IsiXhosa 1996 (XHO96)
1

UThixo ukhalimela abantu bakhe

11KwelakwaJuda ngemihla yookumkani u-Uziya,2 Kum 15:1-7; 2 Gan 26:1-23 uYotam,2 Kum 15:32-38; 2 Gan 27:1-9 uAhazi,2 Kum 16:1-20; 2 Gan 28:1-27 noHezekiya,2 Kum 18:1 – 20:21; 2 Gan 29:1 – 32:33 uIsaya unyana ka-Amozi wafumana isityhilelo esivela kuThixo, waza wadanduluka wathetha ngokubhekiselele kwisizwe sakwaJuda neJerusalem, wenjenje:

2Hoyi-i-i-na! Hoyina, mazulu!

Bek' iindlebe, nawe hlabathi!

Kaloku *uNdikhoyo uthethe wathi:

“Ndakhulis' abantwana ndabondla,

kodwa ke ngoku bajike bandivukela.

3Kambe ke yona inkomo iyamaz' umniniyo,

ngokunjalo nedonki iyasazi isibaya sayo.

Ukanti ke yena uSirayeli uvalekile;

ewe, abantu bam abazi nto tu!”

4Yeha ke, sizwe samanyundululu,

abantu abasuntsubala bubugwenxa,

nzalandini yamatshijolo,

sizukulwanandini sonakalisayo!

Kaloku nikreqile nina kuNdikhoyo,

nisuke namdelela uYedwa kaSirayeli;

ewe ngenene, nihlehlile namfulathela.

5Anikaneli kwesingaka sona isohlwayo?

Niya kurhoxa nini kolu vukelo?

Mhawoo! Intloko seyide yaboko-boko;

xa uwonke nomzimba uvikivekile.

6Phantsi elunyaweni kuye entloko phezulu,

hayi konke, kulityufu-tyufu nje!

Kuziingongoma, kuziinduma;

azicudiswanga, zingakhanyelwanga nangachiza;

ewe, khange zikhathalelwe zibotshwe!

7Nâlo ilizwe lakowenu liyinkangala;

okwakuzizixeko kutshe kwaluthuthu.

Yonke ke loo nto nikho nibukele.

Iintlanga ziwuphangile umhlaba wooyihlo;

ewe, ziwubhukuqe zawuvuthulula.

8Ke yona iJerusalem isele yodwa jwi!

Seyifana nephempe esidiliyeni;

seyingathi linqugwala emasimini,

nqwa nesixeko esingqingiweyo.

9Kambe ke uNdikhoyo uSomandla-onke,

ukuba ebengasishiyelanga qaqobana,

besiya kusuka sifane neSodom;

ewe, ngesitshabalele njengeGomora.ZiQalo 19:24; Roma 9:29

10Nalu udaba lukaNdikhoyo!

Luveni, ziphathamandla zaseSodom;

yiphulaphuleni imfundiso kaThixo,

nani zima-mhlaba zaseGomora.

11Kaloku uNdikhoyo uyakhala ngawe, Sirayeli; uthi:

“Ngawani ke ngoko la madini angakanana?

Mna ndidikiwe ziinkunzi zeegusha ezitshiswayo.

Ndanele nangamanqatha enyama etyebileyo.

Andisalifuni igazi leenkunzi zeenkomo,

nditsho nelamaxhwane eegusha neebhokhwe.

12Nide nize kum nje, nibizwe ngubani?

Nisafuna ntoni apha kum?

Hayi bo! Phezani ukuyixovula le nkundla!

13Andizifuni izipho namadini aphuthileyo,

kwankqu nesiqhumiso senu siyanditsarha!

Andinamdla kwiimbizo neentlanganiso zenu

zokuthwasa kwenyanga *noMhla wokuPhumla;

amatheko anobugwenxa andikruqule.

14“Ndiyawenyanya onke amatheko enu;

nditsho nala okuthwasa kwenyanga.

Kaloku ngoku asuke aluxanduva,

ndaye ke ndidiniwe kukuluthwala.Amos 5:21-22

15“Nakukhongozela ngezandla nizibika,

mna ndosuka ndiwavale amehlo am.

Noba ningade nibhomboloze,

andiyi kunikhathalela mpela;

kaloku izandla zenu zinkone ligazi.

16Khanizicoce nibe nyulu!

Yahlukanani nale mikhwa ingcolileyo;

yekani ukwenza izinto ezinje;

mandingaze ndiphinde ndizibone.

17Khanifunde ukwenza okusesikweni;

zonke izinto zenzeni ngokomthetho.

Khaninyenyise ngakubantu abacinezelekileyo;

kanti neenkedama zilungiseleleni;

ngokunjalo nimbonelele nomhlolokazi.”

18Ewe, uNdikhoyo uthi:

“Yizani, khe sithetha-thethane.

Noba sewudyobheke wankone sisono,

mna ndokuhlambulula utsho ube msulwa;

kanti nokuba sewuyinyhuku-nyhuku,

mna ndiya kukwenza ube mhlophe qhwa.

19Ukuba niyavuma ukundithobela,

ningabuxhamla ubuncwane beli lizwe.

20Kambe ke xa ningafuni, nindivukela,

niza kusuka nibe lixhoba lekrele.

Nditshilo nje ke mna Ndikhoyo, nditshilo!”

Imeko yeJerusalem

21Ewe, kambe, sixekondini!

Kade uyinzwakazi ngesimo,

kodwa xa kunamhlanje-nje, ungumadod' onke.

Wawufudul' uphuphuma lucwangco;

ngenene wawulikhaya lamalungisa;

ke namhlanje ulikhaya lezikrelemnqa.

22Kaloku wawukade ucwenge njengesiliva,

kodwa ngoku sewuphuthile.

Wawufana newayini eyondeleleneyo,

kambe namhlanje sewungumngxengwa.

23Iziphathamandla zakho zizibhoja,

abafo abalala ngangubo-nye namatutu.

Bathwangekile kukufun' izipho nezicengo;

abaziinkedama abanaxesha labo,

kanti nabahlolokazi abazidubi ngabo.

24Ngoko ke nanku umlomo *kaNdikhoyo –

nditsho uNdikhoyo uSomandla-onke,

iNgangalala kaSirayeli – uthi:

“Ngoku ndiza kukhe ndiphuncule kwiintshaba zam;

ewe kaloku, ndiza kuziphindezela.

25Ngoku ndiza kuthatha amanyathelo aqatha:

ndiza kunikhama ndinicwenge oku kwesinyithi;

ndiza kubukhupha buphele tu ububi kuni.

26Kaloku ndiya kunibuyisela abalawuli njengantlandlolo,

ndinimisele izithwala-ndwe njengamandulo.

Kuya kwandula ke kuthiwe ungunobulungisa,

ngenene ube ngunontembeko.”

27IJerusalem iya kuhlangulwa bubulungisa bukaThixo.

Baya kusinda ke bonke abaguqukayo.

28Kambe ke baya kutshabalala

bonke abavukeli-mbuso nabanxaxhayo;

ewe, uNdikhoyo uya kubabhubhisa bonke abakreqi.

29Ngoko ke nosuka nibe manyonywana

ngenxa yale mithi yemioki niyinqulayo,

ngokunjalo nayiloo miyezo yamanyundululu.

30Kaloku niya kufana nemioki etshazileyo;

niya kuba matwa negadi engankcenkceshelwayo.

31Njengoko nengca itshiswa nayintlantsi le,

nawo ke amagorha aya kutshabalala.

Ewe, aya kubhujiswa yimisebenzi yawo,

ibe ke akukho uya kulamla.

2

Uxolo olungaphele ndawo

(Mika 4:1-3)

21Olu ludaba olwatyhilelwa uIsaya unyana ka-Amozi ngokuphathelele kuJuda neJerusalem:

2Ke kaloku ngemihla yokugqibela

intaba emi kuyo indlu *kaNdikhoyo

iya kuba yeyona ibalaseleyo,

izikrobele zonke iinduli;

nezizwe zonke ziya kugxalathelana ukuya kuyo.

3Ewe, abantu abaninzi baya kuza, bathi:

“Yizani siye entabeni kaNdikhoyo,

endlwini kaThixo kaYakobi.

Yena wosifundisa iindlela zakhe,

ukuze thina sihambe ngazo.”

Kaloku umthetho wophuma eZiyon,

liphume eJerusalem ilizwi likaNdikhoyo.

4Nguye oya kugweba phakathi kwezizwe,

abe ngumlamli phakathi kweentlanga ngeentlanga,

wona amakrele azo ziwenze amakhuba,

yona imikhonto ibe zizitshetshe zokuthena imithi.Jow 3:10

Kaloku izizwe soze ziphinde ziqulelane ngamakrele,

zingasayi kuze ziphinde ziyiqeqeshelwe imfazwe.

5Ngoko ke, nzala kaYakobi,

yizani sihambe ngokukhanya okuvela kuNdikhoyo!

Abaziphakamisayo baya kutshitshiswa

6Kambe ke wena, Thixo wethu,

ubalahlile abantu bakho,

nditsho indlu kaSirayeli!

Kaloku bathene nca nezangoma –

ezasempuma nezo zaseFilistiya –

bayavumisa batsho ngehlombe bekunye neentlanga.

7Nelizwe labo liphuphum' isiliva negolide;

ubutyebi babo abunambaliso.

Nomhlaba wabo uzele ngamahashe;

yinyambalala iinqwelo zabo zemfazwe.

8Awu! Asiyomifanekiso kwilizwe labo!

Kaloku bakhahlela kwaizinto ezenziwe kwangabo;

banqula umsebenzi wezandla zabo.

9Ewe, uluntu luphuthile,

ngenene abantu bahlazekile.

Ngoko ke ungaze ubaxolele!

10Ke bona baya kuzifaka emaweni,SiTyh 6:15

bazimele baziqhusheke nasemhlabeni,

kuba besoyika ingqumbo *kaNdikhoyo,

bebaleka ukukhazimla kobungangamsha bakhe.2 Tes 1:9

11Ikratshi lomntu lihlalele ukuphuthiswa,

nokukhukhumala kwakhe kuthotywe.

Ngaloo mini ke nguNdikhoyo yedwa oya kubalasela.

12Kaloku uNdikhoyo onamandla onke uwumisile umhla wembubho;

baya kuthi shuu abanekratshi nabaziphakamisayo,

nditsho abaqwanyileyo nabaqhoshayo.

13Uya kuyincothula naloo misedare mide yaseLebhanon,

ayitoncule naloo mioki yaseBhashan.

14Uya kuzibhukuqa neenkaba-nkaba zeentaba,

azilebele neencochoyi zeenduli.

15Andisathethi ke ngeemboniselo eziziinkelekethe.

Koba njalo ke nakuzo zonke iinqaba.

16Iinqanawa zokurhweba wozitshonisa,

ade antywilisele nezakhiwe ngobugcisa.

17Ewe, ikratshi lomntu liya kuphuthiswa,

nokukhukhumala kwakhe kuthotywe,

ngaloo mini ibe nguNdikhoyo yedwa obalaseleyo.

18Ngenene ke yona imifanekiso iya kubhujiswa!

19Ke bona abantu baya kungena emiqolombeni,

baziqhusheke nditsho nasemingxunyeni,

bezimela ubuqaqawuli bobungangamsha bakhe

ekufikeni kwakhe eze kuwurhwaqelisa umhlaba.

20Ngaloo mini abantu baya kuyilahla imifanekiso yabo yesiliva neyegolide,

nditsho leyo bayenzele ukuyinqula.

Ewe, yoba lixhoba leempuku namalulwane.

21Ke bona baya kungena emiqolombeni,

bazifake ezimfanteni ezawaneni,

bebaleka ingqumbo kaNdikhoyo,

bezimela ubuqaqawuli bakhe

ekufikeni kwakhe eze kuwurhwaqelisa umhlaba.

22Ngoko ke musa ukukholosa ngomntu;

kuxa engubani ekrobo-krobo nje!

3

Umbhodamo eJerusalem

31Nanko ke *uNdikhoyo onamandla onke!

EJerusalem nakwaJuda ubhubhisa yonke into

okwakuyinkxaso nesixhaso.

Uza kutshayela kuthi tu

ukutya ngokunjalo namanzi.

2Asisathethi ke ngamagorha namajoni,

abagwebi kwakunye *nabashumayeli,

oosangoma ngokunjalo neenkunkqela,

3iingqwayi-ngqwayi zomkhosi noosomaqhuzu,

amaphakathi nawo onke amachule,

abakhafuli kanti nabemilingo.

4UNdikhoyo uya kubayekela abantu balawulwe ngamakhwenkwe,

amagosa abo abe ngabantu abangenankathalo.

5Kaloku abantu baya kuxhaphazana,

ibe nguwashiywa nowashiywa,

nakubamelwane kube kwanjalo,

nabantwana bangabahloneli abadala,

nabaphantsi bangazikhathaleli izihandiba.

6Ewe, liyeza ixesha apho abendlu enye baya kunyanzelana bathi:

“Ngokuba wena unawo nomnweba

ngoko ke sikhokele kuwo lo mbodamo.”

7Kambe ke lowo uya kuphendula athi:

“Hayi, ndiyekeni, andinako mpela mna.

Ndiyimpula kalujaca; andinakutya nazambatho;

ngoko ke andinako ukunikhokela.”

8Kaloku iJerusalem iyafadalala

nelakwaJuda livuthulukile.

Kaloku ukuthetha nokwenza kwabo kusoloko kuchasene noNdikhoyo.

UThixo bamdelile; abamazele nto mpela.

9Ubutyala babo abufihlakali;

kaloku banjengeSodom, badlisela ngokona.

Futhi ke abanazazela ngaloo nto;

ewe, kunyembelekile kubo!

Isikhuni sibuye nomkhwezeli.

10Kambe ke, hayi inyhweba yâbo balungisayo!

Bona baya kuxhamla iziqhamo zemisebenzi yabo.

11Kodwa ke kunyembelekile ngakwizikhohlakali,

kuba zojikelwa kwazizenzo zazo.

12Abantu bam baxhatshazwa naziimveku,

bade balawulwe nangabafazi.

Ewe, lusapho lwam, iinkokheli zenu ziyanintlokothisa;

senide nadideka, anayazi nemaniyenze.

Intlekele kwelakwaJuda

13Ngoku *uNdikhoyo uzimisele ukuxoxa;

seleza kugweba iintlanga.

14Ewe, uza kuwisa isigwebo kumadod' amakhulu nakumatshawe.

Nasi isityholo asimisayo:

“Nini abanqwamze isidiliya,

nemizi yenu iyaphuphuma zizinto eniziphange kubantu abahlelelekileyo.

15Ngani ukuba nibaxushe abantu bam?

Ngani ukuba niwaxhaphaze amahlwempu?

Lumkani ke, kuba ndithethile mna Ndikhoyo onamandla onke.”

Isilumkiso kumabhinqa aseJerusalem

16*UNdikhoyo uyathetha, uthi:

“Asikratshi kubafazi baseJerusalem!

Bafathula nje, beqhiwul' iintamo.

Ungafika belaqaza, becel' injezu.

Ewe, nâbo bechul' ukunyathela,

bekrocozisa loo miliza yabo.

17Ewe, ndiza kubagugula iinwele,

ndibarhawule ngesikhakh' entloko,

batsho ngaloo mabunzi achengezelayo.”

18Ewe, uyeza umhla apho iNkosi iya kubohlutha konke abazidla ngako abafazi baseJerusalem – nditsho loo miliza bayinxibayo, naloo malaphu bawathwalayo, amaso ngokunjalo, 19neebhengile namacici. Iya kuzisusa izigqubuthelo zabo, 20iminqwazi, izacholo zamaqatha, imitya ehonjisiweyo esinqeni, amaso anesiqholo, kunye namakhubalo. 21Iya kuyohlutha naloo misesane bayifaka eminweni nasezimpumlweni, 22nditsho zonke iingubo, imiwundu-wundu neelokhwe, ngokunjalo nezipaji, 23nezipili. Iya kuthatha nezo lokhwe zabo zicikiziweyo, iitshefu zelinen nezikhafu, naloo malaphu bagquma iintloko ngawo.

24Mh-mh-mh, kuthi khaphu!

Kaloku abasaziqholi!

Ngoku abasenabhanti; babhinqa ngeentsontela.

Neenwele zigugulwe; asiyonkqayi; yehaa!

Abasenalokhwe ngoku, bayadlakazela.

Ubunzwakazi babo sebukukuhlazeka.

25Okwakungamadoda esixekweni apho,

nditsho namagorha la embala,

akayi kubuya emfazweni.

26Ewe, namasango esixeko ngokwawo osuka ahlahlambe agixe,

nesixeko ngokwaso sofana nomfazi othe bhaxa phantsi ngengub' esele.