IsiXhosa 1996 (XHO96)
25

Ingoma yokubulela

251*Ndikhoyo, wena unguThixo wam;

ndosuka ndikuthuthe ndikudumise.

Kuthi mandikutyibele ndibongisele

ngenxa yemisebenzi yakho ekhamnqisayo;

kaloku ngokuthembeka okukhulu

wena zonke uzifezekisile –

nditsho izicwangciso zakho zamandulo.

2Isixeko wena usitsho sangamabhodlo,

neso sinqatyisiweyo sitsho sayimiwewe;

amabhotwe aziinqaba kwiintlanga atsho angamanxuwa,

engasoze abuye avuswe.

3Isizwe esomeleleyo sokubabaza sikuncome,

nesixeko sezikhohlakali siya kukubusa.

4Kaloku wena uyawakhusela amahlwempu;

akubalekela kuwe ayasinda enkathazweni.

Wena ungumqolomba kumaqhwa nenkqwithelo,

kanti ukwangumthunzi kwingqatsini yelanga.

Kaloku izithonga zezikhohlakali zinjengesiphango,

5ngathi yinzwinini yelanga kwelibharhileyo.

Wena ukucimile ukugragrama kotshaba,

ukuthe pam ngathi ngumthunzi elangeni,

ingoma yeendlavini itsho yanqamka.

Isidlo esenziwe nguNdikhoyo

6Izizwe zonke zehlabathi *uNdikhoyo uSomandla-onke wozenzela isidlo eZiyon;

sidlo eso soba zezona zimuncu-muncu,

nditsho eyona inencasa inyama nesiqhoqhololo sewayini.

7Kule ntaba wolisusa ilifu elimnyama elasoloko ligubungele izizwe.

8Ewe, uMhlekazi uNdikhoyo uya kukuphelisa tu ukufa,1 Kor 15:54

neenyembezi azisule kubo bonke abalilayo.SiTyh 7:17; 21:4

Nengcikivo nokuhlazeka kwabantu bakhe wokuphelisa jikelele ehlabathini.

Kaloku uthethile uNdikhoyo!

9Ngelo thuba bonke baya kuthi:

“Ngenene nguThixo wethu lo!

Sakholosa ngaye wasihlangula.

NguNdikhoyo lo!

Ngenene sikholose ngaye,

ngoko ke ngoku masonwabe,

ngoku ke masibe nemihlali,

kuba yena usihlangule.”

10Amandla kaNdikhoyo obonakala kule ntaba.

AmaMowabhiIsaya 15:1 – 16:14; Jer 48:1-47; Hez 25:8-11; Amos 2:1-3; Zefan 2:8-11 aya kuxovulwa ngeenyawo

oku komgquba ebuhlanti.

11Okhweba ngezandla ngathi ayadada;

kambe konke kungancedi nto –

uThixo wosuka awathobe,

lihle elo kratshi lawo.

12Loo mapomakazi eenqaba,

loo mihalambela yeendonga,

uya kuwadiliza awe bhaxa!