IsiXhosa 1996 (XHO96)
28

Isilumkiso kwiSamariya

281Kwaza kwanyembeleka, Samariya echophe phezu kwentili echumayo,

ntshingandini iliqhayiya kwiinkokheli eziyantazayo zakwaEfrayim;

dumasindini elitshitsha njengentyatyambo,

bhongondini lamanxila!

2INkosi inengwanyalala eseyichophel' ukuhlasela.

Sisitshu esofika ngathi sisiphango;

yintw' engathi sisandyondyo semvula;

ilizwe labo ngathi lisityekelwa ngunogumbe.

3Woyiphosa phantsi emhlabeni!

Loo ntshinga yeenkokheli ezinxilayo zaseSamariya

yonyathelwa ixotyongwe ngeenyawo.

4Loo ntyatyambo itshitshayo, ichophe phezu kwentili echumayo,

yoba ngathi lulibo lwamakhiwane,

lona luthi lungavela luqhawulwe lutyiwe.

5Ikho kamb' imini ezayo;

*uNdikhoyo uSomandla-onke woba ngathi yintshinga,

isiqhwaqhwalala sembasa yeentyatyambo;

uya kuba njalo kwelo qaqobana lisindileyo.

6Ke bona abo bachophel' ukugweba

wobathi jize ngomoya wokwazelelela;

abayi kusilela noolindikhaya emasangweni –

wobakhuthaza abaphe ukomelela.

Abashumayeli abanxilayo

7Nababingeleli ngokwabo bayanxila,

nabashumayeli bayagxadazela butywala.

Utywala babusela bade bahexe;

ungafika beyotywe bade badideka.

Abashumayeli bathwangeke bancitheka,

nkqi ukuluqiqa udaba lukaThixo;

nababingeleli bayashwantshatha butywala,

abanako ukuyicalula imicimbi.

8Iitafile – mh-mh-mh, zibondekile!

Zitsho zangamanangalala bobubuyayo;

kurhiphilili, akukho nendawo!

9Kodwa bakhalaza bathi:

“Ngubani ongafundiswa nguye?

Ntshumayeloni yona leyo?

Suka! Ifanel' iintsana, yini le!

Ilingen' abakhov' ukulunyulwa!

10Khanimbone ukuzimisela kwakhe!

Khanimve epitiliza ubugoci-goci;

yenjenje, yenjenjeya,

nci-nci-nci-nci, yonk' inanana!”

11Ngoko ke uThixo wonithumel' iintlanga,

isizw' esilwimi lungaziwayo;

ngaso woninik' isifundo.

12Ngani nina aba kanye wathi:

“Yiyo le intuthuzelo nokuphumla kwenu;

le yindawo yokuphumla!”

Suka ke nina anamhoya.1 Kor 14:21

13Ngenxa yoko ke yena *uNdikhoyo

wosuka abe yinto nani;

uza kunifundisa bonke ubugoci-goci,

anithi nca ngabo ubucukubhede.

Wonithi mbende ngenkcukacha nenanana!

Ngoko ke nosuka nithi thwanga,

noba ngasus' unyawo nikhubeke;

nosuka nenzakale ningxwelerheke;

norhintyelek' emigibeni nithinjwe.

Ilitye lesiseko

14Iinzwi, ke nina bagxeki,

nditsho nina balawul' eJerusalem!

Yivani; uyatheth' *uNdikhoyo.

15Kaloku nina niqhayisa ngokuthi:

“Thina senze umnqophiso nokufa;

sinesivumelwano nalo elabafileyo.”

Suka nazikhohlisa ke nisithi:

“Nangomhla wesithwakumbe ke thina sothubeleza;

thina kaloku siqamela ngokuxoka,

inkohliso nobuxoki yinqaba yethu.”

16INkosi enguNdikhoyo ke yona ithi:

“EZiyon ndibeka isiseko esingagungqiyo;

kuso ndifak' inyengane ekhethiweyo

entsingiselo ithi ozinikezeleyo akasayi kukhukhuliseka.Ndum 118:22-23; Roma 9:33; 10:11; 1 Pet 2:6

17Umthetho ndowenza umtya wokulungelelanisa,

ubulungisa bube yintambo yokundindanisa.

Ubuxoki benu botshayelwa sisichotho,

iimpuphuma ziyikhukulise inqaba yenu.

18Umnqophiso wenu nokufa uya kutshitsha,

nesivumelwano nelabafileyo sonqamka.

Ekugalelekeni kwaso isithwakumbe

sona siya kunibetha sinongamele.

19Isithwakumbe sobetha sinikhukhulise;

kobe ngasa ibe siso nani.

Soba ngunonca imini nobusuku.”

Ukuchazwa kolu daba kuya kunirhwaqelisa.

20Wozaliseka ke nomzekeliso othi:

“Akukho kunaba – umandlalo mfutshane;

kanti nengubo libhayi – ayambathisi.”

21Kuba uNdikhoyo uya kulwa njengamhla mnene,

nditsho apho kwintaba iPerazim.2 Sam 5:20; 1 Gan 14:11

Koba ngathi kukwintili yaseGibhiyon;Yosh 10:10-12

woba ufezekisa umsebenzi ongalindelekanga,

ephumeza oko kuhlasimlisayo.

22Ngoko ke, khawuthi cwaka, mgxeki,

hleze akusinde amakhamandela akho;

kuba sivakele kum isandi sentshabalalo,

isaziso esimiselwe lonke ilizwe,

siphuma kuMhlekazi uNdikhoyo onamandla onke.

Ubulumko buvela kuThixo

23Inzwi; yivani, maSirayeli!

Khanibek' iindlebe, ndiyathetha!

24Mlimi wuphi olim' intw' engenasiphelo?

Mlimi waphi ogelesha njalo?

Hayi bo! Ngunotshe lowo!

25Yena uyalima ade agqibe;

egqibile ke uhlwayela idile noba yikumin,

mhlawumbi atyale noba yingqolowa;

kungenjalo ke ahlwayele ihabile,

zonke ke ngeendawo zazo.

26Kanene akaqeqeshwanga na nguThixo wakhe?

Ewe, uwufundisiwe lo msebenzi.

27Obhula idile akasebenzisi sileyi,

engayibhuli nanganqwelo ikumin.

Hayi, idile uyibhula ngesibhulo,

ikumin ayibethe ngomchiza.

28Andithi iyasilwa na ingqolowa?

Hayi kaloku, akayibhuli okokoko,

engayicoli nditsho nangenqwelo,

kanti ke namahashe akayigrayi.

29Obo bulumko ke buvela *kuNdikhoyo uSomandla-onke;

kaloku yena yintshatsheli ngamacebo,

ngenene yena ubalasele ngobulumko.

29

Libhek' umoya kwiJerusalem

291Kunyembelekile kuwe, Ariyeli,Eli gama ngathi lithetha iJerusalem, apho lalimi khona iqonga lamadini atshiswayo sixeko esathinjwa nguDavide!

Mayijikeleze ihambe iminyaka;

mayenjenjalo nemibhiyozo yonyaka.

2Kodwa mna *Ndikhoyo ndokuhlasela, Ariyeli;

yoba sisijwili nokuyayatheka,

kum ube ngathi liziko elivuthayo.

3Ndokuhlasela ndikungqinge ngeendonga,

ndikujikeleze ngeemboniselo.

4Uya kuthotyelwa eluthulini,

uthethe ngelizw' elivumbuluk' emhlabeni,

usebeze ngelezithunzela.

5Kodwa ke iintshaba zakho zovuthululwa njengothuli,

imikhosi eyomeleleyo itshayelwe njengomququ.

Ngethuba elingephi, ngephanyazo,

6uNdikhoyo uSomandla-onke uya kukuhlangula;

uya kutsho ngentswahla yeendudumo nenyikima,

ibe sisivungu-vungu esigquthezayo,

umlilo nedangatye elilenyezayo.

7Yonke imikhosi yezizwe ezihlaselayo,

ezihlasela iAriyeli,

izixhobo nezikrweqe zazo konke nje,

koba njengephupha,

njengombono wasebusuku.

8Kofana nomfo olambileyo ephupha,

engathi uyatya, kodw' akuvuk' usalambile;

okanye umntu othe khothe lunxano,

ophuph' esela, phof' avuke esanxaniwe.

Koba njalo ke ukuphoxeka kwemikhosi yezizwe

leyo ihlasela intaba yeZiyon.

Ukungahoywa kwezilumkiso

9Zithwangeni nitsho nibe zizityhakala;

zimfamekiseni ke, nitsho nimfameke;

nxilani, noba anikhange nibufake;

gxadazelani, ningaselanga tywala.

10*UNdikhoyo unitsho nangamayosi-yosi;

unitsho nayeketheka bubuthongo.Roma 11:8

Kaloku amehlo enu avalekile,

neentloko zenu zincithekile;

ewe, abashumayeli benu ababoni, abaqiqi.

11Intsingiselo yemibono iya kufihlakala kuni, ifane nencwadi ecikiweyo. Niya kuthi nakuyisa kwabo baziyo, nisithi: “Khanisifundele,” bathi: “Asinako, kuba itywiniwe.” 12Nothi ke nakuyinika umntu ongafundanga ukuba anifundele, aphendule athi: “Andikwazi ukufunda.”

13Suka ke iNkosi yathi:

“Aba bantu basondela kum ngomlomo,

bandihlonela ngalo umpaku-mpaku;

iintliziyo zabo zona zikude lee,

inkolo yabo imi ngeziqhelo kuphela.Mat 15:8-9; Marko 7:6-7

14Ngoko ke mna ndosuka ndiphinde ndibancithe ngesishiqi phezu kwesithwakumbe,

nobulumko beengqondi butsho buthi shwaka,

nobungcaphephe bamaqili butsho bunyamalale.”1 Kor 1:19

Ikamva liyathembisa

15Asazi ke kwabo bazifihlayo –

kunyembelekile kwabafihlela *uNdikhoyo iinjongo zabo,

kwabo benza izinto ebumnyameni,

besithi: “Ngubani oya kusibona? Ngubani oya kusazi?”

16Iinto zonke bona bayazibhukuqa:

kukho udongwe nombumbi – yiyiphi eyona-yona?

Into ebunjiweyo ingamsola na umbumbi isithi: “Andenziwanga nguye”?

Udongwe lungatsho na kumxonkxi ukuthi: “Awunangqiqo”?Isaya 45:9

17Kaloku kukho isimbo esithi:

“Amahlathi aseLebhanon ojika abe ngumyezo weziqhamo,

ke wona umyezo ube ngamahlathi.”

18Ngaloo mini ke nesithulu siya kuva;

siya kuweva amazwi afundwa encwadini.

Nemfama ehlala esithokothokweni sobumnyama

ovuleka amehlo ayo, itsho ibone.

19Nabo bangazelwe nto uNdikhoyo uya kubavuselela ngolonwabo;

abahlelelekileyo boba nemihlali ngoYedwa kaSirayeli.

20Eso soba sisiphelo seendlobongela,

batsho banqamke abamgxekayo uThixo,

nabaququzeleli bobubi batsho baphele.

21Baya kutshabalala abaphixanisayo;

konyembeleka kwabacupha abantu ngobugqwetha;

abo bajika ubulungisa ngobuxoki,

bacudulele abantu abamsulwa.

22Ngoko ke ngoku uNdikhoyo owakhulula uAbraham uthi mayela nendlu kaYakobi:

“UYakobi akaphindi abe semahlazweni,

engasoze aphinde abuye anxube!

23Akubona inzala endiya kumpha yona,

abantwana abangumsebenzi wam,

uya kutsho avume athi mna ndinguYedwa kaYakobi.

Ngenene, uya kundihlonela,

akhahlele kum, mna Thixo kaSirayeli,

alidumise igama lam elilodwa.

24Nabo banxaxhileyo bofumana ingqiqo,

nabo bambombozelayo bayamkele ingqeqesho.”

30

Isivumelwano esingancediyo

301*UNdikhoyo uthethe wenjenje:

“Libhek' umoya kusapho olunenkani,

abo benza izigqibo ngaphandle kwam,

abenza izivumelwano ngaphandle kwam;

izono zabo ziyelekelana.

2Bona basuka babhenela eJiputa;

abanaxesha lokubuzisa kum.

Nto bayifunayo kukukhuselwa yiJiputa;

nto bayingxameleyo liphiko lokumkani walapho.Okanye “likaFaro” igama ababebizwa ngalo ookumkani baseJiputa

3Ukhuselo lweJiputa yimpoxo yodwa;

nto ningayizuzayo kukuhlazeka kuphela.

4Bona banawo amagosa eZowan,

banabo noonozaku-zaku eHanes,

5kambe ke wonk' umntu uya kuphoxeka

ngenxa yesi sizwe singento yanto,

isizwe esingenaluncedo nacebo

ngaphandle kwamahlazo namanyondololo.”

6Nalu ke udaba olundilisekileyo mayela nezilo zentlango yasezantsi:

Oonozaku-zaku bacanda kweleembandezelo neengozi,

kwilizwe abakrotywa ziingonyama,

apho kuphithizel' iinyok' ezinobuhlungu,

zikwalapho nezitshu zamagongqongqo.

Iidonki neenkamela zabo ziyasuntsubala

yimithwalo ezizipho ezixabisekileyo,

ziphiwa isizwe esingento yanto.

7Kaloku iJiputa ize, ayinaluncedo mpela;

yiyo loo nto ndiyibiza ngokuthi nguRahabhi ongenamsebenzi,

nditsho ikhwang' elinqunyulwe neempondo.

Isizwe esingevayo

8UThixo wandiyalela wathi:

“Krola ecwecweni, ubhale encwadini,

obo ibe bubungqina obuhlala buhleli.

9Aba ngabantu abangalawulekiyo,

sisizukulwana esinenkohliso,

abantu abangazimisele kuphulaphula,

abayichasayo ingqeqesho *kaNdikhoyo.

10Kubashumayeli bathi:

‘Yithini cwaka ngemibono!

Sanukusifundekela ngeemfanelo zethu!

Sithuthuzeleni sihlale sinje;

siboneleni okungamampunge.

11Sudukani, sanukuxaba endleleni;

asifuni nokuva ngoYedwa uThixo kaSirayeli.’ ”

12Ngoko ke uYedwa kaSirayeli uthi:

“Ngokuba ningaluvumanga olu daba,

koko nisuke naqamela ngenkohliso nengcinezelo,

13ngoko ke anikho lityala,

nifana nqwa nodonga oluphakamileyo

olunenkenkewula yethanda;

ewe, sekulindeleke isithonga nanini na.

14Losuka lupharhake ngathi yingqayi entlekeke yaba ziingceba

ezingenakukha malahle eziko namanzi equleni.”

15Utsho uMhlekazi uNdikhoyo, nditsho uYedwa kaSirayeli, uthi:

“Nosinda ngenguquko nokuzinikezela kum;

amandla enu kukuzola nokuthembela kum.

Phi ke, nisala nje!

16Ndaweni yaloo nto nithi:

‘Sosuka sisabe ngamahashe.’

Ewe, kungaba njalo.

Nithi: ‘Amahashe ethu angaphala gqitha.’

Ewe, amahashe enu angaphala nakangako

kodwa nofunyanwa ngabanisukelayo.

17Iwaka losukeliswa lijoni elinye;

xa ninonke niya kugxothwa ngamajoni amahlanu qha,

nibaleke nisabe nibe njengendwe emi yodwa entabeni phaya,

nayo ke iyeyentlaba-mkhosi.”

18Kambe ke uNdikhoyo usanilindele,

usazungula ukunibabala ngesisa.

Kaloku yena nguThixo ongajika-jikiyo;

hayi ithamsanqa labo bakholosa ngaye!

UThixo wobasikelela abantu bakhe

19Ewe, nina bemi baseJerusalem, anisayi kuphinda nilile. Kaloku *uNdikhoyo unenceba; ngoko ke nothi nakuzibika kuye asabele. 20Nangona uMhlekazi eya kuniyekela ngamaxesha enkxwaleko, kodwa nguye ngokwakhe oya kunithundeza; niya kumqonda lowo uya kunifundisa. 21Niya kuthi nakuphambuka abe selekhona; nimve esithi: “Yizani, nants' indlela.” 22Ke yona loo *mifanekiso yenu niyinqulayo ityatyekwe ngesiliva, naleyo ityatyekwe ngegolide, iya *kugqwaliseka oku kwesishuba somfazi, niyithathe niyilahle kude, niyichile nithi: “EMbo-o-o!”

23Ngexesha lokulima uNdikhoyo uya kuyivulela imvula, iphume imbewu eniyityalileyo, nezityalo zikhule zitsho ngesingayiwayo isivuno. Ngelo thuba ke neenkomo zenu ziya kudla kumadlelo abanzi ayokozelayo. 24Ke zona iinkabi needonki enilima ngazo ziya kondliwa ngomxube wezidlo zodidi. 25Kogqabhuka imithombo yamanzi ezintabeni nasezindulini ngaloo mini inkulu yokuhlaselwa nokuwa kweenqaba zeentshaba zenu, nazo ngokwazo zibulawe. 26Inyanga yoqaqamba njengelanga, ke lona ilanga liqaqambe ngokuphindwe kasixhenxe, kube ngathi kubandakanywa ukukhanya kweentsuku ezisixhenxe ndawonye. Koba njalo ke mhla uNdikhoyo wawabopha amanxeba awenze kubantu bakhe, azihlambe neenduma zabo.

Ukohlwaywa kweAsiriya

27Nango amandla nobungangamsha,

*obukaNdikhoyo buthi gqi kwelikude;

intshinyela yomsi idiza ingqumbo yakhe,

ubebezelis' imilebe ngumsindo,

ulwimi lulatyuzelis' amalangatye.

28Umphefumlo wakhe ukhukulisa njengomlambo,

ngathi ngumlamb' ozele wada watyekeza,

uhluz' izizwe ngentshabalalo,

uzirhintyela ngomkhala wolahlekiso.

29Ke nina niya kuchulumacha,

nintyiloze nimemelele ngathi kungobusuku bamatheko amiselweyo.

Niya konwaba ngathi ningabantu abaya endlwini kaNdikhoyo,

bevuma bekhatshwa ngamaxilongo:

uNdikhoyo ixhadi likaSirayeli.

30Wonke umntu uya kukuva ukuhlokoma kwelizwi likaNdikhoyo,

ngokunjalo azive nezabhokhwe zengqumbo yakhe.

Kuya kubakho amadangatye nogqabhuko-mafu,

isichotho nezandyondyo zemvula.

31Ilizwi likaNdikhoyo liya kumrhwaqelisa uAsiriya,

intonga yakhe imkhahlele phantsi.

32Wothi ephindelela nje uNdikhoyo ukuwohlwaya ama-Asiriya

ngaloo nduku yakhe yesohlwayo,

babe bona abantu bakhe bentyiloza

bengqungqa ngamagubu neekatala,

abe yena esilwa nawo.

33Kambe ke kudala lalungiswayo labaswa iziko,

iziko ekuya kutshiswa kulo ukumkani waseAsiriya.

Yinzongo-nzongo yomngxuma obanzi,

iinkuni zifunjwe zayintaba.

Ke yena uNdikhoyo wosuka avuthele

atsho ngomlambo wedangatye,

unqanqaze umlilo.