IsiXhosa 1996 (XHO96)
40

Iindaba zovuyo

401“Thuthuzelani, bathuthuzeleni abantu bam,”

utsho kaloku uThixo wenu.

2“Thethani kakuhle neJerusalem;

dandulukani niyixelele ukuba umzabalazo wayo ufezekile.

Kaloku izono zayo zixolelwe;

*uNdikhoyo uyibonelele ngaphezu kunobugwenxa bayo.”

3Nâlo ilizwi lidanduluka lisithi:

“UNdikhoyo mhlahleleni indlela entlango;

uThixo wethu mgeceleni uhola kwelibharhileyo.Mat 3:3; Marko 1:3; Yoh 1:23

4Zonke izigingqi mazidityelelwe,

iintaba neenduli zidilizwe zibe ngamathafa,

ke zona izixhobo zigqalwe zibe ziintili,

amageduka aletyelwe abe zizithabazi.

5Ke ubungangamsha bukaNdikhoyo buya kutyhileka,

lonke uluntu lububone.

Kaloku lowo ngumlomo kaNdikhoyo.”Luka 3:4-6

6Ndeva ilizwi lisithi:

“Suka udanduluke uthethe.”

Ndibuze ndathi: “Ndithethe ndithini na?”

“Yithi: ‘Bonke abantu banjengengca;

ubomi babo bulingana nobeentyatyambo.

7Kaloku ingca iyabuna, ivuthuluke intyatyambo

yakubethwa ngumoya kaNdikhoyo.

Ngenene uluntu nqwa nengca.

8Ingca iyatshaza, yona ke intyatyambo ibune,

ke lona ilizwi loThixo wethu lohlala lihleli.’ ”Yak 1:10-11; 1 Pet 1:24-25

9Phakama unyukele entabeni, wena Ziyon,

sigidimi seendaba ezimnandi.

Danduluka umemeze, wena Jerusalem,

mvakalisi weendaba ezimnandi.

Sukoyika, danduluka umemeze.

Yithi kwiidolophu zelakwaJuda:

“Nanko ke uThixo wenu.”

10Kaloku iNkosi uNdikhoyo iza ngokomelela;

iya kutsho ngolawulo olungqongqo.

Kananjalo iphethe neziqhamo zomsebenzi wayo;

ewe, ihamba nebuyambo lemigudu yayo.Isaya 62:11; siTyh 22:12

11Yona njengomalusi iyawulondoloza umhlambi;Hez 34:15; Yoh 10:11

amatakane iwaqokelela iwafunqule,

ke zona ezanyisayo izithundeze.

12Ngubani okhe alinganise amanzi ngethende lesandla,

okanye olinganisa isibhakabhaka ngesandla?

Mlinganiselo mni ongavalela uthuli lomhlaba,

isisiphi isikali sokulinganisa iinduli neentaba?

13Ngubani ongaze amazi ncam uNdikhoyo,

ingubani khona omcebisayo?Roma 11:34; 1 Kor 2:16

14Kakade uThixo lo ubhenela kubani,

ingubani ongamfundisa okusesikweni?

Ngubani ke omphokozela ulwazi,

aze ambonise indlela yobulumko?

15Ngenene izizwe zifana nethontsi lamanzi ethungeni,

nqwa nothuli azivakali nasesikalini;

neziqithi ngokukwanjalo.

16Amahlathi aseLebhanon akawanele umlilo,

neenyamakazi zakhona azilanele idini elitshiswayo.

17Izizwe zonke azinto kuThixo;

yena akazazele nto konke-konke.

18Angalinganiswa nabani na uThixo?

Khona, angafanekiswa nantoni?

19Akafani nomfanekiso oqingqwa yingcibi,

uze utyatyekwe ngegolide ngumnyibilikisi,

uhonjiswe ngamakhonkco esiliva.Mseb 17:29

20Ihlwempu elingenasiliva nagolide

lithatha umthi ongàdliwayo yimpehla,

lifune ichule lomchweli,

lona loqingqa umfanekiso ongashukumiyo.

21Ngaba anazi na?

Ngaba zange nive na?

Zange nixelelwe na kwamandulo?

Anikuqaphelanga ukusekwa kwehlabathi?

22Kaloku ladalwa ngulo ungqendeve esihlalweni

emajukujukwini ngaphaya kwesibhakabhaka;

kuye uluntu olu lunjengentothoviyane.

Ngumtwabululi-sibhakabhaka njengomkhusane,

asaneke njengentente yokuhlala.

23Iinkosi uzitsho zigqush' eluthulini,

izithwala-ndwe azivuthulule zingabi nto yanto.

24Zithi zingekatyalwa nokutyalwa,

ewe, zingekamili nokumila oku,

suka azibhudle ngomoya zibune,

isaqhwithi simke nazo njengomququ.

25“Ngubani ke eningandilinganisa naye,

ingubani endingade ndifane naye?”

Uyabuza uThixo onguYedwa.

26Khawujonge phezulu esibhakabhakeni;

zidalwe ngubani ezi zinto?

Lo uzikhokela njengomkhosi iinkwenkwezi

yena uyalazi nenani lazo.

Uzibiza ngamagama zonke ngazinye;

ewe, akanganganto amandla akhe,

ngoko akunakulahleka nob' ibe nye.

27Ngani ke, Yakobi, ukuba ukhalaze,

nditsho wena, Sirayeli, ukuba uthi:

“UNdikhoyo akabuqondi ubume bam;

uThixo wam akandazeleleli nganto”?

28Kanti ngaba awazi na?

Ngaba zange uve na?

UNdikhoyo nguThixo onguSonini-nanini;

yena ngumdali wehlabathi jikelele.

Yena soze adinwe atyhafe,

nengqiqo yakhe ayiphengululeki.

29Yena ngumhlaziyi wâbo batyhafileyo,

umomelezi wâbo bangenamandla.

30Kanti ke nolutsha luyadinwa lutyhafe,

abafana bakhubeke bawe,

31kambe ke bona abakholosa ngoNdikhoyo

bosuka bahlaziyeke bomelele.

Bosuka bantinge baxel' ukhozi;

noba sebebaleka, soze badinwe;

ewe, baya kuhamba bangaze batyhafe.

41

Iqhaji lasempumalanga

411“Yithini cwaka niphulaphule, ziqith' ezikude;

lungelani ukuxoxa, nina zizwe.

Sondelani nizithethelele;

yizani ke sihlangane, sinik' isigwebo.

2“Ngubani lo uqhway' iqhaji empumalanga,

lo ulinik' indwe konke nje jikelele?

Nguban' olenza loyis' izizwe nezikumkani,

omkhonto wakh' uzenza zifane nothuli?

Iintolo zakhe zibatsho bathi saa,

basarhake okomququ emoyeni.

3Libasukelisa libaleqe lula nje.

Asimendu! Ntaka yakwabani!

4Yaz'ba ngubani na umphembi wale ntlekele?

Ngubani owasimiselayo esi sishiqi?

Mna *Ndikhoyo, yaba ndim kwasekuqaleni;

ewe, yoba isendim nasekugqibeleni.”

5Iziqith' ezikude nazo zibonile;

ewe, iziphelo zomhlaba zitsho zarhwaqela zangcangcazela.

Nâzo ziqokelelana zisiza.

6Ziyancedana esinye nesinye;

ewe, zikhuthazana ngelithi: “Yomelelani!”

7Umchweli ukhuthaza umnyibilikisi,

nàlo ugudisa umfanekiso ukhuthaza lo uwudibanisayo.

Uthi: “Hayi, ngunonca!”

Batsho babethelele isikhonkwane, uqine nkqi umfanekiso.

Umkhuseli kaSirayeli

8“Ke wena, sicaka sam Sirayeli,

nditsho wena, ndlu kaYakobi,

wena uluhlanga endilunyulileyo,

uyinzala yesihlobo sam uAbraham.2 Gan 20:7; Yak 2:23

9Ndakulanda eziphelweni zehlabathi,

ndakubiza kwiindawo ezisekudeni,

ndaza ndathi: ‘Usisicaka sam.’

Andikubukulanga; ndakunyula.

10Ngoko ke ndinawe, sukoyika;

ndinguThixo wakho, sukuphakuzela.

Ndiza kukomeleza ndikusize,

amandla am asindisayo akuxhase akukhusele.

11“Ke bona abo bakusunduzayo baya kuhlaziswa;

ewe, abakulwayo soze babe nto.

12Iintshaba zakho uya kuzifuna,

kambe ke sobe uzifumane.

Abalwa nawe bophel' emehlweni.

13Mna ndinguNdikhoyo, uThixo wakho;

ndokugcina ndikomeleze,

ndithi kuwe: ‘Sukuphaphazela, ndiza kukunceda.’

14“Ewe, mna Ndikhoyo ndithi:

‘Ubuthathak' unjalo, Yakobi,

nimbalwa ninjalo, Sirayeli,

kodwa sukoyika, ndiza kukusiza.

Mna Yedwa, Thixo kaSirayeli,

ndim okukhululayo.’

15Ndokutsh' ube ngathi usisileyi sokubhula

esinangayiway' amazinyo amatsha.

Wozicol' iintaba uzivuthulule,

iinduli uzicole zibe luthuli.

16Uya kuzijiwuza emoyeni,

ke won' umoya uzitsho ziphephetheke;

uqhwithelo lozithatha lumke nazo.

Ke wena utsho wonwatyiswe nguNdikhoyo,

undidumise mna Yedwa kaSirayeli.

17“Abahlelelekileyo bam bofuna amanzi bancame;

sebekhothekile bona lunxano.

Ke mna Ndikhoyo ndosisabela isikhalo sabo –

mna Thixo kaSirayeli soze ndibalahle.

18Ndogqabhuz' imilambo emqwebedini,

kutsho kumpompoz' imithomb' ezintilini,

intlango ndiyijike ibe yimigxobhozo,

umqwebedu utsho unkcenkcez' amanzi.

19Entlango kokhul' imisedare,

ibe ngumngampunzi, umnquma, nemetile.

Elibharhileyo lokhula ipayini,

isipresi, nomgalagala.

20Boyibona abantu le nto baqonde,

baqaphele bazi,

bathi nguNdikhoyo lo uyenzileyo.

Ewe ngenene, botsho baqonde ukuba oku kudalwe nguYedwa kaSirayeli.”

Umngeni kwimifanekiso eqingqiweyo

21“Nina *zithixo zeentlanga, ethe ubungqina benu;” utsho *uNdikhoyo.

Ewe, uKumkani kaSirayeli uthi: “Khaniyibeke apha ingxoxo yenu, sive.

22Yizani kaloku, xelani izinto ezizayo;

chazelan' inkundla iziganeko zamandulo;

ewe, zichazeni nentsingiselo yazo.

23Khanisixelele ngekamva kaloku;

khona nathi sotsho sithi ningoothixo.

Yenzani noba yentle okanye ebuhlungu;

nathi sitsho sirhwaqele, soyike.

24Okokwenu nina niyinkunkuma,

nemisebenzi yenu yimfitshi-mfitshi.

Bangamasikizi abo banichongayo.

25“Ke mna ndixhokonxe umfo wasentla; uyeza –

ondihloniphayo nanko evela empumalanga.

Iziphathamandla uzixovula ngathi ludongwe,

ngathi ngumbumbi exonxa udongwe.

26Le nto ngubani oyazise kwantlandlolo kuni,

owasilumkisayo ukuze siningqinele?

Akukho namnye wakha wayixela,

engekho nowakha wayithi thupha.

27Ndim mna kuqala owayixelelayo iZiyon,

ndathi: ‘Nâbo besiza.’

Ndathumela isigidimi eJerusalem,

umvakalisi weendaba ezimnandi.

28Ndakuzikhangela ke izithixo ezo

zonke ndifika zisik' umlomo,

kungekho nasinye sinako ukundiphendula.

29Zonke ziyimfeketho nje.

Hayi, azinakwenza nto mpela-mpela;

ngamabhetye-bhetye nje emifanekiso.”

42

Isicaka sikaNdikhoyo

421*UNdikhoyo uThixo uthethe wathi:

“Nasi isicaka sam endisixhasayo.

Yena ngumnyulwa wam ondikholisayo;Mat 3:17; 17:5; Marko 1:11; Luka 3:22; 9:35

ndimthe jize ngoMoya wam,

izizwe zonk' uziphakel' ubulungisa.

2Yena akakhwazi amemeze;

hayi, akadanduluki ezitalatweni.

3Ingcongolo ecekethekileyo soze ayaphule,

nesibane esilozisayo soze asicime,

koko uphak' ubulungisa ngokunyaniseka.

4Yena ke soze atyhafe adangale,

de aphak' ubulungisa ehlabathini;

nezizw' ezikude zilindel' umthetho wakhe.”Mat 12:18-21

5Nalu udaba lukaThixo uNdikhoyo,

umdali owatwabulula amazulu;

nguye owalaneka ihlabathi nako konk' okwalo;

abemi balo wabaphakel' ubomi,

abantu balo wabanik' ukuphefumla:Mseb 17:24-25

6“Mna Ndikhoyo ndikubizile;

ewe, ndingothembekileyo.

Kaloku ndosoloko ndinawe,

ndikulondoloze,

ndikwenze umnqophiso nabantu bam,

ube kukukhanya ezizweni.Isaya 49:6; Luka 2:32; Mseb 13:47; 26:23

7Wena uza kuvula amehlo eemfama;

nguwe oza kukhulula amabanjwa;

nguwe oza kuvula intolongo emnyama.

8“Mna *ndinguNdikhoyo – igama lam ncakasana.

Ubungangamsha bam andinikisi ngabo;

udumo lwam aluzuzwa *yimifanekiso enqulwayo.

9Zinto endazixelayo zenzekile,

futhi nezintsha ngoku ndiyazibhengeza;

ewe, ndizixela zingekathungululi.”

Ingoma yokudumisa uNdikhoyo

10Ntyilozani niculele *uNdikhoyo ingoma entsha.

Malimdumise limbonge ihlabathi jikelele;

nditsho nani nonke abahamba phezu kolwandle.

Mazingathi cwaka nezilwanyana zolwandle;

nezikud' izizwe mazibonge zibongisele.

11Mayidumise nentlango nezixeko zayo;

nabaseKedare mabadumise uThixo;

nabaseSela mabamemelele ngemincili;

ewe, mabamemeze naphezu kweentaba.

12Nabo bemi kwizizwe ezikude

mabamdumise uNdikhoyo.

13UNdikhoyo yena ufunza njengegorha;

yena selequle wada waligangatha.

Nankw' esitsho ngentlaba-mkhosi,

nto leyo idiza ukutshatshela kwakhe.

UThixo uthembisa ngoncedo

14*UNdikhoyo uthethe wathi:

“Kaloku sekumzuzu ndithe cwaka;

suka ndadl' imu ndazibamba.

Ngoku ke okomfazi osikwa yinimba

ndozibhija-bhija ndide ndibhonge.

15Iinduli neentaba ndosuka ndizibhulule,

okwakuyingca nemithi ndikomise.

Imilambo ndoyibharhisa yome khonkqo,

imigxobhozo nezadunge zitshe khothe.

16Iimfama ndozihambisa ngeendlela ezingazaziyo;

ewe, ndozikhokela ngomendo ongaqhelekanga.

Kubo ubumnyama ndobujika bube kukukhanya;

iingxondorha zojika zibe ngamathafa.

Ezo zinto ndiya kuzenza;

futhi ke soze ndizityeshele konke.

17Ke bona abakholosa *ngemifanekiso,

abo bayinqulayo besithi: ‘*Ningoothixo bethu,’

ngenene baya kuphoxeka bahlazeke.”

Ubumfama nokungeva kukaSirayeli

18*UNdikhoyo uthethe wathi:

“Khaniphulaphule ke, nani zithulu;

khangelani nibone, nani zimfama.

19Kakade ngubani oyimfama kunesicaka sam?

Sithulu saphi esidlula isigidimi sam?

Ngubani oyimfama okwalowo ungowam;

nditsho oyimfama njengesicaka sikaNdikhoyo?

20Ewe, ubonile kambe, Sirayeli;

nto nje ayikuncedanga nto loo nto;

uvile kambe nangeendlebe zakho,

kodwa suka awaphulaphula.”

21UNdikhoyo othembekileyo yena ulangazelel' ukunceda;

imfundiso yakhe uyayiqaqambisa.

22Kambe ke aba bantu zizisulu zokuxhatshazwa;

sebatshixelwa kwamnyama-ndawo,

bade baya kufihlwa ezintolongweni.

Ziindwayi ezingamaxhob' ukuxhatshazwa;

ziintw' ezingenabani wakuzihlangula.

Akakho othi: “Godukani ngoku.”

23Yaz'ba ngubani na ozimiseleyo ukuphulaphula

ukuze aqonde kwixa elizayo?

24Nguban' ophise ngoYakobi kubaphangi,

onikele ngoSirayeli kubaxhaphazi?

IkwanguNdikhoyo lo sikreqe kuye,

sisuke asahamba ngendlela yakhe,

suka asaphulaphula simthobele.

25Suka ke wavulela umsindo wakhe,

ukuze thina sidad' emfazweni.

Utsho ngomsind' odangazelayo,

koko uSirayeli tu ukuqonda;

suka wavaleka mpela-mpela,

akahoya nokuhoya.