IsiXhosa 1996 (XHO96)
23

Mayela neTire

231Nalu udaba olundilisekileyo olumalunga neTire:Hez 26:1 – 28:19; Jow 3:4-8; Amos 1:9-10; Zakar 9:1-4; Mat 11:21-22; Luka 10:13-14

Bhombolozani, zinqanawa zaseTashishe!

Kaloku yona iTire itshabalele;

okwakuzizindlu nezibuko ngamabhodlo nje!

Ewe, zisuke zavakala zona iindaba;

abebevela eKitiLe ndawo ngathi yiSipro baxelelwa bevile.

2Yithini cwaka, nina bemi baselunxwemeni,

nditsho nina barhwebi baseSidon,

nina banyuswe ngabemi bolwandle

3abadada kumanz' anzongo-nzongo,

bathengi abayithengisayo ingqolowa,

nditsho leya ikhula kwelaseJiputa,

eyitsho iTire yayimalike yezizwe.

4Dana unyoshoze, wena Sidon,

nawe, Tire, nqaba yolwandle!

Kaloku inzonzobila yolwandle iyakhalaza, ithi:

“Mna kaloku andizange ndalunywa;

ewe, mna andizange ndazala;

zange ndikhulise nyana nantombi!”

5Olu daba lothi lungafika eJiputa

asuke ke wona ajijitheke

xa esiva ngokutshabalala kweTire.

6Bhombolozani ngesingqala, nina bemi bonxweme;

welelani kwelaseTashishe.

7Ngaba esi sesiya sixeko solonwabo iTire?

Ngaba sesiya sasungulwa ngonoquku mandulo?

Siso na esathumela iintlola phesheya kolwandle

ukuze sandise isizwe?

8Kodwa kodwa ngubani umcebi wale ntlekele;

ifakwe ngubani iTire kulo mgxobhozo,

yona eyayikade iphaka iimbasa?

Abarhwebi bayo fudula ingamatshawe;

hay' isidima sabo ehlabathini jikelele!

9*NguNdikhoyo uSomandla-onke oyicebileyo,

khon' ukuze aliphelise ikratshi labo,

lutsho ludake udumo lwabaziwayo.

10Sarhakani niwulime umhlaba njengaseJiputa,

nditsho kuni, maTashishe.

Kaloku akusekho zibuko eTire.

11UNdikhoyo usolule isandla sakhe

sawel' ulwandle, zangcangcazel' izikumkani.

Ugunyazisile mayela nelamaKanana;

iinqaba zakhona ziza kudilizwa.

12UNdikhoyo wathi kwiSidon:

“Liphelil' ixesha leziyolo, Sidon;

ubuntombi bakho bonakele.

Ningade nisabele kwelamaKiti,

kodwa nalapho akukho buyambo.”

13Khangelani elamaKaledi,Oko kukuthi “elaseBhabheli”

namhlanje alisento yanto.

Ama-Asiriya alenza laphutha,

latsho layintlango yezilwanyana.

Suka balirhawula neemboniselo zalo,

avuthulula zinqaba,

alitsho langamabhodlo.

14Bhombolozani, zinqanawa zaseTashishe,

inqaba elithemba lenu itshabalele!

15Yona iTire ihlalele ukungena kwelokulibala. Yoba sisixhenxe samashumi eminyaka ingasakhunjulwa, xesha elo ke libubomi bokumkani. Emva kwaloo minyaka ke iTire kuya kuculwa ngayo njengehenyukazi, kuthiwe:

16“Thath' isigingci ujikelez' isixeko,

henyukazindin' eselide laphutha.

Sikhalise untyiloze ngengoma kwakhona,

ukuze ubuye udle ngendeb' endala.”

17Emva kwaloo minyaka ingamashumi asixhenxe uNdikhoyo iTire woyibuyisela kwaushishino lwayo lwamandulo, uhenyuzo, ize iziqeshise kuzo zonke izikumkani zehlabathi. 18Loo mali ke iyizuze kwezorhwebo iya kuyinikela kwezikaNdikhoyo. Ewe, loo mali ayiyi kugcinwa, koko iya kusetyenziswa ngâbo banqula uNdikhoyo, bathenge ukutya nezingayiwayo izinxibo.