IsiXhosa 1996 (XHO96)
35

Ibuyambo

351Intlango nomqwebedu ziya kuchulumacha;

elibharhileyo loba nemihlali liqhakraze njengentyatyambo.

2Intlango yomemelela idlokove luvuyo;

yoba yinzwakazi enjengeentaba zaseLebhanon,

yochuma njengamasimi aseKarmele naseSharon.

Bonke bobubona ubungangamsha *bukaNdikhoyo,

bucace ubuhandiba nokomelela koThixo wethu.

3Izandla ezinomkhinkqi mazomelele,

namadolo anengevane atsho adlamke.Hebh 12:12

4Thetha namagwala, uthi:

“Qinani, ningabi nentaka!

Kaloku uyeza uThixo wenu;

uza epheth' impindezelo.

Nank' egush' imbuyekezo;

ewe, uza kunihlangula.”

5Kaloku ke kobona nemfama le yembala,

zitsho zivuleke neendlebe zesithulu,

6nesiqhwala sidlobe sitsiba-tsibe okwempunzi;

nezimumu zomemelela ngemihlali.Mat 11:5; Luka 7:22

Kaloku kompompoza amanzi nasentlango,

kugqabhuke imilambo nakwelibharhileyo.

7Intlabathi evuthayo yojika ibe lichibi,

umhlab' okhothekileyo uphanjwe yimithombo.

Asisathethi ke ngeendawo zikadyakalashe,

kuba zona zoba yimigxobhozo yemizi neengcongolo.

8Apho ke kothi tyaba uhola;

leyo ke kothiwa yindlela yobungcwele

ekungekho namoni woze athi cakatha kuyo,

nasiyatha solahlekisa mntu kuyo.

9Kuyo soze kubekho ngonyama,

ingasoze ihanjwe narhamncwa;

kuphela ngabakhululwe nguNdikhoyo

abaya kudakasa kuloo ndlela.

10Abasindisiweyo nguNdikhoyo bobuyela eZiyon benemihlali,

bengqungqa bememelela ngochulumacho.

Soze babe sazana neentsizi nenkxwaleko;

boxhamla ulonwabo naphakade.