IsiXhosa 1996 (XHO96)
24

Ihlabathi liza kohlwaywa

241*UNdikhoyo uza kulibharhis' ihlabathi;

uya kubetha kutsho kube senkangala;

uya kulitsho lenz' uqulukubhode,

abemi balo bona babe ziintsali.

2Akayi kukhetha bani;

kubo bonke ukufa kobe kunkongolo.

Kofana kumbingeleli nakwibandla,

ibe yiloo nto kumnumzana nesicaka sakhe;

kube kwanjalo kwinkosikazi nesicakazana,

kumthengi nakulowo uthengisayo;

kube yiloo nto kumboleki nakumbolekisi,

kwizityebi nakwabo balambileyo.

3Ihlabathi liya kuba yinkangala exushekileyo;

liya kuba ngumqwebedu oxhwithekileyo.

Etshilo nje ke uNdikhoyo utshilo.

4Nâlo ihlabathi lirhawuka, litshaza.

Ewe, ihlabathi liyangcungcutheka, liyabuna;

isibhakabhaka nomhlaba ziyatshitsha.

5Uluntu luligqwalisile eli hlabathi;

ngokwaphula imiyalelo kaThixo bonakalisile.

Ewe, imimiselo yakhe bayikrobozile,

baza bawuxusha ngeenyawo umnqophiso waphakade.

6Ngoko ke liqalekisiwe ihlabathi,

nabemi balo ke libambethe ityala.

Ewe, uluntu nalo ke lutsho larhawuka;

ngoku liqaqobana kuphela eliseleyo.

7Izidiliya nazo ke zitshazile,

newayini ke itsho yanqaba;

ababefudula bonwabile bathe rhubaxa.

8Ingoma ekhatshwa yingqongqo inqamkile,

imikhwazo yolonwabo nayo iphelile,

ukuhlasimlisa kwesigingci kukombela.

9Intselo-tywala ayisakhatshwa yimihlali;

ngoku utywala buyakrakra nakwiindla-manzi.

10Isixeko nâso sitsho sangumbhodamo;

iminyango yezindlu ke yona ivalwe mba.

11Ezitalatweni phaya balilela utywala;

imivuyo yabo ijike yakukudakumba;

imihlali nolonwabo zimkile ehlabathini.

12Isixeko ngoku sisele singamabobosi,

nesango likroboke lavuthuluka.

13Kuya kuba njalo ke ehlabathini jikelele;

nantso ke into eya kwenzeka ezizweni zonke:

koba ngathi lixesha lokubethwa komnquma,

ngathi sisidiliya esivunwe sakhwahlazwa.

14Abo basindileyo baya kutsholoza bantyiloze;

entshona baya kuduma bakhahlele

ngenxa yobungangamsha bukaNdikhoyo;

bothi: “Bayethe!”

15Nina basempuma, yitshoni ngendumasi;

nani baselunxwemeni, dombozani nibonge uNdikhoyo;

ewe, mdumiseni uThixo kaSirayeli.

16Ingoma yezibongo ivakala eziphelweni zehlabathi:

“Hayi, ubungangamsha baLowo ulilungisa!”

Athi ke mna – kuxa bendiyintoni na kakade!

Ewe, kunyembelekile, akukho yam kwaphela!

Abangcothozi bona benza ngokungcothoza;

ngokungcatsha kwabo abangcatshi bayangcotsha.

17Yeha ke nina, bemi bahlabathi,

anikho kukunkwantya imigibe nenzonzobila!

18Nobenevuso wasaba kuba esoyika;

woth' esabaleka eyele enzonzobileni.

Omnye wogwencel' aphum' emhadini,

suka ke arhintyelwe zizabatha.

Kaloku amazul' ayivulele imvula,

zatsho zangcangcazela iziseko zehlabathi.

19Ngenene ke ihlabathi lona livikivekile;

ewe, nangoku ke liqhaqhambile,

linyikime lachachamba laboko-boko.

20Ihlabathi ke logxadazela njengenxila;

lophephuka okwephempe mhla ngomoyakazi.

Ihlabathi liyasindeka zizono zalo;

losuka lithi folokohlo kube sisiphelo eso.

21Ngaloo mhlandini ke uNdikhoyo uya kohlwaya,

athi ekwiinginginya zasemazulwini ezulwini phezulu,

abe ekwizikumkani zezizwe ehlabathini phantsi.

22Zoba lugxudululu kunye ndawonye

njengamabhantinti kwamnyama-ndawo esiseleni,

wona anyathelana phakath' entolongweni,

de kube ziintsuku zamkele isohlwayo.

23Nyangandini ke yona yombatsha igqubuthele,

nelanga life ziintloni litsho lizile,

kuba uNdikhoyo uSomandla-onke elawula,

ethe zava kwintaba iZiyon eJerusalem,

ubuqaqawuli bakhe buthe tha kumadod' amakhulu.

25

Ingoma yokubulela

251*Ndikhoyo, wena unguThixo wam;

ndosuka ndikuthuthe ndikudumise.

Kuthi mandikutyibele ndibongisele

ngenxa yemisebenzi yakho ekhamnqisayo;

kaloku ngokuthembeka okukhulu

wena zonke uzifezekisile –

nditsho izicwangciso zakho zamandulo.

2Isixeko wena usitsho sangamabhodlo,

neso sinqatyisiweyo sitsho sayimiwewe;

amabhotwe aziinqaba kwiintlanga atsho angamanxuwa,

engasoze abuye avuswe.

3Isizwe esomeleleyo sokubabaza sikuncome,

nesixeko sezikhohlakali siya kukubusa.

4Kaloku wena uyawakhusela amahlwempu;

akubalekela kuwe ayasinda enkathazweni.

Wena ungumqolomba kumaqhwa nenkqwithelo,

kanti ukwangumthunzi kwingqatsini yelanga.

Kaloku izithonga zezikhohlakali zinjengesiphango,

5ngathi yinzwinini yelanga kwelibharhileyo.

Wena ukucimile ukugragrama kotshaba,

ukuthe pam ngathi ngumthunzi elangeni,

ingoma yeendlavini itsho yanqamka.

Isidlo esenziwe nguNdikhoyo

6Izizwe zonke zehlabathi *uNdikhoyo uSomandla-onke wozenzela isidlo eZiyon;

sidlo eso soba zezona zimuncu-muncu,

nditsho eyona inencasa inyama nesiqhoqhololo sewayini.

7Kule ntaba wolisusa ilifu elimnyama elasoloko ligubungele izizwe.

8Ewe, uMhlekazi uNdikhoyo uya kukuphelisa tu ukufa,1 Kor 15:54

neenyembezi azisule kubo bonke abalilayo.SiTyh 7:17; 21:4

Nengcikivo nokuhlazeka kwabantu bakhe wokuphelisa jikelele ehlabathini.

Kaloku uthethile uNdikhoyo!

9Ngelo thuba bonke baya kuthi:

“Ngenene nguThixo wethu lo!

Sakholosa ngaye wasihlangula.

NguNdikhoyo lo!

Ngenene sikholose ngaye,

ngoko ke ngoku masonwabe,

ngoku ke masibe nemihlali,

kuba yena usihlangule.”

10Amandla kaNdikhoyo obonakala kule ntaba.

AmaMowabhiIsaya 15:1 – 16:14; Jer 48:1-47; Hez 25:8-11; Amos 2:1-3; Zefan 2:8-11 aya kuxovulwa ngeenyawo

oku komgquba ebuhlanti.

11Okhweba ngezandla ngathi ayadada;

kambe konke kungancedi nto –

uThixo wosuka awathobe,

lihle elo kratshi lawo.

12Loo mapomakazi eenqaba,

loo mihalambela yeendonga,

uya kuwadiliza awe bhaxa!

26

Uloyiso lwabantu bakaThixo

261Ngelo thuba baya kumemelela bavume le ngoma kwelakwaJuda:

Asomelele ngako isixeko sethu!

Usindiso lumiselwe lwanga ziindonga neenqaba zaso.

2Khaniwavule amasango;

vulani singene isizwe samalungisa,

isizwe esihamba ngokunyaniseka.

3Ke wena ubathi jize ngenzolo

abo banjongo zingajika-jikiyo,

kuba behlala bekholose ngawe.

4Kholosa *ngoNdikhoyo njalo-njalo;

kaloku yena uNdikhoyo ngumqolomba ongasoz' uthini.

5Yena ngumthobi wabakhukhumeleyo,

asichitha-chithe nesixeko esomeleleyo,

iindonga zidilike zibe luthuli,

6baze abacinezelwa nabo basixovule,

ewe, basixangxathe ngeenyawo.

7Indlela yamalungisa ngumthebelele;

wena othe ngqo uyayilungiselelanisa indlela yawo.

8Naphakathi kwengqeqesho yakho, Ndikhoyo,

sihlala sijonge kuwe;

umnqweno neqhayiya lethu nguwe.

9Ebusuku umphefumlo wam ulangazelela wena;

kusasa umoya wam uyazula ufuna wena.

Xa ulohlwaya ihlabathi

abemi balo bafunda ngobulungisa.

10Akuncedi nto ukwazelelela isikhohlakali;

kaloku sivalekile, asibuqondi ubulungisa.

Sona siyona nakwilizwe lamalungisa;

asibuvumi ubungangamsha bukaNdikhoyo.

11Abachasi bakho, Ndikhoyo, abaqondi ukuba uyohlwaya;

bahlazise ubayekele ngeenzima.

Masibe phezu kwabo isohlwayo,

ubabonise ikhwele onalo ngabantu bakho.Hebh 10:27

12Ndikhoyo, wena usithe jize ngenzolo

kuyo yonke imisebenzi yethu;

ewe, konke sisiqhamo sokwenza kwakho.

13Ewe, Ndikhoyo Thixo wethu,

nokuba besingade silawulwe ngabanye

kodwa thina sikhahlela kuwe.

14Ngoku ke bafile, kuphelil' okwabo;

ewe, bona soze babuye bavuke.

Kaloku wena ubavelele ngentshabalalo;

usuke wabaphosa kwelokulibala.

15Usikhulisile isizwe sethu, Ndikhoyo,

wayongeza okunene nemida yesizwe.

Ngoko ke uzuze isihomo nesithozela.

16Beza kuwe ekuxakekeni kwabo;

uthe ke wakubohlwaya, Ndikhoyo,

suka bakhala bazibika kuwe.

17Ewe, usitsho sanga ngumfazi,

nditsho ojutyalaziswa yinimba

lakuba lifikile ixesha lakhe,

nathi ke sitsho sajubalaza sapena-pena

18phambi kwakho, Ndikhoyo.

Suka saphithizela ngathi siyalunywa,

phofu kuthe kanti yigalimoya.

Kaloku asiluhambisanga usindiso;

asibandisanga abantu emhlabeni.

19Abangasekhoyo bakho, Ndikhoyo,

bona bobuya bavuke;

kuya kuvuka bona ngenkqu, badle ubomi –

nditsho bonke abalinde emadlakeni,

bothi khwaphululu batsholoze ngemincili.

Njengombethe unyephisa umhlaba

uNdikhoyo ke uya kwenjenjalo

ukubavusa abo basishiya mandulo.

20Ngenan' emagumbini enu, bantu bam;

ewe, ngenani nizivalele kaloku,

nikhe nizifihle okomzuzwana nje,

ide ithothe le ngqumbo yakhe.

21Kaloku uNdikhoyo yena uyeza;

wosuka aphume ekhayeni lakhe,

aze kubohlwaya abemi behlabathi,

kuba kaloku bona basuke bona.

Nomhlaba ngokwawo wosuka uthethe

uwaxele amagazi aphalele kuwo;

wosuka ubaveze abo babulawayo.