IsiXhosa 1996 (XHO96)
47

Ukuwa kweBhabheli

471*UNdikhoyo uthi:

“Yihla esihlalweni, ntombindini Bhabheli;Isaya 13:1 – 14:23; Jer 50:1 – 51:64

ewe, yiza nawe ukhe ugqush' eluthulini.

Wena wakhe wayinzwakazi yentombi;

oko kuguda nokuthamba ngoku kumkile.

2Thath' ilitye, usil' ingqolowa;

ewe kaloku, sikhulule isigqubuthelo;

finyeza kaloku, uwel' imilambo.

3Kaloku ngoku buza kudlula ubuze bakho;

awukho kukuphoxeka nalihlazo.

Kaloku mna ndiza kuziphindezela;

ibe ke andizi kuba nalusini konke.”

4UMkhululi wethu nguYedwa kaSirayeli;

igama lakhe nguNdikhoyo uSomandla-onke.

5UNdikhoyo uthi:

“Yithi cwaka, ntombindini Bhabheli, uhlale ebumnyameni.

Kaloku wena ngoku akusayi kuthiwa uyikumkanikazi yezizwe.

6Besendinomsindo ngakubantu bam;

ndide ndalishwabulela ilifa labo;

suka ndabayekela esandleni sakho.

Ke wena awubanga nanceba konke,

neengwevu usuke wagadalala nakuzo.

7Ubusithi wena woba sisimakade,

uhlale uhleli uyikumkanikazi.

Khange uzikhathaze nganto;

khange uzidube nangokujonga isiphelo.

8“Phulaphula ke, wena mthandi weziyolo;

nditsho wena uzicingela ukuba ukhuselekile,

nditsho wena uzilinganisa noThixo,

wena othi nguwe okhoyo, akukho wumbi.

Ubusithi wena soze ube mhlolokazi;

soze ulahlekelwe bantwana.

9Kodwa ngephanyazo nje – ngamini-nye –

ilahleko yabantwana kunye nobuhlolokazi

iza kukufikela nawe zikho ezo ngwebedla zakho,SiTyh 18:7-8

ekho loo makhubalo akho namaqwili;

ewe, zofika ziphelelise.

10Ubusithi uza kukhuselwa yinkohlakalo;

usithi akukho bani ukubonayo.

Ubulumko bakho nolwazi bukulahlekisile;

usitsho nje ukuthi nguwe okhoyo, akukho wumbi.

11Ngoku wena uzelwa sisithwakumbe,

ibe nemilingo yakho ayinakuma ngaphambili.

Uza kuqutyulwa sisibetho ongenakusingxengxezela,

ufikelwe sisihelegu ongazange wasicinga.

12“Bambelela kuloo makhubalo nezo ziphondo,

njengoko kaloku walunyulelwa kuzo!

Hleze kuthi kanti zisenokunceda;

mhlawumbi ngazo ungazigrogrisa iintshaba.

13Namacebiso lawo akuqobile;

mabeze kaloku oosiyazi bakuhlangule,

nditsho abo bacalula iinkwenkwezi,

abo bazoba amazulu ngezigaba zawo,

abo baphicotha ubume benyanga nganye,

baze bambulule baxele izinto ezizayo.

14Bona baza kufana nemvuthuluka yengca,

kuze kuthi gqi umlilo ubatshise.

Sobe babe nako nokuzihlangula;

amadangatye onqanqaza batsho bathi shuu!

Kaloku lowo asinguwo umlilo wokothiwa.

15Usizo lwazo luphelel' apho ezo zazi zakho walunyulelwa kuzo.

Zonke zophephetheka ngeendlela zazo,

kube kungekho bani ungakuhlangulayo!”