IsiXhosa 1996 (XHO96)
28

Isilumkiso kwiSamariya

281Kwaza kwanyembeleka, Samariya echophe phezu kwentili echumayo,

ntshingandini iliqhayiya kwiinkokheli eziyantazayo zakwaEfrayim;

dumasindini elitshitsha njengentyatyambo,

bhongondini lamanxila!

2INkosi inengwanyalala eseyichophel' ukuhlasela.

Sisitshu esofika ngathi sisiphango;

yintw' engathi sisandyondyo semvula;

ilizwe labo ngathi lisityekelwa ngunogumbe.

3Woyiphosa phantsi emhlabeni!

Loo ntshinga yeenkokheli ezinxilayo zaseSamariya

yonyathelwa ixotyongwe ngeenyawo.

4Loo ntyatyambo itshitshayo, ichophe phezu kwentili echumayo,

yoba ngathi lulibo lwamakhiwane,

lona luthi lungavela luqhawulwe lutyiwe.

5Ikho kamb' imini ezayo;

*uNdikhoyo uSomandla-onke woba ngathi yintshinga,

isiqhwaqhwalala sembasa yeentyatyambo;

uya kuba njalo kwelo qaqobana lisindileyo.

6Ke bona abo bachophel' ukugweba

wobathi jize ngomoya wokwazelelela;

abayi kusilela noolindikhaya emasangweni –

wobakhuthaza abaphe ukomelela.

Abashumayeli abanxilayo

7Nababingeleli ngokwabo bayanxila,

nabashumayeli bayagxadazela butywala.

Utywala babusela bade bahexe;

ungafika beyotywe bade badideka.

Abashumayeli bathwangeke bancitheka,

nkqi ukuluqiqa udaba lukaThixo;

nababingeleli bayashwantshatha butywala,

abanako ukuyicalula imicimbi.

8Iitafile – mh-mh-mh, zibondekile!

Zitsho zangamanangalala bobubuyayo;

kurhiphilili, akukho nendawo!

9Kodwa bakhalaza bathi:

“Ngubani ongafundiswa nguye?

Ntshumayeloni yona leyo?

Suka! Ifanel' iintsana, yini le!

Ilingen' abakhov' ukulunyulwa!

10Khanimbone ukuzimisela kwakhe!

Khanimve epitiliza ubugoci-goci;

yenjenje, yenjenjeya,

nci-nci-nci-nci, yonk' inanana!”

11Ngoko ke uThixo wonithumel' iintlanga,

isizw' esilwimi lungaziwayo;

ngaso woninik' isifundo.

12Ngani nina aba kanye wathi:

“Yiyo le intuthuzelo nokuphumla kwenu;

le yindawo yokuphumla!”

Suka ke nina anamhoya.1 Kor 14:21

13Ngenxa yoko ke yena *uNdikhoyo

wosuka abe yinto nani;

uza kunifundisa bonke ubugoci-goci,

anithi nca ngabo ubucukubhede.

Wonithi mbende ngenkcukacha nenanana!

Ngoko ke nosuka nithi thwanga,

noba ngasus' unyawo nikhubeke;

nosuka nenzakale ningxwelerheke;

norhintyelek' emigibeni nithinjwe.

Ilitye lesiseko

14Iinzwi, ke nina bagxeki,

nditsho nina balawul' eJerusalem!

Yivani; uyatheth' *uNdikhoyo.

15Kaloku nina niqhayisa ngokuthi:

“Thina senze umnqophiso nokufa;

sinesivumelwano nalo elabafileyo.”

Suka nazikhohlisa ke nisithi:

“Nangomhla wesithwakumbe ke thina sothubeleza;

thina kaloku siqamela ngokuxoka,

inkohliso nobuxoki yinqaba yethu.”

16INkosi enguNdikhoyo ke yona ithi:

“EZiyon ndibeka isiseko esingagungqiyo;

kuso ndifak' inyengane ekhethiweyo

entsingiselo ithi ozinikezeleyo akasayi kukhukhuliseka.Ndum 118:22-23; Roma 9:33; 10:11; 1 Pet 2:6

17Umthetho ndowenza umtya wokulungelelanisa,

ubulungisa bube yintambo yokundindanisa.

Ubuxoki benu botshayelwa sisichotho,

iimpuphuma ziyikhukulise inqaba yenu.

18Umnqophiso wenu nokufa uya kutshitsha,

nesivumelwano nelabafileyo sonqamka.

Ekugalelekeni kwaso isithwakumbe

sona siya kunibetha sinongamele.

19Isithwakumbe sobetha sinikhukhulise;

kobe ngasa ibe siso nani.

Soba ngunonca imini nobusuku.”

Ukuchazwa kolu daba kuya kunirhwaqelisa.

20Wozaliseka ke nomzekeliso othi:

“Akukho kunaba – umandlalo mfutshane;

kanti nengubo libhayi – ayambathisi.”

21Kuba uNdikhoyo uya kulwa njengamhla mnene,

nditsho apho kwintaba iPerazim.2 Sam 5:20; 1 Gan 14:11

Koba ngathi kukwintili yaseGibhiyon;Yosh 10:10-12

woba ufezekisa umsebenzi ongalindelekanga,

ephumeza oko kuhlasimlisayo.

22Ngoko ke, khawuthi cwaka, mgxeki,

hleze akusinde amakhamandela akho;

kuba sivakele kum isandi sentshabalalo,

isaziso esimiselwe lonke ilizwe,

siphuma kuMhlekazi uNdikhoyo onamandla onke.

Ubulumko buvela kuThixo

23Inzwi; yivani, maSirayeli!

Khanibek' iindlebe, ndiyathetha!

24Mlimi wuphi olim' intw' engenasiphelo?

Mlimi waphi ogelesha njalo?

Hayi bo! Ngunotshe lowo!

25Yena uyalima ade agqibe;

egqibile ke uhlwayela idile noba yikumin,

mhlawumbi atyale noba yingqolowa;

kungenjalo ke ahlwayele ihabile,

zonke ke ngeendawo zazo.

26Kanene akaqeqeshwanga na nguThixo wakhe?

Ewe, uwufundisiwe lo msebenzi.

27Obhula idile akasebenzisi sileyi,

engayibhuli nanganqwelo ikumin.

Hayi, idile uyibhula ngesibhulo,

ikumin ayibethe ngomchiza.

28Andithi iyasilwa na ingqolowa?

Hayi kaloku, akayibhuli okokoko,

engayicoli nditsho nangenqwelo,

kanti ke namahashe akayigrayi.

29Obo bulumko ke buvela *kuNdikhoyo uSomandla-onke;

kaloku yena yintshatsheli ngamacebo,

ngenene yena ubalasele ngobulumko.