IsiXhosa 1996 (XHO96)
16

Ukukekela kwemeko yamaMowabhi

161Nango amaMowabhi entlango kwisixeko iSela;

ngoku athumela umrhumo:

amatakane eegusha kwiziphathamandla eJerusalem.

2AmaMowabhikazi ayazula-zula;

axel' intaka egxothwe endlwaneni yayo.

Nango ephithizela kumazibuko eAnon.

3“Izwe lifile, yizani kusophula!

Sicela uncedo, khanisikhusele!

Yibani njengomthunzi mhla ligqatsileyo.

Besingoobani kakade siziimbacu nje!

Hayi bo, sincedeni ningasingcothozi!

4Iimbacu zaseMowabhi maziphambukele kuni;

sikhuseleni kulo mtshabalalisi.”

Le ngcinezelo iza kubuya yethe,

nale ntshabalalo iza kuphela,

nomphembi-dushe aphel' emehlweni.

5Ngelo thuba ke kosekwa ubukumkani,

bumiselwe ngothando olunezibele.

Esihlalweni kongqendeva onyanisekileyo.

Lowo ke woba ngowendlu kaDavide.

Yena ke uya kulawula ngobulungisa,

alangazelele ulungelelwano nocwangco.

6Sivile ngokuzikhukumalisa kwamaMowabhi,

elingako lona ikratshi nendelelo;

ewe, angade abe ucikekile likratshi,

kodwa ke, akulele nto apho.

7Myeke ke uMowabhi abhomboloze.

Mabamthelele uMowabhi nabo balile;

mabenze isililo nesijwili xa bekhumbula amaqebengwane aseKir-hareshete.

8Amasimi aseHeshbhon ayadodobala,

nezidiliya zaseSibhema zitshabalele.

Amakhosi ezizwe azixangxathile izidiliya zodidi,

zona fudula zifikelela eYazere,

zenjenjeya zithi xhaxhe ngentlango,

amasebe azo ethe gaa ngolwandle.

9Ngoko ke ndilila kunye neYazere;

ndiyakhala ngezidiliya zaseSibhema;

ndiyinyhididi, Heshbhon nawe Eliyali.

Ewe kaloku, isivuno asibonwa,

imivuyo nemincili iyalambatha.

10Amasimi akezi namihlali nalonwabo;

ezidiliyeni ayisekho ingoma nemiyeyezelo.

Ezixovulelweni akusekho baxovuli;

imiyiyizelo yabavuni iphelile.

11Ngoko ke ndinesimbonono ngenxa yeMowabhi;

ngenene ndihlahlamba njengesigingci,

ngenxa yeKir-hareshete ndibindekile.

12AmaMowabhi aziduba nje ngokunyuka intaba esiya kunqula; yonke loo nto yinkcitha-xesha. 13Olu ludaba awaluthetha kwamandulo uNdikhoyo ngokubhekiselele kwiMowabhi. 14Kambe ke ngoku uNdikhoyo uthi: “Kwiminyaka emithathu yokunyamezela ubutyebi beMowabhi buya kuphel' emehlweni. Obu bunewu-newu naloo nyambalala yabantu konke kuya kutshabha, naloo mingqandanda isindileyo yoba ngamabhetye-bhetye.”