IsiXhosa 1996 (XHO96)
34

Ukohlwaywa kwezizwe

341Sondelani, zizwe, niphulaphule;

inzwi kaloku nakuni, zintlanga.

Maliphulaphule ihlabathi nenzaliseko yalo;

ihlabathi nemveliso yalo yonke malimamele.

2Kalok' *uNdikhoyo ulwa nazo zonke izizwe,

uxabene nayo yonk' imikhosi yazo.

Wozibhubhisa xa zizonke,

zonke azixhaxhe kuphele.

3Izidumbu aziyi kungcwatywa;

zothi xakalala ziqungquluze – mh-mh-mh!

Iintaba zonyepha ligazi labo.

4Iinkwenkwezi nemikhosi yazo zonke zosuka zisumke zinyamalale;

isibhakabhaka sosongwa ngathi ngumqulu,

iinkwenkwezi zivuthuluke okwamagqabi,

zitshaze ngathi ngamagqab' omdiliya nomkhiwane.Mat 24:29; Marko 13:25; Luka 21:26; siTyh 6:13-14

5Emazulwini umkhonto wam uxhaphile;

nanko usihlela e-Edom,Isaya 63:1-6; Jer 49:7-22; Hez 25:12-14; 35:1-15; Amos 1:11-12; Obhad 1-14; Mal 1:2-5

abantu abagwetyw' intshabalalo.

6Umkhonto kaNdikhoyo wodad' egazini;

ewe, utsho waxhapha ngamanqatha

ngathi ligazi lamatakane neebhokhwe,

namanqatha ezintso zenkunz' egusha.

EBhozera uNdikhoyo uya kwenza idini;

ewe, yoba ngamatyadidi kwaEdom.

7Abantu baya kuwa njengenqu;

bafane neenkunzi ezindala nezingamathole.

Umhlaba uya kufuma ligazi,

nothuli lunyephe ngamafutha.

8Ngemini yakhe uNdikhoyo wophindezela,

unyaka wembuyekezo ngenxa yeZiyon.

9Imilamb' e-Edom yoba mnyama,

umhlaba ufane nesalfure;

umhlaba wofana netha evuthayo.

10Wodangazela imini nobusuku,

umsi utsho ngomlembelele othunquzayo,SiTyh 14:11; 19:3

kube zizizukulwana ngezizukulwana libharhile,

kungaze kunqumle mntu khona,

11ilizwe limiwe sisikhova nesihulu-hulu,

limiwe ngookhwalimanzi namahlungulu.

UThixo wolibharhisa kwakhona elakwaEdom,

libe njengelamandulo kungekadalwa nto.

12Sobe kubekho kumkani ulawulayo;

izinxiba-mxhaka zophel' emehlweni.

13Izakhiwo zomila ameva nobobo,

iinqaba zambathwe lutshungu nesinama.

Yoba sisikhululo soodyakalashe,

ibe likhaya lezikhova.

14Koba lapho angqungqa khona amarhamncwa,

zikhwazane khona neendimoni.

Yoxhwarha khona nerhorho yobusuku,

izula-zule iphathe kuphumla.

15Isikhova siya kwakha sizalele khona;

zofukama zide ziqandusele,

ziwakhulisele khona amathole azo.

Oontloyiya boqokelelana bonwabisane khona.

16Khangela encwadini kaNdikhoyo ufunde:

Kwezi zilo akukho singekhoyo,

kungekho nesingenaqabane laso,

kuba lowo ngumlomo kaNdikhoyo,

nguMoya wakhe oya kuziqokelela.

17Isekwanguye oya kuzabela

azinike inxaxheba ngazinye ngazinye.

Elo yoba likhaya lazo naphakade,

zime khona izizukulwana ngezizukulwana.