IsiXhosa 1996 (XHO96)
27

Umgwebo nebuyambo

271Ngelo thuba ke uNdikhoyo uya kusebenzisa elo krele lakhe ligeqayo, ayohlwaye inabulele,NgesiHebhere “ileviyatan” – Ndum 104:26 alibulale elo gongqongqo lijubalaze libhinyalaze elwandle.

2Ngelo thuba ke *uNdikhoyo uya kuthi:

“Yinzwakazi yesidiliyazana, khanintyontyele!

3Mna Ndikhoyo ndingumalusi waso,

mna ndisinkcenkceshela rhoqo;

nangobhadakazi andilali, ndalusa sona,

hleze ubani asonakalise.

4Ngoku umsindo wam uthothile.

Akwaba ebekho ameva, ngendiwatshisa;

ewe, bendiya kulwa nawo ngenene.

5Zona iintshaba mazizimele kum,

mazizabalazele uxolelaniso;

ngenene mazicele uxolo.”

6Ngemihl' ezayo uYakobi uya kumila;

ewe, uSirayeli uya kudubula aqhakaze;

ilizwe lophuphuma yimveliso yakhe.

7USirayeli noko yena akohlwaywanga kangako,

noko akafaniswanga neentshaba zakhe,

akatshatyalaliswanga njengabagwinti bakhe.

8Yena wohlwaywe ngokuthinjwa,

suka yena wafuduswa ngesaqhwithikazi somoya,

njengeso somoya wasempuma.

9Isono sikaYakobi ke socanyagushelwa,

oko ke kube sisiqhamo sokuxolelwa kwakhe,

akuba amatye amaqonga ecoliwe,

nditsho amaqonga *oothixo basemzini.

Bowacumza njengelitye elinkum-nkum,

kungabi sabakho qonga lasiqhumiso,

kungasali namfanekiso ka-Ashera.

10Satsho salilolo isixeko esinqatyisiweyo.

Mzindini obalekiweyo washiywa,

ngoku sowumatwa nentlango.

Kulapho adla khona amathole,

anqunquda anqunqude acambalale.

11Amaseb' emithi oma ade aqhuzuke,

bancedakale ke abafazi ngezo nkuni.

Kaloku esi sisizwe esingaqondiyo,

ngoko ke tu usini kuMdali waso;

ewe, uMxonxi akayi kuba naluvelwano.

12Ngelo thuba uNdikhoyo uya kubaqokelela abantu bakhe ngabanye ngabanye, oku komntu obhulayo esahlula ingqolowa nomququ. Ewe, uya kuqalela kumlambo iEfrati, aye kuthi xhaxhe kumda waseJiputa. 13Kwangelo thuba kuya kuhlokonyiswa isigodlo, sibabize beze bephuma eAsiriya naseJiputa, apho babethinjwe khona. Baya kubuya bafike banqule uNdikhoyo kwintaba yakhe eyodwa eJerusalem.

28

Isilumkiso kwiSamariya

281Kwaza kwanyembeleka, Samariya echophe phezu kwentili echumayo,

ntshingandini iliqhayiya kwiinkokheli eziyantazayo zakwaEfrayim;

dumasindini elitshitsha njengentyatyambo,

bhongondini lamanxila!

2INkosi inengwanyalala eseyichophel' ukuhlasela.

Sisitshu esofika ngathi sisiphango;

yintw' engathi sisandyondyo semvula;

ilizwe labo ngathi lisityekelwa ngunogumbe.

3Woyiphosa phantsi emhlabeni!

Loo ntshinga yeenkokheli ezinxilayo zaseSamariya

yonyathelwa ixotyongwe ngeenyawo.

4Loo ntyatyambo itshitshayo, ichophe phezu kwentili echumayo,

yoba ngathi lulibo lwamakhiwane,

lona luthi lungavela luqhawulwe lutyiwe.

5Ikho kamb' imini ezayo;

*uNdikhoyo uSomandla-onke woba ngathi yintshinga,

isiqhwaqhwalala sembasa yeentyatyambo;

uya kuba njalo kwelo qaqobana lisindileyo.

6Ke bona abo bachophel' ukugweba

wobathi jize ngomoya wokwazelelela;

abayi kusilela noolindikhaya emasangweni –

wobakhuthaza abaphe ukomelela.

Abashumayeli abanxilayo

7Nababingeleli ngokwabo bayanxila,

nabashumayeli bayagxadazela butywala.

Utywala babusela bade bahexe;

ungafika beyotywe bade badideka.

Abashumayeli bathwangeke bancitheka,

nkqi ukuluqiqa udaba lukaThixo;

nababingeleli bayashwantshatha butywala,

abanako ukuyicalula imicimbi.

8Iitafile – mh-mh-mh, zibondekile!

Zitsho zangamanangalala bobubuyayo;

kurhiphilili, akukho nendawo!

9Kodwa bakhalaza bathi:

“Ngubani ongafundiswa nguye?

Ntshumayeloni yona leyo?

Suka! Ifanel' iintsana, yini le!

Ilingen' abakhov' ukulunyulwa!

10Khanimbone ukuzimisela kwakhe!

Khanimve epitiliza ubugoci-goci;

yenjenje, yenjenjeya,

nci-nci-nci-nci, yonk' inanana!”

11Ngoko ke uThixo wonithumel' iintlanga,

isizw' esilwimi lungaziwayo;

ngaso woninik' isifundo.

12Ngani nina aba kanye wathi:

“Yiyo le intuthuzelo nokuphumla kwenu;

le yindawo yokuphumla!”

Suka ke nina anamhoya.1 Kor 14:21

13Ngenxa yoko ke yena *uNdikhoyo

wosuka abe yinto nani;

uza kunifundisa bonke ubugoci-goci,

anithi nca ngabo ubucukubhede.

Wonithi mbende ngenkcukacha nenanana!

Ngoko ke nosuka nithi thwanga,

noba ngasus' unyawo nikhubeke;

nosuka nenzakale ningxwelerheke;

norhintyelek' emigibeni nithinjwe.

Ilitye lesiseko

14Iinzwi, ke nina bagxeki,

nditsho nina balawul' eJerusalem!

Yivani; uyatheth' *uNdikhoyo.

15Kaloku nina niqhayisa ngokuthi:

“Thina senze umnqophiso nokufa;

sinesivumelwano nalo elabafileyo.”

Suka nazikhohlisa ke nisithi:

“Nangomhla wesithwakumbe ke thina sothubeleza;

thina kaloku siqamela ngokuxoka,

inkohliso nobuxoki yinqaba yethu.”

16INkosi enguNdikhoyo ke yona ithi:

“EZiyon ndibeka isiseko esingagungqiyo;

kuso ndifak' inyengane ekhethiweyo

entsingiselo ithi ozinikezeleyo akasayi kukhukhuliseka.Ndum 118:22-23; Roma 9:33; 10:11; 1 Pet 2:6

17Umthetho ndowenza umtya wokulungelelanisa,

ubulungisa bube yintambo yokundindanisa.

Ubuxoki benu botshayelwa sisichotho,

iimpuphuma ziyikhukulise inqaba yenu.

18Umnqophiso wenu nokufa uya kutshitsha,

nesivumelwano nelabafileyo sonqamka.

Ekugalelekeni kwaso isithwakumbe

sona siya kunibetha sinongamele.

19Isithwakumbe sobetha sinikhukhulise;

kobe ngasa ibe siso nani.

Soba ngunonca imini nobusuku.”

Ukuchazwa kolu daba kuya kunirhwaqelisa.

20Wozaliseka ke nomzekeliso othi:

“Akukho kunaba – umandlalo mfutshane;

kanti nengubo libhayi – ayambathisi.”

21Kuba uNdikhoyo uya kulwa njengamhla mnene,

nditsho apho kwintaba iPerazim.2 Sam 5:20; 1 Gan 14:11

Koba ngathi kukwintili yaseGibhiyon;Yosh 10:10-12

woba ufezekisa umsebenzi ongalindelekanga,

ephumeza oko kuhlasimlisayo.

22Ngoko ke, khawuthi cwaka, mgxeki,

hleze akusinde amakhamandela akho;

kuba sivakele kum isandi sentshabalalo,

isaziso esimiselwe lonke ilizwe,

siphuma kuMhlekazi uNdikhoyo onamandla onke.

Ubulumko buvela kuThixo

23Inzwi; yivani, maSirayeli!

Khanibek' iindlebe, ndiyathetha!

24Mlimi wuphi olim' intw' engenasiphelo?

Mlimi waphi ogelesha njalo?

Hayi bo! Ngunotshe lowo!

25Yena uyalima ade agqibe;

egqibile ke uhlwayela idile noba yikumin,

mhlawumbi atyale noba yingqolowa;

kungenjalo ke ahlwayele ihabile,

zonke ke ngeendawo zazo.

26Kanene akaqeqeshwanga na nguThixo wakhe?

Ewe, uwufundisiwe lo msebenzi.

27Obhula idile akasebenzisi sileyi,

engayibhuli nanganqwelo ikumin.

Hayi, idile uyibhula ngesibhulo,

ikumin ayibethe ngomchiza.

28Andithi iyasilwa na ingqolowa?

Hayi kaloku, akayibhuli okokoko,

engayicoli nditsho nangenqwelo,

kanti ke namahashe akayigrayi.

29Obo bulumko ke buvela *kuNdikhoyo uSomandla-onke;

kaloku yena yintshatsheli ngamacebo,

ngenene yena ubalasele ngobulumko.

29

Libhek' umoya kwiJerusalem

291Kunyembelekile kuwe, Ariyeli,Eli gama ngathi lithetha iJerusalem, apho lalimi khona iqonga lamadini atshiswayo sixeko esathinjwa nguDavide!

Mayijikeleze ihambe iminyaka;

mayenjenjalo nemibhiyozo yonyaka.

2Kodwa mna *Ndikhoyo ndokuhlasela, Ariyeli;

yoba sisijwili nokuyayatheka,

kum ube ngathi liziko elivuthayo.

3Ndokuhlasela ndikungqinge ngeendonga,

ndikujikeleze ngeemboniselo.

4Uya kuthotyelwa eluthulini,

uthethe ngelizw' elivumbuluk' emhlabeni,

usebeze ngelezithunzela.

5Kodwa ke iintshaba zakho zovuthululwa njengothuli,

imikhosi eyomeleleyo itshayelwe njengomququ.

Ngethuba elingephi, ngephanyazo,

6uNdikhoyo uSomandla-onke uya kukuhlangula;

uya kutsho ngentswahla yeendudumo nenyikima,

ibe sisivungu-vungu esigquthezayo,

umlilo nedangatye elilenyezayo.

7Yonke imikhosi yezizwe ezihlaselayo,

ezihlasela iAriyeli,

izixhobo nezikrweqe zazo konke nje,

koba njengephupha,

njengombono wasebusuku.

8Kofana nomfo olambileyo ephupha,

engathi uyatya, kodw' akuvuk' usalambile;

okanye umntu othe khothe lunxano,

ophuph' esela, phof' avuke esanxaniwe.

Koba njalo ke ukuphoxeka kwemikhosi yezizwe

leyo ihlasela intaba yeZiyon.

Ukungahoywa kwezilumkiso

9Zithwangeni nitsho nibe zizityhakala;

zimfamekiseni ke, nitsho nimfameke;

nxilani, noba anikhange nibufake;

gxadazelani, ningaselanga tywala.

10*UNdikhoyo unitsho nangamayosi-yosi;

unitsho nayeketheka bubuthongo.Roma 11:8

Kaloku amehlo enu avalekile,

neentloko zenu zincithekile;

ewe, abashumayeli benu ababoni, abaqiqi.

11Intsingiselo yemibono iya kufihlakala kuni, ifane nencwadi ecikiweyo. Niya kuthi nakuyisa kwabo baziyo, nisithi: “Khanisifundele,” bathi: “Asinako, kuba itywiniwe.” 12Nothi ke nakuyinika umntu ongafundanga ukuba anifundele, aphendule athi: “Andikwazi ukufunda.”

13Suka ke iNkosi yathi:

“Aba bantu basondela kum ngomlomo,

bandihlonela ngalo umpaku-mpaku;

iintliziyo zabo zona zikude lee,

inkolo yabo imi ngeziqhelo kuphela.Mat 15:8-9; Marko 7:6-7

14Ngoko ke mna ndosuka ndiphinde ndibancithe ngesishiqi phezu kwesithwakumbe,

nobulumko beengqondi butsho buthi shwaka,

nobungcaphephe bamaqili butsho bunyamalale.”1 Kor 1:19

Ikamva liyathembisa

15Asazi ke kwabo bazifihlayo –

kunyembelekile kwabafihlela *uNdikhoyo iinjongo zabo,

kwabo benza izinto ebumnyameni,

besithi: “Ngubani oya kusibona? Ngubani oya kusazi?”

16Iinto zonke bona bayazibhukuqa:

kukho udongwe nombumbi – yiyiphi eyona-yona?

Into ebunjiweyo ingamsola na umbumbi isithi: “Andenziwanga nguye”?

Udongwe lungatsho na kumxonkxi ukuthi: “Awunangqiqo”?Isaya 45:9

17Kaloku kukho isimbo esithi:

“Amahlathi aseLebhanon ojika abe ngumyezo weziqhamo,

ke wona umyezo ube ngamahlathi.”

18Ngaloo mini ke nesithulu siya kuva;

siya kuweva amazwi afundwa encwadini.

Nemfama ehlala esithokothokweni sobumnyama

ovuleka amehlo ayo, itsho ibone.

19Nabo bangazelwe nto uNdikhoyo uya kubavuselela ngolonwabo;

abahlelelekileyo boba nemihlali ngoYedwa kaSirayeli.

20Eso soba sisiphelo seendlobongela,

batsho banqamke abamgxekayo uThixo,

nabaququzeleli bobubi batsho baphele.

21Baya kutshabalala abaphixanisayo;

konyembeleka kwabacupha abantu ngobugqwetha;

abo bajika ubulungisa ngobuxoki,

bacudulele abantu abamsulwa.

22Ngoko ke ngoku uNdikhoyo owakhulula uAbraham uthi mayela nendlu kaYakobi:

“UYakobi akaphindi abe semahlazweni,

engasoze aphinde abuye anxube!

23Akubona inzala endiya kumpha yona,

abantwana abangumsebenzi wam,

uya kutsho avume athi mna ndinguYedwa kaYakobi.

Ngenene, uya kundihlonela,

akhahlele kum, mna Thixo kaSirayeli,

alidumise igama lam elilodwa.

24Nabo banxaxhileyo bofumana ingqiqo,

nabo bambombozelayo bayamkele ingqeqesho.”