IsiXhosa 1996 (XHO96)
30

Isivumelwano esingancediyo

301*UNdikhoyo uthethe wenjenje:

“Libhek' umoya kusapho olunenkani,

abo benza izigqibo ngaphandle kwam,

abenza izivumelwano ngaphandle kwam;

izono zabo ziyelekelana.

2Bona basuka babhenela eJiputa;

abanaxesha lokubuzisa kum.

Nto bayifunayo kukukhuselwa yiJiputa;

nto bayingxameleyo liphiko lokumkani walapho.Okanye “likaFaro” igama ababebizwa ngalo ookumkani baseJiputa

3Ukhuselo lweJiputa yimpoxo yodwa;

nto ningayizuzayo kukuhlazeka kuphela.

4Bona banawo amagosa eZowan,

banabo noonozaku-zaku eHanes,

5kambe ke wonk' umntu uya kuphoxeka

ngenxa yesi sizwe singento yanto,

isizwe esingenaluncedo nacebo

ngaphandle kwamahlazo namanyondololo.”

6Nalu ke udaba olundilisekileyo mayela nezilo zentlango yasezantsi:

Oonozaku-zaku bacanda kweleembandezelo neengozi,

kwilizwe abakrotywa ziingonyama,

apho kuphithizel' iinyok' ezinobuhlungu,

zikwalapho nezitshu zamagongqongqo.

Iidonki neenkamela zabo ziyasuntsubala

yimithwalo ezizipho ezixabisekileyo,

ziphiwa isizwe esingento yanto.

7Kaloku iJiputa ize, ayinaluncedo mpela;

yiyo loo nto ndiyibiza ngokuthi nguRahabhi ongenamsebenzi,

nditsho ikhwang' elinqunyulwe neempondo.

Isizwe esingevayo

8UThixo wandiyalela wathi:

“Krola ecwecweni, ubhale encwadini,

obo ibe bubungqina obuhlala buhleli.

9Aba ngabantu abangalawulekiyo,

sisizukulwana esinenkohliso,

abantu abangazimisele kuphulaphula,

abayichasayo ingqeqesho *kaNdikhoyo.

10Kubashumayeli bathi:

‘Yithini cwaka ngemibono!

Sanukusifundekela ngeemfanelo zethu!

Sithuthuzeleni sihlale sinje;

siboneleni okungamampunge.

11Sudukani, sanukuxaba endleleni;

asifuni nokuva ngoYedwa uThixo kaSirayeli.’ ”

12Ngoko ke uYedwa kaSirayeli uthi:

“Ngokuba ningaluvumanga olu daba,

koko nisuke naqamela ngenkohliso nengcinezelo,

13ngoko ke anikho lityala,

nifana nqwa nodonga oluphakamileyo

olunenkenkewula yethanda;

ewe, sekulindeleke isithonga nanini na.

14Losuka lupharhake ngathi yingqayi entlekeke yaba ziingceba

ezingenakukha malahle eziko namanzi equleni.”

15Utsho uMhlekazi uNdikhoyo, nditsho uYedwa kaSirayeli, uthi:

“Nosinda ngenguquko nokuzinikezela kum;

amandla enu kukuzola nokuthembela kum.

Phi ke, nisala nje!

16Ndaweni yaloo nto nithi:

‘Sosuka sisabe ngamahashe.’

Ewe, kungaba njalo.

Nithi: ‘Amahashe ethu angaphala gqitha.’

Ewe, amahashe enu angaphala nakangako

kodwa nofunyanwa ngabanisukelayo.

17Iwaka losukeliswa lijoni elinye;

xa ninonke niya kugxothwa ngamajoni amahlanu qha,

nibaleke nisabe nibe njengendwe emi yodwa entabeni phaya,

nayo ke iyeyentlaba-mkhosi.”

18Kambe ke uNdikhoyo usanilindele,

usazungula ukunibabala ngesisa.

Kaloku yena nguThixo ongajika-jikiyo;

hayi ithamsanqa labo bakholosa ngaye!

UThixo wobasikelela abantu bakhe

19Ewe, nina bemi baseJerusalem, anisayi kuphinda nilile. Kaloku *uNdikhoyo unenceba; ngoko ke nothi nakuzibika kuye asabele. 20Nangona uMhlekazi eya kuniyekela ngamaxesha enkxwaleko, kodwa nguye ngokwakhe oya kunithundeza; niya kumqonda lowo uya kunifundisa. 21Niya kuthi nakuphambuka abe selekhona; nimve esithi: “Yizani, nants' indlela.” 22Ke yona loo *mifanekiso yenu niyinqulayo ityatyekwe ngesiliva, naleyo ityatyekwe ngegolide, iya *kugqwaliseka oku kwesishuba somfazi, niyithathe niyilahle kude, niyichile nithi: “EMbo-o-o!”

23Ngexesha lokulima uNdikhoyo uya kuyivulela imvula, iphume imbewu eniyityalileyo, nezityalo zikhule zitsho ngesingayiwayo isivuno. Ngelo thuba ke neenkomo zenu ziya kudla kumadlelo abanzi ayokozelayo. 24Ke zona iinkabi needonki enilima ngazo ziya kondliwa ngomxube wezidlo zodidi. 25Kogqabhuka imithombo yamanzi ezintabeni nasezindulini ngaloo mini inkulu yokuhlaselwa nokuwa kweenqaba zeentshaba zenu, nazo ngokwazo zibulawe. 26Inyanga yoqaqamba njengelanga, ke lona ilanga liqaqambe ngokuphindwe kasixhenxe, kube ngathi kubandakanywa ukukhanya kweentsuku ezisixhenxe ndawonye. Koba njalo ke mhla uNdikhoyo wawabopha amanxeba awenze kubantu bakhe, azihlambe neenduma zabo.

Ukohlwaywa kweAsiriya

27Nango amandla nobungangamsha,

*obukaNdikhoyo buthi gqi kwelikude;

intshinyela yomsi idiza ingqumbo yakhe,

ubebezelis' imilebe ngumsindo,

ulwimi lulatyuzelis' amalangatye.

28Umphefumlo wakhe ukhukulisa njengomlambo,

ngathi ngumlamb' ozele wada watyekeza,

uhluz' izizwe ngentshabalalo,

uzirhintyela ngomkhala wolahlekiso.

29Ke nina niya kuchulumacha,

nintyiloze nimemelele ngathi kungobusuku bamatheko amiselweyo.

Niya konwaba ngathi ningabantu abaya endlwini kaNdikhoyo,

bevuma bekhatshwa ngamaxilongo:

uNdikhoyo ixhadi likaSirayeli.

30Wonke umntu uya kukuva ukuhlokoma kwelizwi likaNdikhoyo,

ngokunjalo azive nezabhokhwe zengqumbo yakhe.

Kuya kubakho amadangatye nogqabhuko-mafu,

isichotho nezandyondyo zemvula.

31Ilizwi likaNdikhoyo liya kumrhwaqelisa uAsiriya,

intonga yakhe imkhahlele phantsi.

32Wothi ephindelela nje uNdikhoyo ukuwohlwaya ama-Asiriya

ngaloo nduku yakhe yesohlwayo,

babe bona abantu bakhe bentyiloza

bengqungqa ngamagubu neekatala,

abe yena esilwa nawo.

33Kambe ke kudala lalungiswayo labaswa iziko,

iziko ekuya kutshiswa kulo ukumkani waseAsiriya.

Yinzongo-nzongo yomngxuma obanzi,

iinkuni zifunjwe zayintaba.

Ke yena uNdikhoyo wosuka avuthele

atsho ngomlambo wedangatye,

unqanqaze umlilo.

31

Thembelani kuNdikhoyo

311Kunyembelekile kwabo babhenela kuncedo lweJiputa;

nditsho abo bathembela kumahashe,

abo bakholosa ngeenqwelo eziyinyambalala,

nabaqamele ngobukroti bamajoni,

nditsho amajoni amahashe,

abantu abangamjongele nto uYedwa kaSirayeli,

nditsho abangasifuniyo isiluleko *sikaNdikhoyo.

2Ukanti yena sisilumko, angasivulela nesithwakumbe;

ewe, elakhe ilizwi alidliwa nja!

Koko wosuka ayivukele indlu yezikhohlakali,

abohlwaye abancedisana nabenzi bobubi.

3La maJiputandin' asiThixo, koko ngabantu,

namahashe awo asimhlola, koko zizilwanyana.

UNdikhoyo wothi angaphakama ibe ziziqwenga,

ke yena umncedisi atsho akhubeke,

aze ke yena umncedwa awe bhaxa,

bonke bavuthuluke batshabalale.

4UNdikhoyo uthethe nam wenjenje:

“Abelusi bangafanelana beqobisa ngemikhwazo,

kodwa ngunotshe ukuba bayothuse ingonyama,

ingakumbi xa seyilibambile ixhoba layo.

Ngokunjalo nam ke akukho bani unokundinqanda

ekuyikhuseleni kwam intaba iZiyon,

mna Ndikhoyo uSomandla.

5Njengentaka ikhusela amathole ayo,

nam, mna Ndikhoyo onguSomandla-onke,

ndiya kwenjenjalo ukuyihlanganisela iJerusalem.

Ewe, ndoyikhusela ndiyikhulule;

ndogqitha kuyo ndiyisindise.”

6UNdikhoyo uthethe wathi: “MaSirayeli, nonile ngokundifulathela. Ngoko ke ngoku buyani! 7Kaloku iyeza imini apho nonke niya kulilahla eli zothe liyile mifanekiso niyiqingqe ngesiliva nangegolide.

8“UAsiriya ke yena wofela emfazweni.

Phofu ke akayi koselwa krele lamntu:

kovela krele limbi, lisuke limngxwelerhe.

Kweso sithuba ke wosuka aswantsule,

abafana bakhe ke bona benziwe amakhoboka.

9Injengele yakhe yosuka ingenwe bubuphaku-phaku,

nezinxiba-mxhaka zosuka zirhwaqele zoyike,

zide zibaleke zilahle kanye nayo nembasa yomkhosi.”

Etshilo nje ke uNdikhoyo utshilo,

Ndikhoyo lowo omlilo uvuthayo eZiyon,

omsi wamadini utsho ngomlembelele eJerusalem!

32

Ukumkani ofezekileyo

321Woze afike ukumkani olawula ngolungelelwano,

izinxiba-mxhaka zitsho ziphathe ngemfezeko.

2Zonke ngazinye zoba ngumqolomba mhla ligquthayo,

zibe yinqaba yokuzimela mhla ngoqhwithela.

Zofana nemijelo yamanzi kwelibharhileyo,

zibe lithunzi lamawa kwilizwe eliyinkangala.

3Zona ziya kuba namehlo,

ziqonde iingxaki zoluntu.

Ziya kuba neendlebe,

zikuphulaphule ukuzibika kwabantu.

4Yoqonda nengqiqo yezityhuthu-tyhuthu,

nabathintithayo bathethe ngokucacileyo.

5Isiyatha akusayi kuthiwa ngohloniphekileyo;

neqhophololo akusayi kuthiwa ngonyanisekileyo.

6Kaloku isiyatha sitheth' ubuyatha,

nengqiqo yaso iqulunqa ubugwenxa.

Sizixakekise ngenkohliso;

*uNdikhoyo sihlala simcukuceza ngengcikivo.

Simshiya enjalo umntu othezwa liphango,

singamkhathalele nganto nokhotheke lunxano.

7Umntu oyindlavini nezenzo zakhe zinenkohlakalo;

uba soloko efutha ukwenza ububi,

ezama ukubhubhisa amahlwempu ngenkohliso,

khon' ukuze awavimbe amalungelo awo.

8Ke yena onesidima uneengcingane ezizimasekileyo,

nemisebenzi yakhe ingqinelana nento ayiyo.

Amaxesha entswelo nawendyebo

9Phakamani nindiphulaphule ke nani,

nditsho nina, zimazi zingaxhalele nto;

bekan' iindlebe nive xa ndithethayo,

nina zintombi ezingáthi zikhuselekile.

10Ningade nibe ngathi nanelisekile ngoku,

kodwa kozayo unyaka nongcungcutheka,

kuba idiliya yona yosuka iphunze,

singabikho tu isivuno seziqhamo.

11Xhalabani, zimazi ezihlala zingaxhalele nto;

hlahlambani, zintombi ezingenaluvalo;

khululani, nithi gatya ezenzila.

12Yho-o-o amasimi! Kwakhe kwanje phi na?

Awu! Sashiya senzeka ngeediliya!

13Gixani ngenxa yomhlaba wabantu bam,

kuba namhla sowugqunywe ngameva nobobo.

Hlahlambani ngenxa yamakhaya avuyayo;

ewe, silileleni isixeko esixokozelayo.

14Kaloku nekomkhulu lokhal' ibhungane,

nakwisixeko esinyakazelayo kuthi bhe!

Kwandlunkulu koba ngamabhodlo kanaphakade;

koba lapho adloba-dloba khona amaqwarha,

kube lapho itya khona imihlambi,

15ade uThixo asithululele uMoya wakhe,

nentlango itsho ifane nomyezo weziqhamo,

imiyezo yeziqhamo ifane namahlathi.

16Nasentlango kuya kuphuphuma ulungelelwano,

nemiyezo echumayo yambathiswe bubulungisa.

17Ke ubulungisa bozala inzolo,

ize ke ibe lulungelelwano nocwangco njalo-njalo.

18Ke abantu bam bothi zava bahlale ngenzolo

kwimizi ekhuselekileyo nephahlwe luxolo.

19Nokuba amahlathi ebhululwe sisichotho,

nesixeko sivuthuluke kwathi pam,

20yoba luvuyo kuye wonk' ubani,

ingengomanzi ingesosivuno, kuyinto nje,

amadlelo enabe ethe tshitshilili,

iidonki neenkomo zidakasa zikhuselekile.