IsiXhosa 1996 (XHO96)
27

Umgwebo nebuyambo

271Ngelo thuba ke uNdikhoyo uya kusebenzisa elo krele lakhe ligeqayo, ayohlwaye inabulele,NgesiHebhere “ileviyatan” – Ndum 104:26 alibulale elo gongqongqo lijubalaze libhinyalaze elwandle.

2Ngelo thuba ke *uNdikhoyo uya kuthi:

“Yinzwakazi yesidiliyazana, khanintyontyele!

3Mna Ndikhoyo ndingumalusi waso,

mna ndisinkcenkceshela rhoqo;

nangobhadakazi andilali, ndalusa sona,

hleze ubani asonakalise.

4Ngoku umsindo wam uthothile.

Akwaba ebekho ameva, ngendiwatshisa;

ewe, bendiya kulwa nawo ngenene.

5Zona iintshaba mazizimele kum,

mazizabalazele uxolelaniso;

ngenene mazicele uxolo.”

6Ngemihl' ezayo uYakobi uya kumila;

ewe, uSirayeli uya kudubula aqhakaze;

ilizwe lophuphuma yimveliso yakhe.

7USirayeli noko yena akohlwaywanga kangako,

noko akafaniswanga neentshaba zakhe,

akatshatyalaliswanga njengabagwinti bakhe.

8Yena wohlwaywe ngokuthinjwa,

suka yena wafuduswa ngesaqhwithikazi somoya,

njengeso somoya wasempuma.

9Isono sikaYakobi ke socanyagushelwa,

oko ke kube sisiqhamo sokuxolelwa kwakhe,

akuba amatye amaqonga ecoliwe,

nditsho amaqonga *oothixo basemzini.

Bowacumza njengelitye elinkum-nkum,

kungabi sabakho qonga lasiqhumiso,

kungasali namfanekiso ka-Ashera.

10Satsho salilolo isixeko esinqatyisiweyo.

Mzindini obalekiweyo washiywa,

ngoku sowumatwa nentlango.

Kulapho adla khona amathole,

anqunquda anqunqude acambalale.

11Amaseb' emithi oma ade aqhuzuke,

bancedakale ke abafazi ngezo nkuni.

Kaloku esi sisizwe esingaqondiyo,

ngoko ke tu usini kuMdali waso;

ewe, uMxonxi akayi kuba naluvelwano.

12Ngelo thuba uNdikhoyo uya kubaqokelela abantu bakhe ngabanye ngabanye, oku komntu obhulayo esahlula ingqolowa nomququ. Ewe, uya kuqalela kumlambo iEfrati, aye kuthi xhaxhe kumda waseJiputa. 13Kwangelo thuba kuya kuhlokonyiswa isigodlo, sibabize beze bephuma eAsiriya naseJiputa, apho babethinjwe khona. Baya kubuya bafike banqule uNdikhoyo kwintaba yakhe eyodwa eJerusalem.