IsiXhosa 1996 (XHO96)
26

Uloyiso lwabantu bakaThixo

261Ngelo thuba baya kumemelela bavume le ngoma kwelakwaJuda:

Asomelele ngako isixeko sethu!

Usindiso lumiselwe lwanga ziindonga neenqaba zaso.

2Khaniwavule amasango;

vulani singene isizwe samalungisa,

isizwe esihamba ngokunyaniseka.

3Ke wena ubathi jize ngenzolo

abo banjongo zingajika-jikiyo,

kuba behlala bekholose ngawe.

4Kholosa *ngoNdikhoyo njalo-njalo;

kaloku yena uNdikhoyo ngumqolomba ongasoz' uthini.

5Yena ngumthobi wabakhukhumeleyo,

asichitha-chithe nesixeko esomeleleyo,

iindonga zidilike zibe luthuli,

6baze abacinezelwa nabo basixovule,

ewe, basixangxathe ngeenyawo.

7Indlela yamalungisa ngumthebelele;

wena othe ngqo uyayilungiselelanisa indlela yawo.

8Naphakathi kwengqeqesho yakho, Ndikhoyo,

sihlala sijonge kuwe;

umnqweno neqhayiya lethu nguwe.

9Ebusuku umphefumlo wam ulangazelela wena;

kusasa umoya wam uyazula ufuna wena.

Xa ulohlwaya ihlabathi

abemi balo bafunda ngobulungisa.

10Akuncedi nto ukwazelelela isikhohlakali;

kaloku sivalekile, asibuqondi ubulungisa.

Sona siyona nakwilizwe lamalungisa;

asibuvumi ubungangamsha bukaNdikhoyo.

11Abachasi bakho, Ndikhoyo, abaqondi ukuba uyohlwaya;

bahlazise ubayekele ngeenzima.

Masibe phezu kwabo isohlwayo,

ubabonise ikhwele onalo ngabantu bakho.Hebh 10:27

12Ndikhoyo, wena usithe jize ngenzolo

kuyo yonke imisebenzi yethu;

ewe, konke sisiqhamo sokwenza kwakho.

13Ewe, Ndikhoyo Thixo wethu,

nokuba besingade silawulwe ngabanye

kodwa thina sikhahlela kuwe.

14Ngoku ke bafile, kuphelil' okwabo;

ewe, bona soze babuye bavuke.

Kaloku wena ubavelele ngentshabalalo;

usuke wabaphosa kwelokulibala.

15Usikhulisile isizwe sethu, Ndikhoyo,

wayongeza okunene nemida yesizwe.

Ngoko ke uzuze isihomo nesithozela.

16Beza kuwe ekuxakekeni kwabo;

uthe ke wakubohlwaya, Ndikhoyo,

suka bakhala bazibika kuwe.

17Ewe, usitsho sanga ngumfazi,

nditsho ojutyalaziswa yinimba

lakuba lifikile ixesha lakhe,

nathi ke sitsho sajubalaza sapena-pena

18phambi kwakho, Ndikhoyo.

Suka saphithizela ngathi siyalunywa,

phofu kuthe kanti yigalimoya.

Kaloku asiluhambisanga usindiso;

asibandisanga abantu emhlabeni.

19Abangasekhoyo bakho, Ndikhoyo,

bona bobuya bavuke;

kuya kuvuka bona ngenkqu, badle ubomi –

nditsho bonke abalinde emadlakeni,

bothi khwaphululu batsholoze ngemincili.

Njengombethe unyephisa umhlaba

uNdikhoyo ke uya kwenjenjalo

ukubavusa abo basishiya mandulo.

20Ngenan' emagumbini enu, bantu bam;

ewe, ngenani nizivalele kaloku,

nikhe nizifihle okomzuzwana nje,

ide ithothe le ngqumbo yakhe.

21Kaloku uNdikhoyo yena uyeza;

wosuka aphume ekhayeni lakhe,

aze kubohlwaya abemi behlabathi,

kuba kaloku bona basuke bona.

Nomhlaba ngokwawo wosuka uthethe

uwaxele amagazi aphalele kuwo;

wosuka ubaveze abo babulawayo.

27

Umgwebo nebuyambo

271Ngelo thuba ke uNdikhoyo uya kusebenzisa elo krele lakhe ligeqayo, ayohlwaye inabulele,NgesiHebhere “ileviyatan” – Ndum 104:26 alibulale elo gongqongqo lijubalaze libhinyalaze elwandle.

2Ngelo thuba ke *uNdikhoyo uya kuthi:

“Yinzwakazi yesidiliyazana, khanintyontyele!

3Mna Ndikhoyo ndingumalusi waso,

mna ndisinkcenkceshela rhoqo;

nangobhadakazi andilali, ndalusa sona,

hleze ubani asonakalise.

4Ngoku umsindo wam uthothile.

Akwaba ebekho ameva, ngendiwatshisa;

ewe, bendiya kulwa nawo ngenene.

5Zona iintshaba mazizimele kum,

mazizabalazele uxolelaniso;

ngenene mazicele uxolo.”

6Ngemihl' ezayo uYakobi uya kumila;

ewe, uSirayeli uya kudubula aqhakaze;

ilizwe lophuphuma yimveliso yakhe.

7USirayeli noko yena akohlwaywanga kangako,

noko akafaniswanga neentshaba zakhe,

akatshatyalaliswanga njengabagwinti bakhe.

8Yena wohlwaywe ngokuthinjwa,

suka yena wafuduswa ngesaqhwithikazi somoya,

njengeso somoya wasempuma.

9Isono sikaYakobi ke socanyagushelwa,

oko ke kube sisiqhamo sokuxolelwa kwakhe,

akuba amatye amaqonga ecoliwe,

nditsho amaqonga *oothixo basemzini.

Bowacumza njengelitye elinkum-nkum,

kungabi sabakho qonga lasiqhumiso,

kungasali namfanekiso ka-Ashera.

10Satsho salilolo isixeko esinqatyisiweyo.

Mzindini obalekiweyo washiywa,

ngoku sowumatwa nentlango.

Kulapho adla khona amathole,

anqunquda anqunqude acambalale.

11Amaseb' emithi oma ade aqhuzuke,

bancedakale ke abafazi ngezo nkuni.

Kaloku esi sisizwe esingaqondiyo,

ngoko ke tu usini kuMdali waso;

ewe, uMxonxi akayi kuba naluvelwano.

12Ngelo thuba uNdikhoyo uya kubaqokelela abantu bakhe ngabanye ngabanye, oku komntu obhulayo esahlula ingqolowa nomququ. Ewe, uya kuqalela kumlambo iEfrati, aye kuthi xhaxhe kumda waseJiputa. 13Kwangelo thuba kuya kuhlokonyiswa isigodlo, sibabize beze bephuma eAsiriya naseJiputa, apho babethinjwe khona. Baya kubuya bafike banqule uNdikhoyo kwintaba yakhe eyodwa eJerusalem.

28

Isilumkiso kwiSamariya

281Kwaza kwanyembeleka, Samariya echophe phezu kwentili echumayo,

ntshingandini iliqhayiya kwiinkokheli eziyantazayo zakwaEfrayim;

dumasindini elitshitsha njengentyatyambo,

bhongondini lamanxila!

2INkosi inengwanyalala eseyichophel' ukuhlasela.

Sisitshu esofika ngathi sisiphango;

yintw' engathi sisandyondyo semvula;

ilizwe labo ngathi lisityekelwa ngunogumbe.

3Woyiphosa phantsi emhlabeni!

Loo ntshinga yeenkokheli ezinxilayo zaseSamariya

yonyathelwa ixotyongwe ngeenyawo.

4Loo ntyatyambo itshitshayo, ichophe phezu kwentili echumayo,

yoba ngathi lulibo lwamakhiwane,

lona luthi lungavela luqhawulwe lutyiwe.

5Ikho kamb' imini ezayo;

*uNdikhoyo uSomandla-onke woba ngathi yintshinga,

isiqhwaqhwalala sembasa yeentyatyambo;

uya kuba njalo kwelo qaqobana lisindileyo.

6Ke bona abo bachophel' ukugweba

wobathi jize ngomoya wokwazelelela;

abayi kusilela noolindikhaya emasangweni –

wobakhuthaza abaphe ukomelela.

Abashumayeli abanxilayo

7Nababingeleli ngokwabo bayanxila,

nabashumayeli bayagxadazela butywala.

Utywala babusela bade bahexe;

ungafika beyotywe bade badideka.

Abashumayeli bathwangeke bancitheka,

nkqi ukuluqiqa udaba lukaThixo;

nababingeleli bayashwantshatha butywala,

abanako ukuyicalula imicimbi.

8Iitafile – mh-mh-mh, zibondekile!

Zitsho zangamanangalala bobubuyayo;

kurhiphilili, akukho nendawo!

9Kodwa bakhalaza bathi:

“Ngubani ongafundiswa nguye?

Ntshumayeloni yona leyo?

Suka! Ifanel' iintsana, yini le!

Ilingen' abakhov' ukulunyulwa!

10Khanimbone ukuzimisela kwakhe!

Khanimve epitiliza ubugoci-goci;

yenjenje, yenjenjeya,

nci-nci-nci-nci, yonk' inanana!”

11Ngoko ke uThixo wonithumel' iintlanga,

isizw' esilwimi lungaziwayo;

ngaso woninik' isifundo.

12Ngani nina aba kanye wathi:

“Yiyo le intuthuzelo nokuphumla kwenu;

le yindawo yokuphumla!”

Suka ke nina anamhoya.1 Kor 14:21

13Ngenxa yoko ke yena *uNdikhoyo

wosuka abe yinto nani;

uza kunifundisa bonke ubugoci-goci,

anithi nca ngabo ubucukubhede.

Wonithi mbende ngenkcukacha nenanana!

Ngoko ke nosuka nithi thwanga,

noba ngasus' unyawo nikhubeke;

nosuka nenzakale ningxwelerheke;

norhintyelek' emigibeni nithinjwe.

Ilitye lesiseko

14Iinzwi, ke nina bagxeki,

nditsho nina balawul' eJerusalem!

Yivani; uyatheth' *uNdikhoyo.

15Kaloku nina niqhayisa ngokuthi:

“Thina senze umnqophiso nokufa;

sinesivumelwano nalo elabafileyo.”

Suka nazikhohlisa ke nisithi:

“Nangomhla wesithwakumbe ke thina sothubeleza;

thina kaloku siqamela ngokuxoka,

inkohliso nobuxoki yinqaba yethu.”

16INkosi enguNdikhoyo ke yona ithi:

“EZiyon ndibeka isiseko esingagungqiyo;

kuso ndifak' inyengane ekhethiweyo

entsingiselo ithi ozinikezeleyo akasayi kukhukhuliseka.Ndum 118:22-23; Roma 9:33; 10:11; 1 Pet 2:6

17Umthetho ndowenza umtya wokulungelelanisa,

ubulungisa bube yintambo yokundindanisa.

Ubuxoki benu botshayelwa sisichotho,

iimpuphuma ziyikhukulise inqaba yenu.

18Umnqophiso wenu nokufa uya kutshitsha,

nesivumelwano nelabafileyo sonqamka.

Ekugalelekeni kwaso isithwakumbe

sona siya kunibetha sinongamele.

19Isithwakumbe sobetha sinikhukhulise;

kobe ngasa ibe siso nani.

Soba ngunonca imini nobusuku.”

Ukuchazwa kolu daba kuya kunirhwaqelisa.

20Wozaliseka ke nomzekeliso othi:

“Akukho kunaba – umandlalo mfutshane;

kanti nengubo libhayi – ayambathisi.”

21Kuba uNdikhoyo uya kulwa njengamhla mnene,

nditsho apho kwintaba iPerazim.2 Sam 5:20; 1 Gan 14:11

Koba ngathi kukwintili yaseGibhiyon;Yosh 10:10-12

woba ufezekisa umsebenzi ongalindelekanga,

ephumeza oko kuhlasimlisayo.

22Ngoko ke, khawuthi cwaka, mgxeki,

hleze akusinde amakhamandela akho;

kuba sivakele kum isandi sentshabalalo,

isaziso esimiselwe lonke ilizwe,

siphuma kuMhlekazi uNdikhoyo onamandla onke.

Ubulumko buvela kuThixo

23Inzwi; yivani, maSirayeli!

Khanibek' iindlebe, ndiyathetha!

24Mlimi wuphi olim' intw' engenasiphelo?

Mlimi waphi ogelesha njalo?

Hayi bo! Ngunotshe lowo!

25Yena uyalima ade agqibe;

egqibile ke uhlwayela idile noba yikumin,

mhlawumbi atyale noba yingqolowa;

kungenjalo ke ahlwayele ihabile,

zonke ke ngeendawo zazo.

26Kanene akaqeqeshwanga na nguThixo wakhe?

Ewe, uwufundisiwe lo msebenzi.

27Obhula idile akasebenzisi sileyi,

engayibhuli nanganqwelo ikumin.

Hayi, idile uyibhula ngesibhulo,

ikumin ayibethe ngomchiza.

28Andithi iyasilwa na ingqolowa?

Hayi kaloku, akayibhuli okokoko,

engayicoli nditsho nangenqwelo,

kanti ke namahashe akayigrayi.

29Obo bulumko ke buvela *kuNdikhoyo uSomandla-onke;

kaloku yena yintshatsheli ngamacebo,

ngenene yena ubalasele ngobulumko.