IsiXhosa 1996 (XHO96)
17

Udaba mayela neDamasko noSirayeli

171Nalu udaba olundilisekileyo olumayela neDamasko:Jer 49:23-27; Amos 1:3-5; Zakar 9:1

“Ke yona iDamasko ayisayi kuba sisixeko,

yosuka ibe ziingqumba zamabhodlo.

2Izixeko zaseArohere zosala zize;

kuphela zosala zilidlelo lempahla,

futhi kungekho namntu uyiphazamisayo.

3KwaSirayeli zophela izixeko ezinqatyisiweyo,

ke bona ubukumkani baseDamasko

ngokunjalo namasalela aseSiriya

oba yinto yezolo, ngathi ludumo lwamaSirayeli,”

utsho *uNdikhoyo uSomandla-onke.

4“Ngaloo mihla ubungangamsha bukaYakobi buya kuphutha,

ukutyeba kwakhe kutsho kutsame.

5USirayeli woba ngathi yintsimi engqolowa isikwayo;

kwaSirayeli kuya kubharha kube sedizeni –

wofana namasimi entili yaseRefayim.

6Kambe aya kuba khona amasalela.

Kuya kuba ngathi ngumnquma obhululweyo

kwasala mabini mathathu phezulu,

mhlawumbi isine nesihlanu kwahlanzayo,”

utsho uNdikhoyo uThixo kaSirayeli.

7Ngaloo mihla ke abantu baya kubhenela kuMdali wabo,

bakhangele kulowo unguYedwa kaSirayeli.

8Abayi kuba saqamela ngamaqonga lawo bawakhe ngezandla zabo,

bengayi kuba sathembela kowabo umsebenzi –

imiqondiso yesithixokazi uAshera

kunye namaqonga okuqhumisa.

9Ngelo thuba izixeko ezikhuselweyo ziya kusala zize, zingamabhodlo akhula imithi namatyholo, ngokungathi zizixeko ezahlaselwa ngamaSirayeli.

10Kaloku, wena Sirayeli, umfulathele uThixo,

yena odla ngokukuhlangula;

umlibele uThixo ongumqolomba wakho;

usuke watyala imiyezo eyodwa,

khon' ukuze unqule thixo bambi.

11Kanti noba ingantshula idubule

kwangaloo ntsasa ubuyityala ngayo,

liya kubhek' umoya ngasesivunweni –

kuphela yoba yinkxwaleko nezifo ezingaphele ndawo.

Ukoyiswa kwezizwe

12Ke zona izizwe ziyabhabhama,

zitsho ngogqumo ngathi kukuyaluzela kolwandle;

ewe, uluntu luyaxokozela okwamanz' olwandle.

13Izizwe zingade zibe ziyabhonga,

zityhuluba okwamanz' olwandle,

yena ukhalima kanye, zitsho zisabe;

ziphephetheka ngathi luthuli endulini,

ngathi yinkunkum' ibalek' isaqhwithi.

14Ngorhatya bahlasela kutsho kunyembeleke,

kanti kusasa abaziwa nomkhondo.

Banjalo ke abo basixhaphazayo;

eso sisabelo sâbo bazithathelayo.