsho wena uzicingela ukuba ukhuselekile,

nditsho wena uzilinganisa noThixo,

wena othi nguwe okhoyo, akukho wumbi.

Ubusithi wena soze ube mhlolokazi;

soze ulahlekelwe bantwana.

9Kodwa ngephanyazo nje – ngamini-nye –

ilahleko yabantwana kunye nobuhlolokazi

iza kukufikela nawe zikho ezo ngwebedla zakho,SiTyh 18:7-8

ekho loo makhubalo akho namaqwili;

ewe, zofika ziphelelise.

10Ubusithi uza kukhuselwa yinkohlakalo;

usithi akukho bani ukubonayo.

Ubulumko bakho nolwazi bukulahlekisile;

usitsho nje ukuthi nguwe okhoyo, akukho wumbi.

11Ngoku wena uzelwa sisithwakumbe,

ibe nemilingo yakho ayinakuma ngaphambili.

Uza kuqutyulwa sisibetho ongenakusingxengxezela,

ufikelwe sisihelegu ongazange wasicinga.

12“Bambelela kuloo makhubalo nezo ziphondo,

njengoko kaloku walunyulelwa kuzo!

Hleze kuthi kanti zisenokunceda;

mhlawumbi ngazo ungazigrogrisa iintshaba.

13Namacebiso lawo akuqobile;

mabeze kaloku oosiyazi bakuhlangule,

nditsho abo bacalula iinkwenkwezi,

abo bazoba amazulu ngezigaba zawo,

abo baphicotha ubume benyanga nganye,

baze bambulule baxele izinto ezizayo.

14Bona baza kufana nemvuthuluka yengca,

kuze kuthi gqi umlilo ubatshise.

Sobe babe nako nokuzihlangula;

amadangatye onqanqaza batsho bathi shuu!

Kaloku lowo asinguwo umlilo wokothiwa.

15Usizo lwazo luphelel' apho ezo zazi zakho walunyulelwa kuzo.

Zonke zophephetheka ngeendlela zazo,

kube kungekho bani ungakuhlangulayo!”

48

Ikamva lilawulwa nguThixo

481*UNdikhoyo uthi:

“Khanibek' iindlebe,

ndlu kaYakobi;

nditsho nina babizwa ngoSirayeli,

nina bomnombo kaJuda,

nina bafunga igama likaNdikhoyo,

nina bathi banqula uThixo kaSirayeli,

kodwa ngenene nisitsho nje ngomlomo!

2Kanti kwanina niyazidla,

niqhayisa ngokuthi nina ningabemi besixeko sikaNdikhoyo;

nithi nina nixhomekeke kuThixo kaSirayeli,

ogama linguNdikhoyo uSomandla-onke.

3“Kudala-dala ndatsho kwangonoquku;

ewe, ndazixela izinto eziza kuhla,

kamva ke ndatsho suka zenzeka njengoko.

4Kambe ke wena bendisazi ukuba uneenkani nqwa nesele,

ntondini eqinis' intamo,

lityendini lenyengane!

5Kungoko ndazibhengeza kwakudala ezi zinto,

izehlo ndazixela ngaphambi kokuba zenzeke,

khon' ukuze wena ungabi nako ukuthi leyo yimisebenzi *yezithixo ozinqulayo.

6Konke endakuxelayo kwenzekile.

Vuma kaloku!

Kanti ke ngoku ndiza kuxela into entsha,

imfihlakalo eningazange nayazi.

7Ewe, ndiyidala ngoku;

into enje zange yenzeke ngaphambili.

Okanye ke ngowusithi ubuyazi kakade.

8Zange uve uqonde nakuqonda,

kuba ubungenako kakade.

Bendikwazi ukuba wena awuthembekanga;

ndiyakwazi ukuba ungumvukeli owaziwayo.

9Ngenxa yegama lam ndibuya nganeno ngomsindo;

ngenxa yodumo lwam ndiyazithibaza

ukuze ndingakutshabalalisi.

10Andinivavanyanga eziko okwesiliva,

kodwa ndinivavanye ngehambo-nzima.

11Kungenxa yam ukuba ndenjenje;

soze ndiliyekele ngehlazo igama lam,

kungekho bani wosizuza neso sihomo.

Andinikisi ngaso; sesam ndodwa.”

UKoreshi umiswe nguNdikhoyo

12*UNdikhoyo uthi:

“Bek' iindlebe uphulaphule, Yakobi,

nditsho wena, Sirayeli endakubizayo.

Mna ndinguNdikhoyo: ndingowokuqala,

ndikwangowokugqibela.Isaya 44:6; siTyh 1:17; 22:13

13Ndim owamisa iziseko zehlabathi;

ndim lo owawatwabululayo amazulu.

Ndithetha ngelizwi, zisuke zibekho.

14Qokelelanani niphulaphule xa ninonke.

Kakade sisiphi *isithixo esinokuvakalisa into enjengale?

Ndinyule oza kuhlasela iBhabheli.

Yena uza kwenza oko kufunwa ndim.

15Kaloku ndim ngokwam endathethayo,

ndim endambizayo, ndamthi jize ngempumelelo.

16Khawusondele ke uphulaphule.

Kwasekuqaleni ndathetha ngokuphandle,

futhi nokufezeka kwazo kokwam.”

Ewe, uMhlekazi uNdikhoyo undithumile,

wandixhobisa ngoMoya wakhe.

Injongo kaNdikhoyo ngabantu bakhe

17Utsho ke *uNdikhoyo,

uMkhululi wakho,

uYedwa kaSirayeli:

“Mna ndinguNdikhoyo uThixo wakho.

Ndikufundisa nje kaloku ndiyakunceda;

ndikufaka endleleni ekufaneleyo.

18Akwaba wawuyiphulaphule imiyalelo yam.

Ngelumpompoza njengamanzi uloyiso lwakho,

budlobe okwamaza ubulungisa bakho.

19Ngeba ke namhlanje inzala yakho yinyambalala engenakubalwa,

lingaze linqanyulwe igama lakho,

kananjalo lingaze litshabalale.”

20Phuman' eBhabheli;SiTyh 18:4 washiyeni amaKaledi!

Bhengezani ngemihlali;

ewe, memezani nazis' abantu bonke, nithi:

“UNdikhoyo usihlangule isicaka sakhe uYakobi.”

21Ngokuya wayebakhokela kwinkqantosi ebharhileyo

abantu bakhe zange bafe lunxano;

wabakhuphela amanzi eliweni,

suka waliqhekeza, aza ampompoz' amanzi!

22Ewe, uNdikhoyo uthi:

“Akukho ukonwaba kwabakhohlakeleyo!”Isaya 57:21

49

Ukhanyiso lwezizwe

491I-i-i-nzwi! Bekan' iindlebe, zizw' ezikude!

Yivani ke, nina nto zihlal' ekudeni!

*UNdikhoyo wandibiza ndingekaliboni ilanga;

ewe, wandikhankanya ndingekazalwa.Jer 1:5

2Wawenza amazwi am ahlaba njengekrele;Hebh 4:12; siTyh 1:16

ewe, yena wandifumbatha ngesandla,

wandicikiza ngathi uhombisa utolo,

wandithi xhwa sendilind' umayenzeke.

3Ke yena wathetha nam, wathi:

“Wena usisicaka sam, Sirayeli;

ngawe ndibhengeza ubungangamsha bam.”

4Ke mna ndithe: “Ndibulalekele ilize;

umzabalazo wam ungamampunge.

Kambe ke ibango lam likuNdikhoyo;

nguThixo wam oya kundibuyekeza.”

5UNdikhoyo owandibumba esizalweni,

wandenza isicaka sakhe,

ukuze ndibuyisele uYakobi kuye,

ndiphuthume uSirayeli owabhacayo.

Kaloku isidima ndisizuza kuNdikhoyo;

amandla am ampompoza kuThixo wam.

6UNdikhoyo uthethe wenjenje:

“Njengesicaka sam akwanele okokuba ubuyisele ubuhandiba kwaYakobi,

uphuthume amasalela kaSirayeli endiwalondolozileyo,

koko ndikumisela ukuba ube lukhanyiso lweentlanga,Isaya 42:6; Luka 2:32; Mseb 26:23

ube lusindiso lwam olubandakanya ihlabathi jikelele.Mseb 13:47

7UYedwa, uNdikhoyo, uThixo kaSirayeli,

lowo unguMkhululi wakhe,

uthi kulowo udelwe mpela-mpela,

nditsho lowo ucatshukelwayo zizizwe,

lowo usisicaka seziphathamandla:

“Izikumkani ziya kukubona;

ewe, ziya kuphakama zikhahlele,

namatshawe aya kuvova ee guqaqa!”

Yonke loo nto ke iza kwenzeka

kuba uNdikhoyo ekunyule wena ukuze ube sisicaka sakhe,

nditsho uThixo onguYedwa kaSirayeli othembekileyo.

Abasayi kunxanwa balambe

8*UNdikhoyo uthi:

“Ayeza amathuba akholekileyo,

imihla yokusindiswa.

Ke mna ndiya kukusiza,

ndisabele ndakuva uzibika.2 Kor 6:2

Ndiya kukwalúsa ndikukhusele,

ngawe ndenze umnqophiso nabantu.

Ngawe ndolibuyisela kubantu bam ilizwe,

ndilabe eliyinkangala libe lilifa,

9amabanjwa uwathethele uthi:

‘Yinkululeko; khululekani;’

uthi kwabo basebumnyameni:

‘Phumani, nize ekukhanyeni.’

“Bona baya kutya ngasezindleleni

njengeegusha ezitya ezindulini.

10Abayi kubuya balambe banxanwe;

ilanga lentlango aliyi kubenzakalisa.

Baya kwaluswa ngulowo unovelwano,

abakhokelele kwimithombo empompozayo.SiTyh 7:16-17

11Ndogqobhoz' iintaba, ndivul' uhola,

abantu bam ndibahlahlel' indlela.

12Bona bothi gqi kwelikude –

nditsho kwelasentla nasentshonalanga –

bophum' eSinim kwelasezantsi.”

13Memelelani ngovuyo, nina mazulu;

yeyezela uhlahlambe, wena mhlaba;

hlokomani nivume, nina zintaba!

Kaloku uNdikhoyo uyabathuthuzela abantu bakhe;

uhlabekile ziinkxwaleko zeentsizana zakhe.

14Ke yena uZiyon uthi:

“Hayi bo! UNdikhoyo undifulathele;

iNkosi isuke yandilibala.”

15Waphendula ke esithi:

“Ngaba umfazi angalulibala na usana lwakhe,

ade angavakalelwa ngowakhe umntwana?

Noba ke yena angade amlibale,

okokwam ke mna soze ndikufulathele,

16kuba igama lakho ndilivambile,

ndilithe tyaba esandleni sam;

iindonga zakho zihlala zisemehlweni am.

17Bayeza oonyana bakho;

baza kuphinda bakuvuse;

abakutshabalalisayo bayemka.

18Khawulaqaze uqwalasele:

nâbo oonyana bakho bexhontelana;

nâbo bebuya begxalathelana.

Ndiyafunga mna Thixo ophilayo,

nawe wozingca ngoonyana bakho,

uxel' umtshakazi ngobuyoko-yoko bakhe.

19“Ngenene ilizwe lakho labhukuqwa lada labharha,

kodwa ngoku loba lincinane kunabo,

lingabalingani abo babuyela kulo;

abo balibhukuqayo boba sebekude.

20Abantwana obazalele ekuxhwalekeni

ngeny' imini baya kuthi kuwe:

‘Lo mhlaba mncinane gqitha;

sivulel' indawo, ukuze sime nathi!’

21Uya kwandula ke uthi:

‘Ndibathathe phi abantwana abangaka?

Ndandingaphathi, ndiludlolo;

kaloku ndathinjwa ndagxothwa.

Kambe ke bakhuliswe ngubani aba?

Mna ndasala ndiyimpula kalujaca,

ngaba luphuma phi na usapho olungaka?’ ”

22UMhlekazi uNdikhoyo uthi:

“Ndiya kuzikhweba iintlanga,

ndiziphakamisele imbasa yam izizwe,

zitsho zize nalo usapho lwakho,

zibabeleke oonyana bakho,

zizifunqule iintombi zakho.

23Ookumkani boba ngabondli bakho,

ookumkanikazi babe ziineni zakho;

bothi vovololo, benik' imbeko kuwe,

borhuqa phantsi ngentlonipho,

utsh' uqond' ukuba ndinguNdikhoyo,

soze badane abo bathembela ngam.”

24Ungalohlutha na ixhoba lejoni?

Ungamkhulula na umthinjwa kulowo umthimbileyo?

25Kambe yena uNdikhoyo uthi:

“Yiloo nto kanye eza kwenzeka:

amaxhoba othathwa kumajoni,

abathinjwa bakhululwe kubathimbi.

Baxabene nam abo balwa nawe;

usapho lwakho lona ndiluhlangule.

26Abakucinezelayo ndobatsho bavukelane;

boqumba babe ngoomnqay' ulambile,

noluntu lonke lutsho lundiqonde

ukuba ndinguNdikhoyo okusindisayo,

mna Mkhululi wakho, iNgangamsha kaYakobi.”