IsiXhosa 1996 (XHO96)
24

Ihlabathi liza kohlwaywa

241*UNdikhoyo uza kulibharhis' ihlabathi;

uya kubetha kutsho kube senkangala;

uya kulitsho lenz' uqulukubhode,

abemi balo bona babe ziintsali.

2Akayi kukhetha bani;

kubo bonke ukufa kobe kunkongolo.

Kofana kumbingeleli nakwibandla,

ibe yiloo nto kumnumzana nesicaka sakhe;

kube kwanjalo kwinkosikazi nesicakazana,

kumthengi nakulowo uthengisayo;

kube yiloo nto kumboleki nakumbolekisi,

kwizityebi nakwabo balambileyo.

3Ihlabathi liya kuba yinkangala exushekileyo;

liya kuba ngumqwebedu oxhwithekileyo.

Etshilo nje ke uNdikhoyo utshilo.

4Nâlo ihlabathi lirhawuka, litshaza.

Ewe, ihlabathi liyangcungcutheka, liyabuna;

isibhakabhaka nomhlaba ziyatshitsha.

5Uluntu luligqwalisile eli hlabathi;

ngokwaphula imiyalelo kaThixo bonakalisile.

Ewe, imimiselo yakhe bayikrobozile,

baza bawuxusha ngeenyawo umnqophiso waphakade.

6Ngoko ke liqalekisiwe ihlabathi,

nabemi balo ke libambethe ityala.

Ewe, uluntu nalo ke lutsho larhawuka;

ngoku liqaqobana kuphela eliseleyo.

7Izidiliya nazo ke zitshazile,

newayini ke itsho yanqaba;

ababefudula bonwabile bathe rhubaxa.

8Ingoma ekhatshwa yingqongqo inqamkile,

imikhwazo yolonwabo nayo iphelile,

ukuhlasimlisa kwesigingci kukombela.

9Intselo-tywala ayisakhatshwa yimihlali;

ngoku utywala buyakrakra nakwiindla-manzi.

10Isixeko nâso sitsho sangumbhodamo;

iminyango yezindlu ke yona ivalwe mba.

11Ezitalatweni phaya balilela utywala;

imivuyo yabo ijike yakukudakumba;

imihlali nolonwabo zimkile ehlabathini.

12Isixeko ngoku sisele singamabobosi,

nesango likroboke lavuthuluka.

13Kuya kuba njalo ke ehlabathini jikelele;

nantso ke into eya kwenzeka ezizweni zonke:

koba ngathi lixesha lokubethwa komnquma,

ngathi sisidiliya esivunwe sakhwahlazwa.

14Abo basindileyo baya kutsholoza bantyiloze;

entshona baya kuduma bakhahlele

ngenxa yobungangamsha bukaNdikhoyo;

bothi: “Bayethe!”

15Nina basempuma, yitshoni ngendumasi;

nani baselunxwemeni, dombozani nibonge uNdikhoyo;

ewe, mdumiseni uThixo kaSirayeli.

16Ingoma yezibongo ivakala eziphelweni zehlabathi:

“Hayi, ubungangamsha baLowo ulilungisa!”

Athi ke mna – kuxa bendiyintoni na kakade!

Ewe, kunyembelekile, akukho yam kwaphela!

Abangcothozi bona benza ngokungcothoza;

ngokungcatsha kwabo abangcatshi bayangcotsha.

17Yeha ke nina, bemi bahlabathi,

anikho kukunkwantya imigibe nenzonzobila!

18Nobenevuso wasaba kuba esoyika;

woth' esabaleka eyele enzonzobileni.

Omnye wogwencel' aphum' emhadini,

suka ke arhintyelwe zizabatha.

Kaloku amazul' ayivulele imvula,

zatsho zangcangcazela iziseko zehlabathi.

19Ngenene ke ihlabathi lona livikivekile;

ewe, nangoku ke liqhaqhambile,

linyikime lachachamba laboko-boko.

20Ihlabathi ke logxadazela njengenxila;

lophephuka okwephempe mhla ngomoyakazi.

Ihlabathi liyasindeka zizono zalo;

losuka lithi folokohlo kube sisiphelo eso.

21Ngaloo mhlandini ke uNdikhoyo uya kohlwaya,

athi ekwiinginginya zasemazulwini ezulwini phezulu,

abe ekwizikumkani zezizwe ehlabathini phantsi.

22Zoba lugxudululu kunye ndawonye

njengamabhantinti kwamnyama-ndawo esiseleni,

wona anyathelana phakath' entolongweni,

de kube ziintsuku zamkele isohlwayo.

23Nyangandini ke yona yombatsha igqubuthele,

nelanga life ziintloni litsho lizile,

kuba uNdikhoyo uSomandla-onke elawula,

ethe zava kwintaba iZiyon eJerusalem,

ubuqaqawuli bakhe buthe tha kumadod' amakhulu.