IsiXhosa 1996 (XHO96)
44

UNdikhoyo kuphela koThixo

441“Phulaphula, Yakobi sicaka sam,

wena Sirayeli endimnyulileyo,

2uthi *uNdikhoyo, umenzi wakho

owakubumba esizalweni,

yena owahlala ekunceda:

Ungabi naxhala, Yakobi sicaka sam;

ungumnyulwa wam endimthandayo.

3Ndowuphokozel' amanzi umhlaba onxaniweyo,

kuqukuqele imilambo enkangala,

inzala yakho ndiyithululele uMoya wam,

intsikelelo yam ifukame phezu kwayo.

4Iya kuhluma njengengca eludadeni,

njengemingcunube phezu komlambo.

5Uthile wothi: ‘NdingokaNdikhoyo;’

omnye azibandakanye nendlu kaYakobi;

wumbi agximfizwe ‘Ndikhoyo’ esandleni,

naye azibize ngokuba ngumSirayeli.”

6UNdikhoyo uKumkani kaSirayeli noMkhululi wakhe,

nditsho uSomandla-onke, uthi:

“Ndingowokuqala;

ndikwangowokugqibela;Isaya 48:12; siTyh 1:17; 22:13

akukho Thixo wumbi ngaphandle kwam.

7Kakade ngubani onjengam? Makavele!

Makakuvakalise kaloku okwênzekáyo

okoko ndamisela abantu bam mandulo.

Makazixele iziganeko ezizayo;

ewe, makazixele!

8Sanukuphakuzela, musan' ukuxhalaba;

kaloku ndatsho kwamandulo, unangoku ke.

Kambe nina ningamangqina am.

Ngaba kukho Thixo wumbi na?

Ngaba likho na elinye iXhadi?

Unotshe! Mna andizange ndilibone.”

Imifanekiso eqingqiweyo yimfeketho

9Akanto yanto umntu oqingqa *umfanekiso; naloo mfanekiso azidla ngawo yimfeketho. Abo bayithelelayo ziimfama; abaliqondi ihlazo labo. 10Kunceda ntoni ukuqingqa umfanekiso uwenze *uthixo? 11Wonke umntu owenza loo nto uhlazekile. Andithi na kaloku le mifanekiso iqingqwa ngabantu? Mabeze enkundleni kaloku, uya kubona bosuka barhwaqele – abakho lihlazo.

12Umkhandi uthatha ubhedu, alusebenze ngomlilo. Ngezo zigalo zakhe uthatha isando, alukhande elulungisa. Esasebenza njalo uyanxanwa, uyalamba, uyadinwa, yonke loo nto.

13Kanti ke umchweli uyawulinganisa umthi. Uzoba loo nto afuna ukuyenza ngetshokhwe; usebenzisa izixhobo zakhe ewukrola, aze ke akhuphe into efana nomntu (inzwana yomfo) ayithathe ayifake endlwini.

14Ehlathini phaya uthatha nawuphi na umthi; ingangumsedare, um-oki, okanye ipayini. Kanti usengatyala nawuphi na umthi, awulinde ukhuliswe yimvula. 15Inxalenye yomthi umntu uyayithatha abase enze umlilo, aze kwangaloo mthi enze umfanekiso awunqule. Ewe, wotha umlilo awubase ngomthi; aze kwalapho apheke isonka atye; kanti ngenxalenye yaloo mthi uza kwenza umfanekiso, awunqule esithi nguthixo. 16Kwangaloo mthi uyabasa, ose inyama, atye ade adikwe. Ewe, wotha umlilo ade ancome athi: “Kutsho kwamnandi; kufudumele.” 17Kanti ke oseleyo umthi uza kweza umfanekiso ngawo, ajike akhahlele kuwo. Uzibika kuwo athi: “Nceda undihlangule, thixo wam!”

18Abantu abanjalo ke zizititsi ezingayaziyo into eziyenzayo. Amehlo nengqondo yabo ivaleke mba; abayazi inyaniso. 19Umntu oqingqa umfanekiso aze awunqule uncitheke kangangokuba angabi nabuganga bakuthi: “Ikwangulo mthi lo ndiwubasayo ndipheke ngawo, ndize ngokunjalo ndose inyama ndiyitye. Ndingathini ukwenza kwangawo intw' enezothe, ndize ndikhahlele isikhuni somthi?”

20Ufana nomntu otya uthuthu. Ubhanxeke mpela; ngoku uyaphuphutheka, futhi akukho buyambo. Kaloku akavumi ukuba le nto ayiphetheyo ngamampunge.

UNdikhoyo nguMdali noMkhululi

21Utsho *uNdikhoyo ukuthi:

“Zikhumbule ezi zinto kaloku, Yakobi;

kaloku wena usisicaka sam, Sirayeli.

Ndakudalela ukuba ube sisicaka sam;

ndaye ke andisoze ndikulibale.

22Ukundivukela kwakho ndikuphuthisile;

isono sakho sithe shwaka okwenkungu.

Buyela kum; ndim umkhululi wakho.”

23Memelelani ngemihlali, mazulu;

mazidume kaloku neenzonzobila.

Ngqungqani nisine, nani zintaba,

ningqiyaze nani, mithi yamahlathi.

Kaloku uNdikhoyo uzibonakalisile;

ewe, ukukhulule, wena Yakobi;

utyhile amandla akhe ngawe, Sirayeli.

24UMkhululi wakho uNdikhoyo uyathetha;

yena owakubumbayo kwasesizalweni uthi:

“NdinguNdikhoyo uMenzi weento zonke;

ndim owawatwabululayo amazulu,

ikwandim owawolulayo umhlaba;

ewe, zange ndincedwe bani.

25Mna ndizitsho zibhanxeke izanuse,

ndidlale ngabo ke oosiyazi;

ubuciko bezilumko ndiyabutshitshisa,

butsho budule ubutyhakala bazo.1 Kor 1:20

26Ndiyaluphumelelisa udaba lwezicaka zam,

ndizifezekise izihlabo zabathunywa bam.

IJerusalem ndithi isaza kumiwa,

iidolophu zakwaJuda zibuye zakhiwe,

kuvuke izixeko kuloo mabhodlo.

27Mna ndithetha ngezwi kuphela

neelwandle zitsho zome khonkqo.

28Ke kuKoreshiKwiincwadi zesiNgesi kuthiwa nguSirasi ndithi:

‘Nguwe oza kundalusela;

nguwe oza kufezekisa icebo lam.2 Gan 36:23; Ezra 1:2

Wena uya kuyalela uthi:

“Mayakhiwe iJerusalem.”

Malunga nendlu kaThixo uya kuthi:

“Mazimiswe iziseko zayo.” ’ ”

45

Ukumiselwa kukaKoreshi

451Wenjenje *uNdikhoyo ukuthetha

nomthanjiswa wakhe uKoreshi,Kwiincwadi zesiNgesi kuthiwa nguSirasi

amthe jize ngegunya namandla oloyiso jikelele,

khon' ukuze avuthulule ookumkani,

avulelwe zonke iingcango,

angathintelwa ngamasango esixeko:

2“Ndim ngokwam oya kukutshayelela;

iinduli neentaba ndosuka ndizilebele,

amasango enziwe ngobhedu ndiwakroboze,

nemivalo yentsimbi ndiyivuthulule.

3Ndokunika ubutyebi obunqatyisiweyo;

ewe, obugcinwe kwiindawo ezifihlakeleyo.

Uya kutsho uqonde ukuba ndinguNdikhoyo uThixo kaSirayeli;

ngenene ndim okubize ngegama.

4Ngenxa yesicaka sam uYakobi,

nditsho uSirayeli endimnyulileyo,

ndikubize ngegama,

ndakuthi jize ngesihomo nesithozela,

nangona wena ungandazi nje.

5“Ndim uNdikhoyo; akukho Thixo wumbi.

Ndiya kukuxhobisa utsho uqine

nangona wena ungandazi.

6Le nto ndoyenza ukuze baqonde bonke,

bazi emhlabeni wonke jikelele,

baqonde ukuba mna ndinguNdikhoyo,

bazi ukuba akukho Thixo wumbi.

7Ndikudalile ukukhanya,

kanti ke nobumnyama;

ivela kum impumelelo,

ngokunjalo neshwangusha;

ndim mna Ndikhoyo ozenzayo ezi zinto.

8Ndokuthobela ulungelelwano lune njengemvula,

ke wona umhlaba uya kulwamkela

kutsho kuthi qhakra inkululeko nobulungisa.

Ndim mna Ndikhoyo unobangela wezi zinto.”

NguNdikhoyo kuphela iNkosi

9Mawoo kulowo uphikisana noMenzi wakhe!

Imbiza nje yomdongwe ingathini ukusuka iphikisane nombumbi wayo?

Ungathini umdongwe ukuthi kumbumbi: “Wenza ntoni kodwa?”Roma 9:20

Ingakhalaza na imbiza ithi: “Uliqhithala, mbumbindini”?

10Umntwana angamkhalazela na uyise nonina,

athi: “Nindizalele ntoni?”

11*UNdikhoyo, uThixo oYedwa kaSirayeli,

umdali wakhe, uthi:

“Ningathini na ukundithethisa ngekamva,

nindinkqangise ngabantwana bam,

nide nindixelele ngemfanelo yam?

12Ndim owalenzayo ihlabathi;

ndim owadala uluntu kulo;

ngezam izandla ndawatwabulula amazulu;

ndiyayilawula inyambalala yawo.

13Ngobulungisa bam ndim oxhokonxe uKoreshi;

ndoyityeneneza indlela ayihambayo.

Isixeko sam iJerusalem wobuya asivuse;

uza kubakhulula abantu bam abathinjiweyo.

Loo nto woyenza ngaphandle kwembuyekezo;

kaloku uthethile uNdikhoyo uSomandla-onke.”

14KuSirayeli utsho uNdikhoyo ukuthi:

“Ubutyebi beJiputa neKushe bobákhó,

iingxilimbela zaseSebha ngamakhoboka akho.

Zona ziza kulandela zikhonxiwe;

zokhahlela kuwe zivuma zisithi:

‘Nini kuphela abanoThixo;

akukho wumbi.’ ”

15Thixo kaSirayeli, uyabahlangula abantu bakho;

wena unguThixo ofihlakeleyo.

16Abaqingqi *bemifanekiso basehlazweni;

ngenene ke bona bonyoshoza bephoxekile.

17Ke yena uSirayeli wahlangulwa nguNdikhoyo;

olwakhe usindiso lohlala luhleli;

yena akasoze ahlazeke aphoxeke nanini nanini.

18UNdikhoyo nguye umdali wamazulu;

ngenene nguye oyena-yena Thixo.

Ihlabathi eli labunjwa nguye;

walenza waza walizinzisa.

Akalenzanga laba ngumqwebedu obharhileyo;

walenzela ukuze limiwe luluntu.

Yena ke uthi: “Ndim uNdikhoyo;

akukho Thixo wumbi.

19Ewe, mna andithethanga ekusitheleni,

nenjongo yam andizange ndiyifihle.

Mna andiyixhamlanga indlu kaYakobi,

ndingatshongo nokuba mayindifune enkqantosini.

NdinguNdikhoyo; mna ndiyayithetha inyaniso,

mna ndiyakuvakalisa oko kuqinisekileyo.

20“Qokelelanani, nonke zizwe;

nditsho nina, mingqandanda esindileyo.

Yizani kaloku nizokuxoxa,

bantundini bazizityhakala ezingazi nto,

nina batyethe imifanekiso yomthi,

nina banqula *oothixo abangento yanto.

21Yizani kuxoxa enkundleni;

mabathetha-thethane abamangalelwa.

Ngubani owayixela kwamandulo le nto?

Ngubani owayivakalisa ingekenzeki?

Asindim na Ndikhoyo?

NdinguThixo osindisayo, olilungisa;

ngaphandle kwam akukho Thixo.

22“Khangelani kum nisindiswe,

nina zizwe zehlabathi liphela.

Kaloku ndim uThixo, akukho wumbi.

23Ngenene ndiyafunga,

yaye esam isifungo sinyanisekile;

ewe, sona soze siguquke:

Zonk' iintlanga zokhahlela kum,

zifunge ukuba zondithobela.Roma 14:11; Filipi 2:10-11

24Zovuma zithi: ‘KukuNdikhoyo kuphela ukuzuzwa kosindiso namandla.’ ”

Ke bona abamthiyileyo bohlazeka.

25Kodwa ngenxa kaNdikhoyo yonk' inzala kaSirayeli yogwetyelwa

ize imdumise.

46

Izithixo zeBhabheli

461“Namhlanje uBhele uthotyiwe; uNebho uwe bhaxa!

*Oothixo ebenikade nijikeleza nabo

namhlanje batyabula imiqolo yezilwanyana.

Ngenene baluxanduva lomthwalo.

2Nâzo izilwanyana zisiwa zivuka.

Akukho kusinda kuzo;

zithinjwa kunye nomthwalo wazo.

3“I-i-i-nzwi ke wena, ndlu kaYakobi!

Ndiphulaphuleni nina masalela endlu kaSirayeli,

nina endanixhasa kwasekukhawulweni kwenu,

ndaza ndanisingatha kwasekuzalweni kwenu.

4Noda niguge nibe ziingwevu

mna ndisengulowo unixhasayo.

Nenziwa ndim, ngoko ke ndonisingatha;

ewe, ndonigcina ndinihlangule.

5“Kodwa-kodwa ndolinganiswa nabani?

Ngubani na onjengam endinokufaniswa naye?

6Abantu bakhupha igolide engxoweni,

isiliva bayilinganisa esikalini,

basuke baqeshe ingcibi, ibenzele uthixo;

kamva ke basuka bee guqaqa bamnqule.

7Bambeka emagxeni, bamtyathe;

bambeke endaweni yakhe, eme bhuxe.

Kaloku yena lutiniko olungashukumiyo.

Udl' imu noba umntu uyazibika kuye;

akakwazi kuhlangula mntu ezingxakini.

8“Khumbulani le nto nizikise;

khaniyiguqu-guqule, nina bavukeli.

9Khanikhumbule iziganeko zamandulo,

nivume ukuba mna ndinguThixo;

ewe, akukho thixo ufana nam.

10Isiphelo ndasixela kwasekuqaleni;

kwamandulo ndazivakalisa izinto ezizayo.

Ndatsho ukuba icebo lam soze liwe,

koko ndokufezekisa oko ndikumisileyo.

11Mna ndibize umfo empumalanga;

sisitshu esiya kurhiwula njengokhetshe.

Yena woyifezekisa yonke injongo yam;

njengoko ndithethile kuya kuba njalo kanye.

12Phulaphulani, bantundini baneenkani,

nina banxaxhileyo elusindisweni.

13Umhla wosindiso wona ndiyawusondeza;

ngenene awukude kuya phi.

Ukusindisa kwam akuyi kulibazisa;

ewe, ndiza kuyihlangula iZiyon,

uSirayeli ndimzisele isidima nesithozela.”