IsiXhosa 1996 (XHO96)
41

Iqhaji lasempumalanga

411“Yithini cwaka niphulaphule, ziqith' ezikude;

lungelani ukuxoxa, nina zizwe.

Sondelani nizithethelele;

yizani ke sihlangane, sinik' isigwebo.

2“Ngubani lo uqhway' iqhaji empumalanga,

lo ulinik' indwe konke nje jikelele?

Nguban' olenza loyis' izizwe nezikumkani,

omkhonto wakh' uzenza zifane nothuli?

Iintolo zakhe zibatsho bathi saa,

basarhake okomququ emoyeni.

3Libasukelisa libaleqe lula nje.

Asimendu! Ntaka yakwabani!

4Yaz'ba ngubani na umphembi wale ntlekele?

Ngubani owasimiselayo esi sishiqi?

Mna *Ndikhoyo, yaba ndim kwasekuqaleni;

ewe, yoba isendim nasekugqibeleni.”

5Iziqith' ezikude nazo zibonile;

ewe, iziphelo zomhlaba zitsho zarhwaqela zangcangcazela.

Nâzo ziqokelelana zisiza.

6Ziyancedana esinye nesinye;

ewe, zikhuthazana ngelithi: “Yomelelani!”

7Umchweli ukhuthaza umnyibilikisi,

nàlo ugudisa umfanekiso ukhuthaza lo uwudibanisayo.

Uthi: “Hayi, ngunonca!”

Batsho babethelele isikhonkwane, uqine nkqi umfanekiso.

Umkhuseli kaSirayeli

8“Ke wena, sicaka sam Sirayeli,

nditsho wena, ndlu kaYakobi,

wena uluhlanga endilunyulileyo,

uyinzala yesihlobo sam uAbraham.2 Gan 20:7; Yak 2:23

9Ndakulanda eziphelweni zehlabathi,

ndakubiza kwiindawo ezisekudeni,

ndaza ndathi: ‘Usisicaka sam.’

Andikubukulanga; ndakunyula.

10Ngoko ke ndinawe, sukoyika;

ndinguThixo wakho, sukuphakuzela.

Ndiza kukomeleza ndikusize,

amandla am asindisayo akuxhase akukhusele.

11“Ke bona abo bakusunduzayo baya kuhlaziswa;

ewe, abakulwayo soze babe nto.

12Iintshaba zakho uya kuzifuna,

kambe ke sobe uzifumane.

Abalwa nawe bophel' emehlweni.

13Mna ndinguNdikhoyo, uThixo wakho;

ndokugcina ndikomeleze,

ndithi kuwe: ‘Sukuphaphazela, ndiza kukunceda.’

14“Ewe, mna Ndikhoyo ndithi:

‘Ubuthathak' unjalo, Yakobi,

nimbalwa ninjalo, Sirayeli,

kodwa sukoyika, ndiza kukusiza.

Mna Yedwa, Thixo kaSirayeli,

ndim okukhululayo.’

15Ndokutsh' ube ngathi usisileyi sokubhula

esinangayiway' amazinyo amatsha.

Wozicol' iintaba uzivuthulule,

iinduli uzicole zibe luthuli.

16Uya kuzijiwuza emoyeni,

ke won' umoya uzitsho ziphephetheke;

uqhwithelo lozithatha lumke nazo.

Ke wena utsho wonwatyiswe nguNdikhoyo,

undidumise mna Yedwa kaSirayeli.

17“Abahlelelekileyo bam bofuna amanzi bancame;

sebekhothekile bona lunxano.

Ke mna Ndikhoyo ndosisabela isikhalo sabo –

mna Thixo kaSirayeli soze ndibalahle.

18Ndogqabhuz' imilambo emqwebedini,

kutsho kumpompoz' imithomb' ezintilini,

intlango ndiyijike ibe yimigxobhozo,

umqwebedu utsho unkcenkcez' amanzi.

19Entlango kokhul' imisedare,

ibe ngumngampunzi, umnquma, nemetile.

Elibharhileyo lokhula ipayini,

isipresi, nomgalagala.

20Boyibona abantu le nto baqonde,

baqaphele bazi,

bathi nguNdikhoyo lo uyenzileyo.

Ewe ngenene, botsho baqonde ukuba oku kudalwe nguYedwa kaSirayeli.”

Umngeni kwimifanekiso eqingqiweyo

21“Nina *zithixo zeentlanga, ethe ubungqina benu;” utsho *uNdikhoyo.

Ewe, uKumkani kaSirayeli uthi: “Khaniyibeke apha ingxoxo yenu, sive.

22Yizani kaloku, xelani izinto ezizayo;

chazelan' inkundla iziganeko zamandulo;

ewe, zichazeni nentsingiselo yazo.

23Khanisixelele ngekamva kaloku;

khona nathi sotsho sithi ningoothixo.

Yenzani noba yentle okanye ebuhlungu;

nathi sitsho sirhwaqele, soyike.

24Okokwenu nina niyinkunkuma,

nemisebenzi yenu yimfitshi-mfitshi.

Bangamasikizi abo banichongayo.

25“Ke mna ndixhokonxe umfo wasentla; uyeza –

ondihloniphayo nanko evela empumalanga.

Iziphathamandla uzixovula ngathi ludongwe,

ngathi ngumbumbi exonxa udongwe.

26Le nto ngubani oyazise kwantlandlolo kuni,

owasilumkisayo ukuze siningqinele?

Akukho namnye wakha wayixela,

engekho nowakha wayithi thupha.

27Ndim mna kuqala owayixelelayo iZiyon,

ndathi: ‘Nâbo besiza.’

Ndathumela isigidimi eJerusalem,

umvakalisi weendaba ezimnandi.

28Ndakuzikhangela ke izithixo ezo

zonke ndifika zisik' umlomo,

kungekho nasinye sinako ukundiphendula.

29Zonke ziyimfeketho nje.

Hayi, azinakwenza nto mpela-mpela;

ngamabhetye-bhetye nje emifanekiso.”

42

Isicaka sikaNdikhoyo

421*UNdikhoyo uThixo uthethe wathi:

“Nasi isicaka sam endisixhasayo.

Yena ngumnyulwa wam ondikholisayo;Mat 3:17; 17:5; Marko 1:11; Luka 3:22; 9:35

ndimthe jize ngoMoya wam,

izizwe zonk' uziphakel' ubulungisa.

2Yena akakhwazi amemeze;

hayi, akadanduluki ezitalatweni.

3Ingcongolo ecekethekileyo soze ayaphule,

nesibane esilozisayo soze asicime,

koko uphak' ubulungisa ngokunyaniseka.

4Yena ke soze atyhafe adangale,

de aphak' ubulungisa ehlabathini;

nezizw' ezikude zilindel' umthetho wakhe.”Mat 12:18-21

5Nalu udaba lukaThixo uNdikhoyo,

umdali owatwabulula amazulu;

nguye owalaneka ihlabathi nako konk' okwalo;

abemi balo wabaphakel' ubomi,

abantu balo wabanik' ukuphefumla:Mseb 17:24-25

6“Mna Ndikhoyo ndikubizile;

ewe, ndingothembekileyo.

Kaloku ndosoloko ndinawe,

ndikulondoloze,

ndikwenze umnqophiso nabantu bam,

ube kukukhanya ezizweni.Isaya 49:6; Luka 2:32; Mseb 13:47; 26:23

7Wena uza kuvula amehlo eemfama;

nguwe oza kukhulula amabanjwa;

nguwe oza kuvula intolongo emnyama.

8“Mna *ndinguNdikhoyo – igama lam ncakasana.

Ubungangamsha bam andinikisi ngabo;

udumo lwam aluzuzwa *yimifanekiso enqulwayo.

9Zinto endazixelayo zenzekile,

futhi nezintsha ngoku ndiyazibhengeza;

ewe, ndizixela zingekathungululi.”

Ingoma yokudumisa uNdikhoyo

10Ntyilozani niculele *uNdikhoyo ingoma entsha.

Malimdumise limbonge ihlabathi jikelele;

nditsho nani nonke abahamba phezu kolwandle.

Mazingathi cwaka nezilwanyana zolwandle;

nezikud' izizwe mazibonge zibongisele.

11Mayidumise nentlango nezixeko zayo;

nabaseKedare mabadumise uThixo;

nabaseSela mabamemelele ngemincili;

ewe, mabamemeze naphezu kweentaba.

12Nabo bemi kwizizwe ezikude

mabamdumise uNdikhoyo.

13UNdikhoyo yena ufunza njengegorha;

yena selequle wada waligangatha.

Nankw' esitsho ngentlaba-mkhosi,

nto leyo idiza ukutshatshela kwakhe.

UThixo uthembisa ngoncedo

14*UNdikhoyo uthethe wathi:

“Kaloku sekumzuzu ndithe cwaka;

suka ndadl' imu ndazibamba.

Ngoku ke okomfazi osikwa yinimba

ndozibhija-bhija ndide ndibhonge.

15Iinduli neentaba ndosuka ndizibhulule,

okwakuyingca nemithi ndikomise.

Imilambo ndoyibharhisa yome khonkqo,

imigxobhozo nezadunge zitshe khothe.

16Iimfama ndozihambisa ngeendlela ezingazaziyo;

ewe, ndozikhokela ngomendo ongaqhelekanga.

Kubo ubumnyama ndobujika bube kukukhanya;

iingxondorha zojika zibe ngamathafa.

Ezo zinto ndiya kuzenza;

futhi ke soze ndizityeshele konke.

17Ke bona abakholosa *ngemifanekiso,

abo bayinqulayo besithi: ‘*Ningoothixo bethu,’

ngenene baya kuphoxeka bahlazeke.”

Ubumfama nokungeva kukaSirayeli

18*UNdikhoyo uthethe wathi:

“Khaniphulaphule ke, nani zithulu;

khangelani nibone, nani zimfama.

19Kakade ngubani oyimfama kunesicaka sam?

Sithulu saphi esidlula isigidimi sam?

Ngubani oyimfama okwalowo ungowam;

nditsho oyimfama njengesicaka sikaNdikhoyo?

20Ewe, ubonile kambe, Sirayeli;

nto nje ayikuncedanga nto loo nto;

uvile kambe nangeendlebe zakho,

kodwa suka awaphulaphula.”

21UNdikhoyo othembekileyo yena ulangazelel' ukunceda;

imfundiso yakhe uyayiqaqambisa.

22Kambe ke aba bantu zizisulu zokuxhatshazwa;

sebatshixelwa kwamnyama-ndawo,

bade baya kufihlwa ezintolongweni.

Ziindwayi ezingamaxhob' ukuxhatshazwa;

ziintw' ezingenabani wakuzihlangula.

Akakho othi: “Godukani ngoku.”

23Yaz'ba ngubani na ozimiseleyo ukuphulaphula

ukuze aqonde kwixa elizayo?

24Nguban' ophise ngoYakobi kubaphangi,

onikele ngoSirayeli kubaxhaphazi?

IkwanguNdikhoyo lo sikreqe kuye,

sisuke asahamba ngendlela yakhe,

suka asaphulaphula simthobele.

25Suka ke wavulela umsindo wakhe,

ukuze thina sidad' emfazweni.

Utsho ngomsind' odangazelayo,

koko uSirayeli tu ukuqonda;

suka wavaleka mpela-mpela,

akahoya nokuhoya.

43

UThixo uthembisa ukukhulula abantu bakhe

431Ngoku ke *uNdikhoyo, umdali wakho, Yakobi, nombumbi wakho, Sirayeli, uthi:

“Uze ungaxhali wena, ndikuhlawulele;

ndikubize ngegama, ungowam ncakasana.

2Noba sewucand' emanzini,

mna ndiya kuba nawe;

noba sowuwela imilambo,

ayisoze ibe nako ukukukhukulisa;

nditsho sowucand' emlilweni, soze urhawuke;

amadangatye akanakukutshisa wena.

3Kaloku mna Ndikhoyo ndinguThixo wakho,

uYedwa kaSirayeli, uMhlanguli wakho.

Ndinikezela ngeJiputa ukukuhlawulela;

iKushe neSebha zothath' indawo yakho.

4Kum uxabisekile ke kambe;

yeka elo wonga, andikuthandi ngako!

Ndincam' izizwe ngenxa yakho;

ndinikezel' iintlanga, ndizuze wena.

5Uze ungaxhali, ndinawe mna;

inzala yakho ndoyiqokelela empumalanga,

nina ndiniphuthume nasentshonalanga.

6Kwelasentla ndothi: ‘Bakhulule bagoduke,’

kwelasezantsi ndithi: ‘Ungabathinteli.’

Oonyana bam babuyise kwelikude,

neentombi zam eziphelweni zehlabathi,

7nditsho wonke umntu obizwa ngegama lam,

wonke endamdalela udumo lwam,

wonke endambumbayo ndamenza.”

8Yiza nâbo bantu bangaboniyo benamehlo,

uze nâbo bangaphulaphuliyo beneendlebe.

9Zibizeni zonke izizwe;

mazihlanganisane iintlanga.

*Koothixo bazo nguwuphi owayixelayo le nto yenzekayo namhlanje,

wasazisa nangezinto ezenzeke mandulo?

Ewe, mazize nawazo amangqina,

khon' ukuze abevayo bathi: “Axel' inyaniso.”

10“Ke nina ningamangqina am,” utsho uNdikhoyo,

“izicaka zam endazinyulayo,

ukuze nindazi nikholose ngam,

niqonde ukuba ndinguye endinguye.

Ngaphambi kwam akukhange kubekho thixo;

ewe, yaye engasoze abekho.

11Mna ndim uNdikhoyo,

ndim ndedwa ohlangulayo.

12Mna andingothixo wasemzini kuni.

Kaloku ndaxela, ndahlangula, ndavakalisa.

Nina ngokwenu ningamangqina am ukuba ndinguThixo,”

utsho uNdikhoyo.

13“Ewe, bendingokhoyo kwamandulo;

akukho kuphuncuka esandleni sam;

endikwenzayo akujikwa mntu.”

UThixo uvelisa into entsha

14*UNdikhoyo uMkhululi wenu,

yena uYedwa kaSirayeli, uthi:

“Ngenxa yenu ndothumela eBhabheli,

atsho amaKaledi asabe ngezo nqanawa zawo zeqhayiya.

15Mna ndinguNdikhoyo, uYedwa wenu,

uMdali noKumkani wakho, Sirayeli.”

16Utsho uNdikhoyo,

umavul' indlela enqumla elwandle,

nditsho indlela ecanda kumsinga olephuzayo;

17umkhosi wamagorha wawurholela enzonzobileni,

uwonke nje iinqwelo namahashe;

wafadalala, soze uphinde uthini,

wafuthaniselwa mpela njengekhandlela:

18“Kambe ke sanukubambelela kwisiganeko sezolo;

hayi bo, sanukunokoza ezamandulo.

19Khangelani ke, ngoku ndenza entsha;

ewe, seyisenzeka, nani niyayibona.

Ndiza kuvul' indlela enkangala,

kutsho kuqukuqele imilambo entlango.

20Neenyamakazi ngokwazo zondihlonela,

oodyakalashe neenciniba zindincome,

xa sendimpompozis' amanz' entlango,

kubalek' imilambo enkangala,

khon' ukuze lusel' usapho lwam,

nditsho usapho olukhethiweyo,

21bantu abo ke ndazidalelayo,

khon' ukuze bandidumise.”

Isono sikaSirayeli

22*UNdikhoyo uthi:

“Suka ke wena, Yakobi, akwandinqula;

ewe, suka akwaziduba ngam, wena Sirayeli.

23Akuwenzelanga mna amadini atshiswayo;

ewe, akundiwonganga ngeminikelo.

Phofu akuxhanyulwanga ndim ngamadini;

andikukhathazanga nangaziqhumiso.

24Akundenzelanga siqhumiso sivumba limnandi,

ungandanelisanga nangamanqatha ezilwanyana;

suka wandisinda ngezono zakho,

wandikruqula ngemikhuba oyenzayo.

25“Ukanti mna ndim ozisusayo izono zakho.

Ndenjenjalo ngenxa yesidima sam;

ukundivukela kwakho sobe ndibe sakukhumbula.

26Yiza ke undimangalele;

yiza kaloku sixoxe,

ukuze kucace onetyala.

27Kaloku ukhokho wenu wôna,

neenkokheli zenu zandivukela.

28Mna ndozihlazisa izithwala-ndwe zesibingelelo senu,

ngoko ke uYakobi ndomzisela intshabalalo;

ewe, amaSirayeli ndiwayekele abe sisigculelo.”