IsiXhosa 1996 (XHO96)
29

Libhek' umoya kwiJerusalem

291Kunyembelekile kuwe, Ariyeli,Eli gama ngathi lithetha iJerusalem, apho lalimi khona iqonga lamadini atshiswayo sixeko esathinjwa nguDavide!

Mayijikeleze ihambe iminyaka;

mayenjenjalo nemibhiyozo yonyaka.

2Kodwa mna *Ndikhoyo ndokuhlasela, Ariyeli;

yoba sisijwili nokuyayatheka,

kum ube ngathi liziko elivuthayo.

3Ndokuhlasela ndikungqinge ngeendonga,

ndikujikeleze ngeemboniselo.

4Uya kuthotyelwa eluthulini,

uthethe ngelizw' elivumbuluk' emhlabeni,

usebeze ngelezithunzela.

5Kodwa ke iintshaba zakho zovuthululwa njengothuli,

imikhosi eyomeleleyo itshayelwe njengomququ.

Ngethuba elingephi, ngephanyazo,

6uNdikhoyo uSomandla-onke uya kukuhlangula;

uya kutsho ngentswahla yeendudumo nenyikima,

ibe sisivungu-vungu esigquthezayo,

umlilo nedangatye elilenyezayo.

7Yonke imikhosi yezizwe ezihlaselayo,

ezihlasela iAriyeli,

izixhobo nezikrweqe zazo konke nje,

koba njengephupha,

njengombono wasebusuku.

8Kofana nomfo olambileyo ephupha,

engathi uyatya, kodw' akuvuk' usalambile;

okanye umntu othe khothe lunxano,

ophuph' esela, phof' avuke esanxaniwe.

Koba njalo ke ukuphoxeka kwemikhosi yezizwe

leyo ihlasela intaba yeZiyon.

Ukungahoywa kwezilumkiso

9Zithwangeni nitsho nibe zizityhakala;

zimfamekiseni ke, nitsho nimfameke;

nxilani, noba anikhange nibufake;

gxadazelani, ningaselanga tywala.

10*UNdikhoyo unitsho nangamayosi-yosi;

unitsho nayeketheka bubuthongo.Roma 11:8

Kaloku amehlo enu avalekile,

neentloko zenu zincithekile;

ewe, abashumayeli benu ababoni, abaqiqi.

11Intsingiselo yemibono iya kufihlakala kuni, ifane nencwadi ecikiweyo. Niya kuthi nakuyisa kwabo baziyo, nisithi: “Khanisifundele,” bathi: “Asinako, kuba itywiniwe.” 12Nothi ke nakuyinika umntu ongafundanga ukuba anifundele, aphendule athi: “Andikwazi ukufunda.”

13Suka ke iNkosi yathi:

“Aba bantu basondela kum ngomlomo,

bandihlonela ngalo umpaku-mpaku;

iintliziyo zabo zona zikude lee,

inkolo yabo imi ngeziqhelo kuphela.Mat 15:8-9; Marko 7:6-7

14Ngoko ke mna ndosuka ndiphinde ndibancithe ngesishiqi phezu kwesithwakumbe,

nobulumko beengqondi butsho buthi shwaka,

nobungcaphephe bamaqili butsho bunyamalale.”1 Kor 1:19

Ikamva liyathembisa

15Asazi ke kwabo bazifihlayo –

kunyembelekile kwabafihlela *uNdikhoyo iinjongo zabo,

kwabo benza izinto ebumnyameni,

besithi: “Ngubani oya kusibona? Ngubani oya kusazi?”

16Iinto zonke bona bayazibhukuqa:

kukho udongwe nombumbi – yiyiphi eyona-yona?

Into ebunjiweyo ingamsola na umbumbi isithi: “Andenziwanga nguye”?

Udongwe lungatsho na kumxonkxi ukuthi: “Awunangqiqo”?Isaya 45:9

17Kaloku kukho isimbo esithi:

“Amahlathi aseLebhanon ojika abe ngumyezo weziqhamo,

ke wona umyezo ube ngamahlathi.”

18Ngaloo mini ke nesithulu siya kuva;

siya kuweva amazwi afundwa encwadini.

Nemfama ehlala esithokothokweni sobumnyama

ovuleka amehlo ayo, itsho ibone.

19Nabo bangazelwe nto uNdikhoyo uya kubavuselela ngolonwabo;

abahlelelekileyo boba nemihlali ngoYedwa kaSirayeli.

20Eso soba sisiphelo seendlobongela,

batsho banqamke abamgxekayo uThixo,

nabaququzeleli bobubi batsho baphele.

21Baya kutshabalala abaphixanisayo;

konyembeleka kwabacupha abantu ngobugqwetha;

abo bajika ubulungisa ngobuxoki,

bacudulele abantu abamsulwa.

22Ngoko ke ngoku uNdikhoyo owakhulula uAbraham uthi mayela nendlu kaYakobi:

“UYakobi akaphindi abe semahlazweni,

engasoze aphinde abuye anxube!

23Akubona inzala endiya kumpha yona,

abantwana abangumsebenzi wam,

uya kutsho avume athi mna ndinguYedwa kaYakobi.

Ngenene, uya kundihlonela,

akhahlele kum, mna Thixo kaSirayeli,

alidumise igama lam elilodwa.

24Nabo banxaxhileyo bofumana ingqiqo,

nabo bambombozelayo bayamkele ingqeqesho.”