IsiXhosa 1996 (XHO96)
22

Udaba olungeJerusalem

221Nalu udaba olundilisekileyo olumayela neJerusalem, iNtili yeMibono:

Khanitsho! Kwenzeka ntoni kanye?

Ngani niphezu kwezindlu nje?

2Kutheni kuyimikhwazo nje esixekweni?

Uthetha ntoni lo mbhiyozo wenu?

Sesani isiphithi-phithi nengxokozelo?

Ewe, amagorha enu ahambile,

kambe ke akafelanga dabini.

3Kaloku iindwalutho zenu zasik' umoya;

ngenene zibaleke zingakhange zaxhathalaza.

Nithinjwe ningalekuzanga noku kukanye;

suka nafulathela ningenawo nomkrwelo.

4Yiyo loo nto ndisuke ndathi:

“Bhekelani phaya; mkani kum!

Ndiyekeni nditshw' esikrakra ngenxa yabam abahambileyo.

Sukani kum; kahleni ngentuthuzelo!”

5Liyeza ithuba leNkosi *uNdikhoyo onamandla onke,

ithuba lokuphakuzela nokujokwa;

umhla wesiphithi-phithi.

Kuya kuba njalo ke kwiNtili yeMibono.

Suka yangugiqe-giqe esixekweni,

iindonga zenz' ubutyobo, gcimfi-gcimfi!

Zatsho kwahlahlamba izikhalo zabazibikayo;

ewe, neentaba zivile zatsho zaphendula!

6Atsho abophelela amafa-nankosi ase-Elam,

eza selegqabadula ephalisa;

ingezontolo, ef' amacala zizixhobo!

Kaloku namaKiri awabambil' amakhaka;

ewe, selechophile elindel' uphakathi.

7Ke yona loo ntili entle kunene kaJuda,

kanye le yendyebo, ibizama-zama,

kungeyonqwelo, kuyinto nje!

Amajoni amahashe selengxangile

ethe xhonkxosholo kumasango eJerusalem.

8Suka ke yangufohle-fohle novithe-vithe;

kaloku amaxhadi kaJuda afadalele!

Kuthe ke kwakuba nje

suka nina naya kulanda izixhobo

phaya eBhete-yahare.Oko kukuthi “ibhotwe lamahlathi”

9Nasibona isixeko sikaDavide,

nâso siphanjwe ziintanda.

Nagcina amanzi kwiqula elingezantsi,

10nazijonga izakhiwo zaseJerusalem,

suka nazichitha ezinye zazo

ukuze nilungise ngazo udonga lwesixeko.

11Apha ngaphakathi esixekweni

nakha iqula elinguvimba,

nisenzela ukulondoloza amanzi

lawo aphuma kweliya lidala.

Kambe ke kuyo yonke loo nto

tu ukuziduba ngalowo ungumcwangcisi –

animkhathalelanga lowo wayisekayo kwamandulo.

12Ngelo thuba iNkosi uNdikhoyo onamandla onke

uthe efuna nihlahlambe nitshw' esikrakra,

xa ebesithi niza kugugula nitsho ngezokuzila.

13Suka nina naguya nabhiyoza,

naxhela zigusha zinkomo kwanjeya;

natya nenyama, nalebela ngotywala, nisithi:

“Masonwabe sitye sisele;

ikakade siyafa ngomso!”1 Kor 15:32

14UNdikhoyo uSomandla-onke uthethe nam wathi:

“Ngenene obu bubi abuyi kuxolelwa.”

Ewe, ufunge wathi kode kufiwe kunjalo.

Utshilo ke uMhlekazi uNdikhoyo uSomandla-onke!

Isilumkiso kuShebhena

15Ke iNkosi *uNdikhoyo uSomandla-onke yandiyalela ukuba ndiye kuShebhena, usomaqhuzu wakomkhulu, ndifike ndithi kuye: 16“Uyintoni apha? Khona ulithatha phi ilungelo lokuzikrolela ingcwaba kule nduli inezawana? 17Ingade ibe ngathi usisikhulu, kodwa yena uNdikhoyo uya kusuka akuthi hlasi, akulahle kude. 18Ewe, uya kukuthatha ube ngathi uyibhola, akutshukutshele kwilizwekazi elikhulu. Uya kufela ngakwezi nqwelo uzidla ngazo, ntondini ihlazisa umzi wenkosi yayo! 19UNdikhoyo uza kukukhiqa kwesi sihlalo ukuso, utsho uwe bhaxa.”

20INkosi yaqhuba yathi: “Kuya kuthi ke kwakuba kunjalo, ndibize isicaka sam uEliyakim unyana kaHilekiya. 21Ndiya kuwunika yena umnweba osisivatho sakho, ndawonye nebhanti obhinqa ngayo, nawo onke amagunya onawo. Ke yena uya kuba nguyise kubantu baseJerusalem nabakwaJuda. 22Yena ndiya kumnika lonke ulawulo kumzi kaDavide. Ngenene uya kuba ngunozitshixwana, abe yinqwayi-ngqwayi evula kungavali mntu, into evala kungabikho mntu unokuvula.SiTyh 3:7 23Ndiya kummisela ndimbethelele njengesikhonkwane esiqinileyo, abe ngumthombo wesidima kumawabo. 24Kambe ke izizalwane zakhe ziya kuba luxanduva lwakhe. Amawabo aya kumbhubhuzelela, atsho azive esindwa.”

25Ewe, uNdikhoyo onamandla onke wathi: “Kuya kuthi kwakuba njalo isikhonkwane ebesiqinile sitsho sixenga-xenge side siwe. Eso ke iya kuba sisiphelo sayo yonke into ejinga kuso.” Kaloku uthethile uNdikhoyo.

23

Mayela neTire

231Nalu udaba olundilisekileyo olumalunga neTire:Hez 26:1 – 28:19; Jow 3:4-8; Amos 1:9-10; Zakar 9:1-4; Mat 11:21-22; Luka 10:13-14

Bhombolozani, zinqanawa zaseTashishe!

Kaloku yona iTire itshabalele;

okwakuzizindlu nezibuko ngamabhodlo nje!

Ewe, zisuke zavakala zona iindaba;

abebevela eKitiLe ndawo ngathi yiSipro baxelelwa bevile.

2Yithini cwaka, nina bemi baselunxwemeni,

nditsho nina barhwebi baseSidon,

nina banyuswe ngabemi bolwandle

3abadada kumanz' anzongo-nzongo,

bathengi abayithengisayo ingqolowa,

nditsho leya ikhula kwelaseJiputa,

eyitsho iTire yayimalike yezizwe.

4Dana unyoshoze, wena Sidon,

nawe, Tire, nqaba yolwandle!

Kaloku inzonzobila yolwandle iyakhalaza, ithi:

“Mna kaloku andizange ndalunywa;

ewe, mna andizange ndazala;

zange ndikhulise nyana nantombi!”

5Olu daba lothi lungafika eJiputa

asuke ke wona ajijitheke

xa esiva ngokutshabalala kweTire.

6Bhombolozani ngesingqala, nina bemi bonxweme;

welelani kwelaseTashishe.

7Ngaba esi sesiya sixeko solonwabo iTire?

Ngaba sesiya sasungulwa ngonoquku mandulo?

Siso na esathumela iintlola phesheya kolwandle

ukuze sandise isizwe?

8Kodwa kodwa ngubani umcebi wale ntlekele;

ifakwe ngubani iTire kulo mgxobhozo,

yona eyayikade iphaka iimbasa?

Abarhwebi bayo fudula ingamatshawe;

hay' isidima sabo ehlabathini jikelele!

9*NguNdikhoyo uSomandla-onke oyicebileyo,

khon' ukuze aliphelise ikratshi labo,

lutsho ludake udumo lwabaziwayo.

10Sarhakani niwulime umhlaba njengaseJiputa,

nditsho kuni, maTashishe.

Kaloku akusekho zibuko eTire.

11UNdikhoyo usolule isandla sakhe

sawel' ulwandle, zangcangcazel' izikumkani.

Ugunyazisile mayela nelamaKanana;

iinqaba zakhona ziza kudilizwa.

12UNdikhoyo wathi kwiSidon:

“Liphelil' ixesha leziyolo, Sidon;

ubuntombi bakho bonakele.

Ningade nisabele kwelamaKiti,

kodwa nalapho akukho buyambo.”

13Khangelani elamaKaledi,Oko kukuthi “elaseBhabheli”

namhlanje alisento yanto.

Ama-Asiriya alenza laphutha,

latsho layintlango yezilwanyana.

Suka balirhawula neemboniselo zalo,

avuthulula zinqaba,

alitsho langamabhodlo.

14Bhombolozani, zinqanawa zaseTashishe,

inqaba elithemba lenu itshabalele!

15Yona iTire ihlalele ukungena kwelokulibala. Yoba sisixhenxe samashumi eminyaka ingasakhunjulwa, xesha elo ke libubomi bokumkani. Emva kwaloo minyaka ke iTire kuya kuculwa ngayo njengehenyukazi, kuthiwe:

16“Thath' isigingci ujikelez' isixeko,

henyukazindin' eselide laphutha.

Sikhalise untyiloze ngengoma kwakhona,

ukuze ubuye udle ngendeb' endala.”

17Emva kwaloo minyaka ingamashumi asixhenxe uNdikhoyo iTire woyibuyisela kwaushishino lwayo lwamandulo, uhenyuzo, ize iziqeshise kuzo zonke izikumkani zehlabathi. 18Loo mali ke iyizuze kwezorhwebo iya kuyinikela kwezikaNdikhoyo. Ewe, loo mali ayiyi kugcinwa, koko iya kusetyenziswa ngâbo banqula uNdikhoyo, bathenge ukutya nezingayiwayo izinxibo.

24

Ihlabathi liza kohlwaywa

241*UNdikhoyo uza kulibharhis' ihlabathi;

uya kubetha kutsho kube senkangala;

uya kulitsho lenz' uqulukubhode,

abemi balo bona babe ziintsali.

2Akayi kukhetha bani;

kubo bonke ukufa kobe kunkongolo.

Kofana kumbingeleli nakwibandla,

ibe yiloo nto kumnumzana nesicaka sakhe;

kube kwanjalo kwinkosikazi nesicakazana,

kumthengi nakulowo uthengisayo;

kube yiloo nto kumboleki nakumbolekisi,

kwizityebi nakwabo balambileyo.

3Ihlabathi liya kuba yinkangala exushekileyo;

liya kuba ngumqwebedu oxhwithekileyo.

Etshilo nje ke uNdikhoyo utshilo.

4Nâlo ihlabathi lirhawuka, litshaza.

Ewe, ihlabathi liyangcungcutheka, liyabuna;

isibhakabhaka nomhlaba ziyatshitsha.

5Uluntu luligqwalisile eli hlabathi;

ngokwaphula imiyalelo kaThixo bonakalisile.

Ewe, imimiselo yakhe bayikrobozile,

baza bawuxusha ngeenyawo umnqophiso waphakade.

6Ngoko ke liqalekisiwe ihlabathi,

nabemi balo ke libambethe ityala.

Ewe, uluntu nalo ke lutsho larhawuka;

ngoku liqaqobana kuphela eliseleyo.

7Izidiliya nazo ke zitshazile,

newayini ke itsho yanqaba;

ababefudula bonwabile bathe rhubaxa.

8Ingoma ekhatshwa yingqongqo inqamkile,

imikhwazo yolonwabo nayo iphelile,

ukuhlasimlisa kwesigingci kukombela.

9Intselo-tywala ayisakhatshwa yimihlali;

ngoku utywala buyakrakra nakwiindla-manzi.

10Isixeko nâso sitsho sangumbhodamo;

iminyango yezindlu ke yona ivalwe mba.

11Ezitalatweni phaya balilela utywala;

imivuyo yabo ijike yakukudakumba;

imihlali nolonwabo zimkile ehlabathini.

12Isixeko ngoku sisele singamabobosi,

nesango likroboke lavuthuluka.

13Kuya kuba njalo ke ehlabathini jikelele;

nantso ke into eya kwenzeka ezizweni zonke:

koba ngathi lixesha lokubethwa komnquma,

ngathi sisidiliya esivunwe sakhwahlazwa.

14Abo basindileyo baya kutsholoza bantyiloze;

entshona baya kuduma bakhahlele

ngenxa yobungangamsha bukaNdikhoyo;

bothi: “Bayethe!”

15Nina basempuma, yitshoni ngendumasi;

nani baselunxwemeni, dombozani nibonge uNdikhoyo;

ewe, mdumiseni uThixo kaSirayeli.

16Ingoma yezibongo ivakala eziphelweni zehlabathi:

“Hayi, ubungangamsha baLowo ulilungisa!”

Athi ke mna – kuxa bendiyintoni na kakade!

Ewe, kunyembelekile, akukho yam kwaphela!

Abangcothozi bona benza ngokungcothoza;

ngokungcatsha kwabo abangcatshi bayangcotsha.

17Yeha ke nina, bemi bahlabathi,

anikho kukunkwantya imigibe nenzonzobila!

18Nobenevuso wasaba kuba esoyika;

woth' esabaleka eyele enzonzobileni.

Omnye wogwencel' aphum' emhadini,

suka ke arhintyelwe zizabatha.

Kaloku amazul' ayivulele imvula,

zatsho zangcangcazela iziseko zehlabathi.

19Ngenene ke ihlabathi lona livikivekile;

ewe, nangoku ke liqhaqhambile,

linyikime lachachamba laboko-boko.

20Ihlabathi ke logxadazela njengenxila;

lophephuka okwephempe mhla ngomoyakazi.

Ihlabathi liyasindeka zizono zalo;

losuka lithi folokohlo kube sisiphelo eso.

21Ngaloo mhlandini ke uNdikhoyo uya kohlwaya,

athi ekwiinginginya zasemazulwini ezulwini phezulu,

abe ekwizikumkani zezizwe ehlabathini phantsi.

22Zoba lugxudululu kunye ndawonye

njengamabhantinti kwamnyama-ndawo esiseleni,

wona anyathelana phakath' entolongweni,

de kube ziintsuku zamkele isohlwayo.

23Nyangandini ke yona yombatsha igqubuthele,

nelanga life ziintloni litsho lizile,

kuba uNdikhoyo uSomandla-onke elawula,

ethe zava kwintaba iZiyon eJerusalem,

ubuqaqawuli bakhe buthe tha kumadod' amakhulu.