IsiXhosa 1996 (XHO96)
25

Ingoma yokubulela

251*Ndikhoyo, wena unguThixo wam;

ndosuka ndikuthuthe ndikudumise.

Kuthi mandikutyibele ndibongisele

ngenxa yemisebenzi yakho ekhamnqisayo;

kaloku ngokuthembeka okukhulu

wena zonke uzifezekisile –

nditsho izicwangciso zakho zamandulo.

2Isixeko wena usitsho sangamabhodlo,

neso sinqatyisiweyo sitsho sayimiwewe;

amabhotwe aziinqaba kwiintlanga atsho angamanxuwa,

engasoze abuye avuswe.

3Isizwe esomeleleyo sokubabaza sikuncome,

nesixeko sezikhohlakali siya kukubusa.

4Kaloku wena uyawakhusela amahlwempu;

akubalekela kuwe ayasinda enkathazweni.

Wena ungumqolomba kumaqhwa nenkqwithelo,

kanti ukwangumthunzi kwingqatsini yelanga.

Kaloku izithonga zezikhohlakali zinjengesiphango,

5ngathi yinzwinini yelanga kwelibharhileyo.

Wena ukucimile ukugragrama kotshaba,

ukuthe pam ngathi ngumthunzi elangeni,

ingoma yeendlavini itsho yanqamka.

Isidlo esenziwe nguNdikhoyo

6Izizwe zonke zehlabathi *uNdikhoyo uSomandla-onke wozenzela isidlo eZiyon;

sidlo eso soba zezona zimuncu-muncu,

nditsho eyona inencasa inyama nesiqhoqhololo sewayini.

7Kule ntaba wolisusa ilifu elimnyama elasoloko ligubungele izizwe.

8Ewe, uMhlekazi uNdikhoyo uya kukuphelisa tu ukufa,1 Kor 15:54

neenyembezi azisule kubo bonke abalilayo.SiTyh 7:17; 21:4

Nengcikivo nokuhlazeka kwabantu bakhe wokuphelisa jikelele ehlabathini.

Kaloku uthethile uNdikhoyo!

9Ngelo thuba bonke baya kuthi:

“Ngenene nguThixo wethu lo!

Sakholosa ngaye wasihlangula.

NguNdikhoyo lo!

Ngenene sikholose ngaye,

ngoko ke ngoku masonwabe,

ngoku ke masibe nemihlali,

kuba yena usihlangule.”

10Amandla kaNdikhoyo obonakala kule ntaba.

AmaMowabhiIsaya 15:1 – 16:14; Jer 48:1-47; Hez 25:8-11; Amos 2:1-3; Zefan 2:8-11 aya kuxovulwa ngeenyawo

oku komgquba ebuhlanti.

11Okhweba ngezandla ngathi ayadada;

kambe konke kungancedi nto –

uThixo wosuka awathobe,

lihle elo kratshi lawo.

12Loo mapomakazi eenqaba,

loo mihalambela yeendonga,

uya kuwadiliza awe bhaxa!

26

Uloyiso lwabantu bakaThixo

261Ngelo thuba baya kumemelela bavume le ngoma kwelakwaJuda:

Asomelele ngako isixeko sethu!

Usindiso lumiselwe lwanga ziindonga neenqaba zaso.

2Khaniwavule amasango;

vulani singene isizwe samalungisa,

isizwe esihamba ngokunyaniseka.

3Ke wena ubathi jize ngenzolo

abo banjongo zingajika-jikiyo,

kuba behlala bekholose ngawe.

4Kholosa *ngoNdikhoyo njalo-njalo;

kaloku yena uNdikhoyo ngumqolomba ongasoz' uthini.

5Yena ngumthobi wabakhukhumeleyo,

asichitha-chithe nesixeko esomeleleyo,

iindonga zidilike zibe luthuli,

6baze abacinezelwa nabo basixovule,

ewe, basixangxathe ngeenyawo.

7Indlela yamalungisa ngumthebelele;

wena othe ngqo uyayilungiselelanisa indlela yawo.

8Naphakathi kwengqeqesho yakho, Ndikhoyo,

sihlala sijonge kuwe;

umnqweno neqhayiya lethu nguwe.

9Ebusuku umphefumlo wam ulangazelela wena;

kusasa umoya wam uyazula ufuna wena.

Xa ulohlwaya ihlabathi

abemi balo bafunda ngobulungisa.

10Akuncedi nto ukwazelelela isikhohlakali;

kaloku sivalekile, asibuqondi ubulungisa.

Sona siyona nakwilizwe lamalungisa;

asibuvumi ubungangamsha bukaNdikhoyo.

11Abachasi bakho, Ndikhoyo, abaqondi ukuba uyohlwaya;

bahlazise ubayekele ngeenzima.

Masibe phezu kwabo isohlwayo,

ubabonise ikhwele onalo ngabantu bakho.Hebh 10:27

12Ndikhoyo, wena usithe jize ngenzolo

kuyo yonke imisebenzi yethu;

ewe, konke sisiqhamo sokwenza kwakho.

13Ewe, Ndikhoyo Thixo wethu,

nokuba besingade silawulwe ngabanye

kodwa thina sikhahlela kuwe.

14Ngoku ke bafile, kuphelil' okwabo;

ewe, bona soze babuye bavuke.

Kaloku wena ubavelele ngentshabalalo;

usuke wabaphosa kwelokulibala.

15Usikhulisile isizwe sethu, Ndikhoyo,

wayongeza okunene nemida yesizwe.

Ngoko ke uzuze isihomo nesithozela.

16Beza kuwe ekuxakekeni kwabo;

uthe ke wakubohlwaya, Ndikhoyo,

suka bakhala bazibika kuwe.

17Ewe, usitsho sanga ngumfazi,

nditsho ojutyalaziswa yinimba

lakuba lifikile ixesha lakhe,

nathi ke sitsho sajubalaza sapena-pena

18phambi kwakho, Ndikhoyo.

Suka saphithizela ngathi siyalunywa,

phofu kuthe kanti yigalimoya.

Kaloku asiluhambisanga usindiso;

asibandisanga abantu emhlabeni.

19Abangasekhoyo bakho, Ndikhoyo,

bona bobuya bavuke;

kuya kuvuka bona ngenkqu, badle ubomi –

nditsho bonke abalinde emadlakeni,

bothi khwaphululu batsholoze ngemincili.

Njengombethe unyephisa umhlaba

uNdikhoyo ke uya kwenjenjalo

ukubavusa abo basishiya mandulo.

20Ngenan' emagumbini enu, bantu bam;

ewe, ngenani nizivalele kaloku,

nikhe nizifihle okomzuzwana nje,

ide ithothe le ngqumbo yakhe.

21Kaloku uNdikhoyo yena uyeza;

wosuka aphume ekhayeni lakhe,

aze kubohlwaya abemi behlabathi,

kuba kaloku bona basuke bona.

Nomhlaba ngokwawo wosuka uthethe

uwaxele amagazi aphalele kuwo;

wosuka ubaveze abo babulawayo.

27

Umgwebo nebuyambo

271Ngelo thuba ke uNdikhoyo uya kusebenzisa elo krele lakhe ligeqayo, ayohlwaye inabulele,NgesiHebhere “ileviyatan” – Ndum 104:26 alibulale elo gongqongqo lijubalaze libhinyalaze elwandle.

2Ngelo thuba ke *uNdikhoyo uya kuthi:

“Yinzwakazi yesidiliyazana, khanintyontyele!

3Mna Ndikhoyo ndingumalusi waso,

mna ndisinkcenkceshela rhoqo;

nangobhadakazi andilali, ndalusa sona,

hleze ubani asonakalise.

4Ngoku umsindo wam uthothile.

Akwaba ebekho ameva, ngendiwatshisa;

ewe, bendiya kulwa nawo ngenene.

5Zona iintshaba mazizimele kum,

mazizabalazele uxolelaniso;

ngenene mazicele uxolo.”

6Ngemihl' ezayo uYakobi uya kumila;

ewe, uSirayeli uya kudubula aqhakaze;

ilizwe lophuphuma yimveliso yakhe.

7USirayeli noko yena akohlwaywanga kangako,

noko akafaniswanga neentshaba zakhe,

akatshatyalaliswanga njengabagwinti bakhe.

8Yena wohlwaywe ngokuthinjwa,

suka yena wafuduswa ngesaqhwithikazi somoya,

njengeso somoya wasempuma.

9Isono sikaYakobi ke socanyagushelwa,

oko ke kube sisiqhamo sokuxolelwa kwakhe,

akuba amatye amaqonga ecoliwe,

nditsho amaqonga *oothixo basemzini.

Bowacumza njengelitye elinkum-nkum,

kungabi sabakho qonga lasiqhumiso,

kungasali namfanekiso ka-Ashera.

10Satsho salilolo isixeko esinqatyisiweyo.

Mzindini obalekiweyo washiywa,

ngoku sowumatwa nentlango.

Kulapho adla khona amathole,

anqunquda anqunqude acambalale.

11Amaseb' emithi oma ade aqhuzuke,

bancedakale ke abafazi ngezo nkuni.

Kaloku esi sisizwe esingaqondiyo,

ngoko ke tu usini kuMdali waso;

ewe, uMxonxi akayi kuba naluvelwano.

12Ngelo thuba uNdikhoyo uya kubaqokelela abantu bakhe ngabanye ngabanye, oku komntu obhulayo esahlula ingqolowa nomququ. Ewe, uya kuqalela kumlambo iEfrati, aye kuthi xhaxhe kumda waseJiputa. 13Kwangelo thuba kuya kuhlokonyiswa isigodlo, sibabize beze bephuma eAsiriya naseJiputa, apho babethinjwe khona. Baya kubuya bafike banqule uNdikhoyo kwintaba yakhe eyodwa eJerusalem.