IsiXhosa 1996 (XHO96)
15

Udaba mayela neMowabhi

151Nalu udaba olundilisekileyo olumayela neMowabhi:Isaya 25:10-12; Jer 48:1-47; Hez 25:8-11; Amos 2:1-3; Zefan 2:8-11

KwelaseMowabhi yimbubho yodwa;

kaloku iAri ivuthululwe ngabusuku bunye.

Kunyembelekile eMowabhi phaya;

kaloku iKiri itshatyalaliswe ngabusuku bunye.

2Nango amaDibhon enyukela endaweni yawo yokunqula,

esiya kuphalaza iinyembezi elila.

AmaMowabhi alilela iNebho neMedibha;

selede agugul' iinwele neendevu.

3Ezitalatweni ahamba enxibe ezokuzila;

phakathi kwabantu nasemakhaya sisijwili.

4AmaHeshbhon namaElale ayabhomboloza;

isikhalo sawo sivakala naseYahaza.

Kubi, namajoni ngokwawo ayakhalaza;

kaloku nawo ngoku angenwa yingevane.

5Ke mna ke ndikhalela iMowabhi,

kuba abantu bayo babhacel' eZoware,

basabele e-Egelati-sheleshiya.

Nâbo bekhwina benyuka iLuti;

benz' isimbonon' ukusing' eHoronayim,

benesingqala ngenxa yentshabalalo.

6Intlanjana yeNimrim yona yome khonkqo,

notyani ecaleni kwayo apho butshazile;

ewe, akusekho hlaza, kome khwahla.

7Ubuntwana-ntwana ababuqwebileyo nâbo bexhakazela bebuphethe,

besiya kuwela loo ngxingwa yemipampiri.

8Yintlokoma yesikhalo eMowabhi jikelele.

Eso sililo sivakala nase-Eglayim;

eso sijwili sifikelela naseBhere-elim.

9Emlanjeni kwisixeko saseDibhon namanzi ngokwawo abomvu ligazi.

Kanti ke mna Thixo ndisaza kwenza izinto zamehlo:

kuza kujub' ugodo kwaseleyo amaMowabhi!

16

Ukukekela kwemeko yamaMowabhi

161Nango amaMowabhi entlango kwisixeko iSela;

ngoku athumela umrhumo:

amatakane eegusha kwiziphathamandla eJerusalem.

2AmaMowabhikazi ayazula-zula;

axel' intaka egxothwe endlwaneni yayo.

Nango ephithizela kumazibuko eAnon.

3“Izwe lifile, yizani kusophula!

Sicela uncedo, khanisikhusele!

Yibani njengomthunzi mhla ligqatsileyo.

Besingoobani kakade siziimbacu nje!

Hayi bo, sincedeni ningasingcothozi!

4Iimbacu zaseMowabhi maziphambukele kuni;

sikhuseleni kulo mtshabalalisi.”

Le ngcinezelo iza kubuya yethe,

nale ntshabalalo iza kuphela,

nomphembi-dushe aphel' emehlweni.

5Ngelo thuba ke kosekwa ubukumkani,

bumiselwe ngothando olunezibele.

Esihlalweni kongqendeva onyanisekileyo.

Lowo ke woba ngowendlu kaDavide.

Yena ke uya kulawula ngobulungisa,

alangazelele ulungelelwano nocwangco.

6Sivile ngokuzikhukumalisa kwamaMowabhi,

elingako lona ikratshi nendelelo;

ewe, angade abe ucikekile likratshi,

kodwa ke, akulele nto apho.

7Myeke ke uMowabhi abhomboloze.

Mabamthelele uMowabhi nabo balile;

mabenze isililo nesijwili xa bekhumbula amaqebengwane aseKir-hareshete.

8Amasimi aseHeshbhon ayadodobala,

nezidiliya zaseSibhema zitshabalele.

Amakhosi ezizwe azixangxathile izidiliya zodidi,

zona fudula zifikelela eYazere,

zenjenjeya zithi xhaxhe ngentlango,

amasebe azo ethe gaa ngolwandle.

9Ngoko ke ndilila kunye neYazere;

ndiyakhala ngezidiliya zaseSibhema;

ndiyinyhididi, Heshbhon nawe Eliyali.

Ewe kaloku, isivuno asibonwa,

imivuyo nemincili iyalambatha.

10Amasimi akezi namihlali nalonwabo;

ezidiliyeni ayisekho ingoma nemiyeyezelo.

Ezixovulelweni akusekho baxovuli;

imiyiyizelo yabavuni iphelile.

11Ngoko ke ndinesimbonono ngenxa yeMowabhi;

ngenene ndihlahlamba njengesigingci,

ngenxa yeKir-hareshete ndibindekile.

12AmaMowabhi aziduba nje ngokunyuka intaba esiya kunqula; yonke loo nto yinkcitha-xesha. 13Olu ludaba awaluthetha kwamandulo uNdikhoyo ngokubhekiselele kwiMowabhi. 14Kambe ke ngoku uNdikhoyo uthi: “Kwiminyaka emithathu yokunyamezela ubutyebi beMowabhi buya kuphel' emehlweni. Obu bunewu-newu naloo nyambalala yabantu konke kuya kutshabha, naloo mingqandanda isindileyo yoba ngamabhetye-bhetye.”

17

Udaba mayela neDamasko noSirayeli

171Nalu udaba olundilisekileyo olumayela neDamasko:Jer 49:23-27; Amos 1:3-5; Zakar 9:1

“Ke yona iDamasko ayisayi kuba sisixeko,

yosuka ibe ziingqumba zamabhodlo.

2Izixeko zaseArohere zosala zize;

kuphela zosala zilidlelo lempahla,

futhi kungekho namntu uyiphazamisayo.

3KwaSirayeli zophela izixeko ezinqatyisiweyo,

ke bona ubukumkani baseDamasko

ngokunjalo namasalela aseSiriya

oba yinto yezolo, ngathi ludumo lwamaSirayeli,”

utsho *uNdikhoyo uSomandla-onke.

4“Ngaloo mihla ubungangamsha bukaYakobi buya kuphutha,

ukutyeba kwakhe kutsho kutsame.

5USirayeli woba ngathi yintsimi engqolowa isikwayo;

kwaSirayeli kuya kubharha kube sedizeni –

wofana namasimi entili yaseRefayim.

6Kambe aya kuba khona amasalela.

Kuya kuba ngathi ngumnquma obhululweyo

kwasala mabini mathathu phezulu,

mhlawumbi isine nesihlanu kwahlanzayo,”

utsho uNdikhoyo uThixo kaSirayeli.

7Ngaloo mihla ke abantu baya kubhenela kuMdali wabo,

bakhangele kulowo unguYedwa kaSirayeli.

8Abayi kuba saqamela ngamaqonga lawo bawakhe ngezandla zabo,

bengayi kuba sathembela kowabo umsebenzi –

imiqondiso yesithixokazi uAshera

kunye namaqonga okuqhumisa.

9Ngelo thuba izixeko ezikhuselweyo ziya kusala zize, zingamabhodlo akhula imithi namatyholo, ngokungathi zizixeko ezahlaselwa ngamaSirayeli.

10Kaloku, wena Sirayeli, umfulathele uThixo,

yena odla ngokukuhlangula;

umlibele uThixo ongumqolomba wakho;

usuke watyala imiyezo eyodwa,

khon' ukuze unqule thixo bambi.

11Kanti noba ingantshula idubule

kwangaloo ntsasa ubuyityala ngayo,

liya kubhek' umoya ngasesivunweni –

kuphela yoba yinkxwaleko nezifo ezingaphele ndawo.

Ukoyiswa kwezizwe

12Ke zona izizwe ziyabhabhama,

zitsho ngogqumo ngathi kukuyaluzela kolwandle;

ewe, uluntu luyaxokozela okwamanz' olwandle.

13Izizwe zingade zibe ziyabhonga,

zityhuluba okwamanz' olwandle,

yena ukhalima kanye, zitsho zisabe;

ziphephetheka ngathi luthuli endulini,

ngathi yinkunkum' ibalek' isaqhwithi.

14Ngorhatya bahlasela kutsho kunyembeleke,

kanti kusasa abaziwa nomkhondo.

Banjalo ke abo basixhaphazayo;

eso sisabelo sâbo bazithathelayo.