IsiXhosa 1996 (XHO96)
32

Ukumkani ofezekileyo

321Woze afike ukumkani olawula ngolungelelwano,

izinxiba-mxhaka zitsho ziphathe ngemfezeko.

2Zonke ngazinye zoba ngumqolomba mhla ligquthayo,

zibe yinqaba yokuzimela mhla ngoqhwithela.

Zofana nemijelo yamanzi kwelibharhileyo,

zibe lithunzi lamawa kwilizwe eliyinkangala.

3Zona ziya kuba namehlo,

ziqonde iingxaki zoluntu.

Ziya kuba neendlebe,

zikuphulaphule ukuzibika kwabantu.

4Yoqonda nengqiqo yezityhuthu-tyhuthu,

nabathintithayo bathethe ngokucacileyo.

5Isiyatha akusayi kuthiwa ngohloniphekileyo;

neqhophololo akusayi kuthiwa ngonyanisekileyo.

6Kaloku isiyatha sitheth' ubuyatha,

nengqiqo yaso iqulunqa ubugwenxa.

Sizixakekise ngenkohliso;

*uNdikhoyo sihlala simcukuceza ngengcikivo.

Simshiya enjalo umntu othezwa liphango,

singamkhathalele nganto nokhotheke lunxano.

7Umntu oyindlavini nezenzo zakhe zinenkohlakalo;

uba soloko efutha ukwenza ububi,

ezama ukubhubhisa amahlwempu ngenkohliso,

khon' ukuze awavimbe amalungelo awo.

8Ke yena onesidima uneengcingane ezizimasekileyo,

nemisebenzi yakhe ingqinelana nento ayiyo.

Amaxesha entswelo nawendyebo

9Phakamani nindiphulaphule ke nani,

nditsho nina, zimazi zingaxhalele nto;

bekan' iindlebe nive xa ndithethayo,

nina zintombi ezingáthi zikhuselekile.

10Ningade nibe ngathi nanelisekile ngoku,

kodwa kozayo unyaka nongcungcutheka,

kuba idiliya yona yosuka iphunze,

singabikho tu isivuno seziqhamo.

11Xhalabani, zimazi ezihlala zingaxhalele nto;

hlahlambani, zintombi ezingenaluvalo;

khululani, nithi gatya ezenzila.

12Yho-o-o amasimi! Kwakhe kwanje phi na?

Awu! Sashiya senzeka ngeediliya!

13Gixani ngenxa yomhlaba wabantu bam,

kuba namhla sowugqunywe ngameva nobobo.

Hlahlambani ngenxa yamakhaya avuyayo;

ewe, silileleni isixeko esixokozelayo.

14Kaloku nekomkhulu lokhal' ibhungane,

nakwisixeko esinyakazelayo kuthi bhe!

Kwandlunkulu koba ngamabhodlo kanaphakade;

koba lapho adloba-dloba khona amaqwarha,

kube lapho itya khona imihlambi,

15ade uThixo asithululele uMoya wakhe,

nentlango itsho ifane nomyezo weziqhamo,

imiyezo yeziqhamo ifane namahlathi.

16Nasentlango kuya kuphuphuma ulungelelwano,

nemiyezo echumayo yambathiswe bubulungisa.

17Ke ubulungisa bozala inzolo,

ize ke ibe lulungelelwano nocwangco njalo-njalo.

18Ke abantu bam bothi zava bahlale ngenzolo

kwimizi ekhuselekileyo nephahlwe luxolo.

19Nokuba amahlathi ebhululwe sisichotho,

nesixeko sivuthuluke kwathi pam,

20yoba luvuyo kuye wonk' ubani,

ingengomanzi ingesosivuno, kuyinto nje,

amadlelo enabe ethe tshitshilili,

iidonki neenkomo zidakasa zikhuselekile.

33

Ukucela uncedo

331Kunyembelekile kuwe, mtshabalalisi;

wena ungatshatyalaliswanga!

Yeha ke, wena tshijolondini;

ke wena siqu awuqhathwa mntu!

Uya kuze upheze ukutshabalalisa,

ibe nguwe otshatyalaliswayo.

Boze bupheze ubuqhophololo bakho,

nawe ke ube lixhoba lokuqhathwa.

2*Ndikhoyo, khawube nenceba kuthi;

asisakulangazeleli ngako!

Ntsasa zonke yiba ngamandla ethu;

sihlangule sakungena enkathazweni.

3Lakuzongoma izwi lakho batsho basabe;

wakuphakama ziyasarhaka izizwe.

4Izizwe zojika zibe ngamaxhoba,

zixhatshazwe ngathi zingenelwe ziinkumbi.

5Mkhulu kambe uNdikhoyo,

yena umi kweliphezulu!

IJerusalem woyizalisa ngolungelelwano nobulungisa.

6Maxa onke uya kuba sisiseko esingahexiyo,

isisele sosindiso, ubulumko, nolwazi.

Umthombo wale ndyebo kukuhlonela uNdikhoyo.

7Nango amagorha abo ezibika;

oonozaku-zaku abaphath' uxolo nâbo besitsho ngesikrakra.

8Ngoku koohola sekuthe bhe;

abahambi abavakali ndawo konke.

Izivumelwano ziyakrotyozwa;

ke izixeko zideliwe,

akusekho mntu uhlonitshwayo.

9Umhlaba ulele, ngamafusi nje,

amahlathi aseLebhanon atshazile;

ngoku iSharon ifana nentili yasentlango,

imithi ibunile eBhashan naseKarmele.

Iintshaba zikaNdikhoyo ziyalumkiswa

10*UNdikhoyo uthi:

“Ngoku ke ndosuka ndiphakame;

niza kububona ubungangamsha bam;

ewe kaloku, ndiza kuzimaseka.

11Nikhawul' umququ, nizal' inkintshi-nkintshi;

kaloku nizitshabalalisa kwangokwenu.

12Izizwe ziya kutshiswa okwamatye ekalika;

ziya kufakwa umlilo okwezihlahla zameva.

13Nina bantu bakude, phulaphulani;

ewe, yiveni into endiyenzileyo;

nina bakufuphi, wavumeni amandla am.”

14Aboni baseZiyon bayagubha liphaphu,

abangakhathalele Thixo bayangcangcazela.

“Ngubani ke kuthi ongamelana nomlilo olenyayo?

Ngubani onganyamezela umlilo ongacimekiyo?”

15Ngondlela zithe ngqo nothetha kakuhle,

nongafuni kungenelwa ngengcinezelo,

noyingcathu ongazamkeliyo izicengo,

ongahambisaniyo nabafutha amayelenqe,

umntu ongafunaniyo nezinto ezimbi.

16Onjalo ke uza noloyiso;

ukhuseleke ngathi usemqolombeni

apho ukutya namanzi kuhlala kuhleli.

Ikamva eliqaqambileyo

17Ke amehlo enu oze ambone ukumkani

ethiwe jize ngesihomo nesithozela;

owakhe umhlaba uthe gabalala.

18Ngeenkumbulo nocamanga ngehambo-nzima yamandulo:

“Waya phi umphicothi-ncukacha;

ephi ke yena umvavanyi?

Kanti uphi yena umhloli weenqaba?”

19Ezo ntlanga zidelelayo zophel' emehlweni,

abantu abantetho ingacacanga,

abapitiliza ulwimi eningaluqondiyo.

20Khangelani iZiyon, isixeko samatheko amisiweyo;

zisuka nje nokhangwa yiJerusalem,

ikhaya lenzolo, umzi ongashukumiyo;

ezawo izikhonkwane soze zancothuka,

neentsontelo zawo soze ziqhawuke.

21Apho ke uNdikhoyo woba nguThixo wethu onamandla,

soba ngathi siphakathi kweentlambo nemilambo;

kodwa akukho sikhephe siya kuhamba khona,

kungekho nanqanawa ingangcambaza apho.

22Kaloku umgwebi wethu nguNdikhoyo;

ewe, uNdikhoyo yena uyasilawula.

Ikumkani yethu nguNdikhoyo;

nguye oya kusisindisa.

23Zona iintambo zenqanawa ziyeke-yeke;

azisenako ukuyibamba intsika yayo,

zingenako ukuyiqinisa neseyile.

Boxhaphaz' amaxhoba bazanelise;

kuya kuhlomla nesiqhwala esi sembala.

24EZiyon akusayi kubakho ugulayo;

zonke izono zabemi bayo ziya kuxolelwa.

34

Ukohlwaywa kwezizwe

341Sondelani, zizwe, niphulaphule;

inzwi kaloku nakuni, zintlanga.

Maliphulaphule ihlabathi nenzaliseko yalo;

ihlabathi nemveliso yalo yonke malimamele.

2Kalok' *uNdikhoyo ulwa nazo zonke izizwe,

uxabene nayo yonk' imikhosi yazo.

Wozibhubhisa xa zizonke,

zonke azixhaxhe kuphele.

3Izidumbu aziyi kungcwatywa;

zothi xakalala ziqungquluze – mh-mh-mh!

Iintaba zonyepha ligazi labo.

4Iinkwenkwezi nemikhosi yazo zonke zosuka zisumke zinyamalale;

isibhakabhaka sosongwa ngathi ngumqulu,

iinkwenkwezi zivuthuluke okwamagqabi,

zitshaze ngathi ngamagqab' omdiliya nomkhiwane.Mat 24:29; Marko 13:25; Luka 21:26; siTyh 6:13-14

5Emazulwini umkhonto wam uxhaphile;

nanko usihlela e-Edom,Isaya 63:1-6; Jer 49:7-22; Hez 25:12-14; 35:1-15; Amos 1:11-12; Obhad 1-14; Mal 1:2-5

abantu abagwetyw' intshabalalo.

6Umkhonto kaNdikhoyo wodad' egazini;

ewe, utsho waxhapha ngamanqatha

ngathi ligazi lamatakane neebhokhwe,

namanqatha ezintso zenkunz' egusha.

EBhozera uNdikhoyo uya kwenza idini;

ewe, yoba ngamatyadidi kwaEdom.

7Abantu baya kuwa njengenqu;

bafane neenkunzi ezindala nezingamathole.

Umhlaba uya kufuma ligazi,

nothuli lunyephe ngamafutha.

8Ngemini yakhe uNdikhoyo wophindezela,

unyaka wembuyekezo ngenxa yeZiyon.

9Imilamb' e-Edom yoba mnyama,

umhlaba ufane nesalfure;

umhlaba wofana netha evuthayo.

10Wodangazela imini nobusuku,

umsi utsho ngomlembelele othunquzayo,SiTyh 14:11; 19:3

kube zizizukulwana ngezizukulwana libharhile,

kungaze kunqumle mntu khona,

11ilizwe limiwe sisikhova nesihulu-hulu,

limiwe ngookhwalimanzi namahlungulu.

UThixo wolibharhisa kwakhona elakwaEdom,

libe njengelamandulo kungekadalwa nto.

12Sobe kubekho kumkani ulawulayo;

izinxiba-mxhaka zophel' emehlweni.

13Izakhiwo zomila ameva nobobo,

iinqaba zambathwe lutshungu nesinama.

Yoba sisikhululo soodyakalashe,

ibe likhaya lezikhova.

14Koba lapho angqungqa khona amarhamncwa,

zikhwazane khona neendimoni.

Yoxhwarha khona nerhorho yobusuku,

izula-zule iphathe kuphumla.

15Isikhova siya kwakha sizalele khona;

zofukama zide ziqandusele,

ziwakhulisele khona amathole azo.

Oontloyiya boqokelelana bonwabisane khona.

16Khangela encwadini kaNdikhoyo ufunde:

Kwezi zilo akukho singekhoyo,

kungekho nesingenaqabane laso,

kuba lowo ngumlomo kaNdikhoyo,

nguMoya wakhe oya kuziqokelela.

17Isekwanguye oya kuzabela

azinike inxaxheba ngazinye ngazinye.

Elo yoba likhaya lazo naphakade,

zime khona izizukulwana ngezizukulwana.