IsiXhosa 1996 (XHO96)
46

Izithixo zeBhabheli

461“Namhlanje uBhele uthotyiwe; uNebho uwe bhaxa!

*Oothixo ebenikade nijikeleza nabo

namhlanje batyabula imiqolo yezilwanyana.

Ngenene baluxanduva lomthwalo.

2Nâzo izilwanyana zisiwa zivuka.

Akukho kusinda kuzo;

zithinjwa kunye nomthwalo wazo.

3“I-i-i-nzwi ke wena, ndlu kaYakobi!

Ndiphulaphuleni nina masalela endlu kaSirayeli,

nina endanixhasa kwasekukhawulweni kwenu,

ndaza ndanisingatha kwasekuzalweni kwenu.

4Noda niguge nibe ziingwevu

mna ndisengulowo unixhasayo.

Nenziwa ndim, ngoko ke ndonisingatha;

ewe, ndonigcina ndinihlangule.

5“Kodwa-kodwa ndolinganiswa nabani?

Ngubani na onjengam endinokufaniswa naye?

6Abantu bakhupha igolide engxoweni,

isiliva bayilinganisa esikalini,

basuke baqeshe ingcibi, ibenzele uthixo;

kamva ke basuka bee guqaqa bamnqule.

7Bambeka emagxeni, bamtyathe;

bambeke endaweni yakhe, eme bhuxe.

Kaloku yena lutiniko olungashukumiyo.

Udl' imu noba umntu uyazibika kuye;

akakwazi kuhlangula mntu ezingxakini.

8“Khumbulani le nto nizikise;

khaniyiguqu-guqule, nina bavukeli.

9Khanikhumbule iziganeko zamandulo,

nivume ukuba mna ndinguThixo;

ewe, akukho thixo ufana nam.

10Isiphelo ndasixela kwasekuqaleni;

kwamandulo ndazivakalisa izinto ezizayo.

Ndatsho ukuba icebo lam soze liwe,

koko ndokufezekisa oko ndikumisileyo.

11Mna ndibize umfo empumalanga;

sisitshu esiya kurhiwula njengokhetshe.

Yena woyifezekisa yonke injongo yam;

njengoko ndithethile kuya kuba njalo kanye.

12Phulaphulani, bantundini baneenkani,

nina banxaxhileyo elusindisweni.

13Umhla wosindiso wona ndiyawusondeza;

ngenene awukude kuya phi.

Ukusindisa kwam akuyi kulibazisa;

ewe, ndiza kuyihlangula iZiyon,

uSirayeli ndimzisele isidima nesithozela.”

47

Ukuwa kweBhabheli

471*UNdikhoyo uthi:

“Yihla esihlalweni, ntombindini Bhabheli;Isaya 13:1 – 14:23; Jer 50:1 – 51:64

ewe, yiza nawe ukhe ugqush' eluthulini.

Wena wakhe wayinzwakazi yentombi;

oko kuguda nokuthamba ngoku kumkile.

2Thath' ilitye, usil' ingqolowa;

ewe kaloku, sikhulule isigqubuthelo;

finyeza kaloku, uwel' imilambo.

3Kaloku ngoku buza kudlula ubuze bakho;

awukho kukuphoxeka nalihlazo.

Kaloku mna ndiza kuziphindezela;

ibe ke andizi kuba nalusini konke.”

4UMkhululi wethu nguYedwa kaSirayeli;

igama lakhe nguNdikhoyo uSomandla-onke.

5UNdikhoyo uthi:

“Yithi cwaka, ntombindini Bhabheli, uhlale ebumnyameni.

Kaloku wena ngoku akusayi kuthiwa uyikumkanikazi yezizwe.

6Besendinomsindo ngakubantu bam;

ndide ndalishwabulela ilifa labo;

suka ndabayekela esandleni sakho.

Ke wena awubanga nanceba konke,

neengwevu usuke wagadalala nakuzo.

7Ubusithi wena woba sisimakade,

uhlale uhleli uyikumkanikazi.

Khange uzikhathaze nganto;

khange uzidube nangokujonga isiphelo.

8“Phulaphula ke, wena mthandi weziyolo;

nditsho wena uzicingela ukuba ukhuselekile,

nditsho wena uzilinganisa noThixo,

wena othi nguwe okhoyo, akukho wumbi.

Ubusithi wena soze ube mhlolokazi;

soze ulahlekelwe bantwana.

9Kodwa ngephanyazo nje – ngamini-nye –

ilahleko yabantwana kunye nobuhlolokazi

iza kukufikela nawe zikho ezo ngwebedla zakho,SiTyh 18:7-8

ekho loo makhubalo akho namaqwili;

ewe, zofika ziphelelise.

10Ubusithi uza kukhuselwa yinkohlakalo;

usithi akukho bani ukubonayo.

Ubulumko bakho nolwazi bukulahlekisile;

usitsho nje ukuthi nguwe okhoyo, akukho wumbi.

11Ngoku wena uzelwa sisithwakumbe,

ibe nemilingo yakho ayinakuma ngaphambili.

Uza kuqutyulwa sisibetho ongenakusingxengxezela,

ufikelwe sisihelegu ongazange wasicinga.

12“Bambelela kuloo makhubalo nezo ziphondo,

njengoko kaloku walunyulelwa kuzo!

Hleze kuthi kanti zisenokunceda;

mhlawumbi ngazo ungazigrogrisa iintshaba.

13Namacebiso lawo akuqobile;

mabeze kaloku oosiyazi bakuhlangule,

nditsho abo bacalula iinkwenkwezi,

abo bazoba amazulu ngezigaba zawo,

abo baphicotha ubume benyanga nganye,

baze bambulule baxele izinto ezizayo.

14Bona baza kufana nemvuthuluka yengca,

kuze kuthi gqi umlilo ubatshise.

Sobe babe nako nokuzihlangula;

amadangatye onqanqaza batsho bathi shuu!

Kaloku lowo asinguwo umlilo wokothiwa.

15Usizo lwazo luphelel' apho ezo zazi zakho walunyulelwa kuzo.

Zonke zophephetheka ngeendlela zazo,

kube kungekho bani ungakuhlangulayo!”

48

Ikamva lilawulwa nguThixo

481*UNdikhoyo uthi:

“Khanibek' iindlebe,

ndlu kaYakobi;

nditsho nina babizwa ngoSirayeli,

nina bomnombo kaJuda,

nina bafunga igama likaNdikhoyo,

nina bathi banqula uThixo kaSirayeli,

kodwa ngenene nisitsho nje ngomlomo!

2Kanti kwanina niyazidla,

niqhayisa ngokuthi nina ningabemi besixeko sikaNdikhoyo;

nithi nina nixhomekeke kuThixo kaSirayeli,

ogama linguNdikhoyo uSomandla-onke.

3“Kudala-dala ndatsho kwangonoquku;

ewe, ndazixela izinto eziza kuhla,

kamva ke ndatsho suka zenzeka njengoko.

4Kambe ke wena bendisazi ukuba uneenkani nqwa nesele,

ntondini eqinis' intamo,

lityendini lenyengane!

5Kungoko ndazibhengeza kwakudala ezi zinto,

izehlo ndazixela ngaphambi kokuba zenzeke,

khon' ukuze wena ungabi nako ukuthi leyo yimisebenzi *yezithixo ozinqulayo.

6Konke endakuxelayo kwenzekile.

Vuma kaloku!

Kanti ke ngoku ndiza kuxela into entsha,

imfihlakalo eningazange nayazi.

7Ewe, ndiyidala ngoku;

into enje zange yenzeke ngaphambili.

Okanye ke ngowusithi ubuyazi kakade.

8Zange uve uqonde nakuqonda,

kuba ubungenako kakade.

Bendikwazi ukuba wena awuthembekanga;

ndiyakwazi ukuba ungumvukeli owaziwayo.

9Ngenxa yegama lam ndibuya nganeno ngomsindo;

ngenxa yodumo lwam ndiyazithibaza

ukuze ndingakutshabalalisi.

10Andinivavanyanga eziko okwesiliva,

kodwa ndinivavanye ngehambo-nzima.

11Kungenxa yam ukuba ndenjenje;

soze ndiliyekele ngehlazo igama lam,

kungekho bani wosizuza neso sihomo.

Andinikisi ngaso; sesam ndodwa.”

UKoreshi umiswe nguNdikhoyo

12*UNdikhoyo uthi:

“Bek' iindlebe uphulaphule, Yakobi,

nditsho wena, Sirayeli endakubizayo.

Mna ndinguNdikhoyo: ndingowokuqala,

ndikwangowokugqibela.Isaya 44:6; siTyh 1:17; 22:13

13Ndim owamisa iziseko zehlabathi;

ndim lo owawatwabululayo amazulu.

Ndithetha ngelizwi, zisuke zibekho.

14Qokelelanani niphulaphule xa ninonke.

Kakade sisiphi *isithixo esinokuvakalisa into enjengale?

Ndinyule oza kuhlasela iBhabheli.

Yena uza kwenza oko kufunwa ndim.

15Kaloku ndim ngokwam endathethayo,

ndim endambizayo, ndamthi jize ngempumelelo.

16Khawusondele ke uphulaphule.

Kwasekuqaleni ndathetha ngokuphandle,

futhi nokufezeka kwazo kokwam.”

Ewe, uMhlekazi uNdikhoyo undithumile,

wandixhobisa ngoMoya wakhe.

Injongo kaNdikhoyo ngabantu bakhe

17Utsho ke *uNdikhoyo,

uMkhululi wakho,

uYedwa kaSirayeli:

“Mna ndinguNdikhoyo uThixo wakho.

Ndikufundisa nje kaloku ndiyakunceda;

ndikufaka endleleni ekufaneleyo.

18Akwaba wawuyiphulaphule imiyalelo yam.

Ngelumpompoza njengamanzi uloyiso lwakho,

budlobe okwamaza ubulungisa bakho.

19Ngeba ke namhlanje inzala yakho yinyambalala engenakubalwa,

lingaze linqanyulwe igama lakho,

kananjalo lingaze litshabalale.”

20Phuman' eBhabheli;SiTyh 18:4 washiyeni amaKaledi!

Bhengezani ngemihlali;

ewe, memezani nazis' abantu bonke, nithi:

“UNdikhoyo usihlangule isicaka sakhe uYakobi.”

21Ngokuya wayebakhokela kwinkqantosi ebharhileyo

abantu bakhe zange bafe lunxano;

wabakhuphela amanzi eliweni,

suka waliqhekeza, aza ampompoz' amanzi!

22Ewe, uNdikhoyo uthi:

“Akukho ukonwaba kwabakhohlakeleyo!”Isaya 57:21